Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21-5

Jelgavā 2021. gada 25. februārī (prot. Nr. 3, 1. p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 27. maija
noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta
" 6. punktu

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 74. nr., 2019, 81. nr., 252. nr.), turpmāk - noteikumi, šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros, ievērojot Eiropas Savienības fondu finanšu papildināmības principu, piemērojot individuālo pieeju katra sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas reižu skaita noteikšanai un saskaņā ar sociālā darbinieka atzinumu par sociālā pakalpojuma nepieciešamību, līdz 2023. gada 31. augustam nodrošina:

5.1 1. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus, tajā skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ne vairāk kā 100 (viens simts) sniegšanas reizes;

5.1 2. pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus, tajā skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ne vairāk kā 50 (piecdesmit) sniegšanas reizes gadā vai ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) sniegšanas reizes gadā, ja persona saņem grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra pakalpojumu.".

1.2. Papildināt ar 13.15.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.15.1 silto smilšu nodarbību pakalpojums;".

1.3. Izteikt 93.6 punktu šādā redakcijā:

"93.6 ABA pakalpojumu nodrošina 93.5 punktā minētajai personai ar invaliditāti, kurai:

93.6 1. saskaņā ar individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu multidisciplinārā komanda ir noteikusi ABA pakalpojuma nepieciešamību Deinstitucionaizācijas programmas ietvaros;

93.6 2. ir JSLP sociālā darbinieka atzinums par sociālā pakalpojuma nepieciešamību.".

1.4. Papildināt ar 5.15.1 nodaļu šādā redakcijā:

"5.15.1 Silto smilšu nodarbību pakalpojums

96.1 Silto smilšu nodarbību pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personas ķermeņa un sīkās muskulatūras stimulāciju, organisma pašregulācijas attīstīšanu, uzvedības traucējumu, tajā skaitā nedrošības un baiļu sajūtas mazināšanu, kognitīvo (izziņas) procesu un koncentrēšanās spēju sekmēšanu, jaunu prasmju veidošanu un esošo prasmju nostiprināšanu bērnam ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 3 (trijiem) gadiem līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai.

96.2 Silto smilšu nodarbību pakalpojumu nodrošina personai, kurai saskaņā ar:

96.2 1. individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu multidisciplinārā komanda ir noteikusi minētā pakalpojuma nepieciešamību Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros;

96.2 2. ir JSLP sociālā darbinieka atzinums par minētā pakalpojuma nepieciešamību.

96.3 Lai saņemtu silto smilšu nodarbību pakalpojumu, personas likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP iesniegumu un šādus dokumentus:

96.3 1. ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr. 027/u) par personas veselības stāvokli un Silto smilšu nodarbību pakalpojuma nepieciešamību;

96.3 2. personas likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt nepilngadīgo personu.

96.4 Silto smilšu nodarbību pakalpojums ietver:

96.4 1. 12 (divpadsmit) nodarbības, ja minēto pakalpojumu saņem pirmreizēji;

96.4 2. līdz 7 (septiņām) nodarbībām, ja minēto pakalpojumu saņem atkārtoti pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem.".

1.5. Papildināt 123.1. apakšpunktu aiz vārda "maznodrošinātu" ar vārdiem "vai krīzes situācijā nonākušu".

1.6. Izteikt 150. punktu šādā redakcijā:

"150. Ģimenes asistenta pakalpojumu ir tiesīga saņemt:

150.1. no 4 (četrām) līdz 12 (divpadsmit) stundām nedēļā:

150.1.1. ģimene, kurai ir konstatēts noteikumu 149. punktā minēto sociālo prasmju trūkums;

150.1.2. persona pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigām līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kurai ir konstatēts sociālo prasmju trūkums mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā;

150.2. no 4 (četrām) līdz 30 (trīsdesmit) stundām nedēļā pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu ar garīga rakstura traucējumiem, kurai individuālajā atbalsta plānā Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros ir noteikts ģimenes asistenta pakalpojums.".

2. Noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 21-5 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) tiek izdoti, lai Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros, ievērojot Eiropas Savienības fondu finanšu papildināmības principu, nodrošinātu sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus (turpmāk - SBSP), tajā skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī ieviest jaunu sociālo pakalpojuma veidu - silto smilšu nodarbību pakalpojumu, precizēt lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapijas pakalpojuma un ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas kārtību un paplašināt higiēnas pakalpojuma saņēmēju loku.

Saskaņā ar Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumu Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - MK Nr. 313) 41., 42., 49.2 un 49.3 punktu, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu finanšu papildināmības principu, pašvaldība atbrīvotos budžeta līdzekļus līdzvērtīgā apmērā novirza SBSP nodrošināšanai citām savā administratīvajā teritorijā deklarētām MK Nr. 313 minētajām personām. Personas, kuras Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros saņēma pašvaldības apmaksātus SBSP, tos projekta ietvaros varēja turpināt saņemt, bet uz programmu tika attiecināta tikai tā daļa, kas tika papildināta.

Finanšu papildināmība Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros tiek piemērota jau no 01.07.2017. un uz 31.10.2020. Jelgavas pilsētas pašvaldībā izveidojies naudas līdzekļu uzkrājums 21 276 euro apmērā.

Lai Deinstitucionālizācijas programmas mērķa grupas varētu saņemt SBSP, tiek precizēta sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība. Paredzēts, ka saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) sociālā darbinieka atzinumu par sociālā pakalpojuma nepieciešamību, nodrošinās:

- bērniem ar funkcionāliem traucējumiem SBSP, tajā skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ne vairāk kā 100 (viens simts) sniegšanas reizes līdz 31.08.2023., piemērojot individuālo pieeju katra sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas reižu skaita noteikšanai;

- pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu ar garīga rakstura traucējumiem SBSP, tajā skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ne vairāk kā 50 (piecdesmit) sniegšanas reizes gadā vai ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) sniegšanas reizes gadā, ja persona saņem grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra pakalpojumu, līdz 31.08.2023., piemērojot individuālo pieeju katra sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas reižu skaita noteikšanai.

Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapijas pakalpojumu, ievērojot nosacījumus, turpmāk būs tiesīgi saņemt bērni ar funkcionāliem traucējumiem no 2 gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Tiek ieviests jauns silto smilšu nodarbību pakalpojums bērnam ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 3 gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar mērķi nodrošināt tā ķermeņa un sīkās muskulatūras stimulāciju, organisma pašregulācijas attīstīšanu, uzvedības traucējumu, tajā skaitā nedrošības un baiļu sajūtas mazināšanu, kognitīvo (izziņas) procesu un koncentrēšanās spēju sekmēšanu, jaunu prasmju veidošanu un esošo prasmju nostiprināšanu.

Lai veiksmīgi integrētu sabiedrībā pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros, tiek paredzēts nodrošināt ģimenes asistenta pakalpojumu no 4 līdz 30 stundām nedēļā. Stundu skaitu nosaka, izvērtējot minētās personas aktivitātes sabiedrībā.

Tāpat, lai nodrošinātu higiēnas pakalpojuma pieejamību personām, kuri nonākuši krīzes situācijā un šo faktu konstatējusi JSLP, izsniedzot izziņu par krīzes situāciju, tiek precizēta higiēnas pakalpojuma saņemšanas kārtība.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi nepieciešami, lai precizētu sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību un nodrošinātu iespēju saņemt SBSP bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu ar garīga rakstura traucējumiem no dažādiem finanšu avotiem - gan no Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, gan no Deinstitucionalizācijas programmas līdzekļiem, ievērojot Eiropas Savienības fondu finanšu papildināmības principu.

Tiek paplašinātas mērķa grupas, kuras tiesīgas saņemt (ABA) terapijas, ģimenes asistenta un higiēnas pakalpojumu. Tiek ieviests jauns sociālā pakalpojuma veids - silto smilšu nodarbību pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu realizēšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā pieejams naudas līdzekļu uzkrājums 21 276,00 euro apmērā, kas izveidojies Deinstitucionalizācijas programmas rezultātā, kā arī tiek paredzēti naudas līdzekļi JSLP budžetā 2021. gadam.

No Deinstitucionalizācijas programmas naudas līdzekļiem 2021. gadā plānots nodrošināt: ABA terapijas pakalpojumu par kopējo summu 3000,00 euro (6 personas x vidēji 20 nodarbības x 25,00 euro vienas nodarbības samaksa), silto smilšu nodarbību pakalpojumu par kopējo summu 1800,00 euro (6 personas x vidēji 12 nodarbības x 25,00 euro vienas nodarbības samaksa) un 16500,00 euro (33 personas x vidēji 20 nodarbības (citi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem) x 25,00 euro vienas nodarbības samaksa).

Ģimenes asistenta pakalpojuma nodrošināšanai JSLP budžetā 2021. gadam tiek paredzēti naudas līdzekļi par kopējo summu 10762,50 euro (2 personām ar GRT x 35 nedēļas 2021. gadā x vidēji 15 stundas nedēļā x 10,25 euro par vienu stundu).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav. Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 18-8 "Par .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21-5Pieņemts: 25.02.2021.Stājas spēkā: 09.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 46, 08.03.2021. OP numurs: 2021/46.34
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
321480
09.03.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)