Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Gērnsijas valdības līgumu sociālās drošības jomā

1. pants. 2020. gada 23. septembrī parakstītais Latvijas Republikas valdības un Gērnsijas valdības līgums sociālās drošības jomā (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 19. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 4. februārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 16. februārī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN GĒRNSIJAS VALDĪBAS LĪGUMS SOCIĀLĀS DROŠĪBAS JOMĀ

Latvijas Republikas valdība un Gērnsijas valdība [States of Guernsey],

vēloties izveidot savstarpīgumu sociālās drošības jomā attiecībā uz pensijām,

ir vienojušās par turpmāko.

1. PANTS
DEFINĪCIJAS

1. Šajā līgumā tiek piemērotas šādas definīcijas, ja vien līguma tekstā nav noteikts citādi:

a) teritoriālā darbības joma:

"Gērnsija" ir Gērnsijas, Oldernijas, Hermas un Džetu sala;

"Latvija" ir Latvijas Republika;

b) vispārīgas definīcijas:

"pabalsts" nozīmē jebkuru piemaksu pie pensijas un ar pensionāra vai pabalsta saņēmēja nāvi saistītus pabalstus saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem;

"kompetentā iestāde" nozīmē:

i) attiecībā uz Gērnsiju - Gērnsijas valdības Nodarbinātības un sociālās drošības komitejas biroju [Office of the Committee for Employment & Social Security of the States of Guernsey] un

ii) attiecībā uz Latviju - Labklājības ministriju;

"kompetentā institūcija" nozīmē:

i) attiecībā uz Gērnsiju - Gērnsijas valdības Nodarbinātības un sociālās drošības komitejas biroju un

ii) attiecībā uz Latviju - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru;

"iemaksu periods" nozīmē:

i) attiecībā uz Gērnsiju - periodu, attiecībā uz kuru ir veicamas, veiktas vai saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem uzskatāmas par veiktām atbilstošas iemaksas pensijai, un

ii) attiecībā uz Latviju - periodu, attiecībā uz kuru ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem;

"pielīdzinātais periods" nozīmē:

i) attiecībā uz Gērnsiju - periodu, par kuru saskaņā ar Gērnsijas tiesību aktiem ir kreditētas atbilstošas iemaksas pensijai, un

ii) attiecībā uz Latviju - periodu, kas uzkrāts pirms 1996. gada un kuru saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem uzskata par apdrošināšanas periodu;

"apdrošināšanas periods" nozīmē iemaksu periodu vai pielīdzinātu periodu;

"apdrošināts" nozīmē:

i) attiecībā uz Gērnsiju - to, ka iemaksas ir veikusi attiecīgā persona vai iemaksas ir jāveic attiecīgajai personai, vai ka iemaksas ir veiktas par attiecīgo personu vai kreditētas attiecībā uz šādu personu, un

ii) attiecībā uz Latviju - to, ka obligātās vai brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas ir veikusi attiecīgā persona vai ka tās ir veiktas par šādu personu, vai ka persona ir uzkrājusi pielīdzinātus periodus;

"tiesību akti" attiecībā uz Pusi nozīmē 2. pantā norādītos tiesību aktus, ko piemēro Puses teritorijā;

"Puse" nozīmē:

i) Gērnsiju un

ii) Latviju;

"pensija" nozīmē:

i) attiecībā uz Gērnsiju - vecuma pensiju saskaņā ar Gērnsijas tiesību aktiem,

ii) attiecībā uz Latviju - vecuma pensiju un apgādnieka zaudējuma pensiju saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem;

"pensijas kapitāls" nozīmē pensijas kapitāla summu, kas aprēķināta saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem pensijas apmēra noteikšanas nolūkā;

"kvalifikācijas gads" nozīmē:

i) attiecībā uz Gērnsiju - apdrošināšanas periodu, kas nav īsāks par piecdesmit nedēļām saskaņā ar Gērnsijas tiesību aktiem,

ii) attiecībā uz Latviju - 12 mēnešus ilgu apdrošināšanas periodu.

2. Citi vārdi un frāzes šajā līgumā tiek lietotas tādā nozīmē, kāda tām ir piešķirta attiecīgajos tiesību aktos.

3. Šajā līgumā ikviena norāde uz "pantu" nozīmē šā līguma pantu un ikviena norāde uz "daļu" ir norāde uz tā panta daļu, kurā šī norāde ir iekļauta, ja vien nav norādīts citādi.

2. PANTS
TIESĪBU AKTU DARBĪBAS JOMA UN IETVERTĀS PERSONAS

1. Šis līgums ir piemērojams:

a) Gērnsijā - attiecībā uz grozīto 1978. gada Sociālās apdrošināšanas (Gērnsijas) likumu;

b) Latvijā - attiecībā uz likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (1998. gads), likumu "Par valsts pensijām" (1996. gads) un Valsts fondēto pensiju likumu (2001. gads).

2. Ievērojot to, kas noteikts šā panta trešajā un piektajā daļā, šis līgums ir piemērojams arī attiecībā uz visiem tiesību aktiem, ar kuriem tiek aizstāti, aizvietoti, grozīti, papildināti vai konsolidēti pirmajā daļā minētie tiesību akti.

3. Ja vien Puses nav vienojušās citādi, šo līgumu piemēro vienīgi attiecībā uz tām pensijām un pabalstiem, kuri šā līguma spēkā stāšanās dienā ir noteikti šā panta pirmajā daļā minētajos tiesību aktos un par kuriem šajā līgumā ir iekļauti īpaši noteikumi.

4. Šo līgumu nepiemēro attiecībā uz līgumiem, kurus Puses ir noslēgušas sociālās drošības jomā ar trešām pusēm, ne arī attiecībā uz tiesību aktiem un noteikumiem, ar kuriem tiek grozīti šā panta pirmajā daļā minētie tiesību akti nolūkā nodrošināt šādu līgumu stāšanos spēkā, taču tas neliedz nevienai Pusei saskaņā ar saviem tiesību aktiem ievērot jebkura tāda cita līguma noteikumus, kuru attiecīgā Puse ir noslēgusi ar trešo pusi.

5. Šis līgums ir piemērojams:

a) attiecībā uz Gērnsiju - jebkurai personai, uz kuru attiecas vai ir attiekušies jebkuras Puses tiesību akti;

b) attiecībā uz Latviju - jebkurai personai, kura dzīvo jebkuras Puses teritorijā un uz kuru attiecas vai ir attiekušies jebkuras Puses tiesību akti, un attiecīgā gadījumā arī uz citām personām saistībā ar tiesībām, kas ir iegūtas no šādas personas.

3. PANTS
VIENLĪDZĪGA ATTIEKSME

1. Ievērojot otro daļu, personai, uz kuru attiecas vai ir attiekušies vienas Puses tiesību akti, kamēr šī persona atrodas otras Puses teritorijā, ir tādas pašas tiesības un pienākumi, kā tie, ko otra Puse savos tiesību aktos paredz tās valstspiederīgajam, ievērojot šā līguma noteikumus.

2. Šā panta pirmā daļa neattiecas uz Latvijas Republikas likumu "Par valsts pensijām" attiecībā uz apdrošināšanas periodiem, kas ir uzkrāti ārpus Latvijas Republikas pirms 1991. gada 1. janvāra.

4. PANTS
NOTEIKUMI PAR PENSIJU UN PABALSTU EKSPORTU

Personai, kurai būtu tiesības saņemt pensiju saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem, ja šī persona atrastos šīs Puses teritorijā, tostarp pensiju, kas saņemama saskaņā ar šo līgumu, ir tiesības saņemt šo pensiju, šai personai atrodoties otras Puses teritorijā, it kā šī persona atrastos pirmās Puses teritorijā. Šis noteikums ir vienlīdz attiecināms uz pensijām, kuras Puses ir piešķīrušas pirms šā līguma stāšanās spēkā, un arī uz pabalstiem, kas ir ietverti šajā līgumā attiecībā uz Latviju.

5. PANTS
VISPĀRĒJI NOTEIKUMI PAR PENSIJĀM

Ja personai ir tiesības uz pensiju, pamatojoties vienīgi uz vienas Puses tiesību aktiem, neņemot vērā otras Puses apdrošināšanas periodus, šīs tiesības nosaka un pensiju piešķir, pamatojoties vienīgi uz pirmās Puses apdrošināšanas periodiem.

6. PANTS
PERIODU SUMMĒŠANA

1. Lai noteiktu tiesības uz pensiju saskaņā ar Gērnsijas tiesību aktiem atbilstoši 7., 8. un 10. pantam, iemaksu periodus vai pielīdzinātus periodus, kas uzkrāti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, uzskata par iemaksu periodiem vai pielīdzinātiem periodiem, kas uzkrāti saskaņā ar Gērnsijas tiesību aktiem.

2. Lai noteiktu tiesības uz pensiju saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem atbilstoši 9. un 10. pantam, iemaksu periodus vai pielīdzinātus periodus, kas uzkrāti saskaņā ar Gērnsijas tiesību aktiem, uzskata par iemaksu periodiem vai pielīdzinātiem periodiem, kas uzkrāti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.

7. PANTS
PROPORCIONĀLAS PENSIJAS SASKAŅĀ AR GĒRNSIJAS TIESĪBU AKTIEM

1. Ievērojot 5. pantu, 6. panta pirmo daļu, 8. pantu un 10.-12. pantu, šo pantu piemēro, lai noteiktu personas tiesības uz pensiju saskaņā ar Gērnsijas tiesību aktiem.

2. Saskaņā ar 6. panta pirmo daļu Gērnsijas kompetentā iestāde nosaka:

a) teorētiskās pensijas apmēru, kas būtu maksājams, ja visi atbilstošie apdrošināšanas periodi, kuri ir uzkrāti saskaņā ar abu pušu tiesību aktiem, būtu uzkrāti saskaņā ar Gērnsijas tiesību aktiem;

b) šādas teorētiskās pensijas proporciju, kas tiek noteikta kā attiecība, ņemot vērā saskaņā ar Gērnsijas tiesību aktiem uzkrātos kopējos apdrošināšanas periodus pret kopējiem atbilstošajiem apdrošināšanas periodiem, kas uzkrāti saskaņā ar abu Pušu tiesību aktiem.

Šādi aprēķināta proporcionālā summa ir Gērnsijas kompetentās iestādes faktiski izmaksājamās pensijas likme.

3. Šā panta otrajā daļā minētā aprēķina nolūkā, ja visu apdrošināšanas periodu ilgums, kurus persona ir uzkrājusi saskaņā ar Gērnsijas tiesību aktiem, ir mazāks par 50 nedēļām, šos periodus ņem vērā saskaņā ar 12. pantu.

8. PANTS
APDROŠINĀŠANAS PERIODI, KURI IR JĀŅEM VĒRĀ

Saistībā ar 7. panta piemērošanu Gērnsijas kompetentajai iestādei ir jāņem vērā vienīgi tie apdrošināšanas periodi, kas ir uzkrāti saskaņā ar jebkuras Puses tiesību aktiem un kas tiktu ņemti vērā, nosakot pensiju saskaņā ar Gērnsijas tiesību aktiem, ja tie būtu uzkrāti saskaņā ar Gērnsijas tiesību aktiem.

9. PANTS
PENSIJAS UN PABALSTI SASKAŅĀ AR LATVIJAS TIESĪBU AKTIEM

1. Ievērojot 5. pantu, 6. panta otro daļu un 10.-12. pantu, šo pantu piemēro, lai noteiktu personas tiesības uz pensiju saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.

2. Ja saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem tiesības uz pensiju ir noteiktas, piemērojot 6. panta otrās daļas summēšanas noteikumus, Latvija aprēķina pensiju, pamatojoties vienīgi uz pensijas kapitālu, kas noteikts par Latvijā uzkrātajiem apdrošināšanas periodiem.

3. Pabalstus piešķir, pamatojoties uz Latvijas tiesību aktiem.

10. PANTS
PERIODI, KAS SAVSTARPĒJI PĀRKLĀJAS

1. Saistībā ar 7. un 9. panta piemērošanu:

a) ja obligāto iemaksu periods, kas uzkrāts saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem, sakrīt ar obligāto iemaksu periodu, kas uzkrāts saskaņā ar otras Puses tiesību aktiem, tad katra Puse ņem vērā tikai to obligāto iemaksu periodu, kas uzkrāts saskaņā ar tās tiesību aktiem;

b) ja brīvprātīgo iemaksu periods, kas uzkrāts saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem, sakrīt ar brīvprātīgo iemaksu periodu, kas uzkrāts saskaņā ar otras Puses tiesību aktiem, tad katra Puse ņem vērā tikai to brīvprātīgo iemaksu periodu, kas uzkrāts saskaņā ar tās tiesību aktiem;

c) ja iemaksu periods, kas nav brīvprātīgo iemaksu periods un ir uzkrāts saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem, sakrīt ar pielīdzinātu periodu, kas ir uzkrāts saskaņā ar otras Puses tiesību aktiem, ņem vērā tikai iemaksu periodu;

d) ja pielīdzināts periods, kas ir uzkrāts saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem, sakrīt ar pielīdzinātu periodu, kas ir uzkrāts saskaņā ar otras Puses tiesību aktiem, ņem vērā tikai to pielīdzināto periodu, kas uzkrāts saskaņā ar tiesību aktiem, atbilstoši kuriem apdrošinātā persona tika apdrošināta pēdējā reizē pirms dienas, kad sākās attiecīgie periodi, vai, ja persona pirms šīs dienas nekad iepriekš nebija apdrošināta, to pielīdzināto periodu, kas uzkrāts saskaņā ar tiesību aktiem, atbilstoši kuriem persona tika apdrošināta pirmo reizi pēc dienas, kad beidzās attiecīgie periodi;

e) Latvija ņem vērā brīvprātīgos periodus, kas ir uzkrāti saskaņā ar tās tiesību aktiem.

2. Saistībā ar 7. panta piemērošanu gadījumos, kad obligāto iemaksu periods vai pielīdzināts periods, kas uzkrāts saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem, sakrīt ar brīvprātīgo iemaksu periodu, kas ir uzkrāts saskaņā ar otras Puses tiesību aktiem, ņem vērā tikai obligāto iemaksu periodu vai pielīdzināto periodu ar nosacījumu, ka maksājamās pensijas apmērs tiek palielināts par summu, par kādu tiktu palielināta pensija, kas maksājama saskaņā ar šīs Puses tiesību aktiem, ja būtu ņemtas vērā visas brīvprātīgās iemaksas, kas veiktas saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

11. PANTS
TIESĪBAS, KAS NERODAS VIENLAICĪGI

Ja nosacījumus, kuri jāizpilda, lai saņemtu tiesības uz pensiju saskaņā ar abu Pušu tiesību aktiem, persona neizpilda vienlaicīgi, personas tiesības uz pensiju katrā Pusē nosaka tad, kad persona izpilda attiecīgās Puses tiesību aktos noteiktos nosacījumus, attiecīgā gadījumā ievērojot to, kas ir noteikts 7. un 9. pantā.

12. PANTS
APDROŠINĀŠANAS PERIODI, KAS IR ĪSĀKI PAR VIENU KVALIFIKĀCIJAS GADU

Ja visi apdrošināšanas periodi, ko persona ir uzkrājusi saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem, kopā ir īsāki par vienu kvalifikācijas gadu, uzskata, ka šie periodi ir uzkrāti saskaņā ar otras Puses tiesību aktiem. Ja šādus periodus nav iespējams izmantot tam, lai vairotu personas tiesības, tos neņem vērā un nevienai Pusei nav pienākums maksāt pensiju par šiem periodiem.

13. PANTS
VIENOŠANĀS PAR ADMINISTRĒŠANU UN SADARBĪBU

1. Abu Pušu kompetentās iestādes:

a) noslēdz administratīvo vienošanos, kas nepieciešama šā līguma piemērošanai;

b) iespējami īsā laikā paziņo viena otrai visu informāciju par pasākumiem, ko tās veikušas, lai piemērotu šo līgumu, vai par izmaiņām to tiesību aktos, ciktāl šādas izmaiņas ietekmē šā līguma piemērošanu;

c) sniedz viena otrai palīdzību jebkurā jautājumā, kas ir saistīts ar šā līguma piemērošanu, tā, it kā šis jautājums ietekmētu pašas Puses tiesību aktu piemērošanu. Šādu palīdzību sniedz bez maksas.

2. Nevienu apliecinājumu, dokumentu vai jebkāda veida paziņojumu, kas ir sagatavots rakstveidā vienas Puses valsts valodā, nenoraida, aizbildinoties ar to, ka tas ir sagatavots svešvalodā.

3. Attiecībā uz visiem oficiāliem dokumentiem, kas ir jāiesniedz saistībā ar šā līguma piemērošanu un jānodod otrai Pusei, piemēro atbrīvojumu no visām prasībām par dokumenta apstiprināšanu diplomātiskā vai konsulārā iestādē vai no līdzīgām formalitātēm.

4. Visa informācija par personu, ko viena Puse nosūta otrai Pusei saskaņā vai saistībā ar šo līgumu, ir konfidenciāla un izmantojama tikai šā līguma īstenošanai un to tiesību aktu īstenošanai, uz kuriem šis līgums attiecas, ja vien šādas informācijas izpaušana nav nepieciešama saskaņā ar otras Puses tiesību aktiem vai ar tiesas rīkojumu.

14. PANTS
PIEPRASĪJUMA VAI SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA

Visus pieprasījumus un sūdzības, kas saistībā ar vienas Puses tiesību aktiem bija jāiesniedz šīs Puses kompetentajai institūcijai noteiktā termiņā, uzskata par šādi iesniegtām, ja tās ir iesniegtas tajā pašā termiņā otras Puses kompetentajai institūcijai.

15. PANTS
VALŪTA UN MAKSĀJUMA PROCEDŪRA

1. Pensijas vai pabalsta maksājumu saskaņā ar šo līgumu var veikt tās Puses valūtā, kuras kompetentā institūcija veic maksājumu, un ikviens šāds maksājums pilnībā atbrīvo no saistībām, attiecībā uz kurām šāds maksājums ir veikts.

2. Ja persona vienas Puses teritorijā saņem pensiju vai pabalstu saskaņā ar otras Puses tiesību aktiem, to izmaksā atbilstoši tādai procedūrai, kuru šīs otras Puses kompetentā institūcija uzskata par piemērotu.

16. PANTS
STRĪDU ATRISINĀŠANA

Kompetentās iestādes veic visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai savstarpēji vienotos par jebkāda tāda strīda atrisinājumu, kas ir saistīts ar šā līguma interpretāciju vai piemērošanu.

17. PANTS
LĪGUMA DARBĪBAS ILGUMS UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Jebkura Puse var denonsēt šo līgumu jebkurā brīdī, sešus (6) mēnešus iepriekš rakstveidā iesniedzot otrai Pusei paziņojumu.

18. PANTS
TIESĪBAS GADĪJUMĀ, KAD LĪGUMS TIEK IZBEIGTS UN NETIEK AIZSTĀTS AR CITU LĪGUMU

Ja šis līgums tiek izbeigts un ja vien netiek noslēgts jauns līgums, kurā ir ietverti šā līguma priekšmeta reglamentējoši noteikumi, tad visas tiesības uz pensiju, kuras persona ir uzkrājusi saskaņā ar šo līgumu, paliek spēkā un kompetentajām iestādēm vai attiecīgi kompetentajām institūcijām ir jāvienojas par citu tādu tiesību izpildi, kas tajā brīdī ir iegūšanas procesā saistībā ar šā līguma noteikumiem.

19. PANTS
STĀŠANĀS SPĒKĀ

1. Katra Puse, izmantojot diplomātiskos kanālus, rakstveidā informē otru Pusi par visu tās attiecīgo pasākumu pabeigšanu, kuri ir nepieciešami, lai šis līgums stātos spēkā. Šis līgums stājas spēkā trešā mēneša pirmajā dienā, kas seko mēnesim pēc pēdējā šāda paziņojuma saņemšanas dienas.

2. Saistībā ar šo līgumu izmaksājamās pensijas vai pabalsta sākuma datumu nosaka saskaņā ar attiecīgās Puses tiesību aktiem, taču tas nekādā gadījumā nebūs agrāk par datumu, kad stājas spēkā šis līgums.

Parakstīts Rīgā un Gērnsijā latviešu un angļu valodā 2020. gada 23. septembrī. Abi teksti ir vienlīdz autentiski.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Ramona Petraviča

labklājības ministre

Gērnsijas valdības vārdā

Michelle Le Clerc

Darba un sociālās drošības
komitejas priekšsēdētāja

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Gērnsijas valdības līgumu sociālās drošības jomā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 04.02.2021.Stājas spēkā: 02.03.2021.Tēma: Sociālā aizsardzība; Starptautiskā sadarbībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 16.02.2021. OP numurs: 2021/32.4
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
321011
02.03.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)