Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Labklājības ministrijas rīkojums Nr.30

Rīgā 02.02.1998.

Par minimālajām prasībām institūcijām, kuras sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus

Izdots saskaņā ar likuma "Par sociālo palīdzību" 10.panta trešo daļu

un Ministru kabineta 1997.gada 5.augusta noteikumu nr.286

"Labklājības ministrijas nolikums" 3.5.apakšpunktu

Lai nodrošinātu sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu pēc vienotiem principiem, veicinātu pakalpojumu saņēmēju vajadzību labāku apmierināšanu un uzlabotu sociālās palīdzības pakalpojumu sniedzēju darba kvalitāti

1. Apstiprināt:

1.1. Minimālās prasības bērnu sociālās aprūpes iestādei (1. pielikums);

1.2. Minimālās prasības sociālās aprūpes iestādei pieaugušām personām (2. pielikums);

1.3. Minimālās prasības krīzes centram (3. pielikums);

1.4. Minimālās prasības dienas aprūpes centram personām ar garīga rakstura traucējumiem (4.pielikums);

1.5. Minimālās prasības naktspatversmei (5. pielikums);

1.6. Minimālās prasības sociālās palīdzības dienestam (6. pielikums).

2. Noteikt, ka minimālās prasības attiecas uz valsts un pašvaldību institūcijām, kas sniedz iedzīvotājiem sociālās palīdzības pakalpojumus vai gatavojas uzsākt noteikta veida sociālās palīdzības pakalpojumu (turpmāk - "pakalpojumi") sniegšanu.

3. Valsts un pašvaldību institūcijām, kuras sniedz pakalpojumus, līdz katra gada 1.martam sagatavot pārskatu par minimālo prasību izpildi iepriekšējā gadā un iesniegt to Labklājības ministrijai.

4. Valsts un pašvaldību institūcijām, kuras pārrauga un kontrolē pakalpojumu sniegšanu, izmantot sagatavoto pārskatu pārraudzībai un pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai.

5. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

6. Minimālās prasības, izņemot prasības par vadītāja un darbinieku profesionalitāti un kvalifikācijas celšanu (pielikumu 2.punkts), ir jāizpilda līdz l999.gada 1.janvārim un jāpiemēro tās turpmāk.

7. Minimālās prasības par vadītāja un darbinieku profesionalitāti un kvalifikācijas celšanu ir jāizpilda līdz 2000.gada 1.janvārim un jāpiemēro tās turpmāk.

Ministrs V. Makarovs

1.pielikums

Minimālās prasības bērnu sociālās aprūpes iestādei

1. Bērnu sociālās aprūpes iestāde (turpmāk - arī "iestāde") ir institūcija, kura nodrošina noteikta veida sociālās palīdzības pakalpojumu (turpmāk - "pakalpojumi") sniegšanu bērniem - bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem vai bērniem invalīdiem. Bērnu sociālās aprūpes iestāde ir šo bērnu pastāvīgā dzīves vieta, te tiek veikta bērnu aprūpe, audzināšana un rehabilitācija.

2. Minimālās prasības nosaka vienotus principus institūcijas darbībai un darbības kvalitātes novērtēšanai.

3. Minimālās prasības ir prasību kopums, kuru izpilde:

3.1. pakalpojuma saņēmējam (turpmāk - "bērns", arī "klients") garantē viņa interešu ievērošanu un saņemtā pakalpojuma noteiktu kvalitātes līmeni;

3.2. institūcijai, kura sniedz pakalpojumus, (turpmāk - arī "pakalpojuma sniedzējs") ļauj uzturēt un nepārtraukti uzlabot sniegtā pakalpojuma kvalitāti;

3.3. institūcijai, kura pārrauga un kontrolē pakalpojumu sniegšanu, ļauj novērtēt pakalpojuma sniedzēja darbību.

4. Bērnu sociālās aprūpes iestādei ir jānodrošina minimālo prasību piemērošana.

5. Minimālo prasību izpilde ir līdzeklis bērna vajadzību labākai apmierināšanai un pakalpojuma sniedzēja darbības uzlabošanai un attīstības plānošanai.

6. Darbības kvalitātes uzlabošana ir process, tāpēc minimālo prasību izpilde jāveic pakāpeniski - fiksētos termiņos.

7. Informācija ir sakārtota tabulā trīs vertikālos un trīs horizontālos līmeņos pa tēmām.

8. Vertikālos līmeņos iekļauta šāda informācija:

8.1. "garantijas klientam", kur uzskaitīts, ko pakalpojuma sniedzējam ir pienākums garantēt bērnam;

8.2. "minimālās prasības", kur uzskaitīts, kādām prasībām jābūt izpildītām, lai institūcija varētu realizēt pakalpojumus tādā līmenī, kādu garantējusi. Minimālās prasības attiecas uz pakalpojuma sniedzēju;

8.3. "kontrolsaraksts", kur uzskaitīti novērtējuma faktori, pēc kuriem nosaka, vai minimālās prasības ir izpildītas. Atbilstoši norādītajiem faktoriem pakalpojuma sniedzējs var sekot savai darbībai un uzlabot to; var vērtēt, cik lielā mērā ir izpildītas minimālās prasības, kādus pasākumus ir jāveic, lai prasības izpildītu. Valsts vai pašvaldību institūcija, kas veic pārraudzību un kontroli, izmanto kontrolsarakstu, lai novērtētu pakalpojuma sniedzēja darbību.

9. Horizontālos līmeņos iekļauta šāda informācija:

9.1. "vadība", kur iekļautas vispārīgas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz pakalpojuma sniedzēja darba organizāciju un attieksmi pret bērnu;

9.2. "pakalpojumi", kur iekļautas specifiskas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz konkrēto pakalpojuma veidu;

9.3. "vide", kur iekļautas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz apkārtējo vidi un vides kvalitāti.

10. Informācija par garantijām bērnam, minimālajām prasībām un novērtējuma faktoriem ir sekojoša:

2.pielikums

Minimālās prasības sociālās aprūpes iestādei pieaugušām personām

1. Sociālās aprūpes iestāde pieaugušām personām (turpmāk - "iestāde") ir institūcija, kura nodrošina noteikta veida sociālās palīdzības pakalpojumu (turpmāk - "pakalpojumi") sniegšanu pensijas vecuma personām, pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem vai invalīdiem. Iestāde ir minēto personu pastāvīgā dzīves vieta, te tiek veikta personu aprūpe un rehabilitācija.

2. Minimālās prasības nosaka vienotus principus iestāžu darbībai un darbības kvalitātes novērtēšanai.

3. Minimālās prasības ir prasību kopums, kuru izpilde:

3.1. pakalpojuma saņēmējam (turpmāk - arī "klients") garantē viņa interešu ievērošanu un saņemtā pakalpojuma noteiktu kvalitātes līmeni;

3.2. institūcijai, kura sniedz pakalpojumus, (turpmāk - arī "pakalpojuma sniedzējs") ļauj uzturēt un nepārtraukti uzlabot sniegtā pakalpojuma kvalitāti;

3.3. institūcijai, kura pārrauga un kontrolē pakalpojumu sniegšanu, ļauj novērtēt pakalpojuma sniedzēja darbību.

4. Iestādei ir jānodrošina minimālo prasību piemērošana.

5. Minimālo prasību izpilde ir līdzeklis klienta vajadzību labākai apmierināšanai un pakalpojuma sniedzēja darbības uzlabošanai un attīstības plānošanai.

6. Darbības kvalitātes uzlabošana ir process, tāpēc minimālo prasību izpilde jāveic pakāpeniski - fiksētos termiņos.

7. Informācija ir sakārtota tabulā trīs vertikālos un trīs horizontālos līmeņos pa tēmām.

8. Vertikālos līmeņos iekļauta šāda informācija:

8.1. "garantijas klientam", kur uzskaitīts, ko pakalpojuma sniedzējam ir pienākums garantēt klientam;

8.2. "minimālās prasības", kur uzskaitīts, kādām prasībām jābūt izpildītām, lai institūcija varētu realizēt pakalpojumus tādā līmenī, kādu garantējusi. Minimālās prasības attiecas uz pakalpojuma sniedzēju;

8.3. "kontrolsaraksts", kur uzskaitīti novērtējuma faktori, pēc kuriem nosaka, vai minimālās prasības ir izpildītas. Atbilstoši norādītajiem faktoriem pakalpojuma sniedzējs var sekot savai darbībai un uzlabot to; var vērtēt, cik lielā mērā ir izpildītas minimālās prasības, kādus pasākumus ir jāveic, lai prasības izpildītu. Valsts vai pašvaldību institūcija, kas veic pārraudzību un kontroli, izmanto kontrolsarakstu, lai novērtētu pakalpojuma sniedzēja darbību.

9. Horizontālos līmeņos iekļauta šāda informācija:

9.1. "vadība", kur iekļautas vispārīgas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz pakalpojuma sniedzēja darba organizāciju un attieksmi pret klientu;

9.2. "pakalpojumi", kur iekļautas specifiskas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz konkrēto pakalpojuma veidu;

9.3. "vide", kur iekļautas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz apkārtējo vidi un vides kvalitāti.

10. Informācija par garantijām klientam, minimālajām prasībām un novērtējuma faktoriem ir sekojoša:

3.pielikums

Minimālās prasības krīzes centram

1. Krīzes centrs (turpmāk - "centrs ) ir institūcija, kura nodrošina noteikta veida sociālās palīdzības pakalpojumu (turpmāk - "pakalpojumi") sniegšanu - palīdzību krīzes situācijā nonākušai personai, lai veicinātu personas psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu. Krīzes situācijā nonākusi persona pēc kāda psiholoģiski traumatiska notikuma pārdzīvo spēcīgu psihoemocionālu stresu, kā rezultātā personai ir apgrūtināta sociālā funkcionēšana.

2. Minimālās prasības nosaka vienotus principus centru darbībai un darbības kvalitātes novērtēšanai.

3. Minimālās prasības ir prasību kopums, kuru izpilde:

3.1. pakalpojuma saņēmējam (turpmāk - arī "klients") garantē viņa interešu ievērošanu un saņemtā pakalpojuma noteiktu kvalitātes līmeni;

3.2. institūcijai, kura sniedz pakalpojumus, (turpmāk - arī "pakalpojuma sniedzējs") ļauj uzturēt un nepārtraukti uzlabot sniegtā pakalpojuma kvalitāti;

3.3. institūcijai, kura pārrauga un kontrolē pakalpojumu sniegšanu, ļauj novērtēt pakalpojuma sniedzēja darbību.

4. Centram ir jānodrošina minimālo prasību piemērošana.

5. Minimālo prasību izpilde ir līdzeklis klienta vajadzību labākai apmierināšanai un pakalpojuma sniedzēja darbības uzlabošanai un attīstības plānošanai.

6. Darbības kvalitātes uzlabošana ir process, tāpēc minimālo prasību izpilde jāveic pakāpeniski - fiksētos termiņos.

7. Informācija ir sakārtota tabulā trīs vertikālos un trīs horizontālos līmeņos pa tēmām.

8. Vertikālos līmeņos iekļauta šāda informācija:

8.1. "garantijas klientam", kur uzskaitīts, ko pakalpojuma sniedzējam ir pienākums garantēt klientam;

8.2. "minimālās prasības", kur uzskaitīts, kādām prasībām jābūt izpildītām, lai institūcija varētu realizēt pakalpojumus tādā līmenī, kādu garantējusi. Minimālās prasības attiecas uz pakalpojuma sniedzēju;

8.3. "kontrolsaraksts", kur uzskaitīti novērtējuma faktori, pēc kuriem nosaka, vai minimālās prasības ir izpildītas. Atbilstoši norādītajiem faktoriem pakalpojuma sniedzējs var sekot savai darbībai un uzlabot to; var vērtēt, cik lielā mērā ir izpildītas minimālās prasības, kādus pasākumus ir jāveic, lai prasības izpildītu. Valsts vai pašvaldību institūcija, kas veic pārraudzību un kontroli, izmanto kontrolsarakstu, lai novērtētu pakalpojuma sniedzēja darbību.

9. Horizontālos līmeņos iekļauta šāda informācija:

9.1. "vadība", kur iekļautas vispārīgas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz pakalpojuma sniedzēja darba organizāciju un attieksmi pret klientu;

9.2. "pakalpojumi", kur iekļautas specifiskas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz konkrēto pakalpojuma veidu;

9.3. "vide", kur iekļautas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz apkārtējo vidi un vides kvalitāti.

10. Informācija par garantijām klientam, minimālajām prasībām un novērtējuma faktoriem ir sekojoša:

4.pielikums

Minimālās prasības dienas aprūpes centram

personām ar garīga rakstura traucējumiem

1. Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk - "centrs") ir institūcija, kura dienas laikā nodrošina noteikta veida sociālās palīdzības pakalpojumu (turpmāk - "pakalpojumi") sniegšanu - aprūpi un rehabilitāciju personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras parasti uzturas ģimenē, ir sasniegušas 16 gadu vecumu, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus, nav nodarbinātas.

2. Minimālās prasības nosaka vienotus principus centru darbībai un darbības kvalitātes novērtēšanai.

3. Minimālās prasības ir prasību kopums, kuru izpilde:

3.1. pakalpojuma saņēmējam (turpmāk - arī "klients") garantē viņa interešu ievērošanu un saņemtā pakalpojuma noteiktu kvalitātes līmeni;

3.2. institūcijai, kura sniedz pakalpojumus, (turpmāk - arī "pakalpojuma sniedzējs") ļauj uzturēt un nepārtraukti uzlabot sniegtā pakalpojuma kvalitāti;

3.3. institūcijai, kura pārrauga un kontrolē pakalpojumu sniegšanu, ļauj novērtēt pakalpojuma sniedzēja darbību.

4. Centram ir jānodrošina minimālo prasību piemērošana.

5. Minimālo prasību izpilde ir līdzeklis klienta vajadzību labākai apmierināšanai un pakalpojuma sniedzēja darbības uzlabošanai un attīstības plānošanai.

6. Darbības kvalitātes uzlabošana ir process, tāpēc minimālo prasību izpilde jāveic pakāpeniski - fiksētos termiņos.

7. Informācija ir sakārtota tabulā trīs vertikālos un trīs horizontālos līmeņos pa tēmām.

8. Vertikālos līmeņos iekļauta šāda informācija:

8.1. "garantijas klientam", kur uzskaitīts, ko pakalpojuma sniedzējam ir pienākums garantēt klientam;

8.2. "minimālās prasības", kur uzskaitīts, kādām prasībām jābūt izpildītām, lai institūcija varētu realizēt pakalpojumus tādā līmenī, kādu garantējusi. Minimālās prasības attiecas uz pakalpojuma sniedzēju;

8.3. "kontrolsaraksts", kur uzskaitīti novērtējuma faktori, pēc kuriem nosaka, vai minimālās prasības ir izpildītas. Atbilstoši norādītajiem faktoriem pakalpojuma sniedzējs var sekot savai darbībai un uzlabot to; var vērtēt, cik lielā mērā ir izpildītas minimālās prasības, kādus pasākumus ir jāveic, lai prasības izpildītu. Valsts vai pašvaldību institūcija, kas veic pārraudzību un kontroli, izmanto kontrolsarakstu, lai novērtētu pakalpojuma sniedzēja darbību.

9. Horizontālos līmeņos iekļauta šāda informācija:

9.1. "vadība", kur iekļautas vispārīgas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz pakalpojuma sniedzēja darba organizāciju un attieksmi pret klientu;

9.2. "pakalpojumi", kur iekļautas specifiskas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz konkrēto pakalpojuma veidu;

9.3. "vide", kur iekļautas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz apkārtējo vidi un vides kvalitāti.

10. Informācija par garantijām klientam, minimālajām prasībām un novērtējuma faktoriem ir sekojoša:

5.pielikums

Minimālās prasības nakts patversmei

1. Nakts patversme (turpmāk - arī "iestāde") ir institūcija, kura nodrošina noteikta veida sociālās palīdzības pakalpojumu (turpmāk - "pakalpojumi") sniegšanu - personas bez pastāvīgas dzīvesvietas (pajumtes) krīzes situācijā te var pārlaist nakti, remdēt izsalkumu un saņemt padomu tālākai rīcībai, ja ir vēlēšanās mainīt savu patreizējo situāciju.

2. Minimālās prasības nosaka vienotus principus nakts patversmju darbībai un darbības kvalitātes novērtēšanai.

3. Minimālās prasības ir prasību kopums, kuru izpilde:

3.1. pakalpojuma saņēmējam (turpmāk - arī "klients") garantē viņa interešu ievērošanu un saņemtā pakalpojuma noteiktu kvalitātes līmeni;

3.2. institūcijai, kura sniedz pakalpojumus, (turpmāk - arī "pakalpojuma sniedzējs") ļauj uzturēt un nepārtraukti uzlabot sniegtā pakalpojuma kvalitāti;

3.3. institūcijai, kura pārrauga un kontrolē pakalpojumu sniegšanu, ļauj novērtēt pakalpojuma sniedzēja darbību.

4. Nakts patversmei ir jānodrošina minimālo prasību piemērošana.

5. Minimālo prasību izpilde ir līdzeklis klienta vajadzību labākai apmierināšanai un pakalpojuma sniedzēja darbības uzlabošanai un attīstības plānošanai.

6. Darbības kvalitātes uzlabošana ir process, tāpēc minimālo prasību izpilde jāveic pakāpeniski - fiksētos termiņos.

7. Informācija ir sakārtota tabulā trīs vertikālos un trīs horizontālos līmeņos pa tēmām.

8. Vertikālos līmeņos iekļauta šāda informācija:

8.1. "garantijas klientam", kur uzskaitīts, ko pakalpojuma sniedzējam ir pienākums garantēt klientam;

8.2. "minimālās prasības" , kur uzskaitīts, kādām prasībām jābūt izpildītām, lai institūcija varētu realizēt pakalpojumus tādā līmenī, kādu garantējusi. Minimālās prasības attiecas uz pakalpojuma sniedzēju;

8.3. "kontrolsaraksts" , kur uzskaitīti novērtējuma faktori, pēc kuriem nosaka, vai minimālās prasības ir izpildītas. Atbilstoši norādītajiem faktoriem pakalpojuma sniedzējs var sekot savai darbībai un uzlabot to; var vērtēt, cik lielā mērā ir izpildītas minimālās prasības, kādus pasākumus ir jāveic, lai prasības izpildītu. Valsts vai pašvaldību institūcija, kas veic pārraudzību un kontroli, izmanto kontrolsarakstu, lai novērtētu pakalpojuma sniedzēja darbību.

9. Horizontālos līmeņos iekļauta šāda informācija:

9.1. "vadība" , kur iekļautas vispārīgas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz pakalpojuma sniedzēja darba organizāciju un attieksmi pret klientu;

9.2. "pakalpojumi" , kur iekļautas specifiskas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz konkrēto pakalpojuma veidu;

9.3. "vide" , kur iekļautas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz apkārtējo vidi un vides kvalitāti.

10. Informācija par garantijām klientam, minimālajām prasībām un novērtējuma faktoriem ir sekojoša:

 

6.pielikums

Minimālās prasības sociālās palīdzības dienestam

1. Sociālās palīdzības dienests (turpmāk - "dienests") ir pašvaldības institūcija, kura nodrošina noteikta veida sociālās palīdzības pakalpojumu (turpmāk - "pakalpojumi") sniegšanu - materiālu un/vai morālu atbalstu ar padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi/savu ģimeni un/vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības tikai saviem spēkiem bez sabiedrības atbalsta un kurai ir vēlēšanās mainīt savu patreizējo situāciju.

2. Minimālās prasības nosaka vienotus principus dienestu darbībai un dienestu darbības kvalitātes novērtēšanai.

3. Minimālās prasības ir prasību kopums, kuru izpilde:

3.1. pakalpojuma saņēmējam (turpmāk - arī "klients") garantē viņa interešu ievērošanu un saņemtā pakalpojuma noteiktu kvalitātes līmeni;

3.2. institūcijai, kura sniedz pakalpojumus (turpmāk - arī "pakalpojuma sniedzējs"), ļauj uzturēt un nepārtraukti uzlabot sniegtā pakalpojuma kvalitāti;

3.3. institūcijai, kura pārrauga un kontrolē pakalpojumu sniegšanu, ļauj novērtēt pakalpojuma sniedzēja darbību.

4. Dienestam ir jānodrošina minimālo prasību piemērošana.

5. Minimālo prasību izpilde ir līdzeklis klienta vajadzību labākai apmierināšanai un pakalpojuma sniedzēja darbības uzlabošanai un attīstības plānošanai.

6. Darbības kvalitātes uzlabošana ir process, tāpēc minimālo prasību izpilde jāveic pakāpeniski - fiksētos termiņos.

7. Informācija ir sakārtota tabulā trīs vertikālos un trīs horizontālos līmeņos pa tēmām.

8. Vertikālos līmeņos iekļauta šāda informācija:

8.1. "garantijas klientam" , kur uzskaitīts, ko pakalpojuma sniedzējam ir pienākums garantēt klientam;

8.2. "minimālās prasības" , kur uzskaitīts, kādām prasībām jābūt izpildītām, lai institūcija varētu realizēt pakalpojumus tādā līmenī, kādu garantējusi. Minimālās prasības attiecas uz pakalpojuma sniedzēju;

8.3. "kontrolsaraksts" , kur uzskaitīti novērtējuma faktori, pēc kuriem nosaka, vai minimālās prasības ir izpildītas. Atbilstoši norādītajiem faktoriem pakalpojuma sniedzējs var sekot savai darbībai un uzlabot to; var vērtēt, cik lielā mērā ir izpildītas minimālās prasības, kādus pasākumus ir jāveic, lai prasības izpildītu. Valsts vai pašvaldību institūcija, kas veic pārraudzību un kontroli, izmanto kontrolsarakstu, lai novērtētu pakalpojuma sniedzēja darbību.

9. Horizontālos līmeņos iekļauta šāda informācija:

9.1. "vadība" , kur iekļautas vispārīgas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz pakalpojuma sniedzēja darba organizāciju un attieksmi pret klientu;

9.2. "pakalpojumi" , kur iekļautas specifiskas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz konkrēto pakalpojuma veidu;

9.3. "vide" , kur iekļautas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz apkārtējo vidi un vides kvalitāti.

10. Informācija par garantijām klientam, minimālajām prasībām un novērtējuma faktoriem ir sekojoša:

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par minimālajām prasībām institūcijām, kuras sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Labklājības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 30Pieņemts: 02.02.1998.Stājas spēkā: 18.02.1998.Zaudē spēku: 21.12.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 40/41, 17.02.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
31547
18.02.1998
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"