Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Izdarīt Pievienotās vērtības nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 197. nr.; 2013, 27., 194., 232., 237. nr.; 2014, 123. nr.; 2015, 42., 248., 251. nr.; 2016, 120., 241. nr.; 2017, 90., 156., 242. nr.; 2019, 118., 132., 248.A nr.; 2020, 204. nr.) šādus grozījumus:

1. 49. pantā:

aizstāt panta nosaukumā un tekstā vārdus "kas nav nodokļa maksātājs" ar vārdiem "kuras pastāvīgā uzturēšanās vieta nav";

aizstāt ceturtās daļas 4. punktā vārdus "kas nav reģistrētas" ar vārdiem "kuru pastāvīgā uzturēšanās vieta nav".

2. Aizstāt 61. panta ceturtās daļas 4. punktā skaitļus un vārdus "134. panta 3. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "134. panta trešās daļas 3. punktā".

3. Izteikt 104. pantu šādā redakcijā:

"104. pants. Priekšnodokļa korekcija, izslēdzot reģistrētu nodokļa maksātāju no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra

(1) Ja nodokļa maksātājs ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra saskaņā ar šā likuma 73. panta pirmās daļas 1., 2. vai 12. punktu, tas 30 dienu laikā pēc izslēgšanas iesniedz paziņojumu par nodokļa samaksu, kurā aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa no izslēgšanas dienā grāmatvedības uzskaitē esošo krājumu un avansa maksājumu vērtības, pamatlīdzekļu bilances vērtības, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām izslēgšanas dienā, par kuru nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, un triju darbdienu laikā pēc paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas iemaksā nodokļa summu valsts budžetā.

(2) Ja nodokļa maksātājs ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra saskaņā ar šā likuma 73. panta pirmās daļas 3. punktu, tā mantinieks vai mantojuma pārvaldīšanai tiesas ieceltais aizgādnis 30 dienu laikā pēc izslēgšanas iesniedz paziņojumu par nodokļa samaksu, kurā aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa no izslēgšanas dienā grāmatvedības uzskaitē esošo krājumu un avansa maksājumu vērtības, pamatlīdzekļu bilances vērtības, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām izslēgšanas dienā, par kuru nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, un triju darbdienu laikā pēc paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas iemaksā nodokļa summu valsts budžetā.

(3) Ja nodokļa maksātājs ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra saskaņā ar šā likuma 73. panta pirmās daļas 4., 5., 6. vai 11. punktu vai trešo daļu un nav atjaunots vai atkārtoti reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, tas 90 dienu laikā pēc izslēgšanas iesniedz paziņojumu par nodokļa samaksu, kurā aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa no izslēgšanas dienā grāmatvedības uzskaitē esošo krājumu un avansa maksājumu vērtības, pamatlīdzekļu bilances vērtības, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām, par kurām nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, un triju darbdienu laikā pēc paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas iemaksā nodokļa summu valsts budžetā.

(4) Fiskālais pārstāvis, kuru Valsts ieņēmumu dienests izslēdz no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra saskaņā ar šā likuma 73. panta pirmās daļas 10. punktu vai 83. panta otro daļu un kurš nav atkārtoti reģistrēts šajā reģistrā, 30 dienu laikā pēc izslēgšanas iesniedz paziņojumu par nodokļa samaksu, kurā aprēķināta valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa par izslēgšanas datumā uzskaitē esošām importētām precēm un no citām dalībvalstīm saņemtām precēm, un triju darbdienu laikā pēc paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas iemaksā nodokļa summu valsts budžetā."

4. Izteikt 105. panta vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Preču vai pakalpojumu saņēmējs, kurš ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, atmaksā valsts budžetā atskaitīto priekšnodokļa summu par nesamaksāto zaudēto parādu, iesniedzot šā panta astotajā daļā norādītajā termiņā paziņojumu par nodokļa samaksu par zaudētajiem parādiem. Paziņojumā norāda darījumus, par kuriem nodoklis tiek atmaksāts, un triju darbdienu laikā pēc šā paziņojuma iesniegšanas valsts budžetā iemaksā paziņojumā norādīto no valsts budžeta atskaitīto priekšnodokļa summu par nesamaksāto zaudēto parādu."

5. Izteikt 109. pantu šādā redakcijā:

"109. pants. Pārmaksātā nodokļa atmaksāšana

(1) Valsts ieņēmumu dienests, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, atmaksā apstiprināto pārmaksāto nodokļa summu par taksācijas periodu 30 dienu laikā pēc:

1) šā likuma 118. pantā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa;

2) nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienas, ja nodokļa deklarācija ir iesniegta pēc šā likuma 118. pantā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa;

3) precizētās nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienas, ja iesniegta precizēta nodokļa deklarācija.

(2) Valsts ieņēmumu dienests pirms apstiprinātās pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanas sedz personas Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

(3) Valsts ieņēmumu dienests pārmaksāto nodokļa summu, kas radusies PVN grupai, atmaksā galvenajam uzņēmumam."

6. Izslēgt 110. pantu.

7. Izteikt 117. panta astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam paziņojumu par nodokļa samaksu, ja valsts budžetā ir maksājams nodoklis, kas nav uzrādāms nodokļa deklarācijā."

8. 118. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Reģistrēts nodokļa maksātājs deklarāciju un tās pielikumus iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.";

izslēgt ceturto daļu.

9. 119. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nodokli, kas aprēķināts par reģistrēta nodokļa maksātāja mantas pārdošanu tiesu izpildītāja rīkotajā izsolē, tiesu izpildītājs iemaksā valsts budžetā triju darbdienu laikā pēc šā likuma 118. panta vienpadsmitajā daļā noteiktā paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja personai ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam paziņojumu par nodokļa samaksu, nodokli valsts budžetā iemaksā triju darbdienu laikā pēc šā likuma 118. panta desmitajā daļā noteiktā paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas, ja šajā likumā nav noteikts citādi."

10. 141. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"141. pants. Īpašs nodokļa piemērošanas režīms kokmateriālu piegādēm un ar kokmateriāliem saistītajiem pakalpojumiem";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodokli par šā panta ceturtajā daļā minētajiem ar kokmateriāliem saistītajiem pakalpojumiem, kas sniegti iekšzemē, valsts budžetā maksā pakalpojumu saņēmējs, ja pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.";

izteikt septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Šā panta otrajā daļā minētais pakalpojumu sniedzējs izraksta pakalpojumu saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā sniegtā pakalpojuma vērtību norāda bez nodokļa.

(8) Šā panta otrajā daļā minētais pakalpojumu saņēmējs samaksā pakalpojumu sniedzējam nodokļa rēķinā norādīto pakalpojuma vērtību.

(9) Kokmateriālu saņēmējs par saņemtajām precēm un šā panta otrajā daļā minētais pakalpojumu saņēmējs par saņemtajiem pakalpojumiem maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus."

11. 143. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"143. pants. Īpašs nodokļa piemērošanas režīms metāllūžņu piegādēm un ar metāllūžņiem saistītajiem pakalpojumiem";

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Nodokli par šā panta ceturtajā daļā minētajiem ar metāllūžņiem saistītajiem pakalpojumiem, kas sniegti iekšzemē, valsts budžetā maksā pakalpojumu saņēmējs, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:";

izteikt ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Šā panta otrajā daļā noteikto kārtību piemēro šādiem pakalpojumiem:";

izteikt septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Šā panta otrajā daļā minētais pakalpojumu sniedzējs izraksta pakalpojumu saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā sniegtā pakalpojuma vērtību norāda bez nodokļa.

(8) Šā panta otrajā daļā minētais pakalpojumu saņēmējs samaksā pakalpojumu sniedzējam nodokļa rēķinā norādīto pakalpojuma vērtību.

(9) Metāllūžņu saņēmējs par saņemtajām precēm un šā panta otrajā daļā minētais pakalpojumu saņēmējs par saņemtajiem pakalpojumiem maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus."

12. Pārejas noteikumos:

aizstāt 30. punktā skaitli un vārdu "2020. gada" ar skaitli un vārdu "2023. gada";

papildināt pārejas noteikumus ar 36. un 37. punktu šādā redakcijā:

"36. Grozījumi šā likuma 109. pantā ir piemērojami attiecībā uz tādām pārmaksātā nodokļa summām, kas, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, ir norādītas Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajās nodokļa deklarācijās. Pārmaksātā nodokļa summas, kas uzrādītas nodokļa deklarācijās, kuras iesniegtas Valsts ieņēmumu dienestam līdz 2020. gada 31. decembrim, atmaksājamas kārtībā, kas ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

37. Ja līdz 2020. gada 31. martam pārmaksātās nodokļa summas apstiprināšanas termiņš tika pagarināts saskaņā ar šā likuma 110. pantu, Valsts ieņēmumu dienests atmaksā apstiprināto pārmaksāto summu ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc pārmaksātās nodokļa summas pamatotības apstiprināšanas."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 24. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 11. decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.11.2020.Stājas spēkā: 01.01.2021.Tēma: Covid-19; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 240A, 11.12.2020. OP numurs: 2020/240A.22
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
319407
01.01.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)