Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 88

Rīgā 2021. gada 5. februārī (prot. Nr. 13 1. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu,
14. panta pirmās daļas 5. punktu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu,
30. panta trešo daļu, 31. panta piekto daļu, 39. panta pirmo un otro daļu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6.,
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 16. punktu, 6.1 panta otro daļu un
6.3 panta otro daļu un Farmācijas likuma 5. panta 3. un 12. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B.1., 123A., 131A., 134B., 145A., 156A., 170A., 172A., 174A., 179A., 184A., 189A., 189B., 192A., 193A., 196A., 198A., 203A., 206A., 208A., 213A., 223A., 233A., 237A., 246. nr.; 2021, 2B., 4B., 9A., 14A., 22A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12. tirdzniecības centrs - ēka, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai, ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 1500 m2, kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji.";

1.2. papildināt I nodaļu ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Ja persona vēlas pagarināt ieroča atļaujas derīguma termiņu, saņemt dublikātu vai atkārtotu atļauju, tā var Valsts policijas struktūrvienībai iesniegt iesniegumu un vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), ja tāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem ieroču aprites jomā ir nepieciešama attiecīgās ieroča atļaujas saņemšanai, izmantojot pasta pakalpojumus. Iesniegums par ieroča atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu iesniedzams vismaz mēnesi pirms ieroča atļaujas derīguma termiņa beigām. Pēc iesnieguma izskatīšanas normatīvajos aktos par ieroču apriti noteiktajā kārtībā Valsts policijas struktūrvienība par pieņemto lēmumu paziņo iesniedzējam un, ja ieroča atļauju nolemts izsniegt, nosūta to personai pa pastu. Valsts policijas struktūrvienība pēc 30 dienām sazinās ar attiecīgo personu un pārliecinās, ka persona ir saņēmusi attiecīgo ieroča atļauju.";

1.3. svītrot 19. punktu;

1.4. papildināt noteikumus ar II1 nodaļu šādā redakcijā:

"II1. Prasības tirdzniecībai

24.1 Tirdzniecības dalībnieks nodrošina, ka apmeklētāji tirdzniecības vietā tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona.

24.2 Tirdzniecības dalībnieks vienam apmeklētājam tirdzniecības vietā nodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Tirdzniecības vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs. Tirdzniecības dalībnieks pēc uzraudzības un kontroles iestādes pieprasījuma uzrāda būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu, kurā ir iekļauta informācija par ēkas sastāvā esošās tirdzniecības vietas platību (tai skaitā apmeklētājiem publiski pieejamo tirdzniecības telpas platību), vai citus dokumentus, kas dod iespēju pārliecināties par tirdzniecības vietas platību.

24.3 Tirdzniecības dalībnieks pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības vietā.

24.4 Iepirkšanās grozu, ratu vai tirdzniecības dalībnieka nodrošināto iepirkšanās somu skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā. Tirdzniecības vietā, kur tiek nodrošināta iepirkšanās grozu, ratu vai iepirkšanās somas pieejamība apmeklētājiem, atrašanās bez iepriekš minētajiem iepirkšanās līdzekļiem ir aizliegta.

24.5 Tirdzniecības dalībnieks kontrolē apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības vietas ieejām un izejām (iekštelpās un ārtelpās) un tirdzniecības zālē vietās, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās.

24.6 Tirdzniecības vietā apmeklētāju plūsma organizējama, nodalot ieeju no izejas, ja tirdzniecības vietas infrastruktūra nodrošina vairākas atsevišķas piekļuves tirdzniecības vietai un tiek ievērotas ugunsdrošības prasības.

24.7 Tirdzniecības centra īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

24.7 1. nodrošina, ka tirdzniecības centrā netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits. Maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits tirdzniecības centrā tiek noteikts, summējot tirdzniecības vietās pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības vietās;

24.7 2. pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības centrā;

24.7 3. kontrolē apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības centra ieejām un izejām (iekštelpās un ārtelpās), gaiteņos, pie tualetēm un citur (ārpus pakalpojuma sniegšanas un tirdzniecības vietas), kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās;

24.7 4. nodrošina, ka apmeklētāji tirdzniecības centrā tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona;

24.7 5. nodrošina, ka tirdzniecības centrā ir uzstādīta elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta.

24.8 Šo noteikumu 24.7 5. apakšpunktā minētā prasība neattiecas uz tirdzniecības centru, kura kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir mazāka par 7000 m2.

24.9 Tirgus pārvaldītājs:

24.9 1. vienam apmeklētājam tirgus paviljonā (slēgta tipa ēka tirgus teritorijā, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai un kurā darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki) nodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības;

24.9 2. pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirgus paviljonā;

24.9 3. kontrolē apmeklētāju plūsmu pie tirgus paviljona ieejām un izejām (iekštelpās un ārtelpās), gaiteņos un citur, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās;

24.9 4. nodrošina, ka apmeklētāji tirgus paviljonā tiek ielaisti tikai pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona.

24.10 Tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības centra īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un tirgus pārvaldītājs ieceļ atbildīgo personu, kas organizē šajos noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā. Informācija par atbildīgo personu tiek izvietota labi redzamā vietā.

24.11 Šo noteikumu 24.10 punktā minētā atbildīgā persona:

24.11 1. atrodas tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā tā darbības laikā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu;

24.11 2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes pieprasījuma objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā esošo apmeklētāju skaitu.

24.12 Tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības centra īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un tirgus pārvaldnieks izstrādā un dokumentē iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā. Iekšējās kontroles sistēmā norāda vismaz šādu informāciju:

24.12 1. aprēķinus, kā tiek noteikts maksimālais apmeklētāju skaits, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā (šo noteikumu 24.2 punktā un 24.7 1., 24.9 1. apakšpunktā noteikto prasību izpilde);

24.12 2. procedūru, kā tiek nodrošināta precīza apmeklētāju skaita kontrole, kuri vienlaikus atrodas tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā (šo noteikumu 24.2 punktā un 24.7 1., 24.9 1. apakšpunktā noteikto prasību izpilde);

24.12 3. procedūru, kā tiek nodrošināta kontrole, lai nepieļautu fiziskās distancēšanās pārkāpumus un novērstu pastiprinātu apmeklētāju pulcēšanos tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā (šo noteikumu 24.1, 24.4, 24.5, 24.6 punktā un 24.7 3., 24.7 4., 24.9 3., 24.9 4. apakšpunktā noteikto prasību izpilde);

24.12 4. šo noteikumu 24.10 punktā minētās atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

24.13 Šo noteikumu 24.12 punktā minētajā iekšējās kontroles sistēmas dokumentācijā informāciju par īstenotajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem norāda skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā, lai uzraudzības un kontroles iestādes amatpersona varētu pārliecināties par noteikumos minēto prasību ievērošanu.

24.14 Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības centra īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam aizliegts ārpus tirdzniecības vietām reklamēt speciālos piedāvājumus, kas ir spēkā mazāk par septiņām dienām un varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā vai tirdzniecības centrā, tādējādi radot pulcēšanās risku. Minētais ierobežojums neattiecas uz preču atlaidēm (cenu zīmēm) tirdzniecības vietā.

24.15 Šajā nodaļā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz:

24.15 1. ielu tirdzniecības vietām un tirdzniecības vietām atklātajā tirgus teritorijā. Tirdzniecības dalībnieki un apmeklētāji ielu tirdzniecības vietās un atklātā tirgus teritorijā tirdzniecības laikā lieto mutes un deguna aizsegus, kā arī ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības;

24.15 2. tirdzniecības vietām ieslodzījuma vietās (cietuma veikaliem). Ieslodzītajiem normatīvajos aktos paredzētās tiesības iepirkties cietuma veikalā nodrošina atbilstoši ieslodzījuma vietu infrastruktūrai un ieslodzījuma vietās noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām.

24.16 Šajā nodaļā noteikto prasību ievērošanu kontrolē Valsts un pašvaldību policija. Šajā nodaļā noteikto prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu ir tiesīgs kontrolēt arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.";

1.5. izteikt 35.4 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.4 3. transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekļiem, arī tad, ja tie dodas uz darba pienākumu veikšanas vietu vai atgriežas no tās. Profesionālie kravas transportlīdzekļu un autobusu vadītāji pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pieprasījuma uzrāda atbilstošas kategorijas vadītāja apliecību un digitālā tahogrāfa vadītāja karti vai pēdējās darbdienas tahogrammu, kā arī darba devēja izsniegtu Starptautiskā transporta darbinieka sertifikātu, kura forma un saturs atbilst Eiropas Komisijas izstrādātajam paraugam;";

1.6. papildināt noteikumus ar 35.6 punktu šādā redakcijā:

"35.6 Šo noteikumu 35.3 1., 35.3 2., 35.3 3. un 35.3 4. apakšpunktā minētie dokumenti var būt papīra vai elektroniskā veidā (viedierīcē).";

1.7. papildināt noteikumus ar 87. punktu šādā redakcijā:

"87. Prasība par šo noteikumu 24.7 5. apakšpunktā minētās elektroniskās apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārtas uzstādīšanu tirdzniecības centrā stājas spēkā 2021. gada 15. februārī."

2. Šo noteikumu 1.1., 1.3., 1.4. un 1.7. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 8. februārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 88Pieņemts: 05.02.2021.Stājas spēkā: 06.02.2021.Zaudē spēku: 11.10.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25A, 05.02.2021. OP numurs: 2021/25A.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
320811
06.02.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)