Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 103

Rīgā 2021. gada 11. februārī (prot. Nr. 15 40. §)
Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai

(Noteikumu nosaukums MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 165 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai (turpmāk – atbalsta programma);

1.2. kārtību, kādā akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") īsteno atbalsta programmu;

1.3. atbalsta programmai pieejamo finansējumu;

1.4. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus, tai skaitā finansējumu sabiedrības "Altum" izdevumu segšanai.

(Grozīts ar MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 165)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. (svītrots ar MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592);

2.2. (svītrots ar MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592);

2.3. (svītrots ar MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592);

2.4. (svītrots ar MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592);

2.5. (svītrots ar MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592);

2.6. (svītrots ar MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592);

2.7. (svītrots ar MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592);

2.8. atbalsts – tehniskā palīdzība un grants;

2.9. tehniskā palīdzība – pakalpojumu kopums, kura ietvaros tiek izstrādāts dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējums, kā arī cita dzīvojamās mājas atjaunošanai nepieciešamā dokumentācija, nodrošināta uzraudzība un sniegtas konsultācijas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Tehnisko palīdzību nodrošina pakalpojumu sniedzēji, ko sabiedrība "Altum" izvēlējusies pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā;

2.10. grants – vienreizējs maksājums atbalsta saņēmējam, ja tas īsteno vienu vai vairākus šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētos pasākumus vai tikai šo noteikumu 5.5.5. apakšpunktā minēto pasākumu un pēc šo pasākumu īstenošanas nodrošina  attiecīgo šo noteikumu 6.2 punktā minēto nosacījumu izpildi;

2.11. pilnvarota persona – fiziska vai juridiska persona, kuru šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minēto dzīvojamo māju īpašnieki pilnvarojuši viņu vārdā īstenot šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētos pasākumus, kā arī slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par atbalsta saņemšanu.

(Grozīts ar MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 165; MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592)

3. Atbalstu dzīvojamo māju īpašniekiem piešķir sabiedrība "Altum", ievērojot šajos noteikumos paredzētos nosacījumus.

4. Atbalsta piešķiršanai un sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai izmanto: 

4.1. slēgtās Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" atmaksu publiskā finansējuma daļu 2 373 521 euro apmērā:

4.1.1. (svītrots ar MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592);

4.1.1.1 1 920 000 euro apmērā – tehniskās palīdzības sniegšanai un grantu izmaksai;

4.1.2. (svītrots ar MK 10.01.2023. noteikumiem Nr. 1);

4.1.3. (svītrots ar MK 10.01.2023. noteikumiem Nr. 1);

4.1.4. 453 521 euro – sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai;

4.2. valsts energoefektivitātes fonda līdzekļus 3 806 229 euro apmērā:

4.2.1. 3 225 000 euro apmērā – tehniskās palīdzības sniegšanai un grantu izmaksai;

4.2.2. 581 229 euro – sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 165 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.01.2023. noteikumiem Nr. 1; MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 420; MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592)

II. Atbalsta programmas īstenošanas kārtība

5. Atbalstu piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:

5.1. atbalsta saņēmējs ir fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas ir viena dzīvokļa māja vai divu dzīvokļu māja, vai fiziskas personas, kuras ir dzīvokļa īpašumos sadalītas divu dzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki, vai dzīvokļa īpašumos nesadalītas viena dzīvokļa mājas vai divu dzīvokļu mājas kopīpašnieki, kuriem zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir attiecīgā dzīvojamā māja, kurā tiks īstenots viens vai vairāki šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētie pasākumi;

5.2. dzīvojamā māja saskaņā ar būvju klasifikāciju atbilst:

5.2.1. viena dzīvokļa mājas klasei;

5.2.2. dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas tipam;

5.3. dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā;

5.4. dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība;

5.5. atbalsta saņēmējs apņemas piesaistīt kredītiestādes finansējumu vai izmantot savu finansējumu šādu pasākumu īstenošanai:

5.5.1. būvdarbu veikšanai dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās;

5.5.2. inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegādei, atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei;

5.5.3. jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegādei un uzstādīšanai;

5.5.4. siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem;

5.5.5. jaunu mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai (ar pieslēgumu un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam), lai nodrošinātu elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas piegādi;

5.5.6. citiem pasākumiem, ja tie nepieciešami dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai vienlaikus ar šo noteikumu 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3. vai 5.5.4. apakšpunktā minētajiem pasākumiem.

(Grozīts ar MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 165)

5.1 Šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētos pasākumus uzsāk īstenot pēc atbalsta līguma noslēgšanas ar sabiedrību "Altum".

(MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 1 redakcijā)

6. Tehnisko palīdzību un grantu piešķir, ja šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētais atbalsta saņēmējs atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

6.1. atbalsta saņēmējs ir persona, kuras apgādībā ir vismaz viens bērns;

6.2. atbalsta saņēmējs ir persona, kurai iestājusies grūtniecība;

6.3. atbalsta saņēmējs ir persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai iestājusies grūtniecība, un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 165 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.01.2023. noteikumiem Nr. 1)

6.1 Šo noteikumu 6. punktā noteiktajām prasībām jāatbilst:

6.11. atbalsta saņēmējam, kas iesniedz pieteikumu sabiedrībā "Altum";

6.12. vienai no fiziskām personām, kas ir dzīvokļa īpašnieks vai kopīpašnieks, ja pieteikumu sabiedrībā "Altum" iesniedz pilnvarotā persona.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 165 redakcijā)

6.2 Atbalsta saņēmējs nodrošina, ka:

6.21. pēc vienu vai vairāku šo noteikumu 5.5. apakšpunktā (izņemot šo noteikumu 5.5.5. apakšpunktu) minēto pasākumu īstenošanas vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:

6.21.1. dzīvojamās mājas apkures patēriņa līmenis tiek samazināts, nodrošinot, ka tiek paaugstināta dzīvojamās mājas energoefektivitātes klase un tā nav zemāka par C ēku energoefektivitātes klasi saskaņā ar ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumiem;

6.21.2. tiek samazināts dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz 20 % apmērā;

6.22. pēc šo noteikumu 5.5.5. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanas vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:

6.22.1. tiek sasniegts primārās enerģijas patēriņa samazinājums vismaz 20 % apmērā;

6.22.2. vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām;

6.22.3. (svītrots ar MK 10.01.2023. noteikumiem Nr. 1).

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 165 redakcijā)

6.3 Atbalsta saņēmējam, kurš īsteno šo noteikumu 5.5.5. apakšpunktā minēto pasākumu dzīvojamā mājā bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam, sabiedrība "Altum" nepiemēro šo noteikumu 6.22.1. apakšpunktā minēto nosacījumu.

(MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 1 redakcijā)

III. Atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumi

7. (Svītrots ar MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592)

8. Atbalsta saņēmējs vai atbalsta saņēmēja pilnvarotā persona, kas piesakās šo noteikumu 16. punktā minētajam atbalstam, sabiedrībā "Altum" iesniedz:

8.1. pieteikumu tehniskās palīdzības un granta vai tikai granta saņemšanai;

8.2. apliecinājumu, ka dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība;

8.3. sākotnējo dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējumu, kas izstrādāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energosertifikācijas jomā un sabiedrības "Altum" norādījumiem, ja plāno īstenot vienu vai vairākus šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētos pasākumus;

8.4. ja plāno īstenot šo noteikumu 5.5.5. apakšpunktā minēto pasākumu:

8.4.1. dokumentus, kas apliecina elektroenerģijas patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu;

8.4.2. dokumentus, kas apliecina pieslēguma tehniskos parametrus (ievadaizsardzības aparāta nominālo strāvu, jaudu, līnijas sprieguma pieslēgumu elektrotīklā, elektroietaišu fāžu skaitu);

8.4.3. aprēķinu, kas apliecina šo noteikumu 6.22.1. apakšpunktā noteiktā nosacījumā izpildi;

8.4.4. piedāvājumu no šo noteikumu 5.5.5. apakšpunktā minēto iekārtu tirgotāja, kurā norādīta mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu jauda (iekārtas un  invertora jauda) un to ikgadējais vidējais ģenerētais elektroenerģijas apjoms;

8.4.5. informatīvu atbildi no elektroenerģijas sadales sistēmas operatora par izvēlētās mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu esošajam elektrotīklam bez tīkla pārbūves vai izsniegtas tehniskās prasības mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai;

8.5. kopīpašnieka piekrišanu, kas var būt izteikta arī spēkā esošā un zemesgrāmatā reģistrētā īpašuma lietošanas kārtības līgumā par īpašuma atsevišķu lietošanu, par šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanu nekustamajā īpašumā, kura sastāvā ir dzīvojamā māja (ja attiecināms);

8.6. saskaņā ar Dzīvokļu īpašumu likuma prasībām pieņemtu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu:

8.6.1. par pilnvaroto personu, kas ir tiesīga iesniegt šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minēto pieteikumu sabiedrībā "Altum", kā arī veikt šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētās darbības, tai skaitā atbalsta saņemšanu un norēķinu organizēšanu;

8.6.2. par plānotajām darbībām kopīpašumā, ja projekts tiek īstenots dzīvojamā mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem;

8.7. atbalsta saņēmēja bērna (kurš ir Latvijas pilsonis, nepilsonis, persona, kurai Latvijā piešķirts bezvalstnieka statuss, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis) Latvijā izdota personu apliecinoša dokumenta kopiju vai cita dokumenta kopiju, kas apliecina bērna tiesisko statusu Latvijā, ja:

8.7.1. atbalsta saņēmējs nav Latvijas pilsonis, nepilsonis, persona, kurai Latvijā piešķirts bezvalstnieka statuss, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis;

8.7.2. no šo noteikumu 8.8. apakšpunktā minētajiem dokumentiem neizriet, ka bērns ir Latvijas pilsonis, nepilsonis, persona, kurai Latvijā piešķirts bezvalstnieka statuss, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis;

8.8. atbalsta saņēmēja bērna dzimšanas apliecības kopiju vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina bērna tiesisko statusu;

8.9. izrakstu no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, kas apliecina grūtniecības faktu un ir izdota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību, ja tehniskajai palīdzībai un grantam piesakās persona, kurai ir iestājusies grūtniecība, vai gaidāmā bērna tēvs, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai iestājusies grūtniecība;

8.10. šo noteikumu 8.9. apakšpunktā minēto izrakstu un gaidāmā bērna mātes piekrišanu šā izraksta izmantošanai, ja tehniskajai palīdzībai un grantam piesakās gaidāmā bērna tēvs;

8.11. izdruku no Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv, kurā ir informācija par atbalsta saņēmēja apgādībā esošo bērnu personas kodiem;

8.12. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu vai bāriņtiesas lēmumu par atbalsta saņēmēja apgādībā esošiem bērniem;

8.13. citus nepieciešamos pamatojošos dokumentus.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 165 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.01.2023. noteikumiem Nr. 1)

9. (Svītrots ar MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 165)

10. (Svītrots ar MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 165)

IV. Atbalsta programmai pieejamais finansējums

11. (Svītrots ar MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592)

12. (Svītrots ar MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592)

13. (Svītrots ar MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592)

14. (Svītrots ar MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592)

15. Sākotnēji atbalsta saņēmējs sedz šādas tehniskās palīdzības izmaksas:

15.1. šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētā sākotnējā dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējuma izstrādes izmaksas;

15.2. būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrādes izmaksas, ja, veicot šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minēto novērtējumu, tiek secināts, ka, īstenojot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, iespējams panākt šo noteikumu 6.21. apakšpunktā noteikto nosacījumu izpildi;

15.3. ēkas pagaidu energosertifikāta izstrādes izmaksas pēc šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanas.

(Grozīts ar MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 165)

16. Atbalsta saņēmējam, nodrošinot šo noteikumu 6.2 punktā minēto nosacījumu izpildi, sabiedrība "Altum" vienam atbalsta saņēmējam par vienu īpašumu:

16.1. pēc šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanas:

16.1.1. sedz šo noteikumu 15.2. un 15.3. apakšpunktā minētās izmaksas 1 000 euro apmērā;

16.1.2. izmaksā grantu 5 000 euro apmērā;

16.2. pēc šo noteikumu 5.5.5. apakšpunktā minētā pasākuma īstenošanas atkarībā no elektroenerģijas ražošanas iekārtas (invertora) iestatītās jaudas (kW) izmaksā grantu šāda apmērā:

16.2.1. ar jaudu līdz 0,99 kW – 700 euro;

16.2.2. ar jaudu no 1 līdz 1,99 kW – 1 000 euro;

16.2.3. ar jaudu no 2 līdz 2,99 kW – 1 400 euro;

16.2.4. ar jaudu no 3 līdz 3,99 kW – 1 800 euro;

16.2.5. ar jaudu no 4 līdz 4,99 kW – 2 200 euro;

16.2.6. ar jaudu no 5 līdz 5,99 kW – 2 500 euro;

16.2.7. ar jaudu no 6 līdz 6,99 kW – 2 800 euro;

16.2.8. ar jaudu no 7 līdz 7,99 kW – 3 200 euro;

16.2.9. ar jaudu no 8 līdz 8,99 kW – 3 500 euro;

16.2.10. ar jaudu no 9 līdz 9,99 kW – 3 800 euro;

16.2.11. ar jaudu no 10 līdz 11,1 kW – 4 000 euro.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 165 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.01.2023. noteikumiem Nr. 1)

16.1 Sabiedrība "Altum" vienam atbalsta saņēmējam par vienu īpašumu sedz izmaksas šo noteikumu 16.1. vai 16.2. apakšpunktā norādītajā apmērā. Īstenojot šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētos pasākumus, kas ietver arī šo noteikumu 5.5.5. apakšpunktā minēto iekārtu iegādi un uzstādīšanu, šo noteikumu 16.1. apakšpunktā norādītais atbalsts nesummējas ar šo noteikumu 16.2. apakšpunktā norādīto atbalsta apmēru.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 165 redakcijā)

17. Šo noteikumu 6.21. apakšpunktā minēto nosacījumu izpildi apliecina:

17.1. šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētais novērtējums, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energosertifikācijas jomā tiek sagatavots pirms pasākumu īstenošanas;

17.2. ēkas pagaidu energosertifikāts, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energosertifikācijas jomā tiek sagatavots pēc pasākumu īstenošanas.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 165 redakcijā)

17.1 Šo noteikumu 6.22.1. apakšpunktā minētā nosacījuma izpildi apliecina vismaz šādi dokumenti:

17.11. šo noteikumu 8.4.1. un 8.4.3. apakšpunktā minētie dokumenti;

17.12. elektroenerģijas sistēmas operatora atļaujas kopija elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai paralēlam darbam ar sistēmu, ja dzīvojamā māja ir ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 165 redakcijā)

17.2 Šo noteikumu 6.22.2. apakšpunktā minētā nosacījuma izpildi apliecina sabiedrības "Altum" ikgadējas pārbaudes piecu gadu periodā, pirmreizēju pārbaudi veicot 14 mēnešu laikā pēc šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētā granta izmaksas atbalsta saņēmējam. Šo pārbaudi sabiedrība "Altum" veic, ja atbalsta saņēmējs neizmanto elektroenerģijas neto uzskaites sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma nosacījumiem un par nodoto elektroenerģiju saņem atlīdzību.

(MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 1 redakcijā)

17.3 (Svītrots ar MK 10.01.2023. noteikumiem Nr. 1)

17.4 Papildus šo noteikumu 17.1 un 17.2 punktā minētajām prasībām atbalsta saņēmējs vai viņa pilnvarotā persona sabiedrībā "Altum" iesniedz elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas vietas vai vietu fotofiksāciju, tai skaitā uzstādītās iekārtas tehnisko rādītāju vai uzstādītās iekārtas modeļa koda fotofiksāciju.

(MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 1 redakcijā)

17.5 Šo noteikumu 17.2 punktā minētās pārbaudes veikšanai pēc sabiedrības "Altum" pieprasījuma sadales sistēmas operators reizi ceturksnī sniedz informāciju par atbalstītās dzīvojamās mājas elektroenerģijas patēriņu un par tīklā nodoto elektroenerģijas apjomu.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 165 redakcijā)

17.6 Ja sabiedrība "Altum", veicot šo noteikumu 17.5 punktā minēto dokumentu pārbaudi, konstatē, ka atbalsta saņēmējs nav nodrošinājis šo noteikumu 6.22.2. apakšpunktā norādītā rādītāja uzturēšanu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs atmaksā izmaksāto grantu.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 165 redakcijā)

17.7 Atbalsta saņēmēja plānotie vieni un tie paši īstenojamie pasākumi nav un netiks iesniegti līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 165 redakcijā)

17.8 Lai nodrošinātu informāciju par šo noteikumu 17.5  un 17.7 punktā minēto nosacījuma izpildi, sabiedrība "Altum" par atbalsta saņēmēju un viņa plānotajām darbībām šo noteikumu ietvaros var sniegt informāciju citām institūcijām.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 165 redakcijā)

18. (Svītrots ar MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592)

19. (Svītrots ar MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592)

20. (Svītrots ar MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592)

21. (Svītrots ar MK 17.10.2023. noteikumiem Nr. 592)

22. Sabiedrība "Altum" reizi ceturksnī iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu par sniegto atbalstu.

V. Noslēguma jautājums

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumus Nr. 473 "Noteikumi par atbalsta programmu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 146. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 103Pieņemts: 11.02.2021.Stājas spēkā: 18.02.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 17.02.2021. OP numurs: 2021/33.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
321021
{"selected":{"value":"24.10.2023","content":"<font class='s-1'>24.10.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.10.2023","iso_value":"2023\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2023","iso_value":"2023\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2023.-23.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.01.2023","iso_value":"2023\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.2023.-10.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.2022","iso_value":"2022\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2022.-11.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2021","iso_value":"2021\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2021.-15.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.10.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"