Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 393

Rīgā 2020. gada 16. jūnijā (prot. Nr. 41 17. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
13. panta pirmo, otro, 2.1, ceturto, piekto un sesto daļu,
20. panta astoto daļu, 20.1 panta trešo un ceturto daļu,
20.2 panta piekto daļu un 23. panta pirmo, 1.2, 1.5, otro un
2.1 daļu, likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
38. panta otro daļu, Mikrouzņēmumu nodokļa likuma
4. panta devīto daļu un Jaunuzņēmumu darbības
atbalsta likuma 6. panta devīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 145. nr.; 2011, 52., 157., 205. nr.; 2012, 48., 161. nr.; 2013, 37., 224. nr.; 2014, 6., 72., 190. nr.; 2015, 61. nr.; 2016, 67., 220. nr.; 2017, 26., 52., 254. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 13. panta pirmo, otro, 2.1, ceturto, piekto un sesto daļu, 20. panta astoto daļu, 20.1 panta trešo un ceturto daļu, 20.2 panta piekto daļu un 23. panta pirmo, 1.2, 1.5, otro un 2.1 daļu, likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38. panta otro daļu, Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4. panta devīto daļu un Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 6. panta devīto daļu";

1.2. izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. iesniedz darba devēja ziņojumu, pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumu, kā arī sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja ziņojumu (ziņojumā ietilpst arī ziņas par darba ņēmējiem);";

1.3. aizstāt 8.4 punkta otrajā teikumā vārdus "nākamajā mēnesī līdz datumam, kas noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš" ar vārdiem "līdz nākamā mēneša septiņpadsmitajam datumam";

1.4. svītrot 16. punktu;

1.5. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Valsts ieņēmumu dienests reģistrē darba devēja sniegtās ziņas par darba ņēmējiem, ņemot vērā informāciju, ko sniedz valsts iestādes, kuras piešķir, aprēķina un izmaksā izdienas pensijas. Minētās valsts iestādes līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam elektroniski nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par personām, kurām piešķirta izdienas pensija. Informācijā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un pensijas piešķiršanas datumu.";

1.6. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) katru mēnesi līdz septiņpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu (3. pielikums).";

1.7. aizstāt 21.1 punkta ievaddaļā vārdus "ziņojumu par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" ar vārdiem "sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja ziņojumu";

1.8. aizstāt 21.2 punkta ievaddaļā vārdus "Maksātnespējas administrācija" ar vārdiem "Maksātnespējas kontroles dienests";

1.9. svītrot 22. punktā vārdus "(mēnesis, par kuru darba devējam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas, un mēnesis, kurā ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis)";

1.10. aizstāt 25. punktā vārdus "kuri ir izdienas pensijas saņēmēji" ar vārdiem "kuriem ir piešķirta izdienas pensija";

1.11. izteikt 26.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.4. iedzīvotāju ienākuma nodokli (8. aile) no darba ņēmēja darba ienākumiem, ko maksā pārskata mēnesim sekojošajā mēnesī (arī no deponētajiem darba ienākumiem) (8. ailei nav aritmētiskas sakarības ar 4. un 5. aili).";

1.12. izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas, darba devēja ziņojumā norāda personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu, iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ziņojuma 4., 5., 6. un 7. ailē ieraksta nulli.";

1.13. svītrot 28.4. apakšpunktā vārdu "ieturēto";

1.14. aizstāt 29. punkta ievaddaļā vārdus "maksātnespējas procesa administrators un jaunuzņēmums" ar vārdiem "maksātnespējas procesa administrators, jaunuzņēmums, lēmējiestāde un izpildiestāde";

1.15. izteikt 29.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.3. par mēnesi, par kuru ir aprēķināta atlīdzība atbilstoši uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līguma nosacījumiem, kā arī prēmija vai citi ienākumi uz iepriekšējo darba attiecību pamata, vai par periodu, kad persona ir bijusi darba ņēmējs, izņemot šo noteikumu 29.1. apakšpunktā minēto gadījumu. Darba devēja ziņojumā norāda aprēķināto atlīdzību (4. aile), obligātās iemaksas (5. aile) un nākamo obligāto iemaksu veikšanas datumu, kas seko dienai, kad aprēķina darba ienākumus par pārskata mēnesi (10. aile).";

1.16. izteikt 30.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.5. lēmējiestāde vai izpildiestāde (darba devējs) - par personu, kurai saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu  vai Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumu atlīdzina obligātās iemaksas no nesaņemtajiem darba ienākumiem vai zaudējumu atlīdzības. Aizpilda 3. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 10. aili;";

1.17. aizstāt 31. punktā vārdus "maksātnespējas procesa administrators" ar vārdiem "maksātnespējas procesa administrators, lēmējiestāde un izpildiestāde";

1.18. papildināt noteikumus ar 31.2 punktu šādā redakcijā:

"31.2 Obligātās iemaksas un darba ienākumus par personu, par kuru veic obligātās iemaksas saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu  vai Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumu, reģistrē par to mēnesi, par kuru iesniegts darba devēja ziņojums.";

1.19. izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumu (4. pielikums) likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajā termiņā.";

1.20. svītrot IV1 nodaļu;

1.21. papildināt V nodaļu ar 43.6 punktu šādā redakcijā:

"43.6 Darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) darba devēja ziņojumu par 2020. gada decembri aizpilda šādi:

43.6 1. decembrī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli norāda darba devēja ziņojumā atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim;

43.6 2. 2021. gada janvārī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir jāiemaksā vienotajā nodokļa kontā līdz 2021. gada 23. janvārim, norāda darba devēja ziņojumā, kuru iesniedz par personām, kuras nav sociāli apdrošināmas, aizpildot 1., 2., 3. un 8. aili.";

1.22. svītrot 2. pielikumu;

1.23. izteikt 3. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Darba devēja ziņojums";

1.24. svītrot 3. pielikumā tekstu "Darba ienākumu izmaksas datums   ";

1.25. aizstāt 3. pielikumā vārdus "kuri ir izdienas pensijas saņēmēji" ar vārdiem "kuriem ir piešķirta izdienas pensija";

1.26. papildināt 3. pielikumu aiz rindkopas "□ profesionāls sportists" ar rindkopu šādā redakcijā:

" persona, par kuru veic obligātās iemaksas saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu vai Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumu";

1.27. izteikt 3. pielikuma 8. ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (euro)";

1.28. izteikt 3. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums";

1.29. izteikt 4. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums";

1.30. aizstāt 4. pielikumā vārdus "kurš ir izdienas pensijas saņēmējs" ar vārdiem "kuram ir piešķirta izdienas pensija";

1.31. svītrot 5. pielikumu.

2. Šo noteikumu 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.9., 1.11., 1.12., 1.13., 1.15., 1.19., 1.21., 1.22., 1.23., 1.24., 1.26., 1.27., 1.28. un 1.29. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 393Pieņemts: 16.06.2020.Stājas spēkā: 20.06.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 19.06.2020. OP numurs: 2020/119.14
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
315584
20.06.2020
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"