Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā

Izdarīt Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 2004, 10. nr.; 2007, 22. nr.; 2008, 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 161. nr.; 2013, 194. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 250. nr.; 2018, 112. nr.; 2019, 61. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

"3.1 pants. Obligātās apdrošināšanas izņēmums

(1) Īpašnieka civiltiesisko atbildību par Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku reģistrā reģistrētas speciālās militārās tehnikas (turpmāk - speciālā militārā tehnika) lietošanu ceļu satiksmē neapdrošina.

(2) Īpašnieka civiltiesiskās atbildības gadījumā trešajai personai speciālās militārās tehnikas nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtību regulē šā likuma 41. un 41.2 pants."

2. 9. pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Standartlīgumu slēdz uz vienu, trim, sešiem, deviņiem vai 12 mēnešiem, izņemot gadījumu, kad:";

izslēgt pirmās daļas 3. punktu;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja transportlīdzeklis Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā atsavināts vai noņemts no uzskaites, lai to izvestu no attiecīgās valsts un reģistrētu Latvijas Republikā, tad standartlīgumu slēdz uz 30 dienām."

3. 9.1 pantā:

aizstāt pirmās daļas 2. punkta "f" apakšpunktā vārdu "transportlīdzekli" ar vārdu "automobili";

papildināt pirmās daļas 2. punktu ar "g" apakšpunktu šādā redakcijā:

"g) dati, kas norādīti par transportlīdzekli, kuram izsniegtas taksometra numura zīmes."

4. 10. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9) transportlīdzeklim ir noņemtas taksometra numura zīmes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par transportlīdzekļu reģistrāciju, kas izdoti, pamatojoties uz Ceļu satiksmes likumu;

10) ir beidzies transportlīdzeklim izsniegtās licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili derīguma termiņš.";

papildināt otro un trešo daļu pēc vārdiem "transportlīdzekļa īpašnieks" ar vārdiem "vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs (ja tas noslēdzis attiecīgu apdrošināšanas līgumu)";

aizstāt piektās daļas 2. punktā vārdu un skaitli "vai 8." ar skaitļiem un vārdu "8., 9. vai 10.";

izteikt sestās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

"5) transportlīdzeklim stājas spēkā licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili;";

papildināt sesto daļu ar 9. punktu šādā redakcijā:

"9) transportlīdzeklis, kuram ir Latvijas Republikas numura zīme, tiek reģistrēts citā valstī.";

izteikt septītās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) standartlīgumiem, kuri noslēgti, pamatojoties uz datiem, kas norādīti transportlīdzekļa īpašnieka īpašuma tiesības apliecinošā dokumentā, ja transportlīdzeklis atsavināts Latvijas Republikā;";

papildināt septīto daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) gadījumiem, kad transportlīdzeklim apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī:

a) ir bijušas izsniegtas taksometra numura zīmes un apdrošināšanas līguma darbības laikā tiek izsniegtas jaunas taksometra numura zīmes,

b) ir bijusi spēkā licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili un apdrošināšanas līguma darbības laikā stājas spēkā jauna licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili."

5. 14. pantā:

papildināt otro daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) vecāki, aizbildņi vai audžuģimene, kura nodrošina nepilngadīga bērna ar invaliditāti aprūpi.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta otrajā daļā noteiktais apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazinājums piemērojams vienam transportlīdzekļa īpašnieka (fiziskās personas) īpašumā vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja (fiziskās personas) vienam viņa turējumā esošam vieglajam transportlīdzeklim, kura pilna masa ir līdz 3,5 tonnām. Attiecībā uz šā panta otrās daļas 3. punktā minētajiem tiesību subjektiem apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazinājums, ievērojot šīs daļas pirmajā teikumā noteikto, piemērojams vienas personas (fiziskās personas) īpašumā vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja (fiziskās personas) turējumā esošam vienam transportlīdzeklim. Apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazinājumu nepiemēro, ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā kā transportlīdzekļa turētājs ir norādīta juridiskā persona, neatkarīgi no tā, ka transportlīdzekļa īpašnieks ir šā panta otrajā daļā norādītā persona."

6. Papildināt likumu ar 41.1 un 41.2 pantu šādā redakcijā:

"41.1 pants. Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā speciālās militārās tehnikas nodarītu zaudējumu atlīdzināšana

(1) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs:

1) izskata pieteikumus sakarā ar speciālās militārās tehnikas nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā Latvijas Republikā, citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, novērtē nodarītos zaudējumus un 70 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par zaudējumu atlīdzības (turpmāk šajā pantā - apdrošināšanas atlīdzība) izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību;

2) piecu dienu laikā pēc šīs daļas 1. punktā minētā pieteikuma saņemšanas informē par to Aizsardzības ministriju;

3) piecu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par apdrošināšanas atlīdzību:

a) ja pieņemts lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, - nosūta rakstveida informāciju par šo lēmumu zaudējumu atlīdzības pieprasītājam (turpmāk šajā pantā - apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājs), kas iesniedzis šīs daļas 1. punktā minēto pieteikumu, un iesniedz Aizsardzības ministrijai lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu un ar šā lēmuma pieņemšanu saistītos dokumentus vai citā veidā fiksētu informāciju, kas apliecina ar ceļu satiksmes negadījumu saistītos faktus, zaudējumus un to apmēru,

b) ja pieņemts lēmums par apdrošināšanas atlīdzības atteikumu, - nosūta apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam, kas iesniedzis šīs daļas 1. punktā minēto pieteikumu, un Aizsardzības ministrijai attiecīgu rakstveida informāciju, kurā norāda atteikuma pamatojumu;

4) 70 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas nosūta apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam, kas iesniedzis šīs daļas 1. punktā minēto pieteikumu, un Aizsardzības ministrijai rakstveida informāciju, kurā norāda šīs daļas 3. punkta "a" vai "b" apakšpunktā minētā lēmuma nepieņemšanas pamatojumu, ja minēto lēmumu nav iespējams pieņemt informācijas nepietiekamības vai citu apstākļu dēļ.

(2) Aizsardzības ministrija:

1) 15 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, izmaksā apdrošināšanas atlīdzību apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam, kas iesniedzis šā panta pirmās daļas 1. punktā minēto pieteikumu, un nosūta Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam maksājumu apliecinošu dokumentu;

2) pamatojoties uz Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pieprasījumu, mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atlīdzina Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam izdevumus par apdrošināšanas atlīdzības lietas administrēšanu vai citām šīs lietas nokārtošanai nepieciešamām darbībām, ja Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pieņēmis lēmumu saskaņā ar šā panta pirmās daļas 3. punkta "a" vai "b" apakšpunktu;

3) maksā 12 procentus gadā no izmaksājamās summas papildus:

a) apdrošināšanas atlīdzībai, kas izmaksājama apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam, kas iesniedzis šā panta pirmās daļas 1. punktā minēto pieteikumu, ja netiek ievērots šīs daļas 1. punktā minētais termiņš,

b) šīs daļas 2. punktā minētajiem izdevumiem Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, ja netiek ievērots šīs daļas 2. punktā minētais termiņš.

(3) Speciālās militārās tehnikas nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas regulēšanai gadījumos, kad šā panta pirmajā daļā minētajā ceļu satiksmes negadījumā nav iesaistīts pārrobežu elements, piemēro šā likuma normas par zaudējumu novērtēšanas un apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas kārtību, nodrošinot tādu pašu režīmu kā gadījumos, kad zaudējumus nodarījis transportlīdzeklis, kura īpašnieks savu civiltiesisko atbildību nav apdrošinājis.

(4) Speciālās militārās tehnikas nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas regulēšanai gadījumos, kad šā panta pirmajā daļā minētajā ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīts pārrobežu elements, piemērojamo likumu nosaka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija regulas (EK) Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām ("Roma II") (turpmāk - Regulas Nr. 864/2007) noteikumiem, citiem starptautiskajiem tiesību aktiem vai principiem, nodrošinot tādu pašu režīmu kā gadījumos, kad zaudējumus nodarījis transportlīdzeklis, kura īpašnieks savu civiltiesisko atbildību nav apdrošinājis.

(5) Ja sakarā ar speciālās militārās tehnikas nodarītajiem zaudējumiem (kaitējumu) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīram vai zemessargam vienlaikus ir tiesības gan uz šā panta otrās daļas 1. punktā noteikto apdrošināšanas atlīdzību, gan uz karavīru un zemessargu sociālās garantijas reglamentējošos normatīvajos aktos paredzēto atlīdzību, Aizsardzības ministrija izmaksā to atlīdzību, kuras apmērs ir lielāks.

(6) Ja atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība par speciālās militārās tehnikas nodarītajiem zaudējumiem, bet Latvijas Republikai saistošs starptautisks līgums paredz citu speciālās militārās tehnikas nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas apmēru un nosacījumus, Aizsardzības ministrija veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā līgumā noteikto saistību izpildi.

41.2 pants. Ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas speciālās militārās tehnikas nodarītu zaudējumu atlīdzināšana

Ja speciālā militārā tehnika ceļu satiksmes negadījuma rezultātā nodara zaudējumus trešajai personai ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas, Aizsardzības ministrija šai personai nodrošina zaudējumu atlīdzināšanu atbilstoši Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos noteiktajai kārtībai."

7. Izteikt 42. pantu šādā redakcijā:

"42. pants. Ceļu satiksmes negadījumam piemērojamais likums

No ceļu satiksmes negadījuma izrietošo ārpuslīgumisko attiecību regulēšanai piemērojamo likumu nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 864/2007 noteikumiem, citiem starptautiskajiem tiesību aktiem vai principiem."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 21., 22., 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"21. Šā likuma 3.1, 41.1 un 41.2 pants stājas spēkā 2021. gada 1. februārī, bet grozījumi šā likuma 9. panta pirmajā daļā (par ievaddaļas izteikšanu jaunā redakcijā un pirmās daļas 3. punkta izslēgšanu) un 9. panta 1.1 daļa - 2021. gada 1. jūlijā.

22. Apdrošināšanas līgums, kas noslēgts attiecībā uz speciālo militāro tehniku, uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad stājas spēkā šā likuma 3.1 pants. Ja apdrošināšanas līgums ir izbeidzies šajā punktā minētajā gadījumā un Nacionālie bruņotie spēki iesniedz apdrošinātājam rakstveida pieteikumu par iemaksātās apdrošināšanas prēmijas daļas atmaksu, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir tiesības uz to iemaksātās apdrošināšanas prēmijas daļu, kura atbilst atlikušajam laikposmam no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām un no kuras atskaitīti ne vairāk kā pieci procenti no apdrošināšanas prēmijas daļas par atlikušo periodu, ja nav pieteikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, pamatojoties uz attiecīgo apdrošināšanas līgumu.

23. Šā likuma 14. panta otrās daļas 3. punkts un 2.1 daļas otrais teikums stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

24. Ministru kabinets līdz 2021. gada 1. septembrim iesniedz Saeimai izvērtējumu par šā likuma 14. pantā noteikto tiesisko regulējumu attiecībā uz apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazinājumu un iespējamo šā maksājuma samazinājuma pakāpenisku atcelšanu un turpmāko risinājumu."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 17. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 29. decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.12.2020.Stājas spēkā: 12.01.2021.Tēma: Apdrošināšana; Transports un sakariPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 29.12.2020. OP numurs: 2020/250.17
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
319864
12.01.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)