Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 181

Rīgā 2021. gada 24. martā (prot. Nr. 29 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 17. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 122. nr.; 2013, 189. nr.; 2014, 233. nr.; 2016, 169. nr.; 2017, 138. nr.; 2018, 206. nr.; 2019, 191. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā:

1.1. vārdus "pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem" ar vārdiem "pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

1.2. vārdus "tautas mākslas" ar vārdu "māksliniecisko";

1.3. vārdus "republikas pilsētas un novadi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "administratīvās teritorijas" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Ministrija šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai daļai paredzētās apropriācijas plāno atsevišķās budžeta programmās (apakšprogrammās) katram Eiropas Savienības politiku instrumentam un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai. Aktualizēto budžeta programmu (apakšprogrammu) nosaukumu un numerācijas sarakstu Finanšu ministrija publicē savā tīmekļa vietnē."

3. Papildināt noteikumus ar 15.10. un 15.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.10. xx.50.00 "Tehniskā palīdzība _________ (ES fonda vai cita finanšu instrumenta nosaukums) apgūšanai (2021-2027)". Apakšprogrammā xx.50.00 plāno tehnisko palīdzību 2021.-2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības finansējuma apgūšanai;

15.11. xx.51.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par _________ (ES fonda vai cita finanšu instrumenta nosaukums) finansējumu (2021-2027)". Apakšprogrammā xx.51.00 plāno atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības finansējumu attiecībā uz 2021.-2027. gada plānošanas periodu."

4. Papildināt 41. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Aktualizēto veidlapu paraugus Finanšu ministrija publicē savā tīmekļa vietnē."

5. Papildināt noteikumus ar 46.40. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.40. veidlapa Nr. 28 "Valsts budžeta izdevumi investīcijām" (38.2 pielikums)."

6. Aizstāt 48. punktā vārdus un skaitli "Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.1 pantā minētajam grafikam" ar vārdiem "budžeta sagatavošanas grafikam".

7. Izteikt 64.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.1. Eiropas Savienības politiku instrumenti un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti:

64.1.1. Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkli un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments;

64.1.2. Kohēzijas fonds (KF);

64.1.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);

64.1.4. Eiropas Sociālais fonds (ESF);

64.1.5. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF);

64.1.6. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA);

64.1.7. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF);

64.1.8. Eiropas Kopienas iniciatīvas:

64.1.8.1. Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG;

64.1.8.2. Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL;

64.1.8.3. citas Eiropas Kopienas iniciatīvas;

64.1.9. Pārejas programmas (Transition Facility);

64.1.10. mērķis "Eiropas teritoriālā sadarbība";

64.1.11. citi Eiropas Savienības politiku instrumenti;

64.1.12. ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti:

64.1.12.1. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti;

64.1.12.2. Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētie projekti un pasākumi;

64.1.12.3. citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti;

64.1.13. nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai;".

8. Svītrot 64.5. apakšpunktu.

9. Aizstāt 65. punktā skaitļus un vārdus "64.1.1.11. vai 64.1.1.12.3. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "64.1.11. vai 64.1.12.3. apakšpunktā".

10. Svītrot 66.7. apakšpunktā vārdus "Eiropas Zivsaimniecības fondam (EZF) un".

11. Svītrot 66.10. apakšpunktā skaitli "3.".

12. Svītrot 66.14., 66.15. un 66.19. apakšpunktu.

13. Aizstāt 70. punktā vārdus un skaitli "Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.1 pantā noteiktajam grafikam" ar vārdiem "budžeta sagatavošanas grafikam".

14. Papildināt 82. punktu aiz vārda "iemaksām" ar vārdiem "kā arī minētajām izglītības iestādēm piešķiramo kopējo finansējumu".

15. Papildināt noteikumus ar 94.2 punktu šādā redakcijā:

"94.2 Veidlapā Nr. 28 "Valsts budžeta izdevumi investīcijām" (38.2 pielikums) norāda:

94.2 1. informāciju (apraksta formā) par ministrijas n+1 gadam nozīmīgākajiem plānotajiem valsts budžeta investīciju virzieniem, to mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs;

94.2 2. plānoto valsts budžeta investīciju apmēru sadalījumā pa programmām (apakšprogrammām) n, n + 1, n + 2 un n + 3 gadiem:

94.22.1. valsts pamatfunkciju īstenošanai - katrā programmā (apakšprogrammā) norāda līdz pieciem būtiskākajiem investīciju projektiem/ pasākumiem/objektiem. Pārējo neizdalīto summu norāda kā pārējās valsts budžeta investīcijas;

94.2 2.2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai - katrā programmā (apakšprogrammā) norāda kopējos izdevumus pamatkapitāla veidošanai."

16. Aizstāt 116. punktā vārdus un skaitli "Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.1 pantā noteiktajam grafikam" ar vārdiem "budžeta sagatavošanas grafikam".

17. Izteikt 17. pielikumā iekļautās veidlapas Nr. 7(pb) "Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam" un 18. pielikumā iekļautās veidlapas Nr. 7(LM) "Paskaidrojums par Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam" tabulu "Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no n + 1 līdz n + 3 gadam" šādā redakcijā:

"Nr.
p. k.
Pasākuma nosaukums
Darbības apraksts
 ar norādi uz līdzekļu izlietojumu 
Darbības rezultāts
Rezultatīvais rādītājs
Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums
Izdevumi, euro/
rādītāji, vērtība
Pamatojums
n+1 gadā n+2 gadā n+3 gadā
1. Pasākuma nosaukums        
Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu      
Darbības rezultāta nosaukums
Rezultatīvā rādītāja nosaukums      
xx.xx.xx programmas nosaukums
Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu      
Darbības rezultāta nosaukums
Rezultatīvā rādītāja nosaukums      
xx.xx.xx programmas nosaukums  
2. Pasākuma nosaukums        
Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu      
Darbības rezultāta nosaukums
Rezultatīvā rādītāja nosaukums      
xx.xx.xx programmas nosaukums  
3. utt.        
       
 
       
 
Kopā       -"

18. Izteikt 21. pielikumu šādā redakcijā:

"21. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 10(pb)

Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju un piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izdevumu aprēķins*

1. Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogramma 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti"

Pabalsta veids n gada plāns n+1 gada plāns n+2 gada plāns n+3 gada plāns
pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro) pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro) pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro) pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts                        
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās                        
Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm                        
Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā - viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem                        
Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana                        
Apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs                        
Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti                        
Valsts sociālie pabalsti ģimenēm ar bērniem ‒ kopā x x   x x   x x   x x  
tajā skaitā:                        
bērna piedzimšanas pabalsts                        
bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem                        
bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts                        
ģimenes valsts pabalsts                        
piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti                        
pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu                        
atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu                        
valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem                        
atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu                        
atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi                        
atlīdzība par bērna adopciju                        
bērna adopcijas pabalsts                        
KOPĀ x x   x x   x x   x x  

2. Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogramma 20.02.00 "Izdienas pensijas"

Pensijas/pabalsta veids n gada plāns n+1 gada plāns n+2 gada plāns n+3 gada plāns
pensijas/ pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro) pensijas/ pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro) pensijas/ pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro) pensijas/ pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Izdienas pensijas                        
Piemaksas pie vecuma pensijām, lai saglabātu piešķirto izdienas pensijas apmēru tām personām, kurām izdienas pensijas piešķirtas saskaņā ar nolikumu "Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)"                        
Apbedīšanas pabalsts, ja miris izdienas pensijas saņēmējs                        
Pabalsts izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam                        
KOPĀ x x   x x   x x   x x  

3. Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogramma 20.03.00 "Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām"

Piemaksas veids n gada plāns n+1 gada plāns n+2 gada plāns n+3 gada plāns
piemaksas apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro) piemaksas apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro) piemaksas apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro) piemaksas apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Piemaksas pie vecuma pensijām                        
Piemaksas pie invaliditātes pensijām                        
KOPĀ x x   x x   x x   x x  

4. Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogramma 20.04.00 "Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti"

Pabalsta veids n gada plāns n+1 gada plāns n+2 gada plāns n+3 gada plāns
pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro) pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro) pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro) pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bēgļu pabalsts                        
KOPĀ x x   x x   x x   x x  
Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs          
  (amats)   (vārds, uzvārds)   (paraksts**)
Sagatavotājs          
  (amats)   (vārds, uzvārds)    

Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

Piezīmes.

1. * Tabulu precizē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas paredz izmaiņas valsts sociālo pabalstu veidos, norādot valsts sociālo pabalstu nosaukumu un plānu attiecīgajā gadā.

2. **Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

19. Izteikt 22. pielikumu šādā redakcijā:

"22. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 10(sb)

Valsts pensiju, sociālās apdrošināšanas pabalstu un valsts budžeta maksājumu izdevumu aprēķins*

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta programma 04.00.00 "Sociālā apdrošināšana"

Pensijas/pabalsta/ atlīdzības veids n gada plāns n+1 gada plāns n+2 gada plāns n+3 gada plāns
pensijas/ pabalsta/ atlīdzī-bas apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro) pensijas/ pabalsta/ atlīdzības apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro) pensijas/ pabalsta/ atlīdzības apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro) pensijas/ pabalsta/ atlīdzības apmērs vidēji mēnesī (euro) saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) izdevumi kopā (euro)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets                        
Valsts pensijas - kopā x x   x x   x x   x x  
tajā skaitā:                        
Vecuma pensijas                        
Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā                        
Augstākās padomes deputātu pensijas                        
Pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem                        
Izdienas pensijas                        
Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti naudā - kopā x x   x x   x x   x x  
tajā skaitā:                        
Apbedīšanas pabalsts                        
Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām                        
Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam                        
Valsts budžeta maksājumi ‒ kopā x x   x x   x x   x x  
tajā skaitā:                        
Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa                        
Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensijas kapitāls                        
04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets                        
Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti naudā - kopā x x   x x   x x   x x  
tajā skaitā:                        
Apbedīšanas pabalsts, ja miris bezdarbnieks                        
Valsts nodarbinātības pabalsti naudā - kopā x x   x x   x x   x x  
Bezdarbnieka pabalsts                        
Bezdarbnieka stipendija                        
Valsts budžeta maksājumi ‒ kopā x x   x x   x x   x x  
tajā skaitā:                        
Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa                        
Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensijas kapitāls                        
Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā                        
04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets                        
Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti naudā - kopā x x   x x   x x   x x  
tajā skaitā:                        
Slimības pabalsts                        
Atlīdzība par darbspēju zaudējumu                        
Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu                        
Apbedīšanas pabalsts                        
Pārējie pabalsti                        
Valsts budžeta maksājumi ‒ kopā x x   x x   x x   x x  
tajā skaitā:                        
Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa                        
Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensijas kapitāls                        
04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets                        
Valsts pensijas - kopā x x   x x   x x   x x  
tajā skaitā:                        
Invaliditātes pensijas                        
Pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem (pensija Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekam)                        
Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti naudā - kopā x x   x x   x x   x x  
tajā skaitā:                        
Slimības pabalsts                        
Maternitātes pabalsts                        
Apbedīšanas pabalsts                        
Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām                        
Paternitātes pabalsts                        
Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība                        
Vecāku pabalsts                        
Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam                        
Valsts budžeta maksājumi ‒ kopā x x   x x   x x   x x  
tajā skaitā:                        
Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa                        
Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensijas kapitāls                        
Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs          
  (amats)   (vārds, uzvārds)   (paraksts**)
Sagatavotājs          
  (amats)   (vārds, uzvārds)    

Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

Piezīmes.

1. * Tabulu precizē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas paredz izmaiņas pensiju, pabalstu, atlīdzību veidos, norādot pensijas, pabalsta, atlīdzības nosaukumu un plānu attiecīgajā gadā.

2. **Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

20. Papildināt noteikumus ar 38.2 pielikumu šādā redakcijā:

"38.2 pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

Veidlapa Nr. 28

Valsts budžeta izdevumi investīcijām

XX. __________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

I. Informācija par nozīmīgākajiem valsts budžeta investīciju virzieniem n+1 gadā

Kopsavilkums

Nozīmīgākie resora plānotie valsts budžeta* investīciju virzieni n+1 gadā

1. virziens:

1.1. mērķis;

1.2. sagaidāmais rezultāts.

2. virziens:

2.1. mērķis;

2.2. sagaidāmais rezultāts.

3. virziens:

3.1. mērķis;

3.2. sagaidāmais rezultāts. 

4. utt.

* Labklājības ministrija atsevišķi sniedz informāciju par pamatbudžetu un par speciālo budžetu

II. Valsts pamatbudžeta/Speciālā budžeta izdevumi investīcijām no n līdz n+3 gadam

XX. __________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Programmas/ apakšprogrammas kods Funkciju klasifikācijas kods Programmas/apakšprogrammas nosaukums;
klasifikācijas koda nosaukums
n gada plāns n+1 gada pieprasījums n+2 gada pieprasījums n+3 gada pieprasījums
1 2 3 4 5 6 7
    XX. ………….. ministrija - kopā        
    1. Valsts pamatfunkciju īstenošana        
    tajā skaitā pa programmām (apakšprogrammām)        
XX.XX.00 XX.XXX programma (apakšprogramma) "……" (nosaukums)        
    Valsts budžeta investīciju projekts/pasākums/objekts        
    Pārējās valsts budžeta investīcijas        
XX.XX.00 XX.XXX programma (apakšprogramma) "……" (nosaukums)        
    Valsts budžeta investīciju projekts/pasākums/objekts        
    Pārējās valsts budžeta investīcijas        
XX.XX.00 XX.XXX programma (apakšprogramma) "……" (nosaukums)        
    Pārējās investīcijas        
    2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana        
    tajā skaitā pa programmām (apakšprogrammām)        
XX.XX.00 XX.XXX programma (apakšprogramma) "……" (nosaukums)        
XX.XX.00 XX.XXX programma (apakšprogramma) "……" (nosaukums)       "

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 181Pieņemts: 24.03.2021.Stājas spēkā: 27.03.2021.Zaudē spēku: 03.11.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60, 26.03.2021. OP numurs: 2021/60.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
321927
27.03.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)