Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 173

Rīgā 2021. gada 18. martā (prot. Nr. 28 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 56 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 56 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 23. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 7.2.1. apakšpunktā skaitli "775" ar skaitli "608".

2. Aizstāt 7.2.2. apakšpunktā skaitli "2 023 825" ar skaitli "1 839 598".

3. Aizstāt 7.3. apakšpunktā skaitli "46 799 872" ar skaitli "7 796 118".

4. Svītrot 8. punktu.

5. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Specifiskā atbalsta trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 632 498 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 13 287 623 euro un nacionālais finansējums - 2 344 875 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums - 1 406 925 euro un minimālais privātais finansējums - 937 950 euro), tai skaitā:

9.1. projektiem pieejamais attiecināmais bāzes finansējums - 13 785 834 euro;

9.2. projektiem pieejamais attiecināmais papildu finansējums par ārstniecības iestāžu sadarbības izveidi atbilstoši šo noteikumu 39. punktam - 1 846 664 euro."

6. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Projektiem pieejamais kopējais attiecināmais finansējums noteikts šo noteikumu 1. pielikumā."

7. Aizstāt 13. punktā skaitli un vārdu "38.2. apakšpunktam" ar skaitli un vārdu "38. punktam".

8. Izteikt 19. un 20. punktu šādā redakcijā:

"19. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris infrastruktūras izmantošanas proporciju aprēķina, izmantojot pēdējā gada datus vai divu pēdējo gadu vidējos datus par infrastruktūras izmantošanu. Ja iepriekšējo gadu dati par infrastruktūras izmantošanu nav pieejami vai tie vairāk kā par 5 % atšķiras no attīstāmās infrastruktūras izmantošanas prognozes, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris izmanto plānotos infrastruktūras izmantošanas datus līdz brīdim, kad ir pieejami dati par attīstītās infrastruktūras izmantošanu.

20. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķinus apstiprina ar finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera rīkojumu, aprēķina rezultātus norāda atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajai veidlapai un pievieno vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu pielikumā. Apstiprinātos finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera rīkojumus finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē:

20.1. iesniedzot projekta iesniegumu;

20.2. iesniedzot projekta noslēguma maksājuma pieprasījumu;

20.3. iesniedzot pēdējo pēcprojekta pārskatu."

9. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Pilnvarojuma uzlicējam un atbalsta saņēmējam ir pienākums dokumentāciju par saņemto atbalstu glabāt 10 gadus no pilnvarojuma termiņa beigām, savukārt atbalsta sniedzējam, kas nav pilnvarojuma uzlicējs, bet piešķir komercdarbības atbalstu saskaņā ar šīs nodaļas prasībām, ir pienākums dokumentāciju, kas saistīta ar atbalsta piešķiršanu, glabāt 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas."

10. Papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim ir pienākums iesniegt sadarbības iestādē vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma pilnvarojuma uzlicēja apliecinājumu, ka tas kontrolēs un pārskatīs deleģēšanas līgumā paredzētos atlīdzības (kompensācijas) maksājumus, kā arī novērsīs un atgūs šo noteikumu 27.6. apakšpunktā minēto atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksu un nodrošinās kompensācijas (atlīdzības) pārbaudes ne retāk kā reizi trijos gados un pilnvarojuma akta darbības perioda beigās."

11. Izteikt 24.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.2.3. saprātīgas peļņas procents tiek noteikts kā komersantu finanšu analīzes rādītājs "Finansiālās rentabilitātes procents pēc nodokļiem" atbilstoši saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE 2. redakcija) attiecīgajā pārskata gadā."

12. Papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Ja ir pārkāptas Komisijas lēmuma Nr. 2012/21/ES prasības, valsts atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts valsts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot minētās Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

13. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minēto ar Veselības ministrijas rīkojumu apstiprināto papildu finansējumu par ārstniecības iestāžu sadarbības izveidi atbilstoši šo noteikumu 39. punktam, kas nepārsniedz 500 000 euro vienai šo noteikumu 1. pielikumā norādītajai ārstniecības iestādei un aprēķināts, izmantojot šādu formulu:

Iind(p) = ∑ Ikop(p) × kind, kur
∑ kind

Iind(p) - projekta iesniedzējam individuāli pieejamā finansējuma summa par katru šo noteikumu 1. pielikumā norādīto ārstniecības iestādi, kas izveidojusi sadarbību (euro);

Ikop(p) - šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētais projektiem pieejamais attiecināmais papildu finansējums par ārstniecības iestāžu sadarbības izveidi (euro);

kind - individuālais papildu finansējuma koeficients atbilstoši vienotiem kritērijiem, kas piemērojami šo noteikumu 1. pielikumā norādītajām ārstniecības iestādēm, kuras izveidojušas sadarbību."

14. Aizstāt 39., 43. un 44. punktā skaitli un vārdu "38.2. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "38. punktā".

15. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 23. janvāra
noteikumiem Nr. 56

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešās kārtas atbalsta saņēmēji un pieejamais attiecināmais finansējums

Nr. p. k.

Ārstniecības iestāde Slimnīcas līmenis Projektiem pieejamais attiecināmais finansējums (euro)
1. Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" 3 1 100 539
2. SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" 3 1 394 049
3. SIA "Cēsu klīnika" 3 1 394 049
4. SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" 3 1 100 929
5. SIA "Jūrmalas slimnīca" 3 1 100 929
6. SIA "Kuldīgas slimnīca" 3 1 394 049
7. SIA "Ogres rajona slimnīca" 3 970 067
8. SIA "Alūksnes slimnīca" 2 975 834
9. SIA "Krāslavas slimnīca" 2 975 834
10. SIA "Preiļu slimnīca" 2 975 834
11. SIA "Siguldas slimnīca" 2 770 650
12. SIA "Tukuma slimnīca" 2 770 650
13. Līvānu novada domes pašvaldības SIA "Līvānu slimnīca" 1 418 213
14. SIA "Aizkraukles slimnīca" 1 330 279
15. SIA "Bauskas slimnīca" 1 265 185
16. SIA "Limbažu slimnīca" 1 418 215
17. SIA "Ludzas medicīnas centrs" 1 330 279
18. SIA "Saldus medicīnas centrs" 1 408 737
19. Pašvaldības SIA "Saulkrastu slimnīca" N/A 139 405
20. SIA "Priekules slimnīca" N/A 128 119
21. SIA "Rīgas 1. slimnīca" N/A 110 093
22. SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" N/A 139 072
KOPĀ 15 611 010"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 56 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 173Pieņemts: 18.03.2021.Stājas spēkā: 23.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 56, 22.03.2021. OP numurs: 2021/56.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
321824
23.03.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)