Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 34

Rīgā 2020. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 22, 5. §)

Grozījumi Rīgas domes 2007. gada 6. marta saistošajos noteikumos Nr. 73 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 14. punkta f) apakšpunktu
un 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 16. punktu,
46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu

Izdarīt Rīgas domes 2007. gada 6. marta saistošajos noteikumos Nr. 73 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2007., Nr. 56; 2010., Nr. 103; 2013., Nr. 212; 2016., Nr. 197; 2020., Nr. 14) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Licenci interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (paraugs 1. pielikumā) izsniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk - Komisija)."

2. Svītrot 4.1. apakšpunktā vārdu "rakstveida".

3. Papildināt 4.2. apakšpunktu pirms vārda "pilnvaru" ar vārdiem "nepieciešamības gadījumā".

4. Svītrot saistošo noteikumu tekstā vārdus "(uzrādot oriģinālu)" (attiecīgā skaitlī).

5. Svītrot 5.1. apakšpunktā vārdu "rakstveida".

6. Svītrot saistošo noteikumu tekstā vārdus ", uzrādot oriģinālu".

7. Papildināt II nodaļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Licences pieprasītājs dokumentus un to kopijas sagatavo un apliecina normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā. Dokumentus, kas iesniegti elektroniskā formā, izstrādā un noformē saskaņā ar normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajām prasībām."

8. Aizstāt 7. un 8. punktā skaitli "10" ar vārdu "trīs".

9. Aizstāt 8. punktā tekstu "www.e-skola.lv" ar tekstu "www.iksd.riga.lv".

10. Aizstāt 15.1. apakšpunktā skaitli "71,14" ar skaitli "75".

11. Aizstāt 15.2. apakšpunktā skaitli "7,11" ar skaitli "10".

12. Aizstāt 16. punktā skaitli "14,23" ar skaitli "15".

13. Aizstāt 24. punktā skaitli "10" ar vārdu "trīs".

14. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Informācija par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas licences anulēšanu tiek publicēta oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļvietnē www.iksd.riga.lv."

15. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Licenci sagatavo un izsniedz elektroniska dokumenta formā pēc maksas par licenci saņemšanas Rīgas pilsētas pašvaldības norādītajā kontā."

16. Izteikt 32. un 33. punktu šādā redakcijā:

"32. Komisijas faktisko rīcību un pieņemto lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktoram.

33. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā."

17. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

18. Svītrot saistošo noteikumu 2. pielikumu.

19. Izteikt saistošo noteikumu 3. un 4. pielikumu jaunā redakcijā.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

 

1. pielikums
Rīgas domes 2007. gada 6. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 73
(Rīgas domes 2020. gada 15. jūlija
saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

Paraugs

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KOMISIJA

LICENCE Nr. -ail

Rīgā

 

interešu izglītības programmas /pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai izdota

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
(reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese - juridiskai personai, personas kods - fiziskai personai)

 

par interešu /pieaugušo neformālās izglītības programmas

   
  (programmas nosaukums)  

 

īstenošanu

Programmas īstenošanas vieta _____________________________________________

 

Licence derīga līdz 20 ____.gada ___________________________

 

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas vadītājs  
  (vārds, uzvārds)   (paraksts)1

1
(datums)  

1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

 

3. pielikums
Rīgas domes 2007. gada 6. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 73
(Rīgas domes 2020. gada 15. jūlija
saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

Paraugs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

Juridiskās personas nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Tālruņa numurs
Elektroniskā pasta adrese
Programmas īstenošanas vietas adrese
Paraksttiesīgā persona (pilnvarotā persona)

 

Iesniegums

interešu izglītības/pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanai

 

Lūdzu izsniegt/pagarināt (norādīt vajadzīgo) licenci:

interešu izglītības programmai:

pieaugušo neformālās izglītības programmai:

 

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt):

pilnvaru licences saņemšanai

dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju

Veselības inspekcijas atzinuma par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamam darbības veidam kopiju, izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās

programmas apguvi apliecinoša dokumenta paraugu gadījumos, kad tiks īstenota pieaugušo neformālās izglītības programma

licencējamo izglītības programmu

programmas īstenošanai nepieciešamo personāla sarakstu, pievienojot lektoru CV

īstenojot interešu izglītības programmu, papildus jāpievieno:

pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta valsts valodā kopija vai notariāli apstiprināta tulkojuma kopija

izziņa no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto, izņemot Rīgas pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem

Piekrītu, ka personas datu apstrādes pārzinis Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija) veiks iesniegumā norādīto personas datu apstrādi1 licences izsniegšanai

 

Paraksttiesīgā persona  
(pilnvarotā persona) (vārds, uzvārds)   (paraksts)2

2
(datums)  

1 Šajā iesniegumā norādītos fiziskas personas datus Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija) apstrādā kā pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Apstrādes mērķis un tiesiskais pamats ir iesnieguma izskatīšana un lēmuma par licences izsniegšanu interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai atteikumu izsniegt licenci pieņemšana. Juridiskā persona apliecina, ka personu dati, ko tā ir iesniegusi, ir iegūti likumīgi un tai ir tiesības šos personas datus izpaust minētajā nolūkā, kā arī apstiprina, ka šīs personas ir informētas par personas datu apstrādi, un tās ir piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi, kā arī ir informētas par savām kā datu subjektu tiesībām.
2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

 

4. pielikums
Rīgas domes 2007. gada 6. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 73
(Rīgas domes 2020. gada 15. jūlija
saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

Paraugs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

Fiziskās personas vārds, uzvārds
Personas kods
Deklarētās dzīvesvietas adrese
Tālruņa numurs
Elektroniskā pasta adrese
Programmas īstenošanas vietas adrese

 

Iesniegums

interešu izglītības/pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanai

 

Lūdzu izsniegt/pagarināt (norādīt vajadzīgo) licenci:

interešu izglītības programmai:

pieaugušo neformālās izglītības programmai:

 

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt):

dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju

Veselības inspekcijas atzinuma par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamam darbības veidam kopiju, izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās

programmas apguvi apliecinoša dokumenta paraugu gadījumos, kad tiks īstenota pieaugušo neformālās izglītības programma

licencējamo izglītības programmu

programmas īstenošanai nepieciešamo personāla sarakstu, pievienojot lektoru CV

īstenojot interešu izglītības programmu, papildus jāpievieno:

pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta valsts valodā kopiju vai notariāli apstiprināta tulkojuma kopiju

izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto, izņemot Rīgas pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem

Piekrītu, ka personas datu apstrādes pārzinis Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija) veiks iesniegumā norādīto personas datu apstrādi1 licences izsniegšanai

 

 
(vārds, uzvārds)   (paraksts)2

2
(datums)  

1 Šajā iesniegumā norādītos fiziskas personas datus Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija) apstrādā kā pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Apstrādes mērķis un tiesiskais pamats ir iesnieguma izskatīšana un lēmuma par licences izsniegšanu interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai atteikumu izsniegt licenci pieņemšana. Fiziskā persona apliecina, ka ir informēta par savām kā datu subjekta tiesībām.
2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2020. gada 15. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 34 "Grozījumi Rīgas domes 2007. gada 6. marta saistošajos noteikumos Nr. 73 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2007. gada 6. marta saistošajos noteikumos Nr. 73 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka regulējumu dokumentu iesniegšanai Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai elektroniskā formā. Saistošie noteikumi paredz papildināt Rīgas domes 2007. gada 6. marta saistošos noteikumus Nr. 73 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" ar jauna parauga iesniegumu veidlapām, kuras būs aizpildāmas elektroniskā formā. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), saistošo noteikumu pielikumos pievienotās veidlapas papildinātas ar fizisko un juridisko personu parakstītu apliecinājumu par piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī apliecinājumu, ka personu dati, ko tās ir iesniegušas, ir iegūti likumīgi, un apstiprinājumu, ka šīs personas ir informētas par personu datu apstrādi interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanai. Saistošajos noteikumos ir noteikts regulējums, ka licence izglītības programmu īstenošanai turpmāk tiks izsniegta tikai elektroniska dokumenta formā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi ir nepieciešami, lai noteiktu tiesisko regulējumu dokumentu iesniegšanai Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai elektroniskā formā, kā arī lai noteiktu, ka licence izglītības programmu īstenošanai turpmāk tiks izsniegta tikai elektroniska dokumenta formā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Maksa par licences izsniegšanu tiek ieskaitīta Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā.
Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Atvieglo iesniegumu iesniegšanas kārtību personām, kuras vēlas saņemt licenci izglītības programmu īstenošanai, jo turpmāk būs iespējams iesniegumu iesniegt arī elektroniskā formā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2007. gada 6. marta saistošajos noteikumos Nr. 73 "Par interešu un pieaugušo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 34Pieņemts: 15.07.2020.Stājas spēkā: 25.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 141, 24.07.2020. OP numurs: 2020/141.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
316272
25.07.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)