Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 155

Rīgā 2020. gada 26. novembrī (prot. Nr. 51, 3. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 5.februārī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA", vienotais reģistrācijas numurs: 44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220 (turpmāk - SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"), iesniegumu (2020.gada 3.februāris Nr.12/1-6/2020) ar tam pievienotiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem Kocēnu ciemā, Rubenes ciemā, Kocēnu pagastā, Vaidavas ciemā, Vaidavas pagastā, Zilākalna ciemā, Zilākalna pagastā un Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, un 2020.gada 13.februārī, 6.maijā, 19.jūnijā, 13.augustā, 17.augustā un 9.oktobrī - papildu informāciju un precizētus tarifu projektus (2020.gada 12.februāris Nr.19/1-6/2020, 2020.gada 5.maijs Nr.79/1-6/2020, 2020.gada 19.jūnijs Nr.110/1-6/2020, 2020.gada 13.augusts Nr.142/1-6/2020, 2020.gada 17.augusts Nr.144/1-6/2020 un 2020.gada 9.oktobris Nr.175/1-6/2020) (turpmāk - tarifu projekti).

Regulators konstatē

1. Tarifu projekti ir aprēķināti saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" paziņojumu par tarifu projektu iesniegšanu Regulatoram publicēja 2020.gada 21.februārī (Latvijas Vēstnesis, 2020, 37.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegtajiem tarifu projektiem Regulatorā nav saņemti.

3. Regulators 2020.gada 11.martā Kocēnu novada kultūras namā, Alejas ielā 3, Kocēnos, Kocēnu novadā, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" iesniegtajiem tarifu projektiem. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pārstāvis, kā arī siltumenerģijas pakalpojuma lietotāji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi par tarifu projektiem netika izteikti.

4. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

5. No Metodikas 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu izmaiņām.

6. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

7. SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas šķeldas un kokskaidu granulu kā kurināmā izmaksas.

8. SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties padomes sēdē un uzturēja lūgumu apstiprināt SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifu projektus un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekti ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

2. Regulators secina, ka SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ir iespējamas kurināmā cenas izmaiņas. Tādējādi, lai SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

3. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA".

4. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Atļauja SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus nozīmē SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja vidēji svērtā šķeldas vai kokskaidu granulu cena būs zemāka nekā piemērotajā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifā un ja šo cenu izmaiņu rezultātā samazinās siltumenerģijas gala tarifs.

Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5.pantam un 20.panta pirmajai daļai, nosacījums ir samērīgs ar SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Saņemot no SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 11., 12.1, 14.punktu, 31.22., 33.17., 34.14. un 41.2.apakšpunktu, 43.8punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.panta otro daļu un pielikuma 41.1., 41.10., 41.26. un 41.31.apakšpunktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā* (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 37,17 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 15,71 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 5,42 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifu 58,30 EUR/MWh;

2. apstiprināt SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Rubenes ciemā, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā* (bez pievienotās vērtības nodokļa):

2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 45,93 EUR/MWh;

2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 10,61 EUR/MWh;

2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 5,66 EUR/MWh;

2.4. siltumenerģijas gala tarifu 62,20 EUR/MWh;

3. apstiprināt SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Vaidavas ciemā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā* (bez pievienotās vērtības nodokļa):

3.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 42,74 EUR/MWh;

3.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 18,78 EUR/MWh;

3.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 5,03 EUR/MWh;

3.4. siltumenerģijas gala tarifu 66,55 EUR/MWh;

4. apstiprināt SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Zilākalna ciemā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā* (bez pievienotās vērtības nodokļa):

4.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 40,05 EUR/MWh;

4.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 9,65 EUR/MWh;

4.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 4,98 EUR/MWh;

4.4. siltumenerģijas gala tarifu 54,68 EUR/MWh;

5. apstiprināt SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā* (bez pievienotās vērtības nodokļa):

5.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 50,32 EUR/MWh;

5.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 10,76 EUR/MWh;

5.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 7,21 EUR/MWh;

5.4. siltumenerģijas gala tarifu 68,29 EUR/MWh;

6. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī;

7. piešķirt SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus šķeldas vai kokskaidu granulu cenas izmaiņu gadījumā;

8. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA";

9. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pienākumu turpmāk pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumos, ja vidēji svērtā šķeldas vai kokskaidu granulu cena būs zemāka nekā piemērotajā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifā un ja šo cenu izmaiņu rezultātā samazinās siltumenerģijas gala tarifs;

10. uzdot SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" iesniegt Regulatoram informāciju par šķeldas vai kokskaidu granulu cenas izmaiņām trīs darbdienu laikā;

11. uzdot SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 10.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jauniem noslēgtiem kurināmā piegādes līgumiem vai grozījumiem līgumos, iesniedzot kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" neievēro normatīvos aktus vai šajā lēmumā noteikto, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


* Teritoriju nosaukums ir atbilstošs Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā norādītajam nosaukumam šā lēmuma pieņemšanas dienā. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 21.punktu Valsts zemes dienests līdz 2021.gada 16.jūlijam veiks izmaiņas Valsts adrešu reģistrā. Atbilstoši minētajā likumā noteiktajam visi šajā lēmumā minētie pagasti atrodas Valmieras novadā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 155Pieņemts: 26.11.2020.Stājas spēkā: 26.11.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 230, 27.11.2020. OP numurs: 2020/230.9
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
319043
26.11.2020
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"