Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi
un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm

 

1.pants.  1998.gada 26.februārī Kijevā parakstītais Latvijas Republikas un Ukrainas līgums par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants.  Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

3.pants.  Līgums stājas spēkā tā 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 9.martā.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada 23.martā

 

 

Latvijas Republikas un Ukrainas līgums par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm

Latvijas Republika un Ukraina (turpmāk dēvētas "Puses"),

ņemot vērā Latvijas Republikas un Ukrainas Līguma par brīvo tirdzniecību (turpmāk dēvēts "Brīvās tirdzniecības līgums"), kurš parakstīts 1995.gada 21.novembrī, Preambulu un 4.pantu,

vienojās par sekojošo:

1.pants
Mērķi

Puses, liberalizējot lauksaimniecības preču tirdzniecību, veicinās harmonisku ekonomisko attiecību attīstību starp Latvijas Republiku un Ukrainu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Pasaules Tirdzniecības Organizācijas (PTO) prasībām.

2.pants
Līguma darbības sfēra

Šī Līguma noteikumi attiecināmi uz lauksaimniecības precēm, kuru izcelsmes valstis ir Līgumslēdzējas Puses. Termins "lauksaimniecības preces" šī Līguma izpratnē nozīmē preces, kuras klasificētas Harmonizētās preču un pakalpojumu klasificēšanas un kodēšanas sistēmā no 1. līdz 24. nodaļai.

3.pants
Ievedmuitas nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu

1. Pušu savstarpējā tirdzniecībā netiks ieviesti jauni ievedmuitas nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu.

2. Ar šī Līguma spēkā stāšanās datumu Puses savstarpēji atceļ visus maksājumus ar līdzvērtīgu efektu.

3. Latvijas Republika atceļ ievedmuitas nodokļus Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktiem izņemot precēm, kas paredzētas šī Līguma I pielikumā "Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts, kuriem paredzēti ievedmuitas nodokļi".

4. Ukraina atceļ ievedmuitas nodokļus Latvijas Republikas izcelsmes lauksaimniecības produktiem izņemot precēm, kas paredzētas šī Līguma II pielikumā "Latvijas Republikas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts, kuriem paredzēti ievedmuitas nodokļi".

4.pants
Izvedmuitas nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu

Ar šī līguma spēkā stāšanās datumu Pušu savstarpējā tirdzniecībā netiks piemēroti izvedmuitas nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu, izņemot precēm, kas paredzētas šī Līguma III pielikumā "Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts, kuriem paredzēti izvedmuitas nodokļi".

5.pants
Kvantitatīvie importa un eksporta ierobežojumi un pasākumi ar līdzvērtīgu efektu

1. Latvijas Republikas un Ukrainas savstarpējā tirdzniecībā netiks ieviesti jauni kvantitatīvie importa un eksporta ierobežojumi un pasākumi ar līdzvērtīgu efektu.

2. Ar šī Līguma spēkā stāšanās datumu Latvijas Republika atceļ visus kvantitatīvos importa un eksporta ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu efektu.

3. Ar šī Līguma spēkā stāšanās datumu Ukraina atceļ visus kvantitatīvos importa un eksporta ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu efektu.

6.pants
Preču izcelsmes noteikumi

Preču izcelsmes noteikumi šī Līguma īstenošanai izklāstīti Brīvās tirdzniecības līguma A Protokolā.

7.pants
Dempings

Ja viena no Līgumslēdzējām Pusēm konstatē, ka šī Līguma regulētajās tirdznieciskajās attiecībās tiek īstenots dempings, tādā nozīmē, kā tas tiek raksturots 1994. gada Vispārīgās vienošanās par Tarifiem un Tirdzniecību VI pantā, tad tā var piemērot atbilstošus pasākumus pret šo darbību saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta šī Līguma 8. pantā.

8.panta
Drošības pasākumu pielietošanas kārtība

1. Puse, kura nolēmusi veikt drošības pasākumus, nekavējoties ziņo par to otrai Pusei un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju. Apvienotās Komitejas konsultācijas tiek sāktas nekavējoties, lai rastu savstarpēji pieņemamu risinājumu.

2. Puses sniedz Apvienotajai Komitejai pieprasīto palīdzību, kas nepieciešama, lai pārbaudītu konkrēto gadījumu un, ja nepieciešams, pārtrauc apstrīdamo darbību. Ja atbildētāja Puse nespēj pārtraukt savu darbību, pret kuru ir iebildumi, Apvienotās Komitejas noteiktajā termiņā, vai arī, ja Apvienotā Komiteja nespēj panākt vienošanos apspriežamajā jautājumā pēc konsultācijām vai trīsdesmit dienu laikā no brīža, kad notikusi vēršanās pie Apvienotās Komitejas, ieinteresētā Puse ir tiesīga piemērot attiecīgus pasākumus, lai risinātu grūtības, kas radušās minētās darbības laikā..

3. Ja Puse veic drošības pasākumus, nekavējoties tiek informēta otra Līgumslēdzēja Puse. Drošības pasākumi tiek ierobežoti pēc to apjoma un darbības laika tādā mērā, cik tas nepieciešams, lai, tos piemērojot, varētu uzlabot radušos situāciju, kura izraisījusi augšminēto pasākumu nepieciešamību, un tie nedrīkst pārsniegt ar domstarpības izraisošo darbību nodarītos zaudējumus. Prioritāte tiek piešķirta tādiem pasākumiem, kas pēc iespējas mazāk traucētu šī Līguma izpildes gaitu.

4. Par veiktajiem drošības pasākumiem notiek regulāras konsultācijas, kuru mērķis ir pēc iespējas ātrāka drošības pasākumu aizvietošana vai atcelšana.

5. Ja ārkārtēji apstākļi prasa tūlītēju rīcību un situācijas iepriekšēja izpēte nav iespējama, ieinteresētā Puse var minētajos gadījumos nekavējoties piemērot tādus pagaidu aizsardzības pasākumus, kuri ir obligāti nepieciešami situācijas uzlabošanai. Apvienotā Komiteja nekavējoties tiek informēta par šiem pasākumiem un pēc iespējas ātrāk tiek uzsāktas abu Pušu konsultācijas.

9.pants
Apvienotā Komiteja

Apvienotā Komiteja, kas izveidota saskaņā ar Brīvās tirdzniecības līguma 2. pantu (Apvienotā Komiteja), ir atbildīga par šī Līguma administrēšanu.

10.pants
Zinātniskā un tehniskā sadarbība

Puses, uz savstarpējas ieinteresētības pamatiem, veicinās zinātnisko un tehnisko sadarbību lauksaimniecībā un ar to saistītajās jomās. Šī sadarbība var ietvert kopuzņēmumu veidošanu, informācijas un dokumentācijas apmaiņu, ekspertu apmaiņu, kā arī semināru un darba grupu organizēšanu.

11.pants
Līguma tālākā attīstība

Puses paziņo par savu gatavību veicināt tirdzniecības ar lauksaimniecības precēm harmonisku attīstību. Puses vienojās pārskatīt šo Līgumu tālākai tā liberalizācijai, kad, pēc savstarpējas vienošanās Apvienotās Komitejas ietvaros, uzskatīs to par nepieciešamu.

12.pants
Veterinārie, sanitārie un fitosanitārie pasākumi

1. Puses nediskriminējošā veidā piemēros savus noteikumus veterinārajā, sanitārajā un fitosanitārajā jomā, kā arī neieviesīs jebkādus jaunus pasākumus, kas nelietderīgi traucētu tirdzniecību.

2. Veterināro, sanitāro un fitosanitāro pasākumu ieviešana notiks saskaņā ar starptautiskajām konvencijām šajā jomā.

13.pants
Pielikumi

Šī Līguma pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

14.pants
Brīvās tirdzniecības līguma B Protokola spēka zaudēšana

Ar šī Līguma spēkā stāšanos Brīvās tirdzniecības līguma B Protokols zaudē spēku.

15.pants
Stāšanās spēkā un derīgums

Šis Līgums stājas spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc tam, kad Puses paziņojušas viena otrai, ka visas konstitucionālās prasības, kas nepieciešamas, lai šis Līgums stātos spēkā, ir izpildītas.

Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

16.pants
Denonsēšana

Katra no Pusēm ir tiesīga šo līgumu denonsēt iesniedzot par to rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Šis Līgums zaudē spēku sešus (6) mēnešus pēc tās dienas, kad otra Līgumslēdzēja Puse šo paziņojumu ir saņēmusi.

Šo apliecinot, Valdības attiecīgās pilnvarotās personas paraksta šo Līgumu.

Parakstīts Kijevā 1998.gada 26.februārī divos oriģināleksemplāros, abi latviešu, ukraiņu un angļu valodās, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Domstarpību gadījumā par pamatu tiks ņemts teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas vārdā Ukrainas vārdā
Guntars Krasts Valērijs Pustovoitenko
Ministru Prezidents Ministru Prezidents

 

I pielikums

Attiecas uz 3.panta 3.punktu

Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts, kuriem paredzēti ievedmuitas nodokļi

1. Līguma spēkā stāšanās brīdī katram I pielikumā iekļautajam produktam jāpiemēro vislielākās labvēlības režīma likme.

2. Ja pēc Līguma spēkā stāšanās likme vislielākās labvēlības režīmam tiek samazināta uz egra omnes bāzes, tas aizvietos I pielikuma 1.punktā minētās muitas nodokļa (tarifa) likmes, sākot ar šo samazinājumu piemērošanas datumu.

KN, 1998 Preces apraksts
0203 Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa
  0105.pozīcijā minēto mājputnu svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un pārtikas subprodukti:
- Gallus domesticus sugas putnu liemeņi:
0207 11 -- nesadalīti, svaigi vai atdzesēti
0207 12 -- nesadalīti, saldēti
0207 13 -- izcirtņi un subprodukti, svaigi vai atdzesēti
0207 14 -- izcirtņi un subprodukti, saldēti
0401 Piens un krējums, neiebiezināts, bez cukura vai citām saldinātājvielām
0402 Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukuru vai citām saldinātājvielām
0405 Sviests un pārējie piena tauki; sviesta pastas
0406 Sieri un biezpiens
Putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai vārītas:
- mājputnu:
0407 00 300 -- pārējās
0407 00 900 - pārējās
Kartupeļi, svaigi vai atdzesēti:
0701 90 - pārējie
Tomāti, svaigi vai atdzesēti:
0702 00 003 - no 1.jūnija līdz 30.jūnijam
0702 00 004 - no 1.jūlija līdz 31.augustam
0702 00 005 - no 1.septembra līdz 31.oktobrim
Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, brokoļi un līdzīgi Brassicas ģints augu pārtikas produkti, svaigi vai atdzesēti:
0704 90 - pārējie
0706 10 000 - burkāni un rāceņi
Gurķi un pipargurķīši, svaigi vai atdzesēti:
0707 00 053 -- no 1.maija līdz 30.jūnijam
0707 00 054 -- no 1.jūlija līdz 30.septembrim
Kvieši un kviešu un rudzu maisījums:
1001 90 - pārējie
1002 00 000 Rudzi
1003 00 Mieži
1004 00 000 Auzas
- pārējie graudaugi:
1008 90 900 -- pārējie
Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma milti:
1101 00 150 -- no mīkstajiem un plēkšņu kviešiem
1101 00 900 - kviešu un rudzu maisījuma milti
Graudaugu milti, izņemot kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma miltus:
1102 10 000 - rudzu milti
1102 90 - pārējie
- putraimi un milti:
1103 11 -- kviešu
1103 12 000 -- auzu
1103 19 -- pārējo graudaugu
- granulas:
1103 21 000 -- kviešu
1103 29 -- pārējo graudaugu
- sasmalcināti graudi vai graudi pārslu veidā:
1104 11 -- miežu
1104 12 -- auzu
-- pārējo graudaugu:
1104 19 100 --- kviešu
1104 19 300 --- rudzu
- graudi, kas apstrādāti citādā veidā (piemēram, ar atdalītu sēklapvalku, sasmalcināti, pulēti vai drupināti):
1104 21 -- miežu
1104 22 -- auzu
1104 29 -- pārējo graudaugu
1104 30 - graudaugu dīgļi, veseli, sasmalcināti, pārslu veidā vai samalti
1601 00 Desas un līdzīgi produkti no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu pamata
1602 Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm
1701 Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze, cietā stāvoklī
1704 90 750 ---- īrisi, karameles un līdzīgas konfektes
Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu:
- pārējie, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā:
1806 31 000 -- ar pildījumu
1806 32 -- bez pildījuma
1806 90 - pārējie
1905 Maizes, miltu izstrādājumi, kūkas, cepumi un pārējie konditorejas izstrādājumi ar vai bez kakao piedevas; vafeļu diski, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, pildītas vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti
2203 00 Iesala alus
2204 10 110 --- šampanietis
2204 10 190 --- pārējie
2207 Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% vai vairāk; etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti
2208 60 - degvīns
2208 90 - pārējie
Produkti, kurus izmanto dzīvnieku barībai:

 

II pielikums

Attiecas uz 3.panta 4.punktu

Latvijas Republikas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts, kuriem paredzēti ievedmuitas nodokļi

1. Līguma spēkā stāšanās brīdī katram II pielikumā iekļautajam produktam jāpiemēro vislielākās labvēlības režīma likme.

2. Ja pēc Līguma spēkā stāšanās likme vislielākās labvēlības režīmam tiek samazināta uz egra omnes bāzes, tas aizvietos II pielikuma 1.punktā minētās muitas nodokļa (tarifa) likmes, sākot ar šo samazinājumu piemērošanas datumu.

2309 90 - pārējie
TN VED, 1994 Preces apraksts
Atdzisusi, atdzesēta vai saldēta mājputnu gaļa un subprodukti, kas norādīti 0105.pozīcijā:
- atdzisusi vai atdzesēti mājputnu (ieskaitot aknas) gaļas izcirtņi un subprodukti:
0207 39 130 ------ puses vai ceturtdaļas
0207 39 230 ------ kājas (stilbiņi) un to izcirtņi
- saldēti mājputnu gaļas izcirtņi un subprodukti (izņemot aknas):
0207 41 110 ----- puses vai ceturtdaļas
0207 41 510 ----- stilbiņi un izcirtņi
0405 00 Sviests un pārējie piena tauki
0901 Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna; kafijas čaumalas un graudu sēklapvalki; kafijas aizvietotāji ar kafijas saturu dažādās proporcijās
1604 Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji, sagatavoti no zivju ikriem
Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, moluskiem un pārējiem ūdens bezmugurkaulniekiem:
1605 10 000 - krabji
1605 20 000 - garneles
1605 30 000 - omāri
1605 40 000 - pārējie vēžveidīgie
Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu:
- pārējie:
-- šokolāde un šokolādes produkti:
--- šokolāde ar pildījumu vai bez pildījuma:
1806 90 110 ---- kas satur alkoholu
1806 90 190 ---- pārējā
1806 90 310 ---- ar pildījumu
1806 90 390 ---- bez pildījuma
Ex 2101 10 110 --- šķīstošā kafija
2203 00 Iesala alus
2204 Dabiskie vīnogu vīni, ieskaitot spirtotus; vīnogu misa, izņemot 2009.preču pozīcijā minēto
2205 Vermuts un pārējie vīnogu vīni ar augu vai aromātisko vielu piedevu
2206 Pārējie raudzētie dzērieni [piemēram, ābolu sidrs (cider), bumbieru vīns (perry), medus dzēriens (mead)]; raudzēto dzērienu maisījumi un raudzēto dzērienu un bezalkoholisko dzērienu maisījumi, kas citur nav minēti
2207 Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% vai vairāk; etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti
2208 Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80%; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un pārējie alkoholiskie dzērieni
2402 Cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem, cigarellas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem
2403 10 000 - smēķējamā tabaka, kas satur vai nesatur tabakas aizstājējus jebkurā proporcijā
2403 99 100 --- zelējamā vai šņaucamā tabaka
   

 

III pielikums

Attiecas uz 4. pantu
"Izvedmuitas nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu"

Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktu saraksts, kuriem paredzēti izvedmuitas nodokļi

HS Kods, 1994 Preces apraksts
0102 90 Dzīvi liellopi: pārējie
0104 10 Dzīvas aitas

Agreement
Between The Republic Of Latvia And Ukraine On Trade In Agricultural Products

The Republic of Latvia and Ukraine, (hereinafter referred to as "the Parties"), taking into account the Preamble and Article 4 of the Free Trade Agreement between the Republic of Latvia and Ukraine signed on November 21, 1995, (hereinafter referred to as "the Free Trade Agreement").

have agreed as follows:

Article 1
Objectives

The Parties shall promote, through liberalization of trade in agricultural products, harmonious development of economic relations between the Republic of Latvia and Ukraine in accordance with the provisions of the present Agreement, and in conformity with requirements of the World Trade Organisation (WTO).

Article 2
Scope

The provisions of the present Agreement shall apply to agricultural products originating in the territories of the Parties. The term "agricultural products" means for the purpose of this Agreement, products falling within Chapters 1 to 24 of the Harmonised Commodity Description and Coding System.

Article 3
Customs Duties on Imports and Charges Having Equivalent Effect

1. No new customs duty on imports or charges having equivalent effect shall be introduced in trade between the Parties.

2. The Parties shall abolish between them on the date of entry into force of the present Agreement all charges having equivalent effect.

3. The Republic of Latvia shall abolish customs duties on imports of agricultural products originating in Ukraine except as provided in Annex I to the present Agreement "The List of agricultural products originating in Ukraine subject to import customs duties".

4. Ukraine shall abolish customs duties on imports of agricultural products originating in the Republic of Latvia except as provided in Annex II to the present Agreement "The List of agricultural products originating in the Republic of Latvia subject to import customs duties".

Article 4
Customs Duties on Exports and Charges
Having Equivalent Effect

No customs duties on exports or charges having equivalent effect shall be applied in trade between the Parties as from the date of entry into force of the present Agreement, except as provided for in Annex III to the present Agreement "The List of agricultural products originating in Ukraine subject to export customs duties".

Article 5
Quantitative restrictions on imports or exports and measures having equivalent effect

1. No new quantitative restriction on imports or exports and measures having equivalent effect shall be introduced in trade between the Republic of Latvia and Ukraine.

2. The Republic of Latvia shall abolish on the date of entry into force of the present Agreement all quantitative restrictions on imports or exports and measures having equivalent effect.

3. Ukraine shall abolish on the date of entry into force of the present Agreement all quantitative restrictions on imports or exports and measures having equivalent effect.

Article 6
Rules of Origin

The rules of origin, for the purposes of implementation the trade arrangements of the present Agreement are set out in Protocol A of the Free Trade Agreement.

Article 7

Dumping

If a Party finds that dumping is taking place in trade relations governed by the present Agreement within the meaning of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, it may take the appropriate measures against that practice in accordance with the procedure laid down in Article 8 of the present Agreement.

Article 8
Procedure for Application of Safeguard Measures

1. The Party which considers resorting to safeguard measures shall promptly notify the other Party thereof and provide with all relevant information. Consultations shall take place without delay in the Joint Committee with a view to finding a mutually acceptable solution.

2. The Parties shall give to the Joint Committee all the assistance required in order to examine the case and, where appropriate, eliminate this practice. If the Party in question fails to put an end to the practice objected to within the period defined by the Joint Committee, or if the Joint Committee fails to reach an agreement after consultations, or after thirty days following referral to such consultations, the Party concerned may adopt the appropriate measures to deal with the difficulties resulting from the practice in question.

3. The safeguard measures taken shall be notified immediately to the other Party. They shall be restricted with regard to their extent and to their duration to what is strictly necessary in order to rectify the situation giving rise to their application, and shall not be in excess of the injury caused by the practice of the difficulty in question. Priority shall be given to such measures as will least disturb the functioning of the present Agreement.

4. The safeguard measures taken shall be the subject of regular consultations with a view to their amelioration or elimination as soon as possible.

5. Where exceptional circumstances requiring immediate action make prior examination impossible, the Party concerned may apply forthwith the precautionary and provisional measures strictly necessary to deal with the situation. The measures shall be notified to the Joint Committee without delay and consultations between the Parties shall take place as soon as possible.

Article 9
The Joint Committee

The Joint Committee established by Article 2 (The Joint Committee) of the Free Trade Agreement shall be responsible for the administration of the present Agreement.

Article 10
Scientific and technical cooperation

The Parties shall promote scientific and technical cooperation in agriculture and related fields on the basis of mutual interests. This cooperation may include the establishment of joint ventures, exchange of information and documentation, exchange of experts, as well as of organization of seminars and workshops.

Article 11
Evolution Clause

The Parties declare their readiness to promote harmonious development of trade in agricultural products. The Parties agreed to revise the present Agreement with intention to further liberalisation when they consider it necessary by mutual consent within the framework of Joint Committee.

Article 12
Veterinary, Sanitary And Phytosanitary Measures

1. The Parties shall apply their regulations in veterinary, sanitary and phytosanitary matters on non-discriminatory basis and shall not introduce any new measures which unreasonably obstruct trade.

2. The implementation of veterinary, sanitary and phytosanitary measures will be in accordance with international conventions in this field.

Article 13
Annexes

Annexes to the present Agreement shall constitute an integral part thereof.

Article 14
Termination of Protocol B of the Free Trade Agreement

Upon the entry into force of the present Agreement the Protocol B of the Free Trade Agreement shall be terminated.

Article 15
Entry into force and validity

The present Agreement shall enter into force thirty (30) days after the Parties notify each other in writing that the constitutional formalities required in its territory for the entry into force of this Agreement have been completed.

This Agreement shall remain into force for an indefinite period.

Article 16
Termination

Either Party may terminate the present Agreement by written notification to the other Party. The termination shall take effect six (6) months following the date on which the notification was received by the other Party.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Kiev, this 26 day of February 1998, in two originals, both in the Latvian, Ukrainian and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence the Parties shall use the English text.

 FOR THE REPUBLIC OF LATVIA

FOR UKRAINE

Annex I

Referred to in Paragraph 3 of Article 3

List of Agricultural Products Originating in Ukraine Subject to Import Customs Duties

1. For each product, included in Annex I, the duty shall be the Most Favoured Nation rate of the duty applied at the time this Agreement enters into force.

2. If after entry into force of this Agreement, any Most Favoured Nation tariff reduction is applied on an erga omnes basis, such tariff shall replace the duties referred to in Paragraph I. Annex I, as from the date when such reductions are applied.

CN, 1998 Description of products
0203 Meat of swine, fresh, chilled or frozen
Meat and edible offal, of the poultry of heading No 0105, fresh, chilled or frozen:
- Of fowls of the species Gallus domesticus:
0207 11 -- Not cut in pieces, fresh or chilled
0207 12 -- Not cut in to pieces, frozen
0207 13 -- Cuts and offal, fresh or chilled
0207 14 -- Cuts and offal, frozen
0401 Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter
0402 Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter
0405 Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads
0406 Cheese and curd
Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked:
- Of poultry:
0407 00 300 -- Other
0407 00 900 - Other
Potatoes, fresh or chilled:
0701 90 - Other
Tomatoes, fresh or chilled:
0702 00 003 - From 1 June to 30 June
0702 00 004 - From 1 July to 31 August
0702 00 005 - From 1 September to 31 October
Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled:
0704 90 - Other
0706 10 000 - Carrots and turnips
- Cucumbers:
0707 00 053 -- From 1 May to 30 June
0707 00 054 -- From 1 July to 30 September
Wheat and meslin:
1001 90 - Other
1002 00 000 Rye
1003 00 Barley
1004 00 000 Oats
- Other cereals:
1008 90 900 -- Other
- Wheat flour:
1101 00 150 -- Of common wheat and spelt
1101 00 900 - Meslin flour
Cereal flours other than of wheat or meslin:
1102 10 000 - Rye flour
1102 90 - Other
- Groats and meal:
1103 11 -- Of wheat
1103 12 000 -- Of oats
1103 19 -- Of other cereals
- Pellets:
1103 21 000 -- Of wheat
1103 29 -- Of other cereals
- Rolled or flaked grains:
1104 11 -- Of barley
1104 12 -- Of oats
-- Of other cereals:
1104 19 100 --- Of wheat
1104 19 300 --- Of rye
- Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled):
1104 21 -- Of barley
1104 22 -- Of oats
1104 29 -- Of other cereals
1104 30 - Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground
1601 00 Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products
1602 Other prepared or preserved meat, meat offal or blood
1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form
1704 90 750 ---- Toffees, caramels and similar sweets
Chocolate and other food preparations containing cocoa:
- Other, in blocks, slabs or bars:
1806 31 000 -- Filled
1806 32 -- Not filled
1806 90 - Other
1905 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products
2203 00 Beer made from malt
2204 10 110 --- Champagne
2204 10 190 ---Other
2207 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength
2208 60 - Vodka
2208 90 - Other
Preparations of a kind used in animal feeding:

Annex II

Referred to in Paragraph 4 of Article 3

List of Agricultural Products Originating in the Republic of Latvia Subject to Import Customs Duties

1. For each product, included in Annex II, the duty shall be the Most Favoured Nation rate of the duty applied at the time this Agreement enters into force.

2. If after entry into force of this Agreement, any Most Favoured Nation tariff reduction is applied on an erga omnes basis, such tariff shall replace the duties referred to in Paragraph I. Annex II, as from the date when such reductions are applied.

2309 90 - Other
TN VED, 1994 Description of products
Meat and edible offal, of the poultry of heading No 0105, fresh, chilled or frozen:
- Poultry cuts and offal (including livers), fresh or chilled:
0207 39 130 ------ Halves or quarters
0207 39 230 ------ Legs and cuts thereof
- Poultry cuts and offal other than livers, frozen:
0207 41 110 ----- Halves or quarters
0207 41 510 -----Legs and cuts thereof
0405 00 Butter and other fats and oils derived from milk
0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion
1604 Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs
Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved:
1605 10 000 - Crab
1605 20 000 - Shrimps and prawns
1605 30 000 - Lobster
1605 40 000 - Other crustaceans
Chocolate and other food preparations containing cocoa:
- Other:
-- Chocolate and chocolate products:
--- Chocolates, whether or not filled:
1806 90 110 ---- Containing alcohol
1806 90 190 ---- Other
1806 90 310 ---- Filled
1806 90 390 ---- Not filled
Ex 2101 10 110 --- Instant coffee
2203 00 Beer made from malt
2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading No 2009
2205 Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances
2206 Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included
2207 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength
2208 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages
2402 Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
2403 10 000 - Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion
2403 99 100 --- Chewing tobacco and snuff
   

Annex III

To the Article 4
"Customs Duties on Exports and Charges Having Equivalent Effect"

The List of Agricultural Products Originating in Ukraine Subject to Export Customs duties

HS, 1994 Description of products
0102.90 Live bovine animals others
0104.10 Live sheeps
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 09.03.2000.Stājas spēkā: 23.03.2000.Zaudē spēku: 12.12.2003.Tēma: Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 107/108, 23.03.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 8, 20.04.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
3196
23.03.2000
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)