Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 478

Rīgā 2020. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 46 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 2 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 2 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 13. nr.; 2017, 198. nr.; 2018, 92., 201. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. punkta ievaddaļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pasākuma pirmās, otrās un ceturtās kārtas ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 78 688 256 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 63 150 605 euro un privātais līdzfinansējums - 15 537 651 euro."

2. Aizstāt 5.2. apakšpunktā skaitli "25 650 000" ar skaitli "24 485 713".

3. Aizstāt 6.1.2.4. apakšpunktā skaitli "16 078 723" ar skaitli "46 745 687".

4. Svītrot 13. punktā vārdu "trešās".

5. Izteikt 16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1. otrās un ceturtās kārtas ietvaros - kompetences centri šo noteikumu 24.1. un 24.2. apakšpunktā minētajām darbībām;".

6. Izteikt 30.2 punktu šādā redakcijā:

"30.2 Iekārtas, kuras tiks nodotas finanšu nomā un kurām amortizācijas izmaksas rēķina atbilstoši šo noteikumu 30.1.1.6. apakšpunktam, pēc nomas līguma termiņa beigām paliek finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera īpašumā."

7. Izteikt 38.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.3. pievienotās vērtības nodoklis (izņemot gadījumu, ja finansējuma saņēmējs vai sadarbības partneris nevar to atgūt no valsts budžeta), muitas nodokļi, nodevas un soda maksājumi, izņemot šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju un sadarbības partneri;".

8. Izteikt 42.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.1. pirmās kārtas ietvaros ir no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, līdz 2023. gada 31. decembrim;".

9. Izteikt 42.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.3. ceturtās kārtas ietvaros ir no dienas, kad noslēgts līgums starp kompetences centru un sadarbības iestādi par kompetences centra projekta īstenošanu, līdz 2023. gada 31. decembrim."

10. Papildināt noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Pagarinot projekta īstenošanu ceturtās kārtas ietvaros, nepieciešamās izmaiņas veic noslēgto līgumu ietvaros."

11. Izteikt 48.1 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Vērtējot pētniecības projektu iesniegumus un pētniecības projektu īstenotājus ceturtās kārtas ietvaros, kompetences centra projektu atlases padome prioritāri apstiprina starptautiskus un starpnozaru sadarbības pētniecības projektus, kas atbilst vērtēšanas kritērijiem un šo noteikumu 3. punktā minētajam mērķim. Par starptautiskiem pētījumiem ir uzskatāmi pētījumi, kuru īstenošanā ir piesaistīts ārvalstu partneris, piemēram, zinātniskā institūcija vai komersants, kura saimnieciskā darbība ir reģistrēta ārvalstī. Kompetences centra projektu atlases padome izvērtē sadarbības partnera atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem."

12. Papildināt noteikumus ar 72.3 punktu šādā redakcijā:

"72.3 Atbalsts, kas sniegts kompetences centriem saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, tiek piešķirts ar sadarbības iestādes lēmumu un ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu komersantam. Lēmuma pieņemšanas diena ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi."

13. Izteikt 75.2 punktu šādā redakcijā:

"75.2 Ja šo noteikumu 75.1 punktā minētais pieejamais finansējums starpnozaru sadarbības pētījuma projektu īstenošanai nav sadalīts, tad kompetences centram vismaz reizi pusgadā ir jāpiedāvā vismaz viens starpnozaru sadarbības pētījums izskatīšanai kompetences centra projektu atlases padomē. Starpnozaru sadarbības pētījumu īstenošanai var izmantot papildus pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 12 014 892 euro apmērā."

14. Svītrot 75.4 punktu.

15. Svītrot 75.5 punktu.

16. Svītrot 75.6 punktu.

17. Svītrot 75.7 punktu.

18. Izteikt 75.8 punktu šādā redakcijā:

"75.8 Atlikušie 20 % no šo noteikumu 75.1 punktā minētā finansējuma kompetences centram ir pieejami pēc piesaistīto investīciju izvērtējuma, ko veic Ekonomikas ministrija, un kompetences centra iesniegtā darbības izvērtējuma par laikposmu no ceturtās kārtas īstenošanas sākuma līdz 2020. gada 30. jūnijam. Kompetences centri izvērtējumā iekļauj informāciju par investīciju progresu, atbalstīto komersantu skaitu, organizēto pasākumu skaitu sinerģijas nodrošināšanai ar klasteriem, klasteru apvienībām, nozaru asociācijām un saimnieciskās darbības veicējiem, iekšējo publikāciju skaitu, kā arī nodarbināto doktorantu un doktoru skaitu. Par iekšējām publikācijām ir uzskatāmas kompetences centra publikācijas (piemēram, tīmekļvietnē, laikrakstā vai konferencē), kas nav zinātniskie raksti. Ekonomikas ministrija, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.-2020. gadam un projektu atlases padomes sēdēs iegūto informāciju, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. jūlijam izvērtē piesaistīto investīciju apjomu. Ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir piesaistīts mazāk par 60 % (jeb 2 259 893,52 euro) no šo noteikumu 75.3 punktā minētā finansējuma, tad kompetences centram nav pieejami atlikušie 20 % Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma. Par nesadalīto finansējumu tiek uzskatīta visa summa, kas nav piesaistīta pētniecības projektiem, kompetences centru administratīvajām izmaksām, netiešajām izmaksām un šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minētajām darbībām. Pēc izvērtējuma kompetences centrs turpina savu darbību ar piešķirto finansējumu atbilstoši sākotnēji izstrādātajam projekta aktivitāšu plānam, trūkstošos līdzekļus sedzot no saviem līdzekļiem."

19. Svītrot 75.9 punktu.

20. Svītrot 75.10 punktu.

21. Izteikt 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Maksimāli pieļaujamais kopējais publiskais finansējums vienai individuālo pētījumu īstenotāju, sadarbības pētniecības projektu vadošo pētījumu īstenotāju un to sadarbības partneru saistīto personu grupai ir ne vairāk kā 25 % no kompetences centra apstiprinātā publiskā finansējuma apmēra vienas kārtas ietvaros."

22. Papildināt noteikumus ar 93., 94. un 95. punktu šādā redakcijā:

"93. Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, finansējuma saņēmējam (kompetences centram) ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad nelikumīgais komercdarbības atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam (kompetences centram), līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

94. Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, finansējuma saņēmējam (kompetences centram) ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu nelikumīgo projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad nelikumīgais atbalsts pirmo reizi nodots sadarbības partnerim, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. Atmaksa veicama no finansējuma saņēmēja privātā finansējuma, par kuru nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts. Minētajā gadījumā finansējuma saņēmējam (kompetences centram) ir tiesības no sadarbības partnera saņemt kompensāciju atmaksātā nelikumīgā atbalsta (kopā ar procentiem) apmērā.

95. Lai nodrošinātu caurspīdīguma principu, Ekonomikas ministrija apkopo un savā tīmekļvietnē publicē informāciju par brīvi pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Sadarbības iestāde savā tīmekļvietnē publicē Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju par brīvi pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu."

23. Svītrot pielikumu.

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 2 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 478Pieņemts: 28.07.2020.Stājas spēkā: 01.08.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 31.07.2020. OP numurs: 2020/146.18
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
316416
01.08.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)