Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 184

Rīgā 2021. gada 22. martā

Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 160 "Kredītu reģistra noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma
10., 13., 17. pantu, 18. panta trešo daļu,
24. panta otro daļu un piektās daļas 1. punktu,
31. panta ceturto daļu, 38. panta piekto daļu,
39. panta ceturto daļu un 40. panta trešo daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 160 "Kredītu reģistra noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, Nr. 17 un Nr. 144; 2019, Nr. 64; 2020, Nr. 16 un Nr. 82) šādus grozījumus:

1.1. 12. punktā:

1.1.1. papildināt ar 12.3.12.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3.12.1 atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms nākamajos 12 mēnešos;";

1.1.2. papildināt ar 12.3.21.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3.21.1 kadastra numurs;";

1.2. papildināt 43. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: "Ja klients ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai privātais pensiju fonds, kas ņem aizņēmumu uz valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna vai privāto pensiju fonda izveidotā pensiju plāna rēķina, iekļaujot reģistrā ziņu "Vienotās reģistrācijas numurs", papildus norāda attiecīgā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna vai privāto pensiju fonda izveidotā pensiju plāna identifikācijas kodu no Eiropas Centrālās bankas uzturētā pensiju fondu saraksta.";

1.3. 47. punktā:

1.3.1. papildināt punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā: "Ja klients ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai privātais pensiju fonds, kas ņem aizņēmumu uz pensiju shēmas līdzekļu plāna rēķina, iekļaujot reģistrā ziņu "Reģistrācijas numurs", papildus norāda attiecīgā pensiju shēmas līdzekļu plāna identifikācijas kodu no Eiropas Centrālās bankas uzturētā pensiju fondu saraksta";

1.3.2. uzskatīt līdzšinējo punkta trešo teikumu par punkta ceturto teikumu;

1.4. papildināt noteikumus ar 3.5.3.12.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.5.3.12.1 Atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms nākamajos 12 mēnešos

180.1 Ziņu "Atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms nākamajos 12 mēnešos" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

180.2 Iekļaujot reģistrā ziņu "Atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms nākamajos 12 mēnešos", norāda klienta līgumā noteikto atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjomu nākamajiem 12 mēnešiem vai tās apjomu periodā līdz klienta līgumā noteiktā termiņa beigām, ja tas ir īsāks par 12 mēnešiem. Ziņas vērtību norāda reģistrā iekļautās ziņas "Klienta saistību faktiskais atlikums" vērtībai atbilstošā valūtā. Ja saskaņā ar klienta līgumu nozīmīga atmaksājamās klienta saistību pamatsummas daļa papildus regulārajam pamatsummas maksājumam ir atmaksājama pēdējā maksājumā, tad šādu pēdējā maksājuma daļu, kas pārsniedz regulāro pamatsummas maksājumu, ziņas vērtībā neietver. Šo ziņu neiekļauj reģistrā, ja klienta saistībām ir piemērots amortizācijas veids atbilstoši "Amortizācijas veidu kodu sarakstā" (17. pielikums) minētajam kodam "40" vai klienta saistībām amortizāciju nepiemēro.";

1.5. papildināt noteikumus ar 3.5.3.21.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.5.3.21.1 Kadastra numurs

195.1 Ziņu "Kadastra numurs" reģistrā iekļauj, ja par nodrošinājumu izmantots nekustamais īpašums.

195.2 Iekļaujot reģistrā ziņu "Kadastra numurs", katram par nodrošinājumu izmantotajam nekustamajam īpašumam norāda Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā piešķirto kadastra numuru.";

1.6. papildināt 234. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Piemēram, 50 procenti atbilst decimāldaļskaitlim 0.500000.";

1.7. aizstāt 252. punktā vārdus un skaitļus "Īstenošanas regulas Nr. 680/2014 V pielikuma 2. daļu" ar vārdiem un skaitļiem "Regulas (ES) Nr. 575/2013 47.a pantu";

1.8. papildināt 354. punktu ar 354.4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"354.4.4. maksājumu pakalpojumu sniedzēja izsniegtu, uzturētu vai akceptētu drošās autentificēšanās līdzekli, kurš atbilst Eiropas Komisijas 2017. gada 27. novembra Deleģētās regulas (ES) 2018/389, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par drošu lietotāja autentificēšanu un vienotiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem, prasībām un kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka.";

1.9. aizstāt 371. punktā vārdus "iesniegts, izmantojot personas oficiālo elektronisko adresi" ar vārdiem "iesniegts, izmantojot personas oficiālo elektronisko adresi vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv";

1.10. papildināt noteikumus ar 424., 425. un 426. punktu šādā redakcijā:

"424. Reģistra dalībnieks ziņas "Klienta saistību statusa pazīme" vērtību atbilstoši Klienta saistību statusa pazīmes kodu sarakstā (6. pielikums) minētajam kodam "30" (Klienta saistības atgūšanas procesā, t.sk. maksātnespējas procesā) piemēro ziņām par klienta saistībām, kas reģistrā iekļautas līdz 2021. gada 1. jūlijam. Ja 2021. gada 31. jūlijā šādas klienta saistības nav izbeigušās un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, reģistra dalībnieks šādām ziņām par stāvokli 2021. gada 31. jūlijā reģistrā iekļautās ziņas "Klienta saistību statusa pazīme" vērtību atbilstoši kodam "30" aizstāj ar vērtību atbilstoši kodam "10", "15", "20", "21" vai "22", vienlaikus atbilstoši aktualizējot reģistrā iekļautās ziņas "Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums" vērtību.

425. Ziņu "Kadastra numurs" un ziņu "Atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms nākamajos 12 mēnešos" iekļauj reģistrā, sākot ar 2022. gada 31. janvāri.

426. Ierobežots reģistra dalībnieks, kas ierobežota reģistra dalībnieka statusu ieguvis līdz 2022. gada 31. janvārim, līdz ierobežota reģistra dalībnieka statusa zaudēšanai turpina iekļaut reģistrā tikai tās šajos noteikumos noteiktās ziņas par klienta un klienta galvinieka saistībām, kuras tam bija pienākums iekļaut reģistrā līdz 2022. gada 31. janvārim.";

1.11. aizstāt Kategoriju kodu sarakstā (1. pielikums) vārdus "Pensiju fonds" ar vārdiem "Pensiju fonds (saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2018. gada 26. janvāra Regulas (ES) Nr. 2018/231 par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pensiju fondiem (ECB/2018/2) 1. panta 1. punktu)";

1.12. aizstāt Klientu saistību statusu kodu sarakstā (5. pielikums):

1.12.1. vārdus "Klienta saistības ar mainītiem nosacījumiem (renegotiated; klienta līguma noteikumu pārmaiņas nav saistītas ar klienta grūtībām veikt saistību atmaksu un tām nav piemēroti pārskatīšanas pasākumi saskaņā ar Īstenošanas regulas Nr.  680/2014 V pielikumu" ar vārdiem "Klienta saistības ar mainītiem nosacījumiem (renegotiated; klienta līguma noteikumu pārmaiņas nav saistītas ar klienta grūtībām veikt saistību atmaksu, klienta saistībām nav piemēroti pārskatīšanas pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 47.b pantu un tās nav atgūšanas procesā)";

1.12.2. vārdus "Pārskatītas klienta saistības (forborne; klienta saistībām ir piemēroti pārskatīšanas pasākumi saskaņā ar Īstenošanas regulas Nr.  680/2014 V pielikumu, kā arī tās atbilst vienai vai vairākām šo noteikumu 6. pielikumā minētajām pārskatīšanas pazīmēm)" ar vārdiem "Pārskatītas klienta saistības (forborne; klienta saistībām ir piemēroti pārskatīšanas pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 47.b pantu, kā arī tās atbilst vienai vai vairākām šo noteikumu 6. pielikumā minētajām pārskatīšanas pazīmēm, bet klienta saistības nav atgūšanas procesā)";

1.13. Klienta saistību statusa pazīmju kodu sarakstā (6. pielikums):

1.13.1. aizstāt vārdus "Normālas klienta saistības (klienta saistībām netiek piemēroti mainīti nosacījumi vai pārskatīšanas pasākumi)" ar vārdiem "Klienta saistībām netiek piemēroti mainīti nosacījumi vai pārskatīšanas pasākumi";

1.13.2. papildināt aiz kodam "30" atbilstošās klienta saistību statusa pazīmes nosaukuma "Klienta saistības atgūšanas procesā, t. sk. maksātnespējas procesā" ar zemsvītras piezīmi šādā redakcijā:

"1 Izmantojams tikai tad, ja ziņas par klienta saistībām reģistrā iekļautas līdz 2021. gada 1. jūlijam.";

1.14. papildināt Klienta saistību izbeigšanās veidu kodu sarakstu (8. pielikums) aiz vārdiem "Izbeigušās, reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam klienta saistības norakstot zaudējumos" ar vārdiem "ja zaudējumos norakstītā summa ir vismaz 150 euro un tā veido vismaz 10% no klienta līgumā noteiktā klienta saistību apjoma";

1.15. izteikt 12. pielikumu šādā redakcijā:

"12. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160

Atsauces procentu likmes vērtību kodu saraksts

Atsauces procentu likmes vērtība Kods  
Nav piemērojama 10  
EURIBOR 20  
USD LIBOR 30  
GBP LIBOR 40  
EUR LIBOR 50  
JPY LIBOR 60  
CHF LIBOR 70  
MIBOR 80  
Cita vienkāršā atsauces procentu likme 90  
€STR 100  
SOFR 101  
SONIA 102  
SARON 103  
TONA 104  
Vairākas atsauces procentu likmes 110 ".

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. aprīlī.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 160 "Kredītu reģistra noteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 184Pieņemts: 22.03.2021.Stājas spēkā: 01.04.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 24.03.2021. OP numurs: 2021/58.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
321865
01.04.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"