Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 444

Rīgā 2020. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 44 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 480 "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"

Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma
8. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 7.,
8., 9. un 10. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 480 "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 164. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.1. apakšpunktu aiz vārda "nodrošina" ar vārdiem "Latvijas Republikas teritorijā savāktā".

2. Izteikt 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. nodrošina mājsaimniecībā radītā izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pieņemšanu Latvijas Republikas teritorijā visos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, kurus apsaimnieko sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu. Izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pieņemšanu vai savākšanu papildus var organizēt saimnieciskās darbības veikšanas vietās, izlietotā iepakojuma pieņemšanas vietās atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepakojuma pieņemšanu tirdzniecības vietā vai speciāli izveidotā iepakojuma pieņemšanas punktā, kā arī atkritumu savākšanas vietās atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām;".

3. Papildināt noteikumus ar 3.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4.1 apsaimniekotājs šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētajā termiņā ievieto savā tīmekļvietnē un, ja nepieciešams, precizē informāciju par:

3.4.1 1. apsaimniekošanas sistēmas dibinātājiem, biedriem, dalībniekiem vai akcionāriem;

3.4.1 2. nodokļa maksātāju skaitu, kas ir noslēguši līgumu par piedalīšanos apsaimniekošanas sistēmā;

3.4.1 3. līgumpartneru maksu par piedalīšanos apsaimniekošanas sistēmā, norādot maksu euro par iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiāla veida svara vienību;

3.4.1 4. komersantu atlases procedūru, kuri sagatavo atkārtotai izmantošanai, reģenerē vai pārstrādā izlietoto iepakojumu vai vienreiz lietojamos traukus;".

4. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Lai apsaimniekotāja līgumpartnerim un nodokļa maksātājam, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, piemērotu atbrīvojumu no nodokļa samaksas, apsaimniekotājs un nodokļa maksātājs iesniedz dienestā šādus dokumentus:

4.1. iesniegumu (2. pielikums) par apsaimniekošanas plāna apstiprināšanu un atbrīvojuma piemērošanu. Iesniegumā norāda apsaimniekošanas plāna daļas, kurās sniegtā informācija ir komersanta komercnoslēpums;

4.2. apsaimniekošanas plānu (3. vai 6. pielikums) pieteiktajam laikposmam, kas nav ilgāks par trim gadiem;

4.3. finanšu nodrošinājuma dokumentu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un finanšu nodrošinājuma piemērošanu atkritumu apsaimniekošanas darbībām."

5. Svītrot 5. punktu.

6. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Apsaimniekotājs un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, visus dokumentus iesniedz elektroniski, reģistrējoties dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE" un aizpildot attiecīga parauga iesniegumu. Elektroniskos dokumentus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

7. Papildināt noteikumus ar 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3. ir reģistrēti tīmekļvietnē "Šķiro viegli"."

8. Svītrot 8. un 9. punktā vārdu un skaitli "vai 5.".

9. Pildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Apsaimniekotājs, kura līgumpartneriem piemēro atbrīvojumu no nodokļa samaksas, ziņo dienestam par līgumpartneri, kas pusgada laikā pēc atbrīvojuma piemērošanas no nodokļa samaksas nav iesniedzis informāciju par tirgū ievietoto iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apjomu. Dienests ir tiesīgs pieņemt lēmumu par nodokļa maksātājam piešķirtā atbrīvojuma piemērošanas pārtraukšanu. Atbrīvojuma piemērošanu no nodokļa samaksas var atjaunot ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo datumu pēc pilnas informācijas iesniegšanas un dienesta lēmuma pieņemšanas."

10. Papildināt 22. punktu aiz vārdiem "neizpilda apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības" ar vārdiem "vai prasības attiecībā uz finanšu nodrošinājumu".

11. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, katru gadu līdz 31. augustam iesniedz dienestam pārskatu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli (turpmāk - pārskats) (5. vai 7. pielikums) par laikposmu no attiecīgā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar apsaimniekotāja vai nodokļa maksātāja iesniegto pārskatu par attiecīgo laikposmu pārstrāde un reģenerācija nav izpildīta vismaz 40 % apmērā no pusgada laikā pārstrādājamā un reģenerējamā apjoma, dienests veic šo noteikumu 30. un 31. punktā minētās darbības."

12. Aizstāt 26. punktā skaitli un vārdu "5. pielikumam" ar skaitļiem un vārdiem "5. vai 7. pielikumam".

13. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, šo noteikumu 25. un 26. punktā minētajam pārskatam pievieno šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto finanšu nodrošinājuma dokumentu atbilstoši faktiskajam aprēķinātā nodokļa apmēram, ja aprēķinātā nodokļa summa ir mainījusies vismaz par 10 %."

14. Papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Dokuments, kas apliecina izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku savākšanu Latvijas Republikas teritorijā un savāktā izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apjoma sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, reģenerāciju un pārstrādi (5. vai 7. pielikuma 4. punkts) un izlietotā koksnes iepakojuma labošanu (7. pielikuma 6.2. apakšpunkts) satur šādu informāciju:

28.1 1. dokumenta izsniedzēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju;

28.1 2. informāciju par dokumentu, kas apliecina tiesības veikt norādīto darbību ar atkritumiem (numurs, termiņš, izsniedzējs);

28.1 3. dokumenta saņēmēja (apsaimniekotājs, kas ar dienestu ir noslēdzis apsaimniekošanas līgumu) nosaukumu un reģistrācijas numuru;

28.1 4. informāciju par veiktajām darbībām ar atkritumiem - apsaimniekoto atkritumu veidu un klases kodu, pieņemto atkritumu daudzumu, darbības aprakstu un reģenerācijas darbības kodu, darbības vietu (valsts, adrese) un laikposmu, reģenerēto vai pārstrādāto atkritumu daudzumu, informāciju par personu, no kuras tika pieņemti atkritumi un kurai tika nodoti, turpmākās darbības ar atkritumiem, kā arī nosūtīto atkritumu veidu, klases kodu un daudzumu;

28.1 5. apstiprinājumu, ka sniegtā informācija ir patiesa un darbība pabeigta un šī darbība konkrētajam atkritumu veidam un noteiktajā apjomā ir attiecināma tikai uz vienu apsaimniekotāju vai nodokļa maksātāju, kas ar dienestu ir noslēdzis apsaimniekošanas līgumu."

15. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas apjomu nosaka, attiecīgajā kalendāra gadā pārstrādāto un reģenerēto izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku daudzumu attiecinot pret realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku daudzumu. Pārstrādes un reģenerācijas normas tiek uzskatītas par izpildītām, ja:

34.1. tiek nodrošināta pārstrāde un reģenerācija ne mazākā apjomā, kā minēts šo noteikumu 1. pielikumā;

34.2. no kopējā Latvijas Republikas teritorijā savāktā izlietotā iepakojuma apjoma no mājsaimniecībām savāktais izlietotā iepakojuma apjoms ir vismaz:

34.2.1. 25 % 2021. gadā;

34.2.2. 35 % 2022. gadā;

34.2.3. 40 % 2023. gadā;

34.3. izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pārstrādātajā vai reģenerētajā apjomā ieskaita to apjomu, kas ir pārstrādāts vai reģenerēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepakojuma un atkritumu apsaimniekošanas jomā;

34.4. izlietotā iepakojuma pārstrādes mērķu izpildi aprēķina normatīvajos aktos par iepakojuma apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā."

16. Papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Dienests katru gadu pēc pārskatu izvērtēšanas ievieto savā tīmekļvietnē informāciju par to apsaimniekotāju un nodokļa maksātāju izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas apjomiem (īpatsvars % no radītā apjoma), kas paši izveido un piemēro apsaimniekošanas sistēmu."

17. Papildināt noteikumus ar 39., 40., 41., 42. un 43. punktu šādā redakcijā:

"39. Līdz e-pakalpojuma "Dabas resursu nodokļa objekta apsaimniekošana" darbības uzsākšanai šo noteikumu 6. punktā minētajā dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE" visus dokumentus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un nosūta uz dienesta oficiālo e-pasta adresi. Līdz minētā pakalpojuma ieviešanai šo noteikumu 25. un 26. punktā minēto pārskatu dienestā iesniedz Microsoft Excel vai citā skaitļu programmas formātā.

40. Šo noteikumu 3.2. apakšpunktā noteiktais attiecībā uz izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pieņemšanu vai savākšanu stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī. Līdz 2020. gada 31. decembrim apsaimniekotājs un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, apsaimniekošanas sistēmas ietvaros nodrošina Latvijas mājsaimniecībās radītā izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pieņemšanu Latvijas Republikas teritorijā ne mazāk kā 50 šķiroto atkritumu savākšanas laukumos apdzīvotās vietās - ar nosacījumu, ka katrā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā atrodas ne mazāk kā trīs šķiroto atkritumu savākšanas laukumi un katrs no šiem šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem atrodas attiecīgā reģiona dažādās apdzīvotās vietās.

41. Grozījums šo noteikumu 25. punktā attiecībā uz pārskata iesniegšanas termiņu stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

42. Šo noteikumu 34.2. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

43. Šo noteikumu 34.4. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī."

18. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas (ES) 2018/851, ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas (ES) 2018/852, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Direktīvas 2015/720/ES, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK attiecībā uz vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšanu."

19. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 480

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu (turpmāk - izlietotais iepakojums) materiāla veidu pārstrādes un reģenerācijas apjomi (īpatsvars %) un termiņi

1. Izlietotā iepakojuma materiāla veidu pārstrādes un reģenerācijas apjomi (īpatsvars %) līdz 2022. gada 31. decembrim

Nr.
p.k.

Izlietotā iepakojuma materiāla veids1

No 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim

No 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim

reģenerēts (tai skaitā pārstrādāts)

pārstrādāts

reģenerēts (tai skaitā pārstrādāts)

pārstrādāts

1.

Stikls

70

65

72

67

2.

Plastmasa

46

28

50

35

3.

Papīrs, kartons

85

65

85

68

4.

Metāls

55

55

59

59

5.

Koksne

34

20

34

22

Kopā visiem materiāliem

65

60

67

62

Piezīme.
1 Izlietotā iepakojuma no kompozītmateriāliem (laminātiem) reģenerācijas vai pārstrādes procentuālo apjomu (īpatsvaru) nosaka pēc tā materiāla, kas svara ziņā ir pārākumā.

2. Izlietotā iepakojuma materiāla veidu pārstrādes apjomi (īpatsvars %) no 2023. gada 1. janvāra

Nr.
p.k.

Izlietotā iepakojuma materiāla veids2

No 2023. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

No 2024. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

No 2025. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

No 2026. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

No 2027. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

No 2028. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

No 2029. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

No 2030. gada 1. janvāra

1.

Stikls

68

69

70

71

72

73

74

75

2.

Plastmasa

40

45

50

51

52

53

54

55

3.

Papīrs un kartons

70

73

75

77

79

81

83

85

4.

Melnais metāls

63

67

70

72

74

76

78

80

5.

Alumīnijs

40

45

50

52

54

56

58

60

6.

Koksne

23

24

25

26

27

28

29

30

Kopā visiem materiāliem

63

64

65

66

67

68

69

70

Piezīme.
2 Izlietotā iepakojuma no kompozītmateriāliem un cita no vairākiem materiāliem sastāvoša iepakojuma apjomu (īpatsvaru) aprēķina par katru iepakojumā ietverto materiālu. No minētās prasības var atkāpties, ja konkrētā materiāla apjoms iepakojuma vienībā nepārsniedz 5 % no iepakojuma vienības kopējās masas.

3. Izlietotā iepakojuma materiāla veidu reģenerācijas3 apjomi (īpatsvars %) no 2023. gada 1. janvāra

Nr.
p.k.

Izlietotā iepakojuma materiāla veids4

No 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim

No 2024. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim

No 2026. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim

No 2029. gada 1. janvāra

1.

Stikls

5

7

8

10

2.

Plastmasa

15

16

18

20

3.

Papīrs un kartons

10

8

7

5

4.

Koksne

10

12

14

15

Kopā visiem materiāliem

5

7

8

10

Piezīmes.
3 Neietver pārstrādi un koksnes iepakojuma labošanu.
4 Iepakojuma no kompozītmateriāliem un cita no vairākiem materiāliem sastāvoša iepakojuma apjomu (īpatsvaru) aprēķina par katru iepakojumā ietverto materiālu. No minētās prasības var atkāpties, ja konkrētā materiāla apjoms iepakojuma vienībā nepārsniedz 5 % no iepakojuma vienības kopējās masas."

20. Izteikt 2. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Iesniegums par apsaimniekošanas plāna apstiprināšanu un atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas".

21. Aizstāt 2. pielikumā tekstu "2) zvērināta revidenta apliecinājums par apsaimniekotāja pamatkapitāla un rezervju summas 2 % apmērā atbilstību aprēķinātajai nodokļa summai pusgadam vai bankas izsniegtās garantijas vai galvojuma vēstules, vai apsaimniekotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija par attiecīgo summu uz ____lapām" ar tekstu "2) finanšu nodrošinājuma dokuments (kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise) uz ____ lapām."

22. Izteikt 3. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Apsaimniekošanas plāns līdz 2022. gada 31. decembrim".

23. Izteikt 3. pielikuma 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Nodokļa maksātāju saraksts, kuri ar  
 

(apsaimniekotāja nosaukums)

noslēguši līgumu par piedalīšanos izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmā11

Nr.
p.k.

Reģistrācijas numurs12

Nosaukums

Juridiskā adrese

Noslēgtā līguma datums un numurs

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku veidi, par kādiem ir noslēgts apsaimniekošanas līgums

           
           
           

Piezīmes.
11 Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, šo punktu neaizpilda.
12 Ārvalsts komersantam norāda Eiropas Savienības pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

   

(datums)13

 

Vadītājs vai paraksttiesīgā persona          

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)13


Informāciju sagatavoja          

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)13

Piezīme.
13 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

24. Izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 480

Iesniegums par izmaiņām līgumpartneru sarakstā un atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas

Valsts vides dienestam
vvd@vvd.gov.lv

Lūdzu Valsts vides dienestu:

1) veikt grozījumus  
 

(komersanta nosaukums)1

 

(vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasts)

apsaimniekošanas plāna 8. tabulā (turpmāk - līgumpartneru saraksts) par šādiem dabas resursu nodokļa maksātājiem, ar kuriem noslēgts līgums par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanu, un piešķirt atbrīvojumu no nodokļa samaksas par līgumā minētajiem iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku veidiem laikposmam no 20__. gada __. _________ līdz 20__. gada __._________ :

Nr.
p.k.

Reģistrācijas numurs2

Nosaukums

Juridiskā adrese

Noslēgtā līguma datums un numurs

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku veidi, par kādiem ir noslēgts apsaimniekošanas līgums

           
           
           

2) izslēgt no līgumpartneru saraksta šādus komersantus, ar kuriem pārtraukta sadarbība:

Nr.
p.k.

Reģistrācijas numurs2

Nosaukums

Juridiskā adrese

       
       
       

3) veikt izmaiņas šādos līgumpartneru saraksta ierakstos:

Nr.
p.k.

Reģistrācijas numurs2

Nosaukums

Juridiskā adrese

Noslēgtā līguma datums un numurs

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku veidi, par kādiem ir noslēgts apsaimniekošanas līgums

           
           
           

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Datums3    
     

Vadītājs vai paraksttiesīgā persona  
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts3)

Z. v.3

Piezīmes.
1 Tā nodokļa maksātāja nosaukums, kurš pats izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmu, vai tā apsaimniekotāja nosaukums, ar kuru nodokļa maksātāji noslēguši līgumus par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu.
2 Ārvalsts komersantam norāda Eiropas Savienības pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru.
3 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta (Z. v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

25. Izteikt 5. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Pārskats līdz 2022. gada 31. decembrim".

26. Papildināt 5. pielikumu ar 2.1 un 2.2 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu gada patēriņš

Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu masa1.1 (kg)

Viena plastmasas iepirkumu maisiņa svērtā vidējā masa1.2 (kg)

   

Tai skaitā maisiņi, kuru sieniņu biezums ir

Tai skaitā ar sieniņu biezumu

< 15 mikroni

15 ≤ 50 mikroni

< 15 mikroni

15 ≤ 50 mikroni

       
To plastmasas iepirkumu maisiņu masa (kg), kuru sieniņu biezums ir ≥ 50 mikroni1.3
 

Piezīmes.
1.1 Tabulā ietver informāciju par visiem vieglās plastmasas iepirkumu maisiņiem, kas noteikti Iepakojuma likuma 1. pantā, neatkarīgi no to svara.
1.2 Maisiņa svērto vidējo masu (kg) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

m =

m1x1 + m2x2 + ... + mnxn

, kur

x1 + x2 + ... + xn

m1, m2, mn - vieglās plastmasas iepirkumu maisiņa ar noteikto materiāla biezumu (piemēram, 14 mikroni, 30 mikroni un 49 mikroni) masa (kg);
x1, x2, xn - vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu veidu skaits.
1.3 Iekrāsotā lauka aizpildīšana nav obligāta.

2.2 Atkārtoti lietojamais iepakojums atskaites periodā

Iepakojuma materiāla veids

Tirgū pirmo reizi kopā ar preci laistais iepakojums1.4

Tirgū pirmo reizi kopā ar preci laistais atkārtoti lietojamais iepakojums

Rotācijas1.4, 1.7

viss iepakojums1.5

primārais iepakojums1.6

viss atkārtoti lietojamais iepakojums (kg)

atkārtoti lietojamais primārais iepakojums (kg)

viss atkārtoti lietojamais iepakojums

atkārtoti lietojamais primārais iepakojums

(kg)

(vienības)

(kg)

(vienības)

(kg)1.8

(skaits)

(kg)1.8

(skaits)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Stikls                    
Plastmasa                    
Papīrs un kartons                    
Melnais metāls                    
Alumīnijs                    
Koksne                    
Kopā visiem materiāliem                    

Piezīmes.
1.4 Iekrāsoto lauku aizpildīšana nav obligāta.
1.5 Viss atkārtoti lietojamais un vienreiz lietojamais iepakojums, tas ir, primārais iepakojums, sekundārais iepakojums un terciārais (transporta) iepakojums.
1.6 Atkārtoti lietojamais un vienreiz lietojamais primārais iepakojums.
1.7 Atkārtoti lietojamā iepakojuma pilno rotāciju skaits attiecīgajā gadā.
1.8 Atkārtoti lietojamā iepakojuma pilno rotāciju skaits attiecīgajā gadā, kas pareizināts ar iepakojuma masu.

27. Izteikt 5. pielikuma 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. Informācija par radīto, savākto, reģenerācijai un pārstrādei sagatavoto, Latvijas Republikas teritorijā pārstrādāto un reģenerēto iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem

Nr.
p.k.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Radītais izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (kg)

Latvijas Republikas teritorijā savāktais izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums pārskata gadā (kg)

Reģenerācijai un pārstrādei sagatavotais izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums pārskata gadā2 (kg)

Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas reģenerēti Latvijas Republikas teritorijā3, izmantojot

Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas reģenerēti Latvijas Republikas teritorijā (kg)
(6 + 7 + 8 + 9)

pārstrādi3 (kg)

citus reģenerācijas veidus5 (kg)

sadedzināšanu ar enerģijas atgūšanu6 (kg)

materiālu pārstrādi

cita veida pārstrādi4

mājsaimniecības

citi (izņemot mājsaimniecības)

1

2

3

4.1

4.2

5

6

7

8

9

10

1.

Stikls                  

2.

Plastmasa                  

3.

Papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras                  

4.

Metāls                  

5.

Koks                  

6.

KOPĀ                  

Piezīmes.
2 Sagatavošana pārstrādei vai reģenerācijai netiek ieskaitīta pārstrādē vai reģenerācijā.
3 Pārstrāde ietver to pašu materiālu vai citu materiālu iegūšanu no izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamiem traukiem vai to materiāla (izņemot enerģiju, ko iegūst, dedzinot izlietoto iepakojumu, vienreiz lietojamos traukus vai to materiālu).
4 Citi pārstrādes veidi ietver organisko pārstrādi, bet neietver materiālu pārstrādi.
5 Citi reģenerācijas veidi ietver otrreizējo izejvielu iegūšanu no izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamiem traukiem vai to materiāla.
6 Ietver sadedzināšanu attiecīgās iekārtās (tai skaitā atkritumu sadedzināšanas iekārtās) ar enerģijas atgūšanu."

28. Izteikt 5. pielikuma 4.1. un 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. Komersantu (ar kuriem noslēgti līgumi par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu) apliecinājuma dokumenti par Latvijas Republikas teritorijā savākto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomu attiecīgajā laikposmā7

Nr.
p.k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma adrese 8

Dokumentā norādītais savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Dokumentā norādītais savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (kg)

Laikposms, par kuru izsniegts dokuments

Dokumenta izsniegšanas datums

Komersanta nosaukums, kam tika nodots reģenerācijai

Apsaimniekotāja līdzfinansējums8.1 (euro)

Apsaimniekotāja līdzfinansējuma saņēmējs - komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs

                   
                   
                   

Piezīmes.
7 Apliecinājuma dokumentus sniedz tie komersanti, ar kuriem ir noslēgts līgums par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu un kuri attiecīgajā laikposmā savākuši pārskata 3.1. apakšpunktā norādīto izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus.
8 Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu adreses norāda atbilstoši apsaimniekošanas plāna 4.1. apakšpunktam. Aili neaizpilda, ja izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus savāc atbilstoši apsaimniekošanas plāna 4.2. apakšpunktam.
8.1 Apsaimniekotāja līdzfinansējums ir finansējums, ko apsaimniekotājs maksā apsaimniekošanas plānā iekļautajiem sadarbības partneriem par dalītu atkritumu vākšanu Latvijas Republikas teritorijā no tiešiem atkritumu radītājiem, sagatavošanu pārstrādei, tai skaitā šķirošanu, pārstrādi vai reģenerāciju.

4.2. Komersantu (ar kuriem noslēgti līgumi par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādi vai reģenerāciju) apliecinājuma dokumenti par pārstrādāto vai reģenerēto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomu attiecīgajā laikposmā

Nr.
p.k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

Dokumentā norādītais pārstrādātā vai reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Dokumentā norādītais pārstrādātā vai reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (kg)

Veiktās reģenerācijas darbības kods vai nosaukums

Laikposms, par kuru izsniegts dokuments

Dokumenta izsniegšanas datums

Apsaimniekotāja līdzfinansējums (euro)

Apsaimniekotāja līdzfinansējuma saņēmējs - komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs

                 
                 
               

"

29. Papildināt 5. pielikumu aiz 14. piezīmes ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas finanšu plāna izpilde

Nr.
p.k.

Izmaksas

(euro)

1.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas un pieņemšanas izmaksas  

2.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku uzglabāšanas izmaksas  

3.

Savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas izmaksas (tai skaitā izmaksas izvešanai no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai)  

4.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas  

5.

Administratīvās izmaksas (tai skaitā reģistrācijas, informācijas un ziņošanas prasību nodrošināšanai)  

6.

Komunikācijas pasākumu izmaksas  

7.

Ar apsaimniekošanas plāna īstenošanu saistītās finanšu izmaksas (tai skaitā par finanšu nodrošinājumu)  

8.

Risks 10 %  

9.

Izmaksas kopā

"

30. Papildināt noteikumus ar 6. un 7. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 480

Apsaimniekošanas plāns laikposmam no 2023. gada 1. janvāra

 

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs)

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas plāns
laikposmam no 20__.gada __._________ līdz 20__.gada __._________

1. Plānotie iepakojuma materiālu veidi un izlietojuma apjomi, plānotie vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu (turpmāk - vienreiz lietojamie trauki) materiālu veidi un izlietojuma apjomi, aprēķinātais dabas resursu nodoklis

Nr.
p.k.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids1

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (kg)

Dabas resursu nodokļa likme (euro/kg)

Aprēķinātais dabas resursu nodoklis (euro)

20__. gads

20__. gads

20__. gads

20__. gads2

20__. gads

20__. gads

20__. gads

20__. gads2

1.

Iepakojuma materiāla veids:                  

1.1.

stikls                  

1.2.

plastmasa (izņemot bioplastmasu, polistirolu un plastmasas maisiņus3)                  

1.3.

bioplastmasa                  

1.4.

polistirols                  

1.5.

vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi3                  

1.6.

plastmasas iepirkumu maisiņi3                  

1.7.

papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras                  

1.8.

melnais metāls                  

1.9.

alumīnijs                  

1.10.

koksne                  

1.11.

KOPĀ (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8. + 1.9. + 1.10.)                  

2.

Vienreiz lietojamo trauku materiāla veids:                  

2.1.

papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras                  

2.2.

alumīnijs un melnais metāls                  

2.3.

koksne                  

2.4.

KOPĀ (2.1. + 2.2. + 2.3.)                  

PAVISAM KOPĀ (1.11. + 2.4.)

                 

Piezīmes.
1. 1 Iepakojuma no kompozītmateriāliem un cita no vairākiem materiāliem sastāvoša iepakojuma apjomu (īpatsvaru) aprēķina par katru iepakojumā ietverto materiālu. No minētās prasības var atkāpties, ja konkrētā materiāla apjoms iepakojuma vienībā nepārsniedz 5 % no iepakojuma vienības kopējās masas.
2. 2 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāns nesākas ar 1. janvāri.
3. 3 Dabas resursu nodokļa likuma 24. panta piektajā daļā minētie plastmasas iepirkumu maisiņi.

2. Plānotie pārstrādātā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidi un apjomi

Nr.
p.k.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (pa gadiem), ko plānots sagatavot pārstrādei4 (kg)

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (pa gadiem), ko plānots pārstrādāt

pārstrādātais (kg)

pārstrādātais

Latvijas Republikas teritorijā

citās valstīs

pārstrādātais kopā (kg)

pārstrādātais kopā5 (%)

gads

gads

gads

gads

gads

20__.

20__

20__

20__.6

20__.

20__.

20__.

20__.6

20__.

20__.

20__.

20__.6

20__.

20__.

20__.

20__.6

20__.

20__.

20__.

20__.6

1.

Stikls                                        

2.

Plastmasa7                                        

3.

Papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras                                        

4.

Melnais metāls                                        

5.

Alumīnijs                                        

6.

Koks                                        

7.

KOPĀ                                        

Piezīmes.
4. 4 Sagatavošana pārstrādei netiek ieskaitīta pārstrādē.
5. 5 Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādes apjomu aprēķina procentos pret attiecīgajā gadā realizētā vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotā iepakojuma vai mazumtirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā realizētā vienreiz lietojamo trauku apjomu.
6. 6 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāns nesākas ar 1. janvāri.
7. 7 Ja bioplastmasas pārstrādes apjomu nevar izdalīt atsevišķi, to ieskaita kopējā plastmasas pārstrādes apjomā.

3. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmas vispārīgs apraksts

3.1. Esošās un plānotās izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas sistēmas vispārīgs apraksts

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks nodrošināta izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pieņemšana un savākšana, tai skaitā, kā tiks nodrošināts savākšanas vietu teritoriālais pārklājums. Pievieno darbību shematisko attēlojumu

 
 
 
 

3.2. To apsaimniekošanas sistēmas pasākumu apraksts, kas nepieciešami pārstrādes normu izpildei

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks nodrošināta izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrāde tādos apjomos, kas nav mazāki par šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajiem apjomiem, kā arī norāda pārstrādes darbības, par kuru veikšanu ir noslēgti līgumi ar komersantiem, un paša veiktās pārstrādes darbības (ja tās tiek veiktas). Pievieno darbību shematisko attēlojumu

 
 
 

3.3. Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku plūsmas auditēšanas apraksts

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks veikts līgumpartneru audits par iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku uzskaiti saskaņā ar normatīvajos aktos par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām prasībām

 
 
 
 

4. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pieņemšanas un savākšanas organizācija Latvijas Republika teritorijā

4.1. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pieņemšana vai savākšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumos

Nr.
p.k.

Atkritumu apsaimniekošanas reģions (alfabēta secībā)

Pašvaldība (alfabēta secībā)

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma adrese

Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un kas apsaimnieko attiecīgo šķiroto atkritumu savākšanas laukumu (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese)

Līguma par atkritumu pieņemšanu vai savākšanu noslēgšanas datums un darbības termiņš

Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

Izlietotā iepakojuma materiālu veidi, kas tiek pieņemti vai savākti

               
               
               

4.2. Papildu izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pieņemšana vai savākšana

Nr.
p.k.

Atkritumu apsaimniekošanas reģions (alfabēta secībā)

Komersants, kurš pieņem vai savāc izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese)

Līguma par atkritumu pieņemšanu vai savākšanu noslēgšanas datums un darbības termiņš

Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

Izlietotā iepakojuma materiāla veids (un kods), ko komersants pieņem vai savāc

           
           
           

5. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādes organizācija

5.1. Komersanti, kuri pārstrādā izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus Latvijas Republikas teritorijā

Nr.
p.k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

Līguma noslēgšanas datums un darbības periods (no-līdz)

Pārstrādes iekārtas adrese

Atļaujas numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

Atkritumu veids un kods8

Atļautās darbības un reģenerācijas kods9

             
             
             

5.2. Komersanti, kuri pārstrādā izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus ārpus Latvijas Republikas teritorijas

Nr.
p. k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

Līguma noslēgšanas datums un darbības periods (no-līdz)

Pārstrādes iekārtas adrese

Atļaujas izdevējs, atļaujas numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš

Atkritumu veids un kods8

Atļautās darbības un reģenerācijas kods9

             
             
             

Piezīmes.
8. 8 Saskaņā ar atkritumu klasifikatoru, kas noteikts normatīvajos aktos par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.
9. 9 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem.

6. Komunikācijas pasākumu plāns

Nr.
p.k.

Pasākuma mērķis

Pasākuma veids10/ apraksts

Mērķauditorija (ne mazāk par 100 dalībniekiem reālajā vidē vai tiešsaistē)

Plānotais īstenošanas laiks

Plānotā pasākuma norises vieta vai informācijas publicēšanas vieta, aptvertā teritorija (atkritumu apsaimniekošanas reģions)

Pasākuma īstenošanai plānotais finansējums (euro)

1.

Sabiedrības informēšana par atkritumu šķirošanas nepieciešamību          

2.

Sabiedrības informēšana par šķiroto atkritumu nodošanas iespējām          

3.

Sabiedrības iesaistīšana atkritumu šķirošanas aktivitātēs          

4.

Vides apziņas veidošana          
         

Kopā

 

Piezīme.
10. 10 Informatīvie pasākumi (publikācijas, izglītojošie raksti, audioieraksti, video satura vienības plašsaziņas līdzekļos un mediju platformās); izglītojošie pasākumi ar sabiedrības līdzdalību (akcijas, semināri, konferences, apmācības (tostarp tiešsaistes), atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apmeklējumi).

7. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas plāna īstenošanas finanšu plāns

Nr.
p.k.

Izmaksas (euro)

1. gads

2. gads

3. gads

1.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas un pieņemšanas izmaksas      

2.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku uzglabāšanas izmaksas      

3.

Savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas izmaksas (tai skaitā izmaksas izvešanai no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai)      

4.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas      

5.

Administratīvās izmaksas      

6.

Komunikācijas pasākumu izmaksas (izmaksu apjoms ir ne mazāks kā 1,5 % no iepriekšējā gada uzņēmuma auditētā ziņojumā iekļautā apgrozījuma)      

7.

Ar apsaimniekošanas plāna īstenošanu saistītās finanšu izmaksas      

8.

Risks 10 %      

9.

Izmaksas kopā      

  8. Nodokļa maksātāju saraksts, kuri ar    
   

(apsaimniekotāja nosaukums)

 

noslēguši līgumu par piedalīšanos izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmā11


Nr.
p.k.

Reģistrācijas numurs12

Nosaukums

Juridiskā adrese

Noslēgtā līguma datums un numurs

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku veidi, par kādiem ir noslēgts apsaimniekošanas līgums

           
           
           

Piezīmes.
11. 11 Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, šo punktu neizpilda.
12. 12 Ārvalsts komersantam norāda Eiropas Savienības pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

   

(datums)13

 

Vadītājs vai paraksttiesīgā persona          

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)13

Informāciju sagatavoja          

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)13

Piezīme.
13. 13 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

7. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 480

Pārskats no 2023. gada 1. janvāra

Valsts vides dienestam
vvd@vvd.gov.lv

 

(komersanta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasts)

Pārskats par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu un aprēķināto dabas resursu nodokli
par laikposmu no 20___.gada ___.__________ līdz 20___.gada ___.__________

1. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu (turpmāk - vienreiz lietojamie trauki) apsaimniekošanas sistēmas apraksts

1.1. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas sistēmas vispārīgs apraksts

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika veikta izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pieņemšana un savākšana, tai skaitā norāda, kā tika nodrošināts savākšanas vietu teritoriālais pārklājums. Pievieno darbību shematisko attēlojumu

 
 
 
 

1.2. To apsaimniekošanas sistēmas pasākumu apraksts, kas tika īstenoti pārstrādes normu izpildei

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika nodrošināta izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrāde tādos apjomos, kas nav mazāki par šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajiem apjomiem, kā arī norāda pārstrādes darbības, par kuru veikšanu ir noslēgti līgumi ar komersantiem, un paša veiktās pārstrādes darbības (ja tās tiek veiktas). Pievieno darbību shematisko attēlojumu

 
 
 
 

2. Informācija par iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomu

2.1. Pārskata periodā realizēto un savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidi un apjomi un aprēķinātais dabas resursu nodoklis

Nr.
p.k.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku masa (kg)

Dabas resursu nodokļa likme (euro)

Aprēķinātais dabas resursu nodoklis (euro)

1.

Iepakojuma materiāla veids:      

1.1.

stikls      

1.2.

plastmasa (izņemot polistirolu, bioplastmasu un iepirkumu plastmasas maisiņus1)      

1.3.

polistirols      

1.4.

bioplastmasa      

1.5.

vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi1      

1.6.

plastmasas iepirkumu maisiņi1      

1.7.

papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras      

1.8.

melnais metāls      

1.9.

alumīnijs      

1.10.

koks      

1.11.

KOPĀ  

X

 

2.

Vienreiz lietojamo trauku materiāla veids:      

2.1.

papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras      

2.2.

alumīnijs un melnais metāls      

2.3.

koksne      

2.4.

KOPĀ  

X

 

3.

PAVISAM KOPĀ (1.11. + 2.4.)  

X

 

Piezīme.
1. 1 Dabas resursu nodokļa likuma 24. panta piektajā daļā minētie plastmasas iepirkumu maisiņi.

2.2. Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu gada patēriņš

Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu masa2 (kg)

Viena plastmasas iepirkumu maisiņa svērtā vidējā masa3 (kg)

   

Tai skaitā maisiņi, kuru sieniņu biezums ir

Tai skaitā ar sieniņu biezumu

< 15 mikroni

15 ≤ 50 mikroni

< 15 mikroni

15 ≤ 50 mikroni

       
Plastmasas iepirkumu maisiņu, kuru sieniņu biezums ir ≥ 50 mikroni, masa (kg)
 

Piezīmes.
2. 2 Tabulā ietver informāciju par visiem vieglās plastmasas iepirkumu maisiņiem, kas noteikti Iepakojuma likuma 1. pantā, neatkarīgi no to svara.
3. 3 Maisiņa svērto vidējo masu (kg) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

m =

m1x1 + m2x2 + ... + mnxn

, kur

x1 + x2 + ... + xn

m1, m2, mn - vieglas plastmasas iepirkumu maisiņa ar noteikto materiāla biezumu (piemēram, 14 mikroni, 30 mikroni un 49 mikroni) masa (kg);
x1, x2, xn - vieglas plastmasas iepirkumu maisiņu veidu skaits.
4. Iekrāsoto lauku aizpildīšana nav obligāta.

2.3. Atkārtoti lietojamais iepakojums

2.3.1. Atkārtoti lietojamā primārā iepakojuma daļa iepriekšējos trijos gados4

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Atkārtoti lietojamā primārā iepakojuma daļa (%) no visa primārā iepakojuma
(n - 3 gadā)

Atkārtoti lietojamā primārā iepakojuma daļa (%) no visa primārā iepakojuma
(n - 2 gadā)

Atkārtoti lietojamā primārā iepakojuma daļa (%) no visa primārā iepakojuma
(n - 1 gadā)

Vidējais trijos gados (%)
((2 + 3 + 4)/3)

1

2

3

4

5

Stikls        
Plastmasa        
Papīrs un kartons        
Melnais metāls        
Alumīnijs        
Koksne        
Kopā visiem materiāliem        

Piezīme.
5. 4 Dati obligāti jāsniedz tikai par to iepakojuma materiāla veidu, attiecībā uz kuru tiek aprēķināts pārstrādes mērķrādītāju (pārstrādes apjomu) pielāgots līmenis. No mērķrādītājiem atskaita pirmo reizi tirgū laistā atkārtoti lietojamā primārā iepakojuma īpatsvaru, kas nepārsniedz piecus procentpunktus (%) no šāda īpatsvara.

2.3.2. Atkārtoti lietojamais iepakojums atskaites periodā

Iepakojuma materiāla veids

Tirgū pirmo reizi laistais iepakojums

Tirgū pirmo reizi laistais atkārtoti lietojamais iepakojums

Rotācijas7

viss iepakojums5

primārais iepakojums6

viss atkārtoti lietojamais iepakojums (kg)

atkārtoti lietojamais primārais iepakojums (kg)

viss atkārtoti lietojamais iepakojums

atkārtoti lietojamais primārais iepakojums

(kg)

(vienības)

(kg)

(vienības)

(kg)8

(skaits)

(kg)8

(skaits)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Stikls                    
Plastmasa                    
Papīrs un kartons                    
Melnais metāls                    
Alumīnijs                    
Koksne                    
Kopā visiem materiāliem                    

Piezīmes.
6. Iekrāsoto lauku aizpildīšana nav obligāta.
7. 5 Viss atkārtoti lietojamais un vienreiz lietojamais iepakojums, tas ir, primārais iepakojums, sekundārais iepakojums un terciārais (transporta) iepakojums.
8. 6 Atkārtoti lietojamais un vienreiz lietojamais primārais iepakojums.
9. 7 Atkārtoti lietojamā iepakojuma pilno rotāciju skaits attiecīgajā gadā.
10. 8 Atkārtoti lietojamā iepakojuma pilno rotāciju skaits attiecīgajā gadā, kas pareizināts ar iepakojuma masu.

3. Informācija par iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem un to apsaimniekošanu

3.1. Informācija par radīto, pieņemto vai savākto, pārstrādei un reģenerācijai sagatavoto, Latvijas Republikas teritorijā pārstrādāto iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem

Nr.
p.k.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Radītais izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (kg)

Latvijas Republikas teritorijā pieņemtais vai savāktais izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums pārskata gadā (kg)

Pārstrādei un reģenerācijai sagatavotais izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums pārskata gadā9 (kg)

Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas pārstrādāti Latvijas Republikas teritorijā10 (kg)

Koksnes iepakojums, kas salabots Latvijas Republikas teritorijā11 (kg)

Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas pārstrādāti Latvijas Republikas teritorijā12 (kg)
(7 + 8)

mājsaimniecības

citi (izņemot mājsaimniecības)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Stikls              

2.

Plastmasa              

3.

Papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras              

4.

Melnais metāls              

5.

Melnais metāls no ISP13              

6.

Alumīnijs              

7.

Alumīnijs no ISP14              

8.

Metāls kopā              

9.

Koksne              

10.

KOPĀ              

Piezīmes.
11. Tumši pelēkos laukus neaizpilda.
12. Gaiši pelēkos laukus aizpilda tikai tad, ja šos daudzumus ietver pārstrādes mērķrādītājā. Ja ziņo par metāliem no sadedzināšanas smagajiem pelniem (ISP), aizpilda laukus gan par pārstrādi Latvijas Republikas teritorijā, gan ārpus tās.
13. 9 Sagatavošana pārstrādei netiek ieskaitīta pārstrādē.
14. 10 Pārstrāde ietver to pašu materiālu vai citu materiālu iegūšanu no izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamiem traukiem vai to materiāla un organisko pārstrādi. Pārstrādē neieskaita izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiālus, kuri vairs nav atkritumi un kurus paredzēts izmantot kā kurināmo vai citu enerģijas ražošanas līdzekli (tai skaitā koka šķelda, kas realizēta kā produkts) vai kurus paredzēts izmantot sadedzināšanai, aizbēršanai vai apglabāšanai poligonā.
15. 11 Salabotais koksnes iepakojums uzskatāms par pirmoreiz tirgū laistu iepakojumu. Atkārtotai izmantošanai paredzētā salabotā koksnes iepakojuma daudzumu pieskaita gan radītā izlietotā iepakojuma daudzumam, gan pārstrādātā izlietotā iepakojuma daudzumam (neieskaitot uz citām darbībām (reģenerācija, apglabāšana) novirzīto koksnes iepakojumu vai tā komponentus). Tabulas 3. kolonnā šo daudzumu neieskaita, bet ņem vērā, aprēķinot pārstrādes mērķrādītāju.
16. 12 Neieskaita pirmo reizi tirgū laistā atkārtoti lietojamā primārā iepakojuma īpatsvaru, kas nepārsniedz piecus procentpunktus (%) no šāda īpatsvara (pārskata 2.3.1. apakšpunkts), bet ņem vērā, aprēķinot pārstrādes mērķrādītāju.
17. 13 Par melnajiem metāliem, ko pārstrādā pēc tam, kad tie atdalīti no sadedzināšanas smagajiem pelniem, ziņo atsevišķi, un tos nenorāda rindā, kurā ziņo par melnajiem metāliem.
18. 14 Par alumīniju, ko pārstrādā pēc tam, kad tas atdalīts no sadedzināšanas smagajiem pelniem, ziņo atsevišķi, un to nenorāda rindā, kurā ziņo par alumīniju.
19. Aprēķinos, kurus veic, lai noteiktu, vai mērķrādītāji ir sasniegti, var ņemt vērā pēc atkritumu sadedzināšanas atdalīto metālu daudzumu proporcionāli sadedzinātā izlietotā iepakojuma īpatsvaram ar nosacījumu, ka pārstrādātie metāli atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem.

3.2. Informācija par ārpus Latvijas Republikas teritorijas pārstrādāto iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem un kopējo pārstrādāto un reģenerēto iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem

Nr.
p.k.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas nosūtīti pārstrādei uz citām dalībvalstīm (kg)

Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas eksportēti pārstrādei ārpus ES (kg)

Kopējais pārstrādātā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (kg)
(9 + 12 + 13)

Kopējais pārstrādātā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (%)
(14 / 3 X 100 %)

Kopējais reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (kg), izmantojot

sadedzināšanu ar enerģijas atgūšanu15

cita veida reģenerāciju16

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Stikls            

2.

Plastmasa            

3.

Papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras            

4.

Melnais metāls            

5.

Melnais metāls no ISP12            

6.

Alumīnijs            

7.

Alumīnijs no ISP13            

8.

Metāls kopā            

9.

Koksne            

10.

KOPĀ            

Piezīmes.
20. Iekrāsotos laukus neaizpilda.
21. Izlietoto iepakojumu, kas nosūtīts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, lai to pārstrādātu, noteiktajos mērķrādītājos drīkst ieskaitīt tikai tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā minētais izlietotais iepakojums tika savākts.
22. 15 Ietver sadedzināšanu ar enerģijas atgūšanu un to atkritumu apstrādi, kas izmantojami par kurināmo vai citu enerģijas ražošanas līdzekli.
23. 16 Neietver koksnes iepakojuma labošanu, pārstrādi un enerģijas atgūšanu, bet ietver aizbēršanu.

4. Dokumenti, kas apliecina izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu Latvijas Republikas teritorijā un savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādi un reģenerāciju

4.1. Komersantu (ar kuriem noslēgti līgumi par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu) apliecinājuma dokumenti par Latvijas Republikas teritorijā savākto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomu attiecīgajā laikposmā17

Nr.
p.k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma adrese18

Dokumentā norādītais savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Dokumentā norādītais savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (kg)

Laikposms, par kuru izsniegts dokuments

Dokumenta izsniegšanas datums

Komersanta nosaukums, kam tika nodots reģenerācijai

Apsaimniekotāja līdzfinansējums19 (euro)

Apsaimniekotāja līdzfinansējuma saņēmējs - komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs

                   
                   
                   

Piezīmes.
24. 17 Apliecinājuma dokumentus sniedz tie komersanti, ar kuriem ir noslēgts līgums par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu un kuri attiecīgajā laikposmā savākuši pārskata 3.1. apakšpunktā norādīto izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus.
25. 18 Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu adreses norāda atbilstoši apsaimniekošanas plāna 4.1. apakšpunktam. Aili neaizpilda, ja izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus savāc atbilstoši apsaimniekošanas plāna 4.2. apakšpunktam.
26. 19 Apsaimniekotāja līdzfinansējums ir finansējums, ko apsaimniekotājs maksā apsaimniekošanas plānā iekļautajiem sadarbības partneriem par dalītu atkritumu vākšanu Latvijas Republikas teritorijā no tiešajiem atkritumu radītājiem, sagatavošanu pārstrādei, tai skaitā šķirošanu, pārstrādi vai reģenerāciju.

4.2. Komersantu (ar kuriem noslēgti līgumi par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādi vai reģenerāciju) apliecinājuma dokumenti par pārstrādāto vai reģenerēto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomu attiecīgajā laikposmā

Nr.
p.k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

Dokumentā norādītais pārstrādātā vai reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Dokumentā norādītais pārstrādātā vai reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (kg)

Veiktās reģenerācijas darbības kods vai nosaukums

Laikposms, par kuru izsniegts dokuments

Dokumenta izsniegšanas datums

Apsaimniekotāja līdzfinansējums (euro)

Apsaimniekotāja līdzfinansējuma saņēmējs - komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs

                 
                 
                 

5. Informācija par dokumentiem, kas attiecas uz atkritumu pārrobežu pārvadājumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulai (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem vai Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989. gada 22. marta Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ja izlietotais iepakojums vai vienreiz lietojamie trauki tiek izvesti pārstrādei uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ārpus Eiropas Savienības

Nr.
p.k.

Izlietotā iepakojuma materiāla veids

Nosūtītājs

Saņēmējs

Izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku kravas pārvadājuma pavadzīmes veids20

Atkritumu pārrobežu pārvietošanas dokumenta numurs21

Atkritumu pārrobežu pārvietošanas dokumenta izdošanas datums22

Uz pārskatu attiecināmais apjoms (kg)

               
               
               

Piezīmes.
27. 20 Norāda vienu no šādiem izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku kravas pārvadājuma pavadzīmes veidiem:
1) paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem I A pielikumam;
2) paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989. gada 22. marta Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu;
3) atkritumu sūtījumiem pievienojamā informācija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam.
28. 21 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta numuru. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, kravas pavadzīmes numuru nenorāda.
29. 22 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta izdošanas datumu. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, norāda faktisko sūtījuma datumu un datumu, kad sūtījuma saņēmējs ir saņēmis atkritumus.
30. No Eiropas Savienības eksportētā izlietotā iepakojuma apjomu noteiktajos mērķrādītājos ieskaita tikai tad, ja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem eksportētājs spēj pierādīt, ka atkritumu sūtījums atbilst minētās regulas prasībām un ka izlietotā iepakojuma apstrāde ārpus Savienības ir notikusi saskaņā ar nosacījumiem, kas lielā mērā ir līdzvērtīgi prasībām, kas paredzētas attiecīgajos normatīvajos aktos iepakojuma un atkritumu apsaimniekošanas jomā.

6. Informācija par atkārtoti lietojamo iepakojumu

6.1. Dokumenti, kas apliecina izlietotā iepakojuma nodošanu vai realizāciju atkārtotai lietošanai

Nr.
p.k.

Tā komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese, kas izsniedzis dokumentu

Dokumentā norādītais izlietotā iepakojuma materiāla veids un apjoms, kas nodots vai realizēts atkārtotai lietošanai

Laikposms, par kuru izsniegts apliecinājums

Dokumenta izsniegšanas datums

         
         
         

6.2. Dokumenti, kas apliecina izlietotā koksnes iepakojuma labošanu un laišanu tirgū

Nr.
p.k.

Tā komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese, kas izsniedzis dokumentu

Dokumentā norādītais izlietotā koksnes iepakojuma salabotais apjoms

Laikposms, par kuru izsniegts apliecinājums

Dokumenta izsniegšanas datums

         
         
         

7. Komunikācijas pasākumu plāna izpilde

Nr.
p.k

Pasākuma mērķis

Pasākuma veids23

Sasniegtā mērķauditorija (skaits reālajā vidē vai tiešsaistē)24

Mērķa sasniegšanas veids / detalizēts pasākuma apraksts un novērtējums

Pasākuma īstenošanas laiks

Pasākuma īstenošanas vieta, aptvertā teritorija, informācijas izplatīšanas kanāli, informācijas publicēšanas vieta25

Pasākuma īstenošanai izlietotais finansējums (euro)

1.

Sabiedrības informēšana par atkritumu šķirošanas nepieciešamību            

2.

Sabiedrības informēšana par šķiroto atkritumu nodošanas iespējām            

3.

Sabiedrības iesaistīšana atkritumu šķirošanas aktivitātēs            

4.

Vides apziņas veidošana            
           

Kopā

 

Piezīmes.
31. 23 Informatīvie pasākumi (publikācijas, izglītojošie raksti, audioieraksti, video satura vienības plašsaziņas līdzekļos un mediju platformās), izglītojošie pasākumi ar sabiedrības līdzdalību (akcijas, semināri, konferences, apmācības (tai skaitā tiešsaistes), atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apmeklējumi).
32. 24 Vismaz 100 dalībnieku auditorija katrā pasākumā.
33. 25 Norāda hipersaiti uz tīmekļvietni, kas apliecina pasākuma īstenošanu.

8. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas finanšu plāna izpilde

Nr.
p.k.

Izmaksas

(euro)

1.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas un pieņemšanas izmaksas  

2.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku uzglabāšanas izmaksas  

3.

Savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas izmaksas (tai skaitā izmaksas izvešanai no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai)  

4.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas  

5.

Administratīvās izmaksas (tai skaitā reģistrācijas, informācijas un ziņošanas prasību nodrošināšanai)  

6.

Komunikācijas pasākumu izmaksas  

7.

Ar apsaimniekošanas plāna īstenošanu saistītās finanšu izmaksas (tai skaitā par finanšu nodrošinājumu)  

8.

Risks 10 %  

9.

Izmaksas kopā  

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

   

(datums)26

 

Vadītājs          

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts) 26

Z. v. 26

         
Informāciju sagatavoja          

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts) 26

Piezīme.
34. 26 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z. v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 480 "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 444Pieņemts: 14.07.2020.Stājas spēkā: 18.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 17.07.2020. OP numurs: 2020/136.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
316108
18.07.2020
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"