Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 498

Rīgā 2020. gada 11. augustā (prot. Nr. 47 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 6., 172. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Atlases kārtas īstenošanai pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 34 678 030 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 29 476 325 euro un valsts budžeta finansējums - 5 201 705 euro."

2. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē iesniedz apliecinājumu, kurā norādīta informācija par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu."

3. Papildināt III nodaļu ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Ja sadarbības iestāde konstatē, ka piešķirtais atbalsts kvalificējams kā nelikumīgs komercdarbības atbalsts, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

4. Papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Atbalsta piešķiršanas diena ir diena, kurā stājas spēkā sadarbības iestādes pieņemtais lēmums par atbalsta piešķiršanu."

5. Papildināt noteikumus ar 38.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.4. projekta pārskata periodu (projekta dzīves ciklu) nosaka atbilstoši Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētajai regulai (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu."

6. Papildināt IV nodaļu ar 46.2, 46.3, 46.4 un 46.5 punktu šādā redakcijā:

"46.2 Ja tiek konstatēts Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmuma Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk - Lēmums Nr. 2012/21/ES), prasību pārkāpums šo noteikumu ietvaros īstenotā projektā, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

46.3 Ja tiek konstatēts Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014), prasību pārkāpums šo noteikumu ietvaros īstenotajā projektā, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

46.4 Ja tiek konstatēts Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) prasību pārkāpums šo noteikumu ietvaros īstenotajā projektā, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

46.5 Ja tiek konstatēts tā Eiropas Komisijas lēmuma prasību pārkāpums šo noteikumu ietvaros īstenotajā projektā, ar kuru paziņotais valsts atbalsts komercdarbībai viena vienota ieguldījumu projekta ietvaros ir atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

7. Papildināt noteikumus ar 47.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.3. projekta iesniedzēja īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošajā infrastruktūrā (tajā skaitā ēkas daļā platības izteiksmē, kur tiek īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, ēkā vai ēku grupā), kas tiek izmantota tādas funkcijas vai pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma periodā pieļaujams veikt papildinošu saimniecisko darbību 20 % apmērā no infrastruktūras gada jaudas platības, laika vai finanšu izteiksmē, lai atbalsts pasākuma ietvaros netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts."

8. Izteikt 58.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.7. atsauci uz Lēmumu Nr. 2012/21/ES."

9. Papildināt noteikumus ar 58.1 punktu šādā redakcijā:

"58.1 "Finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādei vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma pilnvarojuma uzlicēja apliecinājumu, ka vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma pilnvarojuma uzlicējs veiks šo noteikumu 58.6. apakšpunktā minētās atlīdzības (kompensācijas) maksājumu kontroli un pārskatīšanu, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanu un atgūšanu."

10. Izteikt 60.1. un 60.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.1. atbalstu šo noteikumu 22.1. apakšpunktā paredzētajām izmaksām, ja tās radušās pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, un šo noteikumu 22.2., 22.4., 22.5., 22.6., 22.7., 22.8. un 22.9. apakšpunktā paredzētajām izmaksām sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 55. pantu;

60.2. de minimis atbalstu, ko projekta iesniedzējam piešķir šo noteikumu 22.1. apakšpunktā paredzētajām projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, ja tās radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, 22.3. apakšpunktā paredzētajām projekta vadības personāla atlīdzības izmaksām un 22.10. apakšpunktā paredzētajām publicitātes pasākumu izmaksām, sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013."

11. Papildināt noteikumus ar 65.1 punktu šādā redakcijā:

"65.1 Veikto investīciju atbilstības uzraudzību atbilstoši komercdarbības atbalsta nosacījumiem visā projekta dzīves ciklā nodrošina sadarbības iestāde."

12. Papildināt noteikumus ar 75. punktu šādā redakcijā:

"75. Veikto investīciju atbilstības uzraudzību šo noteikumu 74. punktā minētajiem nosacījumiem reizi gadā visā projekta dzīves ciklā nodrošina sadarbības iestāde."

13. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 4. janvāra
noteikumiem Nr. 13

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma saņēmēji un finansējuma sadalījums

1. Sabiedriskā labuma organizācijas:

1.1. Latvijas Neredzīgo biedrība ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 1 302 279 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 229 814 euro;

1.2. Latvijas Nedzirdīgo savienība ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 561 326 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 99 058 euro;

1.3. Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 433 099 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 76 429 euro;

1.4. biedrība "Latvijas Teātra darbinieku savienība" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 425 000 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 75 000 euro.

2. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību un sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuru kapitāldaļas 100 % apmērā pieder valstij vai pašvaldībai, veselības jomā:

2.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 2 550 000 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 450 000 euro;

2.2. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 669 800 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 118 200 euro;

2.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 1 230 690 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 217 181 euro;

2.4. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 1 360 000 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 240 000 euro.

3. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 2 550 000 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 450 000 euro.

4. Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", iesniedzot projekta iesniegumu un nodrošinot projekta īstenošanu par:

4.1. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" izmantojamo ēku ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 1 845 475 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 325 672 euro;

4.2. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" izmantojamo ēku ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 742 833 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 131 088 euro;

4.3. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" izmantojamo ēku ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 3 214 084 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 567 191 euro;

4.4. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" izmantojamo ēku ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 1 844 854 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 325 562 euro.

5. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas pilda nacionālās sporta bāzes funkcijas, ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 1 721 505 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 303 795 euro.

6. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"", kas pilda nacionālās sporta bāzes funkcijas, ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 890 120 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 157 080 euro.

7. Tiešās valsts pārvaldes iestādes vai to padotības iestādes vai valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu veicošas atvasinātas publiskas personas, vai valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu veicošas kapitālsabiedrības, kuru kapitāldaļas 100 % apmērā pieder ministrijai vai atvasinātai publiskai personai:

7.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams", iesniedzot projekta iesniegumu un nodrošinot projekta īstenošanu par Labklājības ministrijas ēkām, ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 2 350 791 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 414 846 euro;

7.2. profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 850 000 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 150 000 euro;

7.3. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 1 128 375 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 199 125 euro;

7.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 3 400 000 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 600 000 euro;

7.5. Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" ar pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu līdz 406 093 euro un valsts budžeta finansējumu līdz 71 664 euro."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 498Pieņemts: 11.08.2020.Stājas spēkā: 18.08.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 17.08.2020. OP numurs: 2020/157.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
316707
18.08.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)