Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Pieejama likumprojekta papildinātā anotācija.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15. nr.; 2000, 12., 13. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 11., 16., 22., 23. nr.; 2003, 10., 15. nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13. nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21. nr.; 2006, 1., 7., 22. nr.; 2007, 3., 15. nr.; 2008, 3., 24. nr.; 2009, 13., 15., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2010, 178., 199. nr.; 2011, 99., 117., 148., 199. nr.; 2012, 202. nr.; 2013, 61. nr.; 2014, 66., 70., 105., 204., 214. nr.; 2015, 11., 34., 227., 235. nr.; 2016, 31., 59., 81., 254. nr.; 2017, 124., 132. nr.; 2018, 90., 210. nr.; 2019, 123., 130. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 41. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Naudas sods kā papildsods atbilstoši noziedzīga nodarījuma kaitīgumam un vainīgā mantiskajam stāvoklim nosakāms:

1) par kriminālpārkāpumu - vienas līdz simt Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā;

2) par mazāk smagu noziegumu - trīs līdz tūkstoš Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā;

3) par smagu noziegumu, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, - piecu līdz divu tūkstošu Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā;

4) par smagu noziegumu, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par pieciem gadiem, un par sevišķi smagu noziegumu - desmit līdz piecu tūkstošu Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā."

2. Papildināt 48. panta pirmo daļu ar 17. punktu šādā redakcijā:

"17) noziedzīgu nodarījumu izdarījusī persona sniegusi apzināti nepatiesu liecību."

3. Papildināt 51. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja uz mūžu notiesātais, kas ir atbrīvots no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa, pirmstermiņa uzraudzības laikā izdara noziedzīgu nodarījumu, tiesa noteiktajam sodam pievieno mūža ieslodzījumu."

4. Papildināt 52. panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Soda laikā netiek ieskaitīts tāds apcietinājums, kas laika ziņā sakrīt ar brīvības atņemšanas soda izciešanu par citu noziedzīgu nodarījumu."

5. Papildināt 55. panta pirmo daļu pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ne ilgāku par trim gadiem, ja izdarīts sevišķi smags noziegums".

6. Izteikt 58. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) No kriminālatbildības var atbrīvot personu, kas izdarījusi maznozīmīgu noziedzīgu nodarījumu."

7. Papildināt 61. pantu ar 4.3 un 4.4 daļu šādā redakcijā:

"(43) Uz mūžu notiesātais, kas ir atbrīvots no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa, pēc atbrīvošanas atrodas Valsts probācijas dienesta uzraudzībā uz visu mūžu un pilda kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus. Ja uz mūžu notiesātais, kas ir atbrīvots no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa, bez attaisnojoša iemesla nepilda kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, tiesa, pamatojoties uz Valsts probācijas dienesta iesniegumu, var pieņemt lēmumu par pirmstermiņa uzraudzības laika aizstāšanu ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums).

(44) Ja uz mūžu notiesātais, kurš ir atbrīvots no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa un kuram piemērota elektroniskā uzraudzība, bez attaisnojoša iemesla nepilda kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā noteiktos ar elektronisko uzraudzību saistītos pienākumus, atsauc savu piekrišanu elektroniskajai uzraudzībai vai ja apstākļos, kādos viņš dzīvo, vairs nav iespējama elektroniskās uzraudzības īstenošana, tiesa, pamatojoties uz Valsts probācijas dienesta iesniegumu, pieņem lēmumu par pirmstermiņa uzraudzības laika aizstāšanu ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums)."

8. Aizstāt 70.8 panta pirmajā daļā vārdus "un radīto kaitējumu" ar vārdiem "radīto kaitējumu un to, vai juridiskajai personai iepriekš bijis piemērots piespiedu līdzeklis".

9. 70.11 panta otrajā daļā:

papildināt 1. punktu ar vārdiem "neatkarīgi no tā, vai nozieguma rezultātā materiāls vai citāds labums ir iegūts";

izslēgt 2. punktā vārdus "vai atbalsta to";

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3) izdarījusi noziegumu, kas saistīts ar terorismu."

10. Aizstāt 164. panta ceturtās daļas dispozīcijā vārdu "mazgadīgā" ar vārdiem "sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas".

11. Papildināt 186. panta pirmās daļas dispozīciju ar vārdiem "un ja tā rezultātā radīts būtisks kaitējums".

12. Izslēgt 189. pantu.

13. Izslēgt 230.1 panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "viegls vai".

14. 231.1 pantā:

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

15. Papildināt likumu ar 239.1 pantu šādā redakcijā:

"239.1 pants. Bīstamas būves ekspluatācija

(1) Par bīstamas būves ekspluatācijas aizlieguma pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kura ir atbildīga par būves ekspluatāciju, un ja tā izraisījusi smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem."

16. Izslēgt 260. panta pirmo daļu.

17. 262.1 panta otrajā daļā:

aizstāt dispozīcijā vārdus un skaitli "iestājušās šā likuma 260. pantā norādītās sekas" ar vārdiem "cietušajam nodarīts viegls, vidējs vai smags miesas bojājums vai kura rezultātā iestājusies cilvēka nāve";

aizstāt sankcijā vārdu "trim" ar vārdu "četriem".

18. Izslēgt 263. panta dispozīcijā vārdu "viegls".

19. Izslēgt 295. panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "vai tiesas piesēdētāja".

20. Papildināt 302. panta pirmās un otrās daļas dispozīciju pēc vārdiem "nepamatotu atteikšanos" ar vārdiem "administratīvā pārkāpuma procesā iestādē".

21. Izteikt 303. panta tekstu šādā redakcijā:

"Par atteikšanos dot liecību neatbild pie administratīvās atbildības saucamās personas, personas, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētā, aizdomās turētā, apsūdzētā saderinātais, laulātais, vecāki, bērni, brāļi un māsas, vecvecāki un mazbērni, kā arī tā persona, ar kuru administratīvu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu izdarījusī fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība."

22. Aizstāt 308. panta pirmās daļas dispozīcijā vārdu "lietvedībā" ar vārdu "procesā".

Pārejas noteikumi

1. Personas, kuras izdarījušas noziedzīgu nodarījumu līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, saucamas pie kriminālatbildības un sodāmas saskaņā ar tām Krimināllikuma normām, kuras bija spēkā attiecīgā nodarījuma izdarīšanas laikā, turklāt ņemot vērā, ka kriminālatbildība par noziedzīgu nodarījumu nevar iestāties, ja pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas Krimināllikumā par to nav paredzēta kriminālatbildība.

2. Izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu lietvedībā esošos kriminālprocesus par nodarījumiem, par kuriem pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas Krimināllikumā nav paredzēta kriminālatbildība, izbeidz saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377. panta 2. punktu. Ja krimināllietas materiālos ir ziņas par faktiem, sakarā ar kuriem personai būtu jāpiemēro administratīvais sods, attiecīgos materiālus nosūta kompetentajai institūcijai vai amatpersonai izskatīšanai Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

3. Kriminālprocesu, kurš pabeigts, apsūdzēto nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības par nodarījumiem, par kuriem pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas Krimināllikumā nav paredzēta kriminālatbildība, un attiecībā uz kuru lēmums nav stājies spēkā pilnā apjomā, izbeidz saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377. panta 2. punktu.

4. Šā likuma nosacījumi neattiecas uz personām, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir notiesātas vai kurām sods noteikts ar prokurora priekšrakstu par sodu, izņemot šo pārejas noteikumu 5. punktā minēto gadījumu.

5. No soda izciešanas atbrīvo personas, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir notiesātas vai kurām sods noteikts ar prokurora priekšrakstu par sodu par Krimināllikuma 189. pantā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

6. Grozīt nolēmumus personām, kuras notiesātas vai kurām sods noteikts ar prokurora priekšrakstu par sodu par šo pārejas noteikumu 5. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un arī citiem noziedzīgiem nodarījumiem, ņemot vērā, ka šīs personas atbrīvojamas no visu veidu sodu izciešanas, kuri tām noteikti par šo pārejas noteikumu 5. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu.

7. Šo pārejas noteikumu 5. punktā minētajos gadījumos personām, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir notiesātas nosacīti, atceļ nosacīto notiesāšanu un atbrīvo tās no soda.

8. Soda izpildes iestāde šo pārejas noteikumu 5., 6. un 7. punktā paredzētajos gadījumos vai prokurors šo pārejas noteikumu 5. un 6. punktā paredzētajos gadījumos, ja ar prokurora priekšrakstu par sodu noteikts naudas sods, saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 650. pantu iesniedz tiesai iesniegumu par personas atbrīvošanu no soda izciešanas vai par sprieduma grozīšanu, kuru tiesa izskata Kriminālprocesa likuma 651. pantā noteiktajā kārtībā.

9. Atzīt par nesodītām personas, kuras atbrīvotas no soda izciešanas saskaņā ar šo pārejas noteikumu 5. punktu, kā arī personas, kuras jau izcietušas sodu vai atbrīvotas pirms termiņa, ja tās bijušas notiesātas vai tām sods bijis noteikts ar prokurora priekšrakstu par sodu par šo pārejas noteikumu 5. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un ja tām sodāmība nav dzēsta.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 11. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 22. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Krimināllikumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 11.06.2020.Stājas spēkā: 06.07.2020.Tēma: KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 119C, 22.06.2020. OP numurs: 2020/119C.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
  • Ārējās saites
315653
06.07.2020
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"