Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 437

Rīgā 2020. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 44 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 13. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk - projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partnerim;".

2. Papildināt noteikumus ar 2.10., 2.11., 2.12. un 2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.10. doktora studiju programmas attīstības plāns - plāns jaunā doktorantūras modeļa ieviešanai, kas ietver šādus aspektus:

2.10.1. pētniecības vides nodrošināšanas pasākumi;

2.10.2. doktorantūras studiju programmas un doktorantūras skolu atbilstība Eiropas paraugpraksei un starptautiskajiem standartiem;

2.10.3. doktorantūras skolu izveide, to funkcijas un darbības modeļi;

2.10.4. doktora studiju programmu kvalitātes iekšējās novērtēšanas kārtība;

2.10.5. kvalifikācijas pilnveides pasākumi doktora studiju programmu docētājiem un promocijas darba vadītājiem, recenzentu atlase;

2.10.6. akadēmiskās ētikas procesu ieviešana;

2.10.7. reflektantu atlases procedūra doktorantūras studiju programmās, pētniecības vietu un atalgojuma nodrošināšana doktorantūras studiju procesa laikā;

2.10.8. doktorantu karjeras attīstība;

2.10.9. iesaiste pēcdoktorantūras pasākumos;

2.10.10. sadarbības nosacījumi ar citām Latvijas un ārvalstu zinātniskajām institūcijām, citām augstākās izglītības iestādēm;

2.10.11. iesaiste doktora studiju programmas kvalitātes kodeksa izstrādē;

2.11. projekta sadarbības partneris - zinātniskā institūcija, cita augstākās izglītības institūcija vai komersants, kas sadarbībā ar projekta iesniedzēju īsteno doktora līmeņa studijas;

2.12. projekta iesniedzēja sadarbības kārtība ar projekta sadarbības partneriem - kārtība, kurā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, atrunā savstarpējo norēķinu veikšanas kārtību un sadarbības starp projekta iesniedzēja centralizēto struktūrvienību, kas organizē doktora līmeņa studijas, zinātnisko institūciju un citu augstākās izglītības institūciju vai komersantu kārtību;

2.13. darbība, kurai nav saimnieciska rakstura, - augstākās izglītības institūcijas darbība, kura neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2010. gada 30. marts, Nr. C 83/47) 107. panta 1. punktā noteiktajā darbības jomā. Saimnieciska rakstura nav tai skaitā šādām augstākās izglītības institūcijas darbībām:

2.13.1. neatkarīga pētniecība un izstrāde, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni, un šo pētniecības rezultātu izplatīšana bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, tai skaitā izmantojot mācīšanu, brīvas piekļuves datubāzes, atklātas publikācijas vai atklātā pirmkoda programmatūru;

2.13.2. zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības, ja:

2.13.2.1. zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības veic augstākās izglītības institūcija, augstākās izglītības institūcijas nodaļa vai augstākās izglītības institūcijas meitas sabiedrība (tāda komercsabiedrība, kurā mātes sabiedrības līdzdalības daļa pārsniedz 50 procentu vai kurā mātes sabiedrībai ir balsu vairākums), atklātā konkursā slēdzot līgumus par noteiktiem pakalpojumiem;

2.13.2.2. visa peļņa no šādas darbības tiek atkal ieguldīta augstākās izglītības institūcijas pamatdarbībā, kas nav saistīta ar saimniecisko darbību."

3. Izteikt 5.1. un 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. iznākuma rādītāji:

5.1.1. doktorantu skaits, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā, - 613, tai skaitā pirmās atlases kārtas ietvaros - 232, otrās atlases kārtas ietvaros - 40 un trešās atlases kārtas ietvaros - 341;

5.1.2. ārvalstu pasniedzēju skaits, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā, - 295, tai skaitā pirmās atlases kārtas ietvaros - 225, otrās atlases kārtas ietvaros - 40 un trešās atlases kārtas ietvaros - 30, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim - 50, no kuriem pirmās atlases kārtas ietvaros - 42 un otrās atlases kārtas ietvaros - 8;

5.1.3. akadēmiskā personāla skaits, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu profesionālās kompetences pilnveidei, - 1 739, tai skaitā pirmās atlases kārtas ietvaros - 1 513 un otrās atlases kārtas ietvaros - 226;

5.2. rezultāta rādītāji:

5.2.1. atbalstu saņēmušo doktorantu skaits, kas ieguvuši doktora grādu un sešu mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par akadēmisko personālu augstākās izglītības institūcijā, - 378, tai skaitā pirmās atlases kārtas ietvaros - 218, otrās atlases kārtas ietvaros - 39 un trešās atlases kārtas ietvaros - 121;

5.2.2. atbalstu saņēmušo ārvalstu pasniedzēju skaits, kas sešu mēnešu laikā pēc atbalsta beigām turpina akadēmisko darbu Latvijas augstākās izglītības institūcijā, - 110, tai skaitā pirmās atlases kārtas ietvaros - 96 un otrās atlases kārtas ietvaros - 14;

5.2.3. akadēmiskā personāla skaits, kas pilnveidojuši kompetenci, - 1 719, tai skaitā pirmās atlases kārtas ietvaros - 1 502 un otrās atlases kārtas ietvaros - 217;".

4. Aizstāt 7. punktā vārdus "plānotais kopējais" ar vārdiem "pieejamais kopējais attiecināmais".

5. Svītrot 8. punktu.

6. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Pirmajai atlases kārtai kopējais attiecināmais finansējums ir 18 433 006 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums 15 668 055 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 2 764 951 euro."

7. Izteikt 17.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.1. stažēšanos pie komersanta vismaz 100 stundas atbilstoši apstiprinātajam akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plānam;".

8. Izteikt 17.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.3. specializētas mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar industriju un mūsdienīgu izpratni par digitālā laikmeta izaicinājumiem;".

9. Izteikt 18.1.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.9. atlīdzība ārvalstu akadēmiskajam personālam par darbu augstākās izglītības institūcijā Latvijā, projekta ietvaros nepārsniedzot 4000 euro mēnesī (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);".

10. Izteikt 18.1.11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.11.1. atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba alga, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas komersanta personālam par akadēmiskā personāla stažēšanās nodrošināšanu pie komersanta atbilstoši augstākās izglītības iestādes un uzņemošā komersanta apstiprinātajam individuālajam akadēmiskā personāla stažēšanās plānam, nepārsniedzot kopējo vienas stundas atlīdzības izmaksu apmēru komersantam par stažēšanās plāna izpildi - 12 euro stundā un kopējo atlīdzības izmaksu apmēru par stažēšanās plāna izpildi - 2 400 euro;".

11. Aizstāt 18.1.13. apakšpunktā skaitli "15" ar skaitli "23".

12. Aizstāt 19. punktā vārdu "četrus" ar vārdu "divus".

13. Izteikt 24. un 25. punktu šādā redakcijā:

"24. Otrajai atlases kārtai kopējais attiecināmais finansējums ir 3 991 684 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums 3 392 928 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 598 756 euro.

25. Otrās atlases kārtas ietvaros katram projekta iesniedzējam pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs, lai slēgtu vienošanos par projekta īstenošanu, nepārsniedz:

25.1. Daugavpils Universitātei - 485 253 euro (Eiropas Sociālā fonda finansējums - 412 465 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 72 788 euro);

25.2. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai - 326 190 euro (Eiropas Sociālā fonda finansējums - 277 261 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 48 929 euro);

25.3. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai -   636 616 euro (Eiropas Sociālā fonda finansējums - 541 123 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 95 493 euro);

25.4. Latvijas Universitātei - 1 655 887 euro (Eiropas Sociālā fonda finansējums - 1 407 503 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 248 384 euro);

25.5. Liepājas Universitātei - 474 131 euro (Eiropas Sociālā fonda finansējums - 403 011 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 71 120 euro);

25.6. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai - 413 607 euro (Eiropas Sociālā fonda finansējums - 351 565 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 62 042 euro)."

14. Izteikt 27.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3.1. stažēšanos izglītības iestādē vismaz 100 stundas atbilstoši apstiprinātajam akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plānam;".

15. Izteikt 27.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3.3. specializētas mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar industriju un mūsdienīgu izpratni par digitālā laikmeta izaicinājumiem;".

16. Izteikt 28.1.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.1.9. atlīdzība ārvalstu akadēmiskajam personālam par darbu augstākās izglītības institūcijā Latvijā, projekta ietvaros nepārsniedzot 4000 euro mēnesī (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);".

17.  Izteikt 28.1.11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.1.11.1. atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba alga, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas komersanta personālam par akadēmiskā personāla stažēšanās nodrošināšanu pie komersanta atbilstoši augstākās izglītības iestādes un uzņemošā komersanta apstiprinātajam individuālajam akadēmiskā personāla stažēšanās plānam, nepārsniedzot kopējo vienas stundas atlīdzības izmaksu apmēru komersantam par stažēšanās plāna izpildi - 12 euro stundā un kopējo atlīdzības izmaksu apmēru par stažēšanās plāna izpildi - 2 400 euro;".

18. Aizstāt 28.1.13. apakšpunktā skaitli "15" ar skaitli "23".

19. Aizstāt 29. punktā vārdu "četrus" ar vārdu "divus".

20. Izteikt 30., 31., 32., 33., 34. un 35. punktu punktu šādā redakcijā:

"30. Trešo atlases kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

31. Projektu iesniedzēji trešajā atlases kārtā ir:

31.1. Daugavpils Universitāte;

31.2. Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju;

31.3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte;

31.4. Latvijas Universitāte;

31.5. Liepājas Universitāte;

31.6. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Vidzemes Augstskolu;

31.7. Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju;

31.8. Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Banku augstskolu.

32. Trešajā atlases kārtā katrs projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu, iekļaujot šo noteikumu 37.1. un 37.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, tai skaitā šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību paredz katrā no projekta iesniegumā iekļautajām zinātņu nozarēm, kurās projekta iesniedzējs īsteno doktora studiju programmas.

33. Trešās atlases kārtas ietvaros finansē projektus, kuru darbībām nav saimnieciska rakstura.

34. Trešajai atlases kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 11 915 996 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums 10 128 600 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 1 787 396 euro.

35. Trešās atlases kārtas ietvaros katram projekta iesniedzējam pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs, lai slēgtu vienošanos par projektu īstenošanu, nepārsniedz:

35.1. Daugavpils Universitātei - 704 691 euro;

35.2.  Latvijas Kultūras akadēmijai sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju - 435 554 euro;

35.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātei - 1 032 439 euro;

35.4. Latvijas Universitātei - 4 208 666 euro;

35.5. Liepājas Universitātei - 214 960 euro;

35.6. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Vidzemes Augstskolu - 408 852 euro;

35.7. Rīgas Stradiņa universitātei sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju - 962 041 euro;

35.8. Rīgas Tehniskajai universitātei sadarbībā ar Banku augstskolu - 3 948 793 euro."

21. Papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Trešajā atlases kārtā līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi iznākuma un rezultātu rādītāji:

35.1 1. doktorantu skaits, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā:

35.1 1.1. Daugavpils Universitātei - vismaz 19;

35.1 1.2. Latvijas Kultūras akadēmijai sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju - vismaz 11;

35.1 1.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātei - vismaz 30;

35.1 1.4. Latvijas Universitātei - vismaz 123;

35.1 1.5. Liepājas Universitātei - vismaz 5;

35.1 1.6. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Vidzemes Augstskolu - vismaz 11;

35.1 1.7. Rīgas Stradiņa universitātei sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju - vismaz 27;

35.1 1.8. Rīgas Tehniskajai universitātei sadarbībā ar Banku augstskolu - vismaz 115;

35.1 2. ārvalstu pasniedzēju skaits, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā:

35.1 2.1. Daugavpils Universitātei - vismaz 2;

35.1 2.2. Latvijas Kultūras akadēmijai sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju - vismaz 3;

35.1 2.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātei - vismaz 3;

35.1 2.4. Latvijas Universitātei - vismaz 7;

35.1 2.5. Liepājas Universitātei - vismaz 1;

35.1 2.6. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Vidzemes Augstskolu - vismaz 3;

35.1 2.7. Rīgas Stradiņa universitātei sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju - vismaz 3;

35.1 2.8. Rīgas Tehniskajai universitātei sadarbībā ar Banku augstskolu - vismaz 8;

35.1 3. atbalstu saņēmušo doktorantu skaits, kas ieguvuši doktora grādu un sešu mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par akadēmisko personālu augstākās izglītības institūcijā:

35.1 3.1. Daugavpils Universitātei - vismaz 7;

35.1 3.2. Latvijas Kultūras akadēmijai sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju - vismaz 4;

35.1 3.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātei - vismaz 11;

35.1 3.4. Latvijas Universitātei - vismaz 44;

35.1 3.5. Liepājas Universitātei - vismaz 2;

35.1 3.6. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Vidzemes Augstskolu - vismaz 3;

35.1 3.7. Rīgas Stradiņa universitātei sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju - vismaz 10;

35.1 3.8. Rīgas Tehniskajai universitātei sadarbībā ar Banku augstskolu - vismaz 40."

22. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz sadarbības iestādē projekta iesniegumu atbilstoši projektu iesniegumu trešās atlases kārtas nolikumā noteiktajām prasībām un pielikumā pievieno projekta iesniedzēja izstrādāto doktora studiju programmas attīstības plānu jaunā doktorantūras modeļa ieviešanai, projekta iesniedzēja izstrādātu sadarbības kārtību ar projekta sadarbības partneriem un sadarbības līguma projektu."

23. Papildināt noteikumus ar 36.1, 36.2, 36.3 un 36.4 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Šo noteikumu 36. punktā minēto doktora studiju programmas attīstības plānu jaunā doktorantūras modeļa ieviešanai projekta iesniedzējs pēc trešās atlases kārtas izsludināšanas, bet ne vēlāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrija viena mēneša laikā pēc doktora studiju programmas attīstības plāna saņemšanas sniedz atzinumu projekta iesniedzējam par nepieciešamajiem papildinājumiem vai saskaņo to.

36.2 Projekta iesniedzējs ar projekta sadarbības partneri noslēdz sadarbības līgumu par sadarbības projekta kopīgu īstenošanu. Sadarbības līgumā iekļauj vismaz:

36.2 1. informāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā;

36.2 2. pienākumu un atbildības sadali projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai;

36.2 3. savstarpējo norēķinu veikšanas kārtību;

36.2 4. apstiprinājumu, ka finansējuma saņēmējs saglabā visas tiesības uz projekta īstenošanas rezultātā radušos intelektuālo īpašumu;

36.2 5. šo noteikumu 54.2 punktā noteiktās prasības sadarbības partnerim.

36.3 Šo noteikumu 31.2., 31.6., 31.7. un 31.8. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs ar šo noteikumu 31.2., 31.6., 31.7. un 31.8. apakšpunktā minēto projekta īstenošanas sadarbības partneri pirms projekta iesniegšanas sadarbības iestādē noslēdz vienošanos par sadarbības projekta kopīgu īstenošanu.

36.4 Lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, mērķu sasniegšanu un projektam piešķirto līdzekļu lietderīgu un efektīvu izlietošanu, projekta iesniedzējs iekļauj projekta iesniegumā informāciju par iekšējo projekta vadības un kontroles sistēmu, paredzot sadarbības regulējumu ar projekta īstenošanas sadarbības partneriem, kā arī aprakstot, kādas darbības un uzraudzības instrumenti ir plānoti vai ieviesti iestādē šādos procesos:

36.4 1. finanšu līdzekļu plūsmas plānošana un kontrole, to uzskaites nodalīšana katra projekta sadarbības partnera grāmatvedības uzskaitē un finanšu pārskatu ticamības nodrošināšanā;

36.4 2. iepirkumu organizēšana un projekta sadarbības partneru dalība to veikšanā (ja attiecināms);

36.4 3. projekta maksājumu pieprasījumu un projekta grozījumu sagatavošana un iesniegšana, tai skaitā datu pilnīguma un atbilstības pārbaude;

36.4 4. informācijas, dokumentu un pārskatu aprite;

36.4 5. projekta saturiskās vadības un uzraudzības procesu pārskatāmība."

24. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Trešajā atlases kārtā ir atbalstāmas šādas darbības:

37.1. doktorantu iesaiste studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā augstākās izglītības institūcijā vai projekta sadarbības partnera organizācijā vismaz 12 mēnešus, projekta ietvaros nepārsniedzot 50 procentus no pilnas darba slodzes;

37.2. ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem prioritāri doktora studiju programmu īstenošanā un akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidē augstākās izglītības institūcijā Latvijā vismaz četrus mēnešus;

37.3. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana;

37.4. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu."

25. Svītrot 38. punktu.

26. Papildināt IV nodaļu ar 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 un 38.5 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Trešajā atlases kārtā ir šādas izmaksu pozīcijas:

38.1 1. projekta tiešās attiecināmās izmaksas šo noteikumu 37. punktā minēto darbību īstenošanai:

38.1 1.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 37.3. un 37.4. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

38.1 1.2. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 37.1. un 37.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

38.1 1.3. jaunradītu darba vietu aprīkojuma, biroja mēbeļu un tehnikas, datorprogrammu un licences iegādes vai īres izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, ne vairāk kā 3 000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā vismaz 30 procentu apmērā no normālā darba laika uz darba līguma pamata. Ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, jaunradītas darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli darba slodzes procentuālajam sadalījumam;

38.1 1.4. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas projekta vadības un īstenošanas personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja tās ir pamatotas un saistītas ar projekta īstenošanu;

38.1 1.5. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, maksa par sabiedriskā transporta izmantošanu) projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 37. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

38.1 1.6. pakalpojuma izmaksas šo noteikumu 37.3. un 37.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

38.1 1.7. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana šo noteikumu 37.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

38.1 1.8. atlīdzība doktorantam par studiju vai zinātniski pētnieciskā darba veikšanu, ievērojot šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minētos nosacījumus. Attiecināmais atlīdzības izmaksu apmērs tiek noteikts, ievērojot to, ka atlīdzība par pilnu darba slodzi nepārsniedz 2 000 euro mēnesī (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

38.1 1.9. pētniecības izmaksas doktorantam šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai, tai skaitā pētniecībai nepieciešamo materiālu iegādes, tehnoloģiju tiesību aizsardzības un ārpakalpojumu izmaksas, mācību izmaksas un tīklošanas pasākumu izmaksas, tai skaitā komandējumi, konferenču dalības maksa un iesaistes izmaksas informatīvajos pasākumos, atbilstoši vadošās iestādes saskaņotai vienas vienības izmaksu metodikai;

38.1 1.10. atlīdzība ārvalstu akadēmiskajam personālam par darbu augstākās izglītības institūcijā Latvijā, projekta ietvaros nepārsniedzot atlīdzības apmēru 4000 euro mēnesī (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

38.1 2. projekta netiešās attiecināmās izmaksas šo noteikumu 37. punktā minēto darbību veikšanai. Tās plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 38.1 1.1. un 38.1 1.2. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām. Netiešo izmaksu vienoto likmi piemēro personāla izmaksām, kuras radušās uz darba līguma pamata.

38.2 Kopējais novirzāmais finansējums šo noteikumu 37.1. un 37.2. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai veido vismaz 90 procentus no projekta īstenošanai pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma.

38.3 Ja projekta attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 500 000 euro, tad par katriem 500 000 euro projekta ietvaros finansējuma saņēmējs paredz iesaistīt ne mazāk kā vienu projekta sadarbības partneri, ar kuru kopā tiek īstenota doktora studiju programma.

38.4 Šo noteikumu 2.11. apakšpunktā noteiktais sadarbības partneris veic šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu un nodrošina doktorantiem šo noteikumu 38.1 1.8. un 38.1 1.9. apakšpunktā noteiktās izmaksas atbilstoši projekta iesniedzēja izstrādātajai sadarbības kārtībai ar projekta sadarbības partneriem un saskaņā ar projekta iesniedzēja noslēgto sadarbības līgumu ar projekta sadarbības partneri.

38.5 Trešajā atlases kārtā šo noteikumu 38.1 un 38.2 punktā minētās izmaksas ir attiecināmas no 2020. gada 1. augusta."

27. Papildināt noteikumus ar 39.1, 39.2 un 39.3 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Projekta iesniedzējs izsludina atklātu doktorantu atlasi šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai un atlases komisijā paredz visu doktora studiju programmu īstenošanā iesaistīto pušu pārstāvniecību, tai skaitā augstskolas, projekta sadarbības partneru, zinātnisko institūciju un citu augstāko izglītības iestāžu pārstāvniecību, kā arī konsultējas ar studentus pārstāvošām organizācijām.

39.2 Projekta iesniedzējs izsludina atklātu ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai, publicējot paziņojumu Eiropas Komisijas portālā "Euraxess".

39.3 Projekta iesniedzējs nodrošina, ka, īstenojot šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, doktorants ir iesaistīts arī citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības darbā pie finansējuma saņēmēja vai nodarbināts citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā, nodrošinot papildu darba slodzi vismaz 25 % procentu apmērā no pilnas darba slodzes."

28. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā plāno paredzēto darbību saturisku sasaisti ar 8.2.1. specifisko atbalsta mērķi "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" un 8.2.3. specifisko atbalsta mērķi "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās", ja attiecināms, arī ar 8.3.1.1. pasākumu "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" un 1.1.1.3. pasākumu "Inovāciju granti studentiem", kā arī ar citiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētiem specifiskajiem atbalsta mērķiem un pasākumiem."

29. Papildināt 41. punktu aiz vārda "iesniegumu" ar vārdiem "pirmās un otrās kārtas".

30. Aizstāt 45. punktā vārdus un skaitļus "un 28.1.1. un 28.1.2. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "28.1.1., 28.1.2., 38.1 1.1. un 38.1 1.2. apakšpunktā".

31. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Finansējuma saņēmējs izmaksas, kas, īstenojot projektu, pārsniedz šo noteikumu 20. vai 25. punktā minēto projekta maksimālo attiecināmo izmaksu kopsummu, var iekļaut projekta kopējās izmaksās kā neattiecināmās izmaksas un segt tās no saviem līdzekļiem."

32. Papildināt noteikumus ar 54.1 un 54.2 punktu šādā redakcijā:

"54.1 Trešajā atlases kārtā projekta iesniedzējs iesniedz projektu, kas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

54.1 1. projekta ietvaros veiktās darbības atbilst šo noteikumu 2.13. apakšpunktā noteiktajai definīcijai;

54.1 2. ja projekta īstenošanas rezultātā rodas intelektuālais īpašums, tad atbilstoši projekta iesniedzēja intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības un izmantošanas kārtībai intelektuālā īpašuma atsavināšanas līgumus (patenta atsavināšanas vai licences līgumus) slēdz ar licenciātu un par visām licenciātam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām tiek saņemta tāda atlīdzība, kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām. Atlīdzība ir uzskatāma par līdzvērtīgu tirgus cenai, ja to dokumentāri var pierādīt vienā no šādiem veidiem:

54.1 2.1. atlīdzības summa ir noteikta, izmantojot atklātu, pārredzamu un nediskriminējošu uz konkurenci balstītu pārdošanas procedūru;

54.1 2.2. finansējuma saņēmējs kā pārdevējs var pierādīt, ka tas ir vienojies par kompensāciju godīgas konkurences apstākļos, lai iegūtu maksimālu saimniecisko labumu tajā brīdī, kad tiek noslēgts līgums;

54.1 3. ja projekta īstenošanas rezultātā tiek gūti ieņēmumi no zināšanu un tehnoloģiju pārneses un projekts atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 61. panta 7. punkta "b" apakšpunkta un 65. panta 8. punkta nosacījumiem, labuma guvējs veic finanšu analīzi, lai noteiktu finansējuma deficīta apjomu, kas attiecināms finansēšanai no publiskiem līdzekļiem;

54.1 4. īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas nodalīšanu no citām finansējuma saņēmēja darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;

54.1 5. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar saimniecisko darbību nesaistīto darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite, kā arī minēto darījumu finanšu plūsmu nodalīšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskata sagatavošanas kārtību.

54.2 Projekta iesniedzējs nodrošina, ka projekta sadarbības partneris ievēro šādas prasības:

54.2 1. projekta ietvaros veiktās darbības atbilst šo noteikumu 2.13. apakšpunktā noteiktajai definīcijai;

54.2 2. īstenojot projektu, projekta sadarbības partneris nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas nodalīšanu no citām sadarbības partnera darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;

54.2 3. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar saimniecisko darbību nesaistīto darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite, kā arī minēto darījumu finanšu plūsmu nodalīšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskata sagatavošanas kārtību."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 25 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 437Pieņemts: 14.07.2020.Stājas spēkā: 18.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 17.07.2020. OP numurs: 2020/136.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
316101
18.07.2020
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"