Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 343

Rīgā 2020. gada 2. jūnijā (prot. Nr. 38 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta 3.1
un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 87. nr.; 2017, 41. nr.; 2018, 28., 201. nr.; 2019, 146. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. punktā skaitli "2019." ar skaitli "2020.".

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Atbalstu piešķir:

3.1. šādiem meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektiem (turpmāk - attīstības projekti), kas nav saistīti ar saimniecisko darbību:

3.1.1. pasākuma "Meža dienas 2020" norises nodrošināšanai - 60 000 euro;

3.1.2. meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas norises nodrošināšanai (informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam) - 37 000 euro;

3.1.3. meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" laureātu balvu fondam - 23 700 euro;

3.1.4. skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens"" - 22 000 euro;

3.1.5. bukleta "Meža nozare skaitļos un faktos" izdošanai - 5000 euro;

3.1.6. grāmatas par bērzu izdošanai, izmantojot skolēnu konkursā "Mūsu mazais pārgājiens" apkopoto informāciju "No folkloras, tautas dzīves ziņas līdz biznesam un nākotnes bioekonomikai", - 13 000 euro;

3.1.7. privātā meža īpašnieku izglītošanai paredzēta informatīvā materiāla "Egļu audžu aizsardzība pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus L.)" sagatavošanai, pamatojoties uz meža kaitēkļu un slimību monitoringa datiem, - 5000 euro;

3.1.8. meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" izgatavošanai - 10 000 euro;

3.2. šādiem meža nozares prioritārās jomas zinātniskās izpētes projektiem (turpmāk - izpētes projekti), kas atbilst Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk - regula Nr. 702/2014), 31. panta nosacījumiem:

3.2.1."Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings, metodikas pilnveide, ņemot vērā personas datu aizsardzības prasības" - 13 000 euro;

3.2.2. "Meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa komponentes pilnveide nacionālajā meža monitoringā" - 27 507 euro;

3.2.3. "Latvijas situācijai atbilstošā meža apsaimniekošanas SEG emisiju un piesaistes references līmeņa noteikšanas 2021.-2025. un 2026.-2030. gadam papildinājums atbilstoši Eiropas Komisijas tehniskajam novērtējumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulu (ES) 2018/841 par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu Nr. 529/2013/ES", ko īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", - 6000 euro;

3.2.4. "Koksnes kā enerģijas avota informācijas apzināšana un datu sagatavošana par Latviju kopīgajai koksnes aptaujai (Joint Wood Energy Enquiry UNECE/FAO, ECE/FAO)" - 15 000 euro;

3.3. ekspertiem par projektu iesniegumu un izpildes pārskatu vērtēšanu -720 euro."

3. Izteikt 4. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Uz atbalstu izpētes projektu īstenošanai var pieteikties institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst regulas Nr. 702/2014 2. panta 50. punktā noteiktajai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas definīcijai."

4. Aizstāt 6. punktā skaitli "3.1.3." ar skaitļiem un vārdu "3.1.3., 3.2.2. un 3.2.3.".

5. Aizstāt 9.1. apakšpunktā skaitļus un vārdu "10.9. vai 10.10." ar skaitļiem un vārdu "10.9., 10.10., 10.11., 10.12., 10.13. vai 10.14.".

6. Papildināt noteikumus ar 10.11., 10.12., 10.13. un 10.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.11. projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

10.12. projekta iesniedzējs neatbilst regulas Nr. 702/2014 2. panta 14. punktā noteiktajām pazīmēm;

10.13. uz zinātniskās izpētes projekta iesniedzēju nav attiecināts regulas Nr. 702/2014 1. panta 5. punktā noteiktais līdzekļu atgūšanas rīkojums;

10.14. projekta iesniedzējs ir izpildījis visu līdz šim noslēgto līgumu nosacījumus un noteikumus par fonda finansējuma saņemšanu, un tam nav nenokārtotu saistību par fonda finansētajiem projektiem."

7. Aizstāt 12. punktā skaitļus un vārdu "3.1.1., 3.1.2., 3.1.4. un 3.1.5." ar skaitļiem un vārdu "3.1.1., 3.1.2., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6. un 3.1.7.".

8. Aizstāt 13.1. apakšpunktā skaitļus un vārdu "3.2.1. un 3.2.2." ar skaitļiem un vārdu "3.2.1., 3.2.2. un 3.2.4.".

9. Papildināt 17. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Izpētes projektiem attiecināmās izmaksas ir regulas Nr. 702/2014 31. pantā noteiktās attiecināmās izmaksas, kas pamatotas ar attaisnojošiem dokumentiem."

10. Izteikt 18. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"18. Projekta finansējums ir 100 procentu apmērā no attiecināmām izmaksām. Projektā nav attiecināmas šādas izmaksas:".

11. Izteikt 24.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.2. pēc projekta īstenošanas izpētes projekta izpildes pārskatu līdz nākamā gada 1. februārim ievieto Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnisko pētījumu datubāzē, iesniedz fonda sekretariātam ievietošanai Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, kā arī nodrošina bezmaksas projekta rezultātu pieejamību piecu gadu laikā no to publicēšanas dienas."

12. Izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. aprīļa
noteikumiem Nr. 265

Projekta iesniegums valsts atbalsta saņemšanai

Pretendents  
Lauku atbalsta dienesta (LAD) klienta numurs  
Projekta iesnieguma numurs  

Apliecinājums par projekta iesnieguma reģistrēšanu (aizpilda LAD darbinieks):

LAD klienta numurs  
Projekta iesnieguma numurs  
Projekta iesnieguma reģistrēšanas datums  
LAD darbinieka vārds, uzvārds un paraksts  

A. VISPĀRĪGĀ DAĻA

A.1. Vispārīga informācija par projekta iesniedzēju

Pilns pretendenta nosaukums   Institūcijas vadītāja vārds, uzvārds  
Reģistrācijas numurs   PVN maksātāja numurs  

A.2. Pretendenta adrese un kontaktinformācija

A.2.1. Pretendenta juridiskā adrese

Iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs/mājas nosaukums   Novads, pagasts  
Pilsēta   Pasta indekss  

A.2.2. Pretendenta kontaktadrese (adrese korespondencei) (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses)

Iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs/mājas nosaukums   Novads, pagasts  
Pilsēta   Pasta indekss  

A.2.3. Pretendenta kontaktinformācija

Tālruņa numurs   Faksa numurs  
E-pasta adrese   Tīmekļvietnes adrese  

A.3. Pretendenta kontaktpersona (projekta vadītājs)

Projekta vadītāja vārds, uzvārds   Projekta vadītāja amats  
Tālruņa, faksa numurs   E-pasta adrese  

B. Informācija par projektu

B.1. Projekta nosaukums

 

B.2. Projekta mērķis

 

B.3. Projekta īstenošanas laiks (projekta iesniegšanas gadā)

  mēnesis gads   mēnesis gads
Projekta sākuma termiņš     Projekta beigu termiņš    

B.4. Projekta apraksts

B.4.1. Projekta atbilstība (atzīmēt ar X)

Izpētes projekts  
Attīstības projekts  

B.4.2. Problēmas risinājuma apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm)

 

B.4.3. Projekta uzdevumi - detalizēts apraksts par darbībām, kuras plānots īstenot, to īstenošanas shēma, katra darba izpildītāja pienākumi un uzdevumi projektā (līdz 1500 rakstu zīmēm)

 

B.4.4. Projekta sasniedzamie rezultatīvie rādītāji un risinājumi to sasniegšanai (līdz 1000 rakstu zīmēm)

Sasniedzamais rezultatīvais rādītājs Risinājums rādītāja sasniegšanai

B.4.5. Kā tiks nodrošināta projekta gaitā izveidotās infrastruktūras uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (izpētes projektiem) (līdz 500 rakstu zīmēm)

 

B.4.6. Projekta īstenošanā iesaistītie partneri

 

B.4.7. Projekta metodika (izpētes projektiem)

 

B.4.8. Sabiedrības daļa, kas iegūtu no projekta īstenošanas (attīstības projektiem)

 

B.4.9. Projekta īstenošanas vieta

Valsts, pilsēta  
Novads, pagasts  

B.4.10. Projekta izmaksas

Kopējais projekta finansējums (norādīt veselos euro)
Meža attīstības fonds Cits Cita finansētāja nosaukums

euro

% no kopējā projekta finansējuma

euro

% no kopējā projekta finansējuma
         
Projekta īstenošanas izmaksas no Meža attīstības fonda1
Darba alga
Vārds, uzvārds Viena mēneša izmaksas, euro Mēnešu skaits Kopā, euro % no kopējām izmaksām
Kopā
Valsts sociālā apdrošināšana
Vārds, uzvārds Viena mēneša izmaksas, euro Mēnešu skaits Kopā, euro % no kopējām izmaksām
Kopā
Izmaksu pozīcijas Cena par vienību, euro Vienību skaits Kopā izmaksas, euro % no kopējām izmaksām
ar PVN bez PVN ar PVN bez PVN x
1 2 3 4 5 = 2 x 4 6 = 3 x 4 x
Materiāli
(nosaukums) x
x
Kopā
Pakalpojumi
(nosaukums) x
x
Kopā
Atskaitījumi institūcijas infrastruktūras uzturēšanai, piemēram, telpu īre, elektroenerģija, apkure (ne vairāk kā 10 % no kopējām projekta izmaksām)
(nosaukums) x
Kopā
Komandējumi
Valsts, pilsēta Vienas personas izmaksas, euro Personu skaits Kopā, euro % no kopējām izmaksām
KOPĀ Ar PVN Bez PVN2 100 %

B.4.11. Informācija par projekta vadītāja un izpildītāja plānoto darba slodzi (h) projekta īstenošanas gadā citos projektos

Vārds, uzvārds Projekta nosaukums un finansētājs Slodze (h)

B.4.12. Komandējumu apraksts

Komandējuma valsts, pilsēta Komandētā persona (vārds, uzvārds) Komandējuma mērķis, projekta uzdevums (numurs), kura īstenošanā ietilpst komandējums

B.5. Projekta vadītāja un izpildītāju nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti ar projektu saistītā jomā

Izpētes projektiem
Monogrāfijas, grāmatas (skaits)
Publikācijas (skaits), tai skaitā:
starptautiski citējamos zinātniskos žurnālos (skaits)
nacionālas nozīmes zinātniskos žurnālos (skaits)
zinātniskos un citos izdevumos (skaits)
Dalība starptautiskos projektos (skaits)
Informatīvie pasākumi (piemēram, semināri, priekšlasījumi un lekcijas) (nosaukums):
Nozīmīgākās publikācijas (nosaukums, autors, gads, izdevums, numurs, lappuses), projekti, starptautiskie projekti (nosaukums, gads, finansētājs) un patenti (nosaukums, autors, gads, numurs, valsts):
 
Attīstības projektiem
Iepriekš vadīti projekti (skaits)
Piedalīšanās projektu īstenošanā izpildītāja statusā (skaits)
Nozīmīgākie projekti (nosaukums, gads, finansētājs, pienākumi projekta īstenošanā):

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Aizpilda projekta iesniedzējs
atbilstošo atbildi atzīmē ar X
neattiecas
1. Projekta iesnieguma veidlapa oriģināls
2. Citi iesniegtie dokumenti
   
Projekts iesniegts . gada      
      diena mēnesis  
Projekta iesniedzējs
  (vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīmes.

1. 1 Visas izmaksas pierāda ar apliecinošiem dokumentiem.

2. 2 Ja pievienotās vērtības nodokli projekta īstenotājs var atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu jomā.

3. Dokumenta rekvizītus "projekts iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. aprīļa
noteikumiem Nr. 265

Kopsavilkums par projektam paredzēto finanšu līdzekļu izlietojumu

Projekta nosaukums  
Atbalsta saņēmējs
Projekta iesnieguma numurs

Projekta īstenošanas laiks: no 20__. gada __. ___________ līdz 20__. gada __. ___________

Projekta finanšu līdzekļu izlietojums
Nr.
p. k.
Tāmes pozīcijas nosaukums Pozīcijas summa tāmē, euro Darījuma partneris Darījumu apliecinoša dokumenta nosaukums (rēķins, pavadzīme, līgums u. c.), numurs, datums Izmaksu apliecinošo dokumentu nosaukums (maksājuma uzdevuma numurs vai kases izdevumu ordera numurs), datums Attiecināmās izmaksas, euro
ar PVN bez PVN
PAVISAM KOPĀ
 
(atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Z. v.

Datums* _________________

Pārskatu sagatavoja:

vārds, uzvārds
amats
tālruņa numurs e-pasta adrese

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 343Pieņemts: 02.06.2020.Stājas spēkā: 05.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 04.06.2020. OP numurs: 2020/107.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
315161
05.06.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)