Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienests

Rīkojums Nr.90 Rīgā 2001.gada 7.februārī

Par kārtību, kādā mērāmi naftas produktu (degvielas) krājumu atlikumi kontroles procesā un naftas produktu (degvielas) atlikumu mērījumos fiksēto naftas produktu (degvielas) iztrūkuma (zuduma) un pārpalikuma pieļaujamo apjomu

 

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 5.septembra noteikumu Nr. 311 "Naftas produktu (degvielas) aprites noteikumi" 79.punktu apstiprinu kārtību, kādā mērāmi naftas produktu (degvielas) krājumu atlikumi kontroles procesā un naftas produktu (degvielas) atlikumu mērījumos fiksēto naftas produktu (degvielas) iztrūkuma (zuduma) un pārpalikuma pieļaujamo apjomu.

2. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta

ģenerāldirektors A. Sončiks

Kārtība, kādā mērāmi naftas produktu (degvielas) krājumu atlikumi

kontroles procesā un naftas produktu (degvielas) atlikumu mērījumos fiksētais naftas produktu (degvielas) iztrūkuma (zuduma)

un pārpalikuma pieļaujamais apjoms

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šī kārtība nosaka, kā mērāmi naftas produktu (degvielas) (turpmāk - degviela) krājumu atlikumi kontroles procesā, kā arī naftas produktu (degvielas) atlikumu mērījumos fiksēto naftas produktu (degvielas) iztrūkuma (zuduma) un pārpalikuma pieļaujamo apjomu.

2. Kārtība, kādā mērāmi degvielas krājumu atlikumi kontroles procesā, tiek pielietota, lai noteiktu degvielas iztrūkuma (zuduma) un pārpalikuma pieļaujamos apjomus tvertnēs, tilpnēs, cisternās vai spiedtvertnēs (turpmāk - tilpne), kurās uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība (turpmāk - uzņēmums) saņem, glabā un izsniedz degvielu.

3. Degvielas atlikumu mērījumos fiksētais degvielas iztrūkuma (zuduma) un pārpalikuma pieļaujamais apjoms ir piemērojams arī uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kuri reizi mēnesī veic degvielas atlikumu mērījumus saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 5. septembra noteikumu Nr. 311 "Naftas produktu (degvielas) aprites noteikumi" 72.2. apakšpunktu.

4. Degvielas krājumu atlikumu faktiskā daudzuma mērījumus kontroles procesā veic attiecīgās degvielas tilpnes (tilpņu) valdītājs vai viņa rakstiski pilnvarots pārstāvis valsts institūcijas, kura savas kompetences ietvaros veic kontroli, pilnvarotas amatpersonas (turpmāk - amatpersona) tiešā uzraudzībā.

5. Degvielas krājumu atlikumu mērījumu kontroles procesā rezultātus amatpersona fiksē "Naftas produktu (degvielas) krājumu atlikumu mērījumu kontroles procesā rezultātu tabulā" (pielikumā), kuras otrais eksemplārs izsniedzams degvielas tilpnes (tilpņu) valdītājam vai viņa pārstāvim.

6. Pieļaujamā degvielas iztrūkuma (zuduma) vai pārpalikuma aprēķina rezultātus amatpersona fiksē dokumentāri. Dokumenta, kurā fiksēti aprēķina rezultāti, otro eksemplāru amatpersona izsniedz degvielas tilpnes (tilpņu) valdītājam vai viņa pārstāvim.

7. Ja kontroles procesā tiek konstatēts, ka degvielas iztrūkuma (zuduma) vai pārpalikuma apjoms pārsniedz pieļaujamo iztrūkuma (zuduma) vai pārpalikuma apjomu, valsts institūcija turpina veikt pārbaudi.

8. Nosakot degvielas iztrūkuma (zuduma) un pārpalikuma pieļaujamos apjomus, tiek ņemti vērā šādi faktori:

8.1. degvielas dabiskie zudumi - zudumi (degvielas masas samazināšanās kvalitātei saglabājoties normatīvo dokumentu prasību līmenī), kuri izriet no degvielas fizikāli ķīmiskajām īpašībām un meteoroloģisko faktoru iedarbības. Degvielas dabiskā zuduma norma ir neatgriezenisks degvielas zudumu lielums, kurš rodas kā fizisko procesu tiešās sekas, kā arī ar tehnoloģisko iekārtu pielietošanu saistītie zudumi (piemēram, iztvaikojumi no visu veidu tilpnēm, sūkņu un aizbīdņu blīvslēgiem);

8.2. mērījumu kļūda - izmērīto vērtību novirze no patiesajām vērtībām, kura rodas no mērīšanas līdzekļa neprecizitātes (mērīšanas līdzekļu kļūdas) un mērījumu veicēja darbības, mērīšanas apstākļu, mērāmā lieluma svārstību rezultātā;

8.3. degvielas tilpuma izmaiņas temperatūras ietekmē - tilpuma izmaiņas mainoties temperatūrai dažādos mērījumu veikšanas laikos un vietās.

9. Šīs kārtības ietvaros degviela, ievērojot tās fizikāli ķīmiskās īpašības, tiek iedalīta šādās grupās:

9.1. benzīns, tā aizstājējprodukti un komponenti (turpmāk - benzīns);

9.2. dīzeļdegviela (gāzeļļa), petroleja, tās aizstājējprodukti un komponenti (turpmāk - dīzeļdegviela);

9.3. degvieleļļa, tās aizstājējprodukti un komponenti (turpmāk - degvieleļļa);

9.4. naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži, izņemot dabasgāzi (turpmāk - gāze).

10. Pieļaujamā degvielas iztrūkuma (zuduma) vai pārpalikuma aprēķinu degvielas uzpildes stacijās (turpmāk - DUS) neveic, ja kontroles mērījumā konstatētā iztrūkuma (zuduma) vai pārpalikuma apjoms nepārsniedz trīssimt litrus no degvielas atlikuma pēc uzskaites datiem mērījumu veikšanas dienā.

11. Aizliegta saskaņā ar šo kārtību noteikto pieļaujamo iztrūkumu (zudumu) vai pārpalikumu apjomu norakstīšana (korekciju veikšana uzskaitē).

II. Degvielas krājumu atlikumu

faktiskā daudzuma mērīšanas kārtība

kontroles procesā un salīdzināšana

ar grāmatvedības uzskaitē reģistrēto atlikumu

12. Degvielas krājumu atlikumu faktiskais daudzums tiek mērīts ar attiecīgajā uzņēmumā esošajiem mērīšanas līdzekļiem. Ja uzņēmumā nav nepieciešamo mērīšanas līdzekļu vai ja mērījumus nevar veikt citu iemeslu dēļ, amatpersonai šīs ziņas jāfiksē pārbaudes aktā. Pirms degvielas krājumu atlikumu mērīšanas sākuma:

12.1. amatpersona pārliecinās, vai degvielas mērīšanas līdzekļi ir verificēti un vai nav beidzies to verifikācijas termiņš;

12.2. tiek pārtraukta degvielas izsniegšana un saņemšana;

12.3. amatpersona fiksē grāmatvedības uzskaitē reģistrēto degvielas atlikumu mērīšanas uzsākšanas brīdī (litros vai kg), (tālāk formulās tiek apzīmēts ar Ag );

12.4. amatpersona fiksē atskaites periodā (laika periodā no pēdējās degvielas krājumu atlikumu mērījumu dienas līdz kontroles procesā veicamo degvielas krājumu atlikumu mērījumu dienai) saņemto degvielas daudzumu (litros vai kg), (tālāk formulās - S );

12.5. amatpersona fiksē atskaites periodā izsniegto degvielas daudzumu (litros vai kg) (tālāk formulās - I ).

13. Degvielas tilpuma noteikšana tilpnē:

13.1. izmantojot mērīšanas līdzekli (mērlenti, mērstieni vai automatizētu mērīšanas iekārtu), izmēra degvielas un ūdens kopējo līmeni tilpnē (cm) ar precizitāti līdz 1 mm (tālāk formulās - Mm ). Degvielas un ūdens kopējais līmenis tilpnē tiek aprēķināts kā vidējais no diviem mērījumiem, ja starpība starp šiem mērījumiem nepārsniedz 6 mm. Ja starpība ir lielāka par 6 mm, jāveic trešais mērījums un jāaprēķina vidējais starp diviem tuvākajiem mērījumiem;

13.2. izmantojot tilpnes kalibrācijas tabulu, nosaka izmērītajam līmenim atbilstošo degvielas un ūdens kopējo tilpumu. Atņemot no šī tilpuma mērījumu rezultātā konstatēto ūdens daudzumu tilpnē, iegūst izmērīto degvielas atlikumu tilpnē kontroles brīdī (tālāk formulās - Am ) (litros);

13.3. DUS no degvielas un ūdens kopējā tilpuma tilpnē ūdens tilpums netiek atskaitīts.

14. Degvielas blīvumu nosaka, ja uzskaite tiek veikta kilogramos. Ja uzskaite tiek veikta litros, nosaka tikai degvielas temperatūru. Degvielas blīvumu un temperatūru nosaka šādi:

14.1. cilindru novieto uz līdzenas virsmas;

14.2. degvielas paraugu uzmanīgi gar sieniņu ielej cilindrā un raugās, lai neveidotos gaisa pūslīši;

14.3. tīru un sausu areometru, turot aiz augšējā gala, lēni un uzmanīgi iegremdē cilindrā ar degvielu;

14.4. kad areometra svārstības ir norimušas, nolasa rādījumus (temperatūru un blīvumu) pēc augšējās meniska malas. Nolasītāja acīm jāatrodas vienā līmenī ar menisku (skat. zīmējumu). Areometra skalas rādījums atbilst degvielas blīvumam ( r ) mērīšanas temperatūrā (g/cm3);

NAFTA2.GIF (20102 BYTES)

14.5. degvielas blīvuma un temperatūras noteikšanai var izmantot arī digitālo mērīšanas līdzekli;

14.6. blīvuma un temperatūras mērījumus nosaka tilpnes trīs dažādos līmeņos;

14.7. aprēķina vidējo blīvumu un temperatūru:

14.8. ja temperatūra tilpnē tiek noteikta automātiski, fiksē tikai vienu mērījumu.

15. Degvielas masas noteikšana:

15.1. izmantojot iegūtos blīvuma un tilpuma lielumus un zemāk minēto aprēķina formulu, aprēķina degvielas daudzumu kilogramos:

m = r * V * 1000;

kur: r - blīvums, g/cm3 (areometra rādījums mērīšanas temperatūrā);

V - tilpums, litros (attiecīgās tilpnes kalibrācijas tabulās atrastais tilpums izmērītajā degvielas līmenī);

m - masa, kilogramos;

15.2. iegūtais lielums ir izmērītais degvielas atlikums tilpnē kontroles brīdī kilogramos (tālāk formulās - Am ).

16. Degvielas faktisko iztrūkumu (zudumu) vai pārpalikumu aprēķina šādi:

16.1. iztrūkuma (zuduma) vai pārpalikuma aprēķinu veic, grāmatvedības uzskaitē uzrādīto daudzumu ( Ag ) atņemot no faktiski izmērītā atlikuma ( Am ):

D = Am - Ag;

16.2. iegūstot negatīvu skaitli, veic pieļaujamā iztrūkuma (zuduma) aprēķinu, bet pozitīva skaitļa gadījumā - pieļaujamā pārpalikuma aprēķinu.

III. Degvielas dabiskie zudumi

17. Degvielas dabiskajos zudumos neietilpst ar normatīvi tehniskajos dokumentos noteikto prasību neievērošanu saistītie degvielas zudumi.

18. Degvielas dabiskā zuduma normās neietilpst ar degvielas tilpņu un cauruļvadu remontu un tīrīšanu saistītie zudumi, ar visu veidu avārijām saistītie zudumi un zudumi, kas radušies degvielas pārsūknēšanas rezultātā.

19. Degvielas dabiskā zuduma normas nav attiecināmas uz fasētu degvielu, kuru transportē un glabā slēgtā tarā.

20. Degvielas dabisko zudumu pieļaujamās normas tiek noteiktas atkarībā no tilpnes tipa, kā arī atsevišķi pa gada periodiem:

20.1. rudens - ziemas (1.oktobris - 31.marts);

20.2. pavasara - vasaras (1.aprīlis - 30.septembris).

21. Degvielas dabiskie zudumi vienmēr ir ar negatīvu ( - ) zīmi.

22. Degvielas dabisko zudumu normās ietilpst dabiskie zudumi, degvielu:

22.1. saņemot (tālāk formulās - is );

22.2. glabājot (tālāk formulās - ig );

22.3. izsniedzot (tālāk formulās - ii ).

23. DUS degvielas kopējo dabisko zudumu normas tiek noteiktas, aprēķinot atskaites periodā saņemto attiecīgās degvielas daudzumu un reizinot to ar tabulā minēto dabisko zudumu normu procentos:

Rudens - ziemas Pavasara -
Degvielas periods vasaras periods
grupa (1. oktobris- (1. aprīlis-
31. marts) 30. septembris)
Zem- Virs- Zem- Virs-
zemes zemes zemes zemes
tilpnes tilpnes tilpnes tilpnes
Benzīns 0,06 0,1 0,08 0,126
Dīzeļdegviela 0,002 0,006 0,004 0,006
Gāze 0,4
Dz = S * is,
kur: Dz - dabiskie zudumi (litros);
S - atskaites periodā saņemtais daudzums (litros);
is - dabisko zudumu normas koeficients DUS.
24. Degvielas dabiskā zuduma normas citās degvielas ražošanas, tirdzniecības un uzglabāšanas vietās, kurās pieņem, glabā un izsniedz degvielu (izņemot DUS), tiek noteiktas, summējot atskaites periodā saņemto, kontroles brīdī uzglabāto un atskaites periodā izsniegto degvielas daudzumu un reizinot to ar tabulā minēto degvielas dabisko zudumu normu procentos:
Rudens - ziemas Pavasara -
Degvielas periods vasaras periods
grupa (1. oktobris- (1. aprīlis-
31. marts) 30. septembris)
Zem- Virs- Zem- Virs-
zemes zemes zemes zemes
tilpnes tilpnes tilpnes tilpnes
Benzīns
a) Saņemot - 0,044 - 0,081
b) glabājot - 0,064 - 0,180
c) izsniedzot 0,018 0,018 0,038 0,038
Dīzeļdegviela
d) saņemot 0,004 0,006 0,004 0,006
e) glabājot 0,004 0,006 0,004 0,006
f) izsniedzot 0,002 0,002 0,004 0,004
Degvieleļļa
g) saņemot 0,024 0,014 0,024 0,024
h) glabājot 0,024 0,014 0,024 0,024
i) izsniedzot - - - -
Gāze
j) saņemot
k) glabājot 1,9

i) izsniedzot

Dz = S * is + Am * ig + I * ii,

kur: Dz - dabiskie zudumi (litros vai kg);

S - atskaites periodā saņemtais daudzums (litros vai kg);

is - dabisko zudumu norma saņemot;

Am - izmērītais atlikums tilpnē kontroles brīdī (litros vai kg);

ig - dabisko zudumu norma glabājot;

I - atskaites periodā izsniegtais daudzums (litros vai kg);

Ii - dabisko zudumu norma izsniedzot.

IV. Mērījumu kļūdas

25. Atskaites periodā saņemtās degvielas mērījuma kļūda.

Mērījumu kļūdu saņemot, degvielu aprēķina 0,5% apmērā no atskaites periodā saņemtā degvielas daudzuma (litros vai kilogramos):

Ks = S * 0,5%,

kur: Ks - mērījumu kļūda, saņemot degvielu (litros vai kilogramos);

S - atskaites periodā saņemtais degvielas daudzums (litros vai kilogramos).

26. Atskaites periodā izsniegtās degvielas mērījumu kļūda.

Mērījumu kļūdu izsniedzot, degvielu aprēķina 0,5% apmērā no atskaites periodā izsniegtā degvielas daudzuma (litros vai kilogramos):

Ki = I * 0,5%,

kur: Ki - mērījumu kļūda, izsniedzot degvielu (litros vai kilogramos);

I - atskaites periodā izsniegtais degvielas daudzums (litros vai kilogramos).

27. Degvielas faktiskā daudzuma (atlikuma) kontroles brīdī mērījuma kļūda:

27.1. Kontroles mērījuma kļūdu nosaka no degvielas līmeņa mērījuma ( Mm ) +(-) 3 mm robežās. Iztrūkuma gadījumā degvielas līmeņa mērījumam ( Mm ) pieskaita 3 mm un kalibrācijas tabulā nosaka iegūtajam līmenim atbilstošo tilpumu ( Am+3mm ). Pārpalikuma gadījumā no degvielas līmeņa mērījuma ( Mm ) atņem 3 mm un kalibrācijas tabulā nosaka iegūtajam līmenim atbilstošo tilpumu ( Am - 3mm ). Kontroles mērījuma kļūdu aprēķina pēc šādas formulas:

Iztrūkuma gadījumā:
Km1 = (Am+3mm) - Am;
Pārpalikuma gadījumā:
Km1 = Am - (Am-3mm);
kur: Km1 - kontroles mērījuma kļūda (litros);

Am - izmērītais atlikums kontoles brīdī (litros);

( Am+3mm ) - tilpums no tilpnes kalibrācijas tabulas līmenī Mm +3mm ;

( Am-3mm ) - tilpums no tilpnes kalibrācijas tabulas līmenī Mm-3mm ;

27.2. ja degvielas uzskaiti veic kilogramos, kontroles mērījuma kļūdu litros reizina ar degvielas blīvumu, kas aprēķināms saskaņā ar Kārtības 14. punktu. Iegūtais lielums ir kontroles mērījuma kļūda kilogramos.

28. Mērīšanas līdzekļa kļūda.

Mērīšanas līdzekļa kļūdu (tālāk formulās - Km2 ) aprēķina saskaņā ar Kārtības 27. punktu, izmantojot mērīšanas līdzekļa tehniskajā pasē norādīto iespējamo mērījumu kļūdu atbilstošajā tilpnes līmenī ( Mm ).

29. Tilpnes kalibrācijas tabulas kļūda.

Tilpnes kalibrācijas tabulas kļūdu aprēķina 0,5% apmērā no izmērītā degvielas atlikuma kontroles brīdī (Am):

Km3 = Am * 0,5%;

kur: Km3 - tilpnes kalibrācijas tabulas kļūda (litros vai kilogramos);

Am - izmērītais degvielas atlikums kontroles brīdī (litros vai kilogramos).

V. Degvielas tilpuma izmaiņas

temperatūras ietekmē

30. Lai veiktu tilpuma izmaiņu korekciju, jāfiksē šādas temperatūras:

30.1. Tp - degvielas vidējā temperatūra nosūtītāja iekraušanas (iepildīšanas) vietā. Vidējo temperatūru iekraušanas (iepildīšanas) vietā aprēķina no temperatūras rādījumiem, kas fiksēti katrai iekrautajai kravai nosūtītāja iekraušanas vietā atskaites periodā;

30.2. Tt - degvielas temperatūra saņēmēja izkraušanas tilpnē . Vidējo temperatūru izkraušanas tilpnē aprēķina no temperatūras mērījumiem, kas veikti pirms katras kravas saņemšanas izkraušanas tilpnē atskaites periodā;

30.3. Tk - degvielas temperatūra saņēmēja izkraušanas tilpnē kontroles brīdī.

31. Tilpuma korekciju veic, ja uzskaite tiek veikta litros. Ja uzskaite tiek veikta kilogramos, korekciju neveic. Tilpuma korekcija netiek veikta arī tādā gadījumā, ja nav fiksēta degvielas temperatūra nosūtītāja iekraušanas (iepildīšanas) vietā ( Tp ) un/ vai degvielas temperatūra saņēmēja izkraušanas tilpnē ( Tt ).

32. Tilpuma korekcija saņemtajai degvielai:

32.1. tilpuma korekciju saņemtajai degvielai aprēķina no saņemtā daudzuma atskaites periodā atbilstoši degvielas temperatūras starpībai saņemšanas un iekraušanas (iepildīšanas) vietā:

Kt1 = S * Td1 * t;

kur: Kt1 - tilpuma korekcija saņemtajai degvielai (litros);

S - atskaites periodā saņemtais daudzums (litros);

Td1 - temperatūras starpība saņēmēja izkraušanas tilpnē un nosūtītāja iekraušanas (iepildīšanas) vietā (oC), kas aprēķināta saskaņā ar Kārtības 32.2. apakšpunktu;

t - tilpuma izmaiņas uz vienu grādu (benzīnam 0,12%, dīzeļdegvielai 0,08%);

32.2. degvielas temperatūras starpību saņēmēja izkraušanas tilpnē un nosūtītāja iekraušanas (iepildīšanas) vietā ( Td1 ) aprēķina kā starpību starp vidējo temperatūru saņēmēja izkraušanas tilpnē ( Tt ) un nosūtītāja iekraušanas (iepildīšanas) vietā ( Tp ). Tilpuma korekcijā saglabā temperatūras starpības zīmi:

Td1 = Tt - Tp

33. Tilpuma korekcija degvielas kontroles mērījumam:

33.1. tilpuma korekciju kontroles mērījumam aprēķina no izmērītā degvielas atlikuma kontroles brīdī pēc šādas formulas:

Kt2 = Am * Td2 * t,

kur: Kt2 - tilpuma korekcija kontroles brīdī (litros);

Am - izmērītais atlikums kontroles brīdī (litros);

Td2 - temperatūras starpība starp temperatūru kontroles brīdī un saņēmēja izkraušanas tilpnē (oC) (aprēķina saskaņā ar Kārtības 33.2. apakšpunktu);

t - tilpuma izmaiņas uz vienu grādu (benzīnam 0,12%, dīzeļdegvielai 0,08%);

33.2. temperatūras starpību starp temperatūru kontroles brīdī un saņēmēja izkraušanas tilpnē ( Td2 ) aprēķina kā starpību starp temperatūru kontroles brīdī ( Tk ) un vidējo temperatūru saņemšanas tilpnē atskaites periodā ( Tt ). Tilpuma korekcijā saglabā temperatūras starpības zīmi:

Td2 = Tk - Tt

VI. Degvielas krājumu atlikumu mērījumos

fiksētā degvielas iztrūkuma (zuduma)

un pārpalikuma pieļaujamais apjoms

34. Degvielas pieļaujamā iztrūkuma (zuduma) aprēķins:

34.1. degvielas pieļaujamā iztrūkuma (zuduma) aprēķinā korekcijas faktoriem jālieto to faktiskā zīme;

34.2. degvielas pieļaujamais iztrūkums (zudums) tiek aprēķināts pēc formulas:

Di = Dz - Ks - K i- Km1 - Km2 - Km3+Kt1 + Kt2

35. Degvielas pieļaujamā pārpalikuma aprēķins:

35.1. degvielas pieļaujamā pārpalikuma aprēķinā korekcijas faktoriem jālieto to faktiskā zīme;

35.2. degvielas pieļaujamais pārpalikums tiek aprēķināts pēc formulas:

Dp = Dz + Ks + Ki + Km1 + Km2 + Km3 + Kt1 + Kt2

Pielikums

NAFTA.GIF (57770 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā mērāmi naftas produktu (degvielas) krājumu atlikumi kontroles procesā un naftas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 90Pieņemts: 07.02.2001.Stājas spēkā: 07.02.2001.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 13.02.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
3197
07.02.2001
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"