Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Privatizācijas procesa revīzijas departaments

Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-184 Rīgā 2001. gada 19. janvārī

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma - viesnīcas "Jūrmala" Jomas ielā 47/49 privatizācijas procesa atbilstību tiesību aktu prasībām

 

Valsts kontroles Privatizācijas procesa revīzijas departamenta kolēģija šādā sastāvā: departamenta direktors Valsts kontroles padomes loceklis I.Šķibelis, kolēģijas locekļi: I.Kalniņa, I.Kučinska-Gilvade, A.Kenkle, V.H.Pucis, piedaloties valsts revidentam U.Znotam, valsts revidenta palīgam E.Pīrāgam, protokolēja: valsts revidenta palīgs E.Pīrāgs, izskatīja revīzijas materiālus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma - viesnīcas "Jūrmala" Jomas ielā 47/49 - privatizācijas procesa atbilstību tiesību aktu prasībām un

konstatēja:

1. Valsts īpašuma fonds 1996.gada 21.februārī, pamatojoties uz Ministru kabineta 1995.gada 5.jūlija rīkojumu Nr.371, ar pieņemšanas - nodošanas aktu nodeva Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā viesnīcu "Jūrmala" Jomas ielā 47/49, kuras atlikusī bilances vērtība bija Ls 698 863.

2. Zemesgrāmatā īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas pašvaldībai uz viesnīcas ēku un 11/20 domājamām daļām no 10 782 m2 lielā zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 47/49, ir nostiprinātas 1996.gada 4.jūnijā.

3. Jūrmalas pilsētas dome 1996.gada 28.novembrī ir pieņēmusi lēmumu nodot privatizācijai viesnīcas ēku Jūrmalā, Jomas ielā 47/49, paziņojums par to publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā "Jūrmala".

4. Valsts zemes dienesta Jūrmalas nodaļas Nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja viesnīcas ēkas "Jūrmala" novērtējums pēc stāvokļa uz 1996.gada 20.novembri bija Ls 1 500 000. 1996.gada novembra - decembra mēnešos ir izdarīta viesnīcas "Jūrmala" pamatlīdzekļu un inventāra inventarizācija, bet 1997.gada 15.janvārī pašvaldības privatizācijas komisija ir apstiprinājusi viesnīcas "Jūrmala" nosacīto cenu Ls 1 895 000 apmērā.

5. Jūrmalas pilsētas dome 1997.gada 23.janvārī ar lēmumu Nr.27 ir apstiprinājusi SIA "Varner Hakon Invest" iesniegto viesnīcas Jūrmalā, Jomas ielā 47/49 privatizācijas projektu, nosakot, ka privatizējamā objekta nosacītā cena ir Ls 1 895 000, maksāšanas līdzekļi 26,1% latos, 73,9% sertifikātos, privatizācijas metode - pārdošana.

6. 1997.gada 23.janvārī Jūrmalas pilsētas dome ir pieņēmusi lēmumu sagatavot pirkuma līgumus ar SIA "Varner Hakon Invest" par viesnīcas ēkas, tās kustamo pamatlīdzekļu un inventāra pārdošanu. 1997.gada 28.janvārī pilsētas dome, tās priekšsēdētāja A.Inkuļa personā, ir noslēgusi trīs atsevišķus pirkuma līgumus ar SIA "Varner Hakon Invest":

• pirkuma līgums Nr.60/2-5 par viesnīcas ēkas pirkumu. Pārdošanas cena Ls 1 889 700, maksājot Ls 495 000 naudā un Ls 1 394 700 privatizācijas sertifikātos (49 810,71 sertifikāts);

• pirkuma līgums Nr.62/2-6 par viesnīcā esošo kustamo pamatlīdzekļu pirkumu. Pārdošanas cena Ls 600, maksājot 100% privatizācijas sertifikātos (21,43 sertifikāti);

• pirkuma līgums Nr.61/2-6 par viesnīcā esošā inventāra pirkumu. Pārdošanas cena Ls 4700, maksājot 100% privatizācijas sertifikātos (167,86 sertifikāti).

Pirkumu līgumos ir paredzēts maksājumus veikt šādos termiņos:

• Ls 200 000 līdz 14.02.1997.;

• Ls 100 000 līdz 14.03.1997.;

• Ls 195 000 līdz 15.12.1997.;

Ls 1 400 000 (50 000 sertifikātu) līdz 31.12.1997.

7. Privatizācijas projektā minēto investīciju saistību ievērošana, ieguldīt viesnīcas ēkas kapitālajā remontā aptuveni USD 2 000 000 un viesnīcas nodošanu ekspluatācijā 1998.gada vasaras sezonas sākumā, nav nodrošināta viesnīcas ēkas pirkuma līgumā. Pašvaldība nav arī noslēgusi ar viesnīcas ēkas pircēju atsevišķu līgumu par investīciju garantijām, kā to paredz likums "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (48., 50.pants).

8. Objekta pircējs nav pildījis privatizācijas projektā paredzēto: viesnīcas ēkas kapitālā remonta uzsākšanu 1997.gada rudenī, tās nodošanu ekspluatācijā un darbības uzsākšanu 1998.gada vasaras sezonas sākumā; ieguldīt kapitālajā remontā aptuveni USD 2 000 000 un uz privatizētā objekta bāzes radīt mūsdienīgu viesnīcu.

9. Jūrmalas pilsētas dome 1997.gada 28.janvārī ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.79 par pašvaldības zemesgabala domājamās daļas 5899 m2 platībā (kadastra Nr.13000092405), Jūrmalā, Jomas ielā 47/49 iznomāšanu uz 50 gadiem SIA "Varner Hakon Invest". Gada nomas maksa saskaņā ar līgumu ir noteikta 1,5% no zemes kadastrālās vērtības. Pašvaldības zemesgabala domājamās daļas kadastrālo vērtību pēc stāvokļa uz 15.01.1997. Valsts zemes dienesta Jūrmalas pilsētas nodaļa ir noteikusi Ls 436 218 apmērā, bet uz 01.01.2000. tā ir Ls 324 445 apmērā. Līdz ar to saskaņā ar līgumu minētā zemesgabala nomas maksa gadā par 1997., 1998. un 1999.gadu ir Ls 6 543,27, bet par 2000.gadu - Ls 4 866,68. Zemes nomas līgumā nav minēts, ka nomas maksā iekļauts zemes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis.

10. SIA "Varner Hakon Invest" nomas maksu ir samaksājusi tikai par 1997.gadu Ls 6 543,28 apmērā. Jūrmalas pilsētas dome nav aprēķinājusi un iekasējusi par 1998., 1999. un 2000.gadu no zemes nomnieka SIA "Varner Hakon Invest" (SIA "Linstow Varner") zemes nomas līgumā paredzēto zemes nomas maksu, tādējādi radot pašvaldības budžetam zaudējumus par Ls 17 953,21. Nav arī aprēķināts un iekasēts pievienotās vērtības nodoklis no zemes nomas maksas, kas par visu periodu kopā būtu Ls 4409,37.

11. Likuma "Par zemes nodokli" pārejas noteikumu 1.punktā ir noteikts, ka zemes nodoklis 1997.gadā tiek aprēķināts 1,5 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības, kā arī likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas stājās spēkā no 01.01.1998., 3.pantā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa likme līdz 2001.gada 31.decembrim ir 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Valsts zemes dienests iznomātā zemesgabala kadastrālo vērtību uz 15.01.1997. bija noteicis Ls 436 218 apmērā, bet uz 01.01.2000. - Ls 324 445 apmērā.

Saskaņā ar likumu un Jūrmalas pilsētas domes nosūtītajiem maksāšanas paziņojumiem SIA "Linstow Varner" par taksācijas gadiem bija jāmaksā šādi zemes (nekustamā īpašuma) nodokļa maksājumi:

• 1997.gadā Ls 6543,28;

• 1998.gadā Ls 6508,96;

• 1999.gadā Ls 6508,96;

• 2000.gadā Ls 4866,68.

Kopā pa četriem gadiem nekustamā īpašuma nodoklis par iznomāto zemi ir aprēķināts par Ls 24 427,86. SIA "Varner Hakon Invest" ("Linstow Varner") laika periodā no 1997.gada līdz 2000.gadam par tai iznomāto pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu Jomas ielā 47/49 ir samaksājusi zemes (nekustamā īpašuma) nodokļus pa taksācijas gadiem šādās summās:

• 1997.gadā Ls 5952,45;

• 1998.gadā Ls 12 261,55;

• 1999.gadā nodoklis nav maksāts;

• 2000.gadā Ls 1716,24.

Kopā pa četriem gadiem nekustamā īpašuma nodoklis par iznomāto zemi ir samaksāts Ls 19 930,24 apmērā. Līdz ar to SIA "Linstow Varner" pēc stāvokļa uz 15.11.2000. izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa par zemi pamatparāds Ls 4497,62 apmērā.

12. Lai gan zemes nomas līgumā bija noteikta iznomātā zemesgabala nomas maksa 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, tomēr Jūrmalas pilsētas dome faktiski no 1998.gada līdz 2000.gadam par pašvaldības zemes lietošanu ir aprēķinājusi un iekasējusi no SIA "Varner Hakon Invest" ("Linstow Varner") tikai nekustamā īpašuma nodokli. Līdz ar to nav ievērots likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" nosacījums, ka pašvaldībām ir aizliegts pašvaldību mantu nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā (5., 10.pants). No 1998.gada līdz 2000.gadam ir iekasēts tikai zemes nodoklis, kas nepamatoti ir iegrāmatots kā ieņēmumi no zemes nomas.

13. Saskaņā ar pirkuma līgumu uz privatizēto viesnīcas ēku Jūrmalā, Jomas ielā 47/49, valdījuma tiesības SIA "Varner Hakon Invest" ieguva 28.02.1997. pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, bet īpašuma tiesības pircējam pārgāja pēc pilnas pirkuma maksas Ls 1 889 700 nomaksas 05.01.1998. Saskaņā ar likumu "Par īpašuma nodokli" (1.pants) īpašuma nodokli maksā juridiskās personas par savu īpašumu, bet par valsts un pašvaldību īpašumiem maksā īpašuma valdītājs. Revīzijas materiāli rada pamatotas šaubas par 1997.gada ar nodokli apliekamās īpašuma vērtības samazinājuma par Ls 757 234,57 un īpašuma nodokļa samazinājuma par Ls 25 384,65 likumību. Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli" (8.panta 4.punkts) un MK noteikumi Nr.131 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" (21., 22. un 25.punkts) nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienestam ir jāpārbauda pašvaldību īpašuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas, iekasēšanas un uzskaites atbilstība likuma normām.

Pamatojoties uz likuma "Valsts kontroles revīzijas reglaments" 9., 59. un 64.pantu, departamenta kolēģija

nolēma:

1. Slēgt revīziju lietā Nr.5.1-2-184/2000.

2. Jūrmalas pilsētas domei:

2.1. noslēgt ar SIA "Linstow Varner" līgumu par investīciju garantijām viesnīcā "Jūrmala";

2.2. nodrošināt zemes nomas līguma 3.1.punkta izpildi par nomas maksas un pievienotās vērtības nodokļa no nomas maksas iekasēšanu no SIA "Linstow Varner". Par lēmuma 2.1. un 2.2.punktu izpildi ziņot Valsts kontrolei līdz 2001.gada 1.martam.

3. Valsts ieņēmumu dienestam, pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 8.panta 4.punktu un MK noteikumu Nr.131 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" 21., 22. un 25.punktu, veikt SIA "Linstow Varner" nodokļu auditu īpašuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā, sākot no 1997.gada par viesnīcas ēkas īpašumu Jūrmalā, Jomas ielā 47/49.

4. Kolēģijas lēmumu nosūtīt Jūrmalas pilsētas domei un Valsts ieņēmumu dienestam.

Saskaņā ar likumu "Par Valsts kontroli" kolēģijas lēmumu var pārsūdzēt Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts kontroles Privatizācijas procesa revīzijas departamentā.

Departamenta direktors I.Šķibelis

Kolēģijas locekļi: I.Kalniņa,

I.Kučinska-Gilvade, A.Kenkle, V.H.Pucis

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma - viesnīcas "Jūrmala" Jomas ielā 47/49 privatizācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valsts kontrole Veids: lēmums Numurs: 5.1-2-184Pieņemts: 19.01.2001.Stājas spēkā: 19.01.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 13.02.2001.
3202
19.01.2001
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"