Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 130

Rīgā 2021. gada 25. februārī (prot. Nr. 20 31. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. februāra noteikumos Nr. 72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
32. panta sesto daļu un Alkoholisko dzērienu
aprites likuma 3. panta sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 12. februāra noteikumos Nr. 72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 40. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6. Nodrošinājums nav jāiesniedz:

6.1. par naftas produktu (degvielas) apjomu, ko komersants deklarē un faktiski uzglabā kā naftas produktu (degvielas) drošības rezervi savā akcīzes preču noliktavā saskaņā ar Ekonomikas ministrijas un attiecīgā komersanta savstarpēji noslēgto iepirkuma līgumu;

6.2. par denaturētā spirta apjomu, kas denaturēts ar Komisijas 1993. gada 22. novembra Regulas (EK) Nr. 3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpēju atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa pielikuma I sadaļā minētajām denaturēšanas vielām norādītajā daudzumā.

7. Ja akcīzes preces nosūta (pārvieto), piemērojot atliktās nodokļa maksāšanas režīmu, izmanto nosūtītāja iesniegto vispārējo nodrošinājumu 100 procentu apmērā no iespējamā nodokļa parāda. Pārvietojot akcīzes preces atliktās nodokļa maksāšanas režīmā Latvijas Republikas teritorijā:

7.1. komersanti, kuriem saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts iesniedzamā vispārējā nodrošinājuma samazinājums, izmanto iesniegto vispārējo nodrošinājumu atbilstoši piešķirtajam samazinājumam;

7.2. mazās alkoholisko dzērienu darītavas un komersanti, kuriem piešķirts atzītā uzņēmēja statuss muitas jomā vai Padziļinātās sadarbības programmas sudraba vai zelta līmeņa dalībnieka statuss, izmanto iesniegto vispārējo nodrošinājumu, un tam piemērojams samazinājums 100 procentu apmērā.";

1.2. papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Ja naftas produktus pārvieto pa jūru, kā arī ja pārvieto biodegvielu, piemērojot atliktās nodokļa maksāšanas režīmu, piemēro 99 procentu samazinājumu no iespējamā nodokļa parāda visā pārvadājuma laikā.";

1.3. izteikt 15.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1. nodrošinājuma iesniedzējam ir nodokļa parāds, kas pārsniedz 150 euro (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļa parāda saistības pilda);";

1.4. izteikt 17.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. minētajai personai ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 euro (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļu parāda saistības pilda);";

1.5. papildināt noteikumus ar 17.5. un 17.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.5. pārsniegts vispārējā nodrošinājuma apmērs;

17.6. pārsniegts iesniegtais vispārējais nodrošinājums gadījumos, kad piemērots nodrošinājuma samazinājums saskaņā ar šo noteikumu 30., 34., 34.1 vai 35. punktu.";

1.6. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Valsts ieņēmumu dienests aptur vispārējā nodrošinājuma apliecības darbību uz laiku līdz 90 dienām, uzliekot nodrošinājuma iesniedzējam pienākumu palielināt iesniedzamo vispārējo nodrošinājumu līdz nepieciešamajam apmēram, ja nodrošinājums daļēji vai pilnībā ir izmantots nesamaksātā nodokļa samaksai.";

1.7. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Valsts ieņēmumu dienests var atcelt nodrošinājuma samazinājumu, ja personai ir nodokļa parāds (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļa parāda saistības pilda).";

1.8. papildināt 23.5. apakšpunktu aiz vārda "anulēšanu" ar vārdiem un skaitli "saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu";

1.9. izteikt 24. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja vispārējā nodrošinājuma apliecība anulēta saskaņā ar šo noteikumu 23.3. apakšpunktu, Valsts ieņēmumu dienests iesniegto nodrošinājumu izmanto personas iespējamā nodokļa parāda samaksas nodrošināšanai un pārreģistrē iesniegto vispārējo nodrošinājumu personas darbībai uz laiku, kas nepārsniedz 45 dienas no atbilstošās speciālās atļaujas (licences) spēka zaudēšanas, nepiemērojot nodrošinājuma samazinājumu.";

1.10. izteikt 29.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.1. šo noteikumu 31.1., 31.2. un 31.4. apakšpunktā minētos lielumus;";

1.11. papildināt noteikumus ar 29.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.5. aprēķināto nodokli par reģistrēta saņēmēja darbības vietā saņemtajām akcīzes precēm no to saņemšanas brīža līdz brīdim, kad nodoklis  par tām  ir samaksāts vai tās saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas (tajā skaitā par saņemtajām akcīzes precēm aprēķinātais nodoklis, kura samaksas termiņš nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināts vai pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi), un par saņemtajām, bet neizmantotajām nodokļa markām.";

1.12. izteikt 30.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.1. personai ir nodokļa parāds (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļa parāda saistības pilda);";

1.13. izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Komersantiem, kuriem saskaņā ar šo noteikumu 30. punktu piešķirts nodrošinājuma samazinājums, iesniedzamo vispārējo nodrošinājumu veido šādu lielumu summa:

31.1. nodokļa parāds (tajā skaitā par patēriņam nodotajām akcīzes precēm aprēķinātais nodoklis, kura samaksas termiņš nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināts vai pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi);

31.2. aprēķinātais nodoklis par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā, no brīža, kad:

31.2.1. likuma 25. panta devītajā daļā minētais elektroniskais administratīvais dokuments ir akceptēts datorizētajā sistēmā, līdz brīdim, kad datorizētajā sistēmā ir iesniegts saņemšanas apliecinājums vai elektroniskais administratīvais dokuments ir anulēts, vai ir samaksāts nodoklis par pārvietotajām akcīzes precēm, kas nav piegādātas (tajā skaitā par zudumiem);

31.2.2. preces, uz kurām neattiecas Eiropas Komisijas 2009. gada 24. jūlija regulā (EK) Nr. 684/2009, ar ko īsteno Padomes direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā, noteiktais dokuments un datorizētās sistēmas izmantošanas nosacījumi, izvestas no akcīzes preču noliktavas, līdz brīdim, kad Valsts ieņēmumu dienestam ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka šīs preces atbilst likuma 25. panta piecpadsmitās daļas nosacījumiem, vai ir samaksāts nodoklis par pārvietotajām akcīzes precēm, kas nav piegādātas (tajā skaitā par zudumiem);

31.3. aprēķinātais nodoklis par akcīzes precēm, kas taksācijas periodā nodotas patēriņam Latvijas Republikā, no brīža, kad akcīzes preces nodod patēriņam, līdz brīdim, kad nodoklis par tām ir samaksāts vai tās saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas (neattiecas uz komersantiem, kuriem ne mazāk kā trīs gadus pēc kārtas ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai un saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem kritērijiem ir samazināts iesniedzamais vispārējā nodrošinājuma apmērs);

31.4. aprēķinātais nodoklis par akcīzes precēm citos likumā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā par akcīzes preču noliktavā patērētajām akcīzes precēm un zudumiem.";

1.14. aizstāt 32.9. apakšpunktā skaitli "3000" ar skaitli "30 000";

1.15. izteikt 33. un 34. punktu šādā redakcijā:

"33. Apstiprinātam noliktavas turētājam, kuram piešķirts atzītā uzņēmēja statuss muitas jomā vai Padziļinātās sadarbības programmas sudraba vai zelta līmeņa dalībnieka statuss, reģistrētam saņēmējam un reģistrētam nosūtītājam iesniedzamā vispārējā nodrošinājuma minimālais lielums ir 50 procentu no šo noteikumu 32. punktā minētā lieluma.

34. Komersantam, kuram piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas sudraba vai zelta līmeņa dalībnieka statuss un kurš veic apstiprināta noliktavas turētāja darbību, iesniedzamais vispārējais nodrošinājums ir 100 procentu apmērā no iespējamā nodokļa parāda, kas aprēķināts par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (izņemot šo noteikumu 7.2. apakšpunktā un 7.1 punktā minēto gadījumu). Par pārējām darbībām un nodokļa parādu, kura maksājumu samaksas termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, minētais komersants nosaka nepieciešamo nodrošinājuma apmēru, un tam ir piemērojams samazinājums 100 procentu apmērā, ja attiecībā uz nodrošinājuma iesniedzēju nav konstatēti šo noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.4. apakšpunktā minētie gadījumi.";

1.16. papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Komersantam, kuram piešķirts atzītā uzņēmēja statuss muitas jomā un kurš veic apstiprināta noliktavas turētāja darbību, iesniedzamais vispārējais nodrošinājums ir 100 procentu apmērā no iespējamā nodokļa parāda, kas aprēķināts par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (izņemot šo noteikumu 7.2. apakšpunktā un 7.1 punktā minēto gadījumu), un nodokļa parāda (tajā skaitā nodokļa parāda, kura samaksas termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai ir pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi). Par pārējām darbībām minētais komersants nosaka nepieciešamo vispārējā nodrošinājuma apmēru, un tam ir piemērojams samazinājums 100 procentu apmērā, ja:

34.1 1. attiecībā uz nodrošinājuma iesniedzēju nav konstatēti šo noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.4. apakšpunktā minētie gadījumi;

34.1 2. gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai vai pārreģistrācijai nodrošinājuma iesniedzējs ir iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas, nodokļa deklarācijas, pārskatus par akcīzes preču apriti un pārskatus par nodokļa marku apriti.";

1.17. izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Mazajai alkoholisko dzērienu darītavai iesniedzamais vispārējais nodrošinājums ir 100 procentu apmērā no iespējamā nodokļa parāda, kas aprēķināts par akcīzes precēm, kuras pārvieto atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (izņemot šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minēto gadījumu), par taksācijas periodā patēriņam nodotajām akcīzes precēm un nodokļa parādu. Par pārējām darbībām un nodokļa parādu, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi, minētais komersants nosaka nepieciešamo vispārējā nodrošinājuma apmēru, un tam ir piemērojams samazinājums 100 procentu apmērā, ja attiecībā uz nodrošinājuma iesniedzēju nav konstatēti šo noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.4. apakšpunktā minētie gadījumi.";

1.18. aizstāt 45. punktā vārdus "vienu mēnesi" ar vārdiem "diviem mēnešiem";

1.19. papildināt noteikumus ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Valsts ieņēmumu dienests 10 darbdienu laikā pēc nodrošinājuma iesniedzēja attiecīga iesnieguma saņemšanas pārskaita vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai iemaksāto drošības naudu ar nodrošinājumu uzņemto nodokļa saistību izpildei.";

1.20. aizstāt 47. punktā vārdus un skaitli "(izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi ir pagarināti likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantā noteiktajā kārtībā un persona nodokļa parāda saistības pilda)" ar vārdiem "(izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu samaksas termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļa parāda saistības pilda)";

1.21. papildināt 49.1. apakšpunktu pēc vārda "anulēšanu" ar vārdiem un skaitļiem "saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 4. punktu";

1.22. izteikt 52.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.2. nodokļa maksājumiem, kuru samaksas termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi;";

1.23. aizstāt 54. punktā skaitļus un vārdus "70., 71. un 72. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "70. un 72. punktā";

1.24. aizstāt 63. punktā vārdus "iepriekšējā nodrošinātāja nodrošinājumu" ar vārdiem "iepriekšējo nodrošinājumu";

1.25. aizstāt 69. punktā skaitli "66." ar skaitli "67.";

1.26. izteikt 70. punktu šādā redakcijā:

"70. Ja nodrošinājuma iesniedzējam laikā, kad Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs pieprasīt nodrošinātājam samaksāt nodrošinājuma iesniedzēja nodokļa parādu, ir uzsākta nodokļa kontrole (pārbaude, revīzija) un lēmums par nodokļa kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātiem šajā laikā nav pieņemts vai nav kļuvis izpildāms, Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs pieprasīt nodrošinātājam samaksāt nodrošinājuma iesniedzēja nodokļa parādu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad ir kļuvis izpildāms lēmums par nodokļa kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātiem.";

1.27. papildināt noteikumus ar 78. un 79. punktu šādā redakcijā:

"78. Komersanti, kuriem piešķirts atzītā uzņēmēja statuss muitas jomā, izsniegtās nodrošinājuma apliecības pārreģistrē līdz 2021. gada 1. jūlijam atbilstoši šo noteikumu 34.1 punktā minētajiem nosacījumiem.

79. Komersanti, kuriem ir izsniegta vispārējā nodrošinājuma apliecība darbībām tikai ar biodegvielu, ja biodegvielu uzglabā, ražo, sajauc, apstrādā vai pārstrādā, un iesniegtais vispārējais nodrošinājums ir mazāks par 30 000 euro, nodrošinājuma apliecību pārreģistrē līdz 2021. gada 1. jūlijam atbilstoši šo noteikumu 32.9. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.";

1.28. papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvas 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK.";

1.29. papildināt 1. pielikuma 4. punktu aiz skaitļa "34." ar skaitli "34.1";

1.30. izteikt 3. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Kritēriji iesniedzamā vispārējā nodrošinājuma samazināšanai".

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. martā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministra vietā -
ārlietu ministrs E. Rinkēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. februāra noteikumos Nr. 72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 130Pieņemts: 25.02.2021.Stājas spēkā: 01.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 01.03.2021. OP numurs: 2021/41.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
321301
01.03.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"