Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 399

Rīgā 2020. gada 16. jūnijā (prot. Nr. 41 40. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 3.1 un 3.2 punktu un 30. panta septīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140. nr.; 2017, 153. nr.; 2018, 163. nr.; 2019, 139. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz skaitļa un vārda "3.2 punktu" ar skaitli un vārdiem "un 30. panta septīto daļu";

1.2. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk - mērķdotācija) pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, kā arī valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu (turpmāk - pedagogi) darba samaksai;

1.2. nosacījumus un kārtību, kādā papildu valsts budžeta finansējumu piešķir tādu pamatizglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai, kurās kādā no mācību jomām vai daļā no jomas nosaka augstākus izglītības satura apguves plānotos rezultātus par valsts vispārējās izglītības standartā noteiktajiem vispārējās izglītības obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem (turpmāk - pamatizglītības programma ar augstākiem plānotajiem rezultātiem).";

1.3. izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. skolēnu (bērnu) skaitam, kas apgūst speciālās izglītības programmas speciālās izglītības klasēs (grupās) vai iekļaujoši vispārējās izglītības iestādēs, piemēro:

7.2.1. koeficientu 2 - speciālās izglītības programmās izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, somatiskām saslimšanām, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem;

7.2.2. koeficientu 3 - speciālās izglītības programmās izglītojamiem ar redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem un bērniem no piecu gadu vecuma speciālās pirmsskolas izglītības programmās ar jauktiem attīstības traucējumiem;

7.2.3. koeficientu 5 - speciālās izglītības programmās izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;";

1.4. papildināt noteikumus ar 7.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4.1 skolēnu skaitam, kuri vispārējās izglītības programmas apgūst ieslodzījuma vietās, piemēro koeficientu 1,3;";

1.5 izteikt 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.5. valsts ģimnāziju vispārējās vidējās izglītības īstenotajās programmās skolēnu skaitam 10.-12. klasē piemēro koeficientu 1,22;";

1.6. papildināt noteikumus ar 7.1 un 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Ministrija piešķir papildu finansējumu to pedagogu darba samaksai, kuri iesaistīti pamatizglītības programmu ar augstākiem plānotajiem rezultātiem īstenošanā, ja izglītības iestāde līdz kārtējā gada 31. maijam ir iesniegusi ministrijā informāciju, kas apliecina izglītības iestādes atbilstību normatīvajā aktā par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem noteiktajām prasībām par pamatizglītības programmu ar augstākiem plānotajiem rezultātiem izstrādi un par sasniegtajiem rezultātiem izglītības satura apguvē triju gadu periodā attiecīgajā mācību jomā. Ministrija izvērtē izglītības iestādes atbilstību minētajām prasībām un atzīmē akceptētās izglītības programmas sistēmā papildu finansējuma saņemšanai līdz kārtējā gada 20. augustam.

7.2 Ministrija šo noteikumu 7.1 punktā minēto papildu finansējumu sadala, ņemot vērā izglītojamo skaitu kārtējā gada 1. septembrī tajās pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pamatizglītības programmās ar augstākiem plānotajiem rezultātiem, kas izvērtētas atbilstoši šo noteikumu 7.1 punktam, un valsts budžetā kārtējam gadam pamatizglītības programmām ar augstākiem plānotajiem rezultātiem paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros, ievērojot, ka papildu finansējums vienam izglītojamam:

7.2 1. pamatizglītības programmā ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mācību jomas "Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā" daļā "Mūzika" nepārsniedz 30 % no vidējā mērķdotācijā paredzētā finansējuma pedagogu darba samaksai par vienu izglītojamo attiecīgajā izglītības iestādē;

7.2 2. pamatizglītības programmā ar augstākiem plānotajiem rezultātiem (izņemot mācību jomas "Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā" daļā "Mūzika") nepārsniedz 20 % no vidējā mērķdotācijā paredzētā finansējuma pedagogu darba samaksai par vienu izglītojamo attiecīgajā izglītības iestādē.";

1.7. aizstāt 9.1., 9.2. un 9.3. apakšpunktā vārdus "vispārizglītojošās dienas skolās" ar vārdiem "klātienes izglītības ieguves formā īstenotajās vispārējās izglītības programmās";

1.8. aizstāt 18. punkta ievaddaļā skaitļus un vārdus "2020. gada 31. augustam" ar skaitļiem un vārdiem "2023. gada 31. augustam";

1.9. papildināt noteikumus ar 23.4, 23.5 un 23.6 punktu šādā redakcijā:

"23.4 Ja pašvaldība līdz 2020. gada 31 augustam ir pieņēmusi lēmumu par speciālās izglītības iestādes veida maiņu no speciālās izglītības iestādes uz vispārējās izglītības iestādi un izglītības iestāde pēc minētā datuma turpina īstenot speciālās izglītības programmas, tad mērķdotāciju pedagogu darba samaksai no 2020. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. augustam ministrija aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta noteikto speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtību.

23.5 Šo noteikumu 7.1 un 7.2 punktu piemēro ar 2023. gada 1. septembri.

23.6 Izglītības iestāde, kas pretendē uz papildu valsts budžeta finansējumu pamatizglītības programmu ar augstākiem plānotajiem rezultātiem īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai 2023./2024. mācību gadā, šo noteikumu 7.1 punktā minēto informāciju iesniedz ministrijā līdz 2023. gada 5. septembrim, un ministrija izvērtē izglītības iestādes atbilstību attiecīgajām prasībām, kā arī līdz 2023. gada 10. septembrim atzīmē akceptētās izglītības programmas sistēmā.";

1.10. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 447

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu

Datu apkopošanas pamatojums - Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" Veidlapa Nr. IZM_MERK_PED
Pārskats par mērķdotācijas novadu un republikas pilsētu pašvaldībām izlietojumu

KODI
Pašvaldības nosaukums  
Pārskata periods  

euro, centi

Kods Posteņa nosaukums 62. resora programma
05.00.00
Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI
tai skaitā
izglītības iestādes veids, izglītības programmas veids
10.00.00
Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes speciālās izglītības iestādes interešu izglītība
A B 2 3 4 5 6
ATL_sak Atlikums uz pārskata perioda sākumu          
KOR Iepriekšējo pārskatu periodu korekcija          
MERK_DOT Saņemts pārskata periodā/ mērķdotācija
(saņemts no IZM)
         
PASV_UZ_IZM Pašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz IZM (atpakaļ pārskaitītais finansējums)          
10001 Atlīdzība pedagogiem kopā (1100 + 1200)          
11001 Atalgojums, t. sk. (informācijai) piemaksas par:          
3. kv2 3. kvalitātes pakāpi          
4. kv2 4. kvalitātes pakāpi          
5. kv2 5. kvalitātes pakāpi          
1. kv3 1. kvalitātes pakāpi          
2. kv3 2. kvalitātes pakāpi          
3. kv3 3. kvalitātes pakāpi          
11401 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas          
11451 Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas          
11461 Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti
(izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)
         
11471 Piemaksa par papildu darbu          
11481 Prēmijas un naudas balvas          
11491 Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas
(izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)
         
2001 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un kompensācijas          
12101 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas          
12201 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi          
12211 Slimības nauda4          
Atlaišanas pabalsti5          
ATL_beig Atlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak + MERK_DOT - PASV_UZ_IZM - 1000)          
ATL_fakt Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām          
Piezīmes.
1 Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa - finansējuma apmērs, kas aprēķināts pedagogu darba samaksas nodrošināšanai par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.
2 Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam.
3 Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts pēc 2017. gada 9. augusta.
4 Darbnespējas A lapu apmaksa.
5 Atlaišanas pabalsti, kas izmaksāti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2020. gadam" 3. panta ceturto daļu.

Paskaidrojums par:

PASK.ATL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:
Programma Darījuma apraksts Summa
     

PASK.ATL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:
Programma Darījuma apraksts Summa
     

PASK.1221 rindā "Atlaišanas pabalsti"
Izglītības iestādes nosaukums Summa
   

  Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)

Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā".

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 399Pieņemts: 16.06.2020.Stājas spēkā: 01.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 19.06.2020. OP numurs: 2020/119.20
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
315594
01.09.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)