Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 434

Rīgā 2020. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 44 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
18. panta desmito daļu, 19. panta 5.5 daļu
un 38. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 217. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6.3. un 6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. D11 pielikuma 7. aili (ja deklarē ienākumam pielīdzināto aizdevumu), D2 pielikuma 11. aili, D21 pielikuma 6. aili, D3 pielikuma 29. rindu un D31 pielikuma 16. rindu aizpilda šādi: no taksācijas gada bruto ienākumiem (deklarācijas D 3. rinda) un ienākumam pielīdzināto aizdevumu kopsummas aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm, aprēķināto nodokli dala ar deklarācijas D 3. rindā norādīto ienākumu kopsummu un reizina ar 100. Nodokļa likmi noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata;

6.4. aizpilda D11 pielikuma 7. aili (ja deklarē ienākumam pielīdzināto aizdevumu), D2 pielikuma 11. un 12. aili, D21 pielikuma 6. un 7. aili, D3 pielikuma 29. un 30. rindu, D31 pielikuma 16. un 17. rindu un D4 pielikuma 10., 11. un 12. aili;";

1.2. aizstāt 12.1. apakšpunktā vārdus "gūšanas vietu un veidu" ar vārdiem "gūšanas vietu (ierakstot arī informāciju par ienākuma izmaksātāju - juridiskās personas nosaukumu un nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, ja tāds ir piešķirts) un veidu";

1.3. aizstāt 13. punktā skaitli "4000" ar skaitli "10 000";

1.4. papildināt II nodaļu ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Nodokļa maksātājs, kam saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 28. panta 18. punktu ir noteikts pienākums palielināt taksācijas gada ar nodokli apliekamo ienākumu, attiecīgo ienākuma palielinājumu norāda D1 pielikuma 2. ailē "Bruto ieņēmumi" un 8. ailē "Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas".";

1.5. aizstāt 17.1. apakšpunktā vārdus "gūšanas vietu un veidu" ar vārdiem "gūšanas vietu (ierakstot arī informāciju par ienākuma izmaksātāju - juridiskās personas nosaukumu un nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, ja tāds ir piešķirts) un veidu";

1.6. izteikt 17.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.7. 7. ailē "Nodokļa likme" norāda attiecīgajam ienākumam piemērojamo nodokļa likmi taksācijas gadā. Nodokļa maksātājs, kurš aizdevuma izsniegšanas dienā ir aizdevēja darbinieks, valdes vai padomes loceklis, norādot nodokļa likmi ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem, to aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam un iegūtajai likmei pieskaita likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta vienpadsmitajā daļā noteikto papildlikmi;";

1.7. svītrot 19.1. apakšpunktā vārdu "(adrese)";

1.8. papildināt 19.6. apakšpunktu aiz vārdiem "Latvijas Republikā" ar vārdiem un skaitli "vai saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. pantu ir neapliekams ienākums";

1.9. papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Ja nodokļa maksātājs papildus lauksaimnieciskajai ražošanai veic arī citu saimniecisko darbību un vēlas lauksaimnieciskās ražošanas zaudējumus segt no citiem saimnieciskās darbības ienākumiem, tad D3 pielikuma 3., 4., 6., 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16., 17. un 18. rindu neaizpilda un attiecīgajā laukā izdara atzīmi, apstiprinot, ka šādas tiesības tiek izmantotas atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".";

1.10. izteikt 22.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3. 3. rindā "Izdevumu ierobežojums" norāda izdevumu ierobežojuma summu, kuru aprēķina, 1. rindā ierakstīto summu reizinot ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.1 daļā noteikto izdevumu ierobežojuma apmēru. Ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu, tad 3. rindu neaizpilda;";

1.11. svītrot 22.4.2. apakšpunktā vārdus un skaitli "Ja starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda "0"";

1.12. papildināt noteikumus ar 22.4.4. un 22.4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.4.4. 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaitīta 2. rindā norādītā izdevumu summa, ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu;

22.4.5. "0", ja 4. rindā aprēķināts negatīvs skaitlis;";

1.13. izteikt 22.5., 22.6. un 22.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.5. 5. rindā "Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" norāda neapliekamos ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas. Neapliekamie ienākumi ir vienādi ar 4. rindā norādīto vērtību, nepārsniedzot 3000 euro. Tos ieraksta tikai tad, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir guvis ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas;

22.6. 6. rindā "Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" ieraksta 4. un 5. rindā norādīto skaitļu starpību;

22.7. 7. rindu "Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem" aizpilda, ja, no 1. rindas atskaitot 1.4., 2. un 4. rindā norādīto skaitļu summu, aprēķina rezultāts ir negatīvs skaitlis. Aprēķināto negatīvo vērtību ieraksta kā pozitīvu skaitli, reizinot aprēķina rezultātu ar "-1";";

1.14. izteikt 23.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.3. 13. rindā "Izdevumu ierobežojums" ieraksta izdevumu ierobežojuma summu, kuru aprēķina, 11. rindā norādīto summu reizinot ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.1 daļā minēto izdevumu ierobežojuma apmēru. Ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu, tad 13. rindu neaizpilda;";

1.15. svītrot 23.4.2. apakšpunktā vārdus un skaitli "Ja starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda "0"";

1.16. papildināt noteikumus ar 23.4.4. un 23.4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.4.4. 11. un 12. rindā norādīto skaitļu starpību, ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu;

23.4.5. "0", ja 14. rindā aprēķināts negatīvs skaitlis;";

1.17. izteikt 23.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.5. 15. rindu "Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem" aizpilda, ja, no 11. rindas atskaitot 12. un 14. rindā norādīto skaitļu summu, aprēķina rezultāts ir negatīvs skaitlis. Aprēķināto negatīvo vērtību ieraksta kā pozitīvu skaitli, reizinot aprēķina rezultātu ar "-1";";

1.18. papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 D3 pielikuma 19., 20., 20.1., 20.2., 21., 22., 23., 24. un 25. rindā datus par saimniecisko darbību norāda tikai tad, ja nodokļa maksātājs vēlas aprēķināt kopējos ienākumus no saimnieciskās darbības un segt lauksaimnieciskās ražošanas zaudējumus no citiem ienākumiem:

23.1 1. 19. rindā "Kopā ieņēmumi no saimnieciskās darbības" ieraksta 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, kurai pieskaitīta 11. rindā norādītā ieņēmumu summa;

23.1 2. 20. rindā "Kopā saimnieciskās darbības izdevumi" ieraksta 2. un 12. rindā norādīto skaitļu summu;

23.1 3. 20.1. rindā "Izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību, kurus piemēro pilnā apmērā" ieraksta 2.1. un 12.1. rindā norādīto skaitļu summu;

23.1 4. 20.2. rindā "Izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu" ieraksta 2.2. un 12.2. rindā norādīto skaitļu summu;

23.1 5. 21. rindā "Izdevumu ierobežojums" ieraksta izdevumu ierobežojuma summu, kuru aprēķina, 1. un 11. rindas kopsummu reizinot ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.1 daļā minēto izdevumu ierobežojuma apmēru. Ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu, tad 21. rindu neaizpilda;

23.1 6. 22. rindā "Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu" ieraksta:

23.1 6.1. 19. un 20. rindā norādīto skaitļu starpību, ja 20. rindā norādītais skaitlis ir mazāks vai vienāds ar 21. rindā norādīto skaitli;

23.1 6.2. 19. un 20.1. rindā norādīto skaitļu starpību, ja 20.1. rindā norādītais skaitlis ir vienāds vai lielāks par 21. rindā norādīto skaitli;

23.1 6.3. 19. un 21. rindā norādīto skaitļu starpību, ja 20. rindā norādītais skaitlis ir lielāks par 21. rindā norādīto skaitli un 20.1. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 21. rindā norādīto skaitli;

23.1 6.4. "0", ja 22. rindā aprēķināts negatīvs skaitlis;

23.1 6.5. 19. un 20. rindā norādīto skaitļu starpību, ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu;

23.1 7. 23. rindu "Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem" aizpilda, ja, no 19. rindas atskaitot 22. rindu vai no 19. rindas atskaitot 20. rindu (ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu), aprēķina rezultāts ir negatīvs skaitlis. Aprēķināto negatīvo vērtību ieraksta kā pozitīvu skaitli, reizinot aprēķina rezultātu ar "-1";

23.1 8. 24. rindā "Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no saimnieciskās darbības, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem" norāda zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata I daļas "Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" un II daļas "Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no citiem saimnieciskās darbības veidiem" 3. ailē norādīto vērtību kopsummu, ja 20. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 21. rindā norādīto skaitli. Minētā summa nedrīkst būt lielāka par 22. rindā norādīto skaitli;

23.1 9. 25. rindā "Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības" ieraksta D3 pielikuma 22. un 24. rindā norādīto skaitļu starpību.";

1.19. svītrot 24. punktu;

1.20. aizstāt 25. punkta ievaddaļā skaitļus un vārdu "19., 20., 21., 22. un 23." ar skaitļiem un vārdu "26., 27., 28., 29. un 30.";

1.21. aizstāt 25.2. apakšpunktā skaitli "19." ar skaitli "26.";

1.22. izteikt 25.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.3. 27. rindā "Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norāda valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona veikusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu (tai skaitā pašnodarbinātā iemaksas pensiju apdrošināšanai), atbilstoši ceturkšņa ziņojumam par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;";

1.23. aizstāt 25.4. apakšpunktā skaitli "21." ar skaitli "28.";

1.24. aizstāt 25.5. apakšpunktā skaitli "21." ar skaitli "28." un skaitli "22." ar skaitli "29.";

1.25. izteikt 25.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.6. 30. rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" ieraksta 18. un 29. rindā norādīto skaitļu starpību vai, ja ir aizpildīta 25. rinda, 25. un 29. rindā norādīto skaitļu starpību. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda "0". Ja 28. un 29. rindu neaizpilda, tad 30. rindā ieraksta 18. vai 25. rindā norādīto skaitli.";

1.26. svītrot 28.3. apakšpunktā skaitli un vārdu "(13. rinda)";

1.27. izteikt 30.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.1. 1. rindā "Taksācijas gada ieņēmumi" ieraksta taksācijas gadā gūtos ieņēmumus no saimnieciskās darbības, izņemot 1.1. rindā norādītos ieņēmumus. 1.1. rindā "Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai" norāda taksācijas gada ieņēmumus no saņemtajām valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta summām lauksaimniecībai un lauku attīstībai;";

1.28. papildināt 30.2.1. apakšpunktu aiz vārdiem "noteikto izdevumu summu" ar vārdiem "(tai skaitā nodokļa maksātāja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par sevi kā pašnodarbinātu personu)";

1.29. papildināt 30.2.2. apakšpunktu aiz vārdiem "izdevumu ierobežojuma apmēru" ar vārdiem "tai skaitā ieņēmumu un izdevumu pārskatā norādīto pamatlīdzekļu nolietojumu summu";

1.30. aizstāt 30.4. apakšpunktā vārdu "likumam" ar vārdiem un skaitli "likuma 8. pantam";

1.31. papildināt 30.5.1. apakšpunktu aiz vārdiem "kā par pašnodarbināto personu" ar vārdiem "(tai skaitā pašnodarbinātā iemaksas pensiju apdrošināšanai)";

1.32. papildināt 30.5.3. apakšpunktu aiz skaitļa un vārda "11.1 pantam" ar vārdiem un skaitli "kas nav iekļautas 4. rindā";

1.33. izteikt 30.8., 30.9., 30.10. un 30.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.8. 8. rindā "Koriģētā apliekamā ienākuma ierobežojums" ieraksta apliekamā ienākuma ierobežojuma summu, kuru aprēķina, no 1. rindā norādītās summas, kuru reizina ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 panta 6.1 daļā norādīto ienākuma ierobežojumu, atņemot 1.1. rindā norādīto summu, kuru reizina ar 80 %. Ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu, tad 8. rindu neaizpilda. Ja 8. rindā aprēķināts negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda "0";

30.9. 9. rindu "Koriģētais apliekamais ienākums, ņemot vērā pilnā apmērā atskaitāmos izdevumus" aizpilda, ja koriģētais apliekamais ienākums, ņemot vērā izdevumus, kas atskaitāmi pilnā apmērā, ir mazāks par 8. rindā norādīto summu. 9. rindā ieraksta 1. un 5.1. rindā norādīto skaitļu summu, no kuras atskaitīta 2.1. un 6.1. rindā norādīto skaitļu summa. Ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu, tad 9. rindu neaizpilda;

30.10. 10. rindā "Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" norāda likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punktā minēto neapliekamo ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ja nodokļa maksātājs gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas. Ja nodokļa maksātājs gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas un citiem saimnieciskās darbības veidiem, tas norāda likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktā minēto neapliekamo ienākumu, samazinot to proporcionāli lauksaimnieciskās ražošanas vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas ieņēmumiem kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos, bet neņemot vērā summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

30.11. 11. rindu "Uz nākamajiem taksācijas periodiem attiecināmie zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums" aizpilda, ja aprēķina rezultāts ir negatīvs skaitlis. 11. rindā ieraksta:

30.11.1. 9. un 7. rindā norādīto skaitļu starpību, ja ir aizpildīta 9. rinda;

30.11.2. 7. un 8. rindā norādīto skaitļu starpību, ja nav aizpildīta 9. rinda un 7. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 8. rindā norādīto skaitli;

30.11.3. 7. rindā aprēķināto negatīvo vērtību, ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu;

30.11.4. "0", ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu un 7. rindā ir pozitīvs skaitlis;

30.11.5. aprēķināto negatīvo vērtību kā pozitīvu skaitli, reizinot aprēķina rezultātu ar "-1";";

1.34. izteikt 30.14.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.14.1. 8. un 10. rindā norādīto skaitļu starpību, ja nav aizpildīta 9. rinda un 7. rindā norādītais skaitlis ir mazāks vai vienāds par 8. rindā norādīto skaitli;";

1.35. papildināt noteikumus ar 30.14.4. un 30.14.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.14.4. 7. rindā norādīto skaitli, no kura atskaitīta 10. un 12. rindā norādīto skaitļu summa, ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu;

30.14.5. "0", ja 13. rindā aprēķināts negatīvs skaitlis;";

1.36. aizstāt 39.1.2. apakšpunktā skaitli "20." ar skaitli "27.";

1.37. papildināt noteikumus ar 39.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.2.1 2.1 rindā "Apliekamā ienākuma palielinājums" ieraksta apliekamā ienākuma kopsummu, kas aprēķināta saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.6 daļā noteikto kārtību;";

1.38. izteikt 39.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.3. 3. rindā "Apliekamie ienākumi - kopā" ieraksta deklarācijas D 1., 2. un 2.1 rindā norādīto skaitļu kopsummu;";

1.39. izteikt 39.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.5. 5. rindā "Attaisnotie izdevumi - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" ieraksta summu, kas aprēķināta, summējot D1 pielikuma 4. ailē "Attaisnotie izdevumi - darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norādīto kopsummu, D2 pielikuma 7. ailē "Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi" norādīto kopsummu un D3 pielikuma 27. rindā vai D31 pielikuma 5.1. rindā norādīto summu (par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no saimnieciskās darbības ienākuma), no kuras atskaitīta solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, atbilstoši informācijai, ko sniegusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Ja solidaritātes nodokļa objekts nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa objekts, tad solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, netiek atskaitīta;";

1.40. izteikt 39.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.11. 12. rindā "Atvieglojumi - personām ar invaliditāti" norāda saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13. panta pirmās daļas 4. punktu normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem personām ar invaliditāti noteikto papildu atvieglojuma apmēru;";

1.41. aizstāt 39.16. apakšpunktā skaitli "21." ar skaitli "28.";

1.42. aizstāt 39.17.4. apakšpunktā skaitli "19." ar skaitli "26.";

1.43. izteikt 39.17.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.17.6. 19. rindā "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" pieskaita solidaritātes nodokļa daļu, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, atbilstoši informācijai, ko sniegusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Ja solidaritātes nodokļa objekts nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa objekts, tad solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, netiek pieskaitīta;";

1.44. izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, jo ir guvis likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmajā daļā minētos ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 10 000 euro, drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D 4. rindu "Neapliekamie ienākumi", kā arī D1 un D2 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā Latvijas Republikā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā pilnā apmērā.";

1.45. izteikt 48.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.1.1. deklarācijas D3 pielikuma 18. rindā norādīto ienākumu no saimnieciskās darbības vai deklarācijas D3 pielikuma 25. rindā norādīto ienākumu no saimnieciskās darbības, ja ir aizpildīta 25. rinda;";

1.46. izteikt 48.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.5. 4. rindu "Papildu atvieglojumi" aizpilda tās personas, kurām algas nodokļa grāmatiņā ir ieraksts, ka persona ir politiski represētā persona, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks vai persona ar invaliditāti. Papildu atvieglojumus norāda par periodu, par kuru tiek aprēķināts avansa maksājums;";

1.47. papildināt 49.3. apakšpunktu aiz vārdiem "neapliekamo minimumu" ar vārdiem "vai nodokļa maksātāja prognozēto mēneša neapliekamo minimumu";

1.48. izteikt 49.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.5. 4. rindu "Papildu atvieglojumi" aizpilda tās personas, kurām algas nodokļa grāmatiņā ir ieraksts, ka persona ir politiski represētā persona, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks vai persona ar invaliditāti. Papildu atvieglojumus norāda par periodu, par kuru tiek precizēts avansa maksājums;";

1.49. papildināt 49.6. apakšpunktu aiz vārdiem "neapliekamo minimumu" ar vārdiem "vai nodokļa maksātāja prognozēto mēneša neapliekamo minimumu";

1.50. aizstāt 49.10. apakšpunktā vārdu "rindā" ar skaitli un vārdu "8. rindā";

1.51. izteikt 49.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.12. 10. rindā norāda pēctaksācijas gada pirmajam ceturksnim noteikto avansa maksājumu summu, kas ir vienāda ar 8. rindā noteikto ceturkšņa avansa maksājumu summu. Ja avansa maksājumu precizē pēc 15. novembra, tad nodokļa maksātājs 10. rindā ieraksta prognozēto avansa maksājuma summu pēctaksācijas gada pirmajam ceturksnim.";

1.52. izteikt 54.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.7. 6. aili "Attiecināmā izdevumu daļa" aizpilda, ja ieņēmumus no kapitāla aktīva saņem vairākos taksācijas periodos pa daļām, norādot izdevumu daļu, kas aprēķināta kā saņemtās atlīdzības daļas dalījums ar kopējo līgumā noteikto atlīdzību, kurš reizināts ar konkrētā kapitāla aktīva izdevumiem, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi. Ja ieņēmumus no kapitāla pieauguma saņem vairākos taksācijas gada periodos, izdevumu daļas pārsniegumu attiecībā pret saņemto atlīdzības daļu no kapitāla aktīva pieskaita pie izdevumu daļas turpmāk saņemtajiem ieņēmumiem no kapitāla aktīva. Uz saņemto rokasnaudu neattiecina izdevumu daļu, bet attiecīgo izdevumu daļu pieskaita pie izdevumu daļas nākamajam saņemtajam ieņēmumam no kapitāla aktīva, kas saņemts pēc rokasnaudas;";

1.53. izteikt 1. pielikumā ietverto deklarāciju D šādā redakcijā:

"GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJA

D

  Taksācijas gads        

Vārds, uzvārds  
Personas kods       -     
Tālruņa numurs        

    Nodokļa maksātāja deklarētie dati
APLIEKAMIE IENĀKUMI:    
Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi (D1 8. ailes summa + (D3 27. rinda + 23. rinda) + D31 17. rinda) 1.  
ārvalstīs gūtie ienākumi ((D2 5. aile - D2 6. aile - D2 8. aile) + D21 5. aile) 2.  
apliekamā ienākuma palielinājums 2.1  
KOPĀ (1. rinda + 2. rinda + 2.1 rinda) 3.  
NEAPLIEKAMIE IENĀKUMI    
(D1 3. ailes kopsumma + D2 6. aile + D3 1.4., 5. un 10. rindas summa vai D31 1.1. un 10. rindas summa) 4.  
ATTAISNOTIE IZDEVUMI:    
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(D1 4. ailes summa + D2 7. ailes summa + D3 27. rinda vai D31 5.1. rinda) - solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā

5.  
par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem (D4 rindas "Kopā" 10. un 11. ailes kopsumma) 6.  
privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) (D1 5. ailes summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas un dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi) 7.  
KOPĀ (5. rinda + 6. rinda + 7. rinda) 8.  
GADA DIFERENCĒTAIS NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS 9.  
GADA NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS PENSIONĀRAM 10.  
ATVIEGLOJUMI:    
par apgādājamiem 11.  
personām ar invaliditāti 12.  
politiski represētajām personām 13.  
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 14.  
KOPĀ (11. rinda + 12. rinda + 13. rinda + 14. rinda) 15.  
IENĀKUMI, NO KURIEM APRĒĶINĀMS NODOKLIS, KOPĀ    
(3. rinda - 8. rinda - 9. rinda - 10. rinda - 15. rinda) 16.  
NODOKLIS KOPĀ, tai skaitā: 17.  
ienākuma daļai, kas nepārsniedz pirmo progresijas slieksni 17.1.  
ienākuma daļai, kas pārsniedz pirmo progresijas slieksni, bet nepārsniedz otro progresijas slieksni 17.2.  
ienākuma daļai, kas pārsniedz otro progresijas slieksni 17.3.  
NODOKLIS NO CITIEM IENĀKUMIEM UN MINIMĀLAIS NODOKLIS NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS    
(D11 10. ailes kopsumma + D3 28. rinda vai D3.1 15. rinda) 18.  
AVANSĀ SAMAKSĀTAIS (IETURĒTAIS) NODOKLIS    
(D1 9. aile + D2 10. vai 12. aile + D21 7. vai 8. aile + D3 26. rinda vai D31 14. rinda) + solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā 19.  
PĀRRĒĶINA REZULTĀTS (17. rinda + 18. rinda - 19. rinda)    
Piemaksa (ja 17. rinda + 18. rinda ir lielāka nekā 19. rinda) 20.  
Pārmaksa (ja 19. rinda ir lielāka nekā 17. rinda + 18. rinda) 21.  
NODOKĻA SAMAKSAS TERMIŅŠ 22.      
NODOKĻA SUMMA 23.      

Lūdzu pārskaitīt pārmaksas summu uz kontu Pārskaitāmā summa  

Konta Nr. (IBAN 21 simbols)                                          

     
(datums)   (nodokļa maksātāja paraksts)

Apliecinu, ka deklarācijā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

Deklarācijai pievienoju dokumentus uz _____________ lapām.

Deklarācijā ir aizpildīti pielikumi  
  (pielikuma numurs)

Pievienotie (uzrādītie) dokumenti vai to kopijas par attaisnotajiem izdevumiem:

 
 
 

     
(datums)   (nodokļa maksātāja paraksts)

Deklarācijas pielikumi:

D1 - Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi

D11 - Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus

D2 - Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi

D21 - Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi

D3 - Ienākumi no saimnieciskās darbības

D31 - Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā

D4 - Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem

Piezīmes.
1. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Dienesta atzīmi neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.54. izteikt 1. pielikumā ietvertās deklarācijas D D1 un D11 pielikuma 1. ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Ienākumu gūšanas vieta (arī ienākumu izmaksātāja nosaukums un reģistrācijas kods vai vārds, uzvārds un personas kods, ja tāds ir piešķirts) un veids";

1.55. izteikt 1. pielikumā ietvertās deklarācijas D D2 pielikuma 1. ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Valsts, kurā gūti ienākumi, un ienākumu izmaksātājs (nosaukums vai vārds un uzvārds, adrese)";

1.56. izteikt 1. pielikumā ietvertās deklarācijas D D21 pielikuma 1. ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ienākumu gūšanas vieta (valsts, izmaksātāja nosaukums, adrese)";

1.57. izteikt 1. pielikumā ietvertās deklarācijas D D3 pielikumu šādā redakcijā:

"Taksācijas gads         D3

Personas kods             -          

IENĀKUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS

    Nodokļa maksātāja deklarētie dati
Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, tai skaitā: 1.  
Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas 1.1.  
Ieņēmumi no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības 1.2.  
Ieņēmumi no lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas 1.3.  
Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai 1.4.  
Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā: 2.  
Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, kurus piemēro pilnā apmērā 2.1.  
Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu 2.2.  
Tiek piemērota likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta astotā daļa
Izdevumu ierobežojums (1. rinda x 80 %) 3.  
Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu:

1) ja 2. rinda ir mazāka vai vienāda ar 3. rindu, tad 4. rinda = 1. rinda - 1.4. rinda - 2. rinda

2) ja 2.1. rinda ir lielāka vai vienāda ar 3. rindu, tad 4. rinda = 1. rinda - 1.4. rinda - 2.1. rinda

3) ja 2. rinda ir lielāka par 3. rindu un 2.1. rinda ir mazāka par 3. rindu, tad 4. rinda = 1. rinda - 1.4. rinda - 3. rinda

vai

apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, nepiemērojot izdevumu ierobežojumu (1. rinda - 1.4. rinda - 2. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

4.  
Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas 5.  
Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas (4. rinda - 5. rinda) 6.  
Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem (1. rinda - 1.4. rinda - 2. rinda - 4. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, aizpilda, rezultātu reizinot ar "-1"

7.  
Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas 8.  
Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ņemot vērā iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas (6. rinda - 8. rinda) 9.  
Neapliekamie ienākumi 10.  
Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem 11.  
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, tai skaitā: 12.  
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus piemēro pilnā apmērā 12.1.  
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu 12.2.  
Izdevumu ierobežojums (11. rinda x 80 %) 13.  
Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu:

1) ja 12. rinda ir mazāka vai vienāda ar 13. rindu, tad 14. rinda = 11. rinda - 12. rinda

2) ja 12.1. rinda ir lielāka vai vienāda ar 13. rindu, tad 14. rinda = 11. rinda - 12.1. rinda

3) ja 12. rinda ir lielāka par 13. rindu un 12.1. rinda ir mazāka par 13. rindu, tad 14. rinda = 11. rinda - 13. rinda

vai

apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības, nepiemērojot izdevumu ierobežojumu (11. rinda - 12. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

14.  
Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem (11. rinda - 12. rinda - 14. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, aizpilda, rezultātu reizinot ar "-1"

15.  
Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem 16.  
Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no citiem saimnieciskās darbības veidiem (14. rinda - 16. rinda) 17.  
Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības (9. rinda + 17. rinda) 18.  
Kopā ieņēmumi no saimnieciskās darbības (1. rinda - 1.4. rinda + 11. rinda) 19.  
Kopā saimnieciskās darbības izdevumi (2. rinda + 12. rinda) 20.  
Izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību, kurus piemēro pilnā apmērā (2.1. rinda + 12.1. rinda) 20.1.  
Izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu (2.2. rinda + 12.2. rinda) 20.2.  
Izdevumu ierobežojums ((1. rinda + 11. rinda) x 80 %) 21.  
Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu:

1) ja 20. rinda ir mazāka vai vienāda ar 21. rindu, tad 22. rinda = 19. rinda - 20. rinda

2) ja 20.1. rinda ir lielāka vai vienāda ar 21. rindu, tad 22. rinda = 19. rinda - 20.1. rinda

3) ja 20. rinda ir lielāka par 21. rindu un 20.1. rinda ir mazāka par 21. rindu, tad 22. rinda = 19. rinda - 21. rinda

vai

apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības, nepiemērojot izdevumu ierobežojumu (19. rinda - 20. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

22.  
Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem (19. rinda - 22. rinda)

Ja nepiemēro izdevumu ierobežojumu, tad 23. rinda = 19. rinda - 20. rinda

Ja rezultāts ir negatīvs, aizpilda, rezultātu reizinot ar "-1"

23.  
Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no saimnieciskās darbības, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem 24.  
Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības (22. rinda - 24. rinda) 25.  
Nodokļa avanss 26.  
Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 27.  
Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības 28.  
Minimālais apliekamais ienākums (28. rinda : nodokļa likme) 29.  
Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu (18. rinda - 29. rinda)

vai

(25. rinda - 29. rinda), ja tiek piemērota likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta astotā daļa

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

30.  

Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu

Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums radies Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums Zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem
1 2 3 4
I. Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas
       
       
       
       
Kopā      
II. Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no citiem saimnieciskās darbības veidiem
       
       
       
       
Kopā      

     
(datums)   (nodokļa maksātāja paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.58. izteikt 1. pielikumā ietvertās deklarācijas D D31 pielikumu šādā redakcijā:

"Taksācijas gads         D31

Personas kods             -          

IENĀKUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS, JA NODOKĻA MAKSĀTĀJS KĀRTO GRĀMATVEDĪBU DIVKĀRŠĀ IERAKSTA SISTĒMĀ

    Nodokļa maksātāja deklarētie dati
Taksācijas gada ieņēmumi 1.  
Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai 1.1.  
Taksācijas gada izdevumi, tai skaitā: 2.  
Izdevumi, kurus piemēro pilnā apmērā, izņemot ieņēmumu un izdevumu pārskatā norādīto pamatlīdzekļu nolietojumu 2.1.  
Izdevumi, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu 2.2.  
Ienākumi vai zaudējumi no saimnieciskās darbības (1. rinda - 2. rinda) 3.  
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi 4.  
Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā palielināšanas (samazināšanas) summa, tai skaitā: 5.  
Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 5.1.  
Ieņēmumu un izdevumu pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summa (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 panta piektā daļa) 5.2.  
Citas apliekamo ienākumu palielinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem 5.3.  
Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā samazināšanas (palielināšanas) summa, tai skaitā: 6.  
Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma summa (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 panta piektā daļa un 11.5 pants) 6.1.  
Citas apliekamo ienākumu samazinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem 6.2.  
Apliekamā ienākuma korekcijas rezultāts (3. rinda + 4. rinda + 5. rinda - 6. rinda) 7.  
Koriģētā apliekamā ienākuma ierobežojums (1. rinda x 20 %) - (1.1. rinda x 80 %)

Ja nepiemēro apliekamā ienākuma ierobežojumu, tad 8. rindu neaizpilda

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

8.  
Koriģētais apliekamais ienākums, ņemot vērā pilnā apmērā atskaitāmos izdevumus (1. rinda + 5.1. rinda - 2.1. rinda - 6.1. rinda)

Aizpilda, ja rezultāts ir mazāks par 8. rindu

Ja nepiemēro apliekamā ienākuma ierobežojumu, tad 9. rindu neaizpilda

9.  
Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas 10.  
Uz nākamajiem taksācijas periodiem attiecināmie taksācijas gada zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums:

1) ja aizpildīta 9. rinda, tad 9. un 7. rindas starpība

2) ja nav aizpildīta 9. rinda un 7. rinda ir mazāka par 8. rindu, tad 7. un 8. rindas starpība

vai

ja nepiemēro apliekamā ienākuma ierobežojumu, tad uz nākamajiem taksācijas periodiem attiecināmie taksācijas gada zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums:

1) ja 7. rindā ir negatīvs skaitlis, tad 11. rinda = 7. rinda

2) ja 7. rindā ir pozitīvs skaitlis, tad 11. rindā raksta 0

Ja rezultāts ir negatīvs, aizpilda, rezultātu reizinot ar "-1"

11.  
Iepriekšējo gadu zaudējumi, izdevumu ierobežojuma pārsniegums un koriģētais apliekamais ienākums, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no saimnieciskās darbības (aizpilda, ja izpildīti visi šādi nosacījumi):

1) nav aizpildīta 9. rinda

2) 7. rinda ir lielāka par 8. rindu

3) 7. un 10. rindas starpība ir pozitīvs skaitlis

12. rinda nevar būt lielāka par 7. un 10. rindas starpību un lielāka par 7. un 8. rindas starpību

12.  
Apliekamais ienākums:

1) ja nav aizpildīta 9. rinda un 7. rinda ir mazāka par 8. rindu, tad raksta 8. un 10. rindā norādīto skaitļu starpību

2) ja ir aizpildīta 9. rinda, tad raksta 9. un 10. rindā norādīto skaitļu starpību

3) ja nav aizpildīta 9. rinda un 7. rinda ir lielāka par 8. rindu, tad raksta 7., 10. un 12. rindā norādīto skaitļu starpību

vai

apliekamie ienākumi, nepiemērojot apliekamā ienākuma ierobežojumu (7. rinda - 10. rinda - 12. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

13.  
Nodokļa avanss 14.  
Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības 15.  
Minimālais apliekamais ienākums (15. rinda : nodokļa likme) 16.  
Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu (13. rinda - 16. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

17.  

Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu

Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums radies Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums Zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem
1 2 3 4
       
       
       
       
Kopā      

Papildus pievienota informācija uz ____ lp.

     
(datums)   (nodokļa maksātāja paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.59. izteikt 2. pielikumā ietvertā aprēķina 1.1. rindu šādā redakcijā:

"1.1. pirmstaksācijas perioda ar nodokli apliekamais ienākums (D3 18. rinda vai 25. rinda, vai D31 13. rinda, vai D3 (9. rinda x 0,5 + 17. rinda), vai D31 13. rinda x 0,5) "

1.60. papildināt 3. pielikumā ietvertās deklarācijas DK sadaļas "Paskaidrojumi" 1. punktu aiz vārdiem "kapitāla daļu maiņas" ar vārdiem "V - ienākums no darījuma ar virtuālo valūtu";

1.61. papildināt 3. pielikumā ietvertās ienākuma precizēšanas deklarācijas GD sadaļu "Paskaidrojums" aiz vārdiem "darījumiem ar kapitāla aktīviem" ar vārdiem "M - ienākums no akciju vai kapitāla daļu maiņas, V - ienākums no darījuma ar virtuālo valūtu".

2. Noteikumus piemēro, aizpildot deklarāciju par 2020. taksācijas gadu un turpmākajiem taksācijas gadiem.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 434Pieņemts: 14.07.2020.Stājas spēkā: 18.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 17.07.2020. OP numurs: 2020/136.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
316099
18.07.2020
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"