Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 341

Rīgā 2020. gada 2. jūnijā (prot. Nr. 38 22. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 2. panta
1. punkta "a" apakšpunktu un 17. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 4. nr.; 2017, 62. nr.; 2018, 135. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Sēklas ieved, audzē, sagatavo, saiņo un tirgo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (turpmāk – Augu veselības regula), 3., 4., 5., 14., 37., 79., 81., 82., 83. un 88. pantu, Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (turpmāk – Regula 2019/2072), 3., 5., 6. un 13. pantu, normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā un šajos noteikumos noteiktajām prasībām."

2. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Termins "Savienībā reglamentēts nekarantīnas organisms" lietots Augu veselības regulas 36. panta izpratnē. Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi ir šo noteikumu 4., 5., 9. un 11. pielikumā minētie kaitīgie organismi, kas ietekmē sēklas kartupeļu kvalitāti."

3. Svītrot II nodaļas nosaukumā vārdu "ievedēju".

4. Svītrot 5. punktu.

5. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Lai reģistrētos Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā (turpmāk – reģistrs), persona iesniedz dienestā iesniegumu tās iekļaušanai reģistrā saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu. Sēklaudzētājs reģistrācijas iesniegumam pievieno sēklaudzēšanai paredzēto lauku plānu, norādot platību (ha), un informāciju par lauku vēstures kārtošanu."

6. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Personu, kas nodarbojas ar sertificētu sēklu audzēšanu vai sēklu apriti, dienests reģistrē Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā."

7. Aizstāt 9.2. apakšpunktā vārdus "Uzņēmumu reģistrā" ar vārdu "komercreģistrā".

8. Izteikt 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11. Dienests savā tīmekļvietnē ievieto Sēklu un šķirņu aprites likuma 4. panta piektajā daļā noteikto informāciju par reģistrētajām personām.

12. Dienests:

12.1. pieņem lēmumu par personas reģistrācijas anulēšanu saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 4. panta trešo daļu vai attiecīgu lēmumu, ja atkārtoti konstatēta šo noteikumu VII, VIII, X vai XI nodaļā minēto prasību neievērošana un par to ir sagatavots akts;

12.2. piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo personai lēmumu par reģistrācijas anulēšanu."

9. Aizstāt 14. punktā skaitļus un vārdus "6.1. vai 6.2. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "6. punktā".

10. Aizstāt 18.1.1. apakšpunktā vārdus "augu mēģenēs" ar vārdu "mikroaugu".

11. Svītrot 19. punkta otro teikumu.

12. Izteikt 20.1. un 20.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1. pirmsbāzes TC kategorija (PBTC) – mikroaugi, mikrobumbuļi un sīkbumbuļi, ko iegūst, ievērojot šādus nosacījumus:

20.1.1. selekcionārs vai šķirnes uzturētājs tos iegūst ar mikropavairošanas metodi;

20.1.2. tos audzē no ārējās vides norobežotā objektā – laboratorijā, siltumnīcā vai citā slēgtā vidē, īstenojot efektīvu pasākumu sistēmu, lai novērstu risku inficēties vai invadēties ar augiem kaitīgiem organismiem (turpmāk – pasākumu sistēma);

20.1.3. audzēšanai izmanto augu augšanas substrātu, kurā nav konstatēti Savienības karantīnas organismi un Savienības reglamentētie nekarantīnas organismi;

20.1.4. selekcionārs vai šķirnes uzturētājs iesniedz dienestā pirmsbāzes TC kategorijas (PBTC) materiāla audzēšanas shēmu ar informāciju par audzēšanas apstākļiem norobežotā objektā un pasākumu sistēmas aprakstu. Ja dienests konstatē, ka shēmā norādītie audzēšanas apstākļi vai pasākumu sistēma rada risku, ka pirmsbāzes TC kategorijas (PBTC) materiāls var inficēties vai invadēties ar augiem kaitīgiem organismiem, dienests nosaka termiņu nepilnību novēršanai;

20.2. pirmās paaudzes pirmsbāzes sēklas (PB1), ko iegūst no pirmsbāzes TC kategorijas (PBTC) materiāla, audzējot uz lauka;".

13. Aizstāt 29.2. apakšpunktā vārdus "Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus" ar vārdiem "Clavibacter sepedonicus".

14. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Sēklaudzētājs līdz sēklu ieguves gada 25. maijam iesniedz dienestā iesniegumu sēklaudzēšanas lauka apskatei saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu. Piesakot attiecīgo sēklaudzēšanas lauku valsts vai Eiropas Savienības tiešajam atbalstam, sēklaudzētājs:

31.1. iesniegumu lauka apskatei iesniedz pēc tam, kad iesniegts iesniegums atbalsta saņemšanai;

31.2. identisko informāciju par attiecīgo sēklaudzēšanas lauku abos iesniegumos norāda vienādi."

15. Izteikt 32.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.2. šo noteikumu 34. punktā minētos sēklu kvalitāti apliecinošos dokumentus un ierakstus lauku vēsturē;".

16. Papildināt noteikumus ar 32.5. un 32.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.5. vai sēklaudzēšanas lauki ir brīvi no Candidatus Liberibacter solanacearum un vai iepriekšējā lauka apskatē nav novēroti šī kaitīgā organisma simptomi;

32.6. vai iepriekšējā lauka apskatē nav novēroti Candidatus Phytoplasma solani simptomi."

17. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Izstādīto sēklu kvalitāti apliecina:

34.1. Latvijā sertificētai sēklai:

34.1.1. ja sēkla iegūta un paredzēta stādīšanai tajā pašā sēklaudzēšanas saimniecībā, – sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām;

34.1.2. ja sēkla iegādāta pie cita sēklaudzētāja, – augu pase, kas atbilst Augu veselības regulas 83. panta prasībām, ir oficiālās etiķetes krāsā un satur visu etiķetes informāciju, kā arī dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu;

34.2. citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificētai sēklai – augu pase, kas atbilst Augu veselības regulas 83. panta prasībām, ir oficiālās etiķetes krāsā un satur visu etiķetes informāciju, kā arī dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu;

34.3. Šveicē sertificētām sēklām – sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete, ko izsniegusi attiecīgās valsts pilnvarotā institūcija, un augu pase, kas atbilst Augu veselības regulas 83. panta prasībām, kā arī dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu."

18. Papildināt noteikumus ar 35.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.8. sēklaudzēšanas laukā iepriekšējā lauka apskatē ir novēroti Candidatus Liberibacter solanacearum un Candidatus Phytoplasma solani simptomi."

19. Papildināt 36. punktu aiz vārdiem "dienesta inspektors" ar vārdiem un skaitli "pirms tam atbilstoši šo noteikumu 36.1 2. apakšpunktam vienojoties ar sēklaudzētāju par piemērotāko laiku lauka apskatei".

20. Papildināt noteikumus ar 36.1 un 36.2 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Sēklaudzētājs:

36.1 1. sniedz dienesta inspektoram informāciju par sēklaudzēšanas stādījumos lietotajiem augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem un to lietošanas laiku;

36.1 2. vienojas ar dienesta inspektoru par lauka apskates laiku, ņemot vērā veikto un plānoto sēklaudzēšanas stādījumu apstrādi ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem;

36.1 3. parāda sēklaudzēšanas lauka atrašanās vietu dabā un nodrošina dienesta inspektoram piekļuvi sēklaudzēšanas laukam.

36.2 Dienesta inspektors var atteikties no lauka apskates, ja sēklaudzētājs nepilda šo noteikumu 36.1 punktā minētās prasības."

21. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Sēklas kartupeļu mātesaugu pārbaude un kartupeļu vīrusu infekcijas pakāpes pēcpārbaude".

22. Papildināt 50. punktu aiz vārda "sēklas" ar vārdiem "mātesaugu pārbaudei vai".

23. Papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Kopējais paņemtā parauga lielums:

50.1 1. mātesaugu pārbaudei:

50.1 1.1. mikropavairošanas gadījumā – ne mazāk kā pieci mikroaugi in vitro un, ja tajos nevar noteikt melnkājas Pectobacterium spp. un Dickeya spp. klātbūtni, ne mazāk kā pieci bumbuļi (vismaz pa vienam bumbulim no auga);

50.1 1.2. klonālās pavairošanas gadījumā – viens līdz 10 bumbuļi, pa vienam no atlasītajiem ceriem uz lauka, ja bumbuļus paredzēts izmantot kā mātesaugus;

50.1 2. vīrusu infekcijas pakāpes pēcpārbaudei – 120 bumbuļi."

24. Svītrot 51. punktā skaitli un vārdus "iegūstot vidējo 120 bumbuļu sēklas paraugu vīrusu pēcpārbaudei".

25. Svītrot 52. punktā vārdu "pēcpārbaudes".

26. Aizstāt 54. punktā vārdu "pēcpārbaudes" ar vārdu "pārbaudes".

27. Svītrot 57. punktu.

28. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VII. Sēklas partijas kvalitātes novērtēšana, Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu un karantīnas organismu noteikšana".

29. Papildināt 58.2. apakšpunktu aiz vārda "novērtēšanai" ar vārdiem "un Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu klātbūtnes noteikšanai".

30. Izteikt 67.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.1.4. augu pasi, kas satur visu etiķetes informāciju, ja paraugs no sēklu partijas tiek noņemts atkārtoti;".

31. Izteikt 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Sēklaudzētājs, sēklu sagatavotājs, saiņotājs vai tirgotājs sēklu partiju parauga paņemšanai novieto tā, lai jebkurai iesaiņojuma vienībai varētu piekļūt bez piepūles, brīvi un droši, neapdraudot dzīvību un veselību, un paņemt paraugu."

32. Papildināt VIII nodaļu ar 76.1 punktu šādā redakcijā:

"76.1 Dienesta inspektors var atteikties ņemt paraugu, ja nav nodrošinātas šo noteikumu 76. punktā minētās prasības."

33. Izteikt 78. punktu šādā redakcijā:

"78. Noslēdzot sēklu iesaiņojumu, tā ārpusē piestiprina iepriekš nelietotu oficiālo etiķeti, kura apvienota ar augu pasi, kā noteikts Komisijas 2017. gada 13. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2017/2313, ar ko nosaka formāta specifikācijas augu pasei, kas nepieciešama pārvietošanai Savienības teritorijā, un augu pasei, kas nepieciešama ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā, 1. pantā."

34. Izteikt 97. punktu šādā redakcijā:

"97. Izstādīto sēklu kvalitāti apliecina:

97.1. Latvijā sertificētai sēklai:

97.1.1. ja sēkla iegūta un paredzēta stādīšanai tajā pašā sēklaudzēšanas saimniecībā, – sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām;

97.1.2. ja sēkla iegādāta pie cita sēklaudzētāja, – augu pase, kas atbilst Augu veselības regulas 83. panta prasībām, ir oficiālās etiķetes krāsā un satur visu etiķetes informāciju, kā arī dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu;

97.2. citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificētai sēklai – augu pase, kas atbilst Augu veselības regulas 83. panta prasībām, ir oficiālās etiķetes krāsā un satur visu etiķetes informāciju, kā arī dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu;

97.3. Šveicē sertificētām sēklām – sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete, ko izsniegusi attiecīgās valsts pilnvarotā institūcija, un augu pase, kas atbilst Augu veselības regulas 83. panta prasībām, kā arī dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu."

35. Izteikt 98. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"98. Dienests izsniedz sēklas kartupeļu testēšanas pārskatu atbilstoši šo noteikumu 17. pielikumam un iekļauj tajā norādi par sēklu partijas atbilstību attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, ja ir izpildītas šādas prasības:".

36. Papildināt noteikumus ar 98.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"98.5. Savienības reglamentētie nekarantīnas organismi nepārsniedz šo noteikumu 11. pielikumā norādīto pieļaujamo klātbūtnes līmeni."

37. Izteikt 99. punktu šādā redakcijā:

"99. Ja sēkla tiek sertificēta līdz novākšanas gada 31. decembrim, bet netiek realizēta, pēc minētā datuma sēklu partijai pirms tirdzniecības nepieciešama jauna kvalitātes novērtēšana."

38. Svītrot 100. un 101. punktu.

39. Izteikt 102. punktu šādā redakcijā:

"102. Dienests izsniedz reģistrētajai personai sēklas testēšanas pārskatu (17. pielikums). Pārskatā iekļauj norādi par sēklu kvalitātes neatbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, ja:

102.1. kāds no sēklu partijas pilnajā novērtēšanā iegūtajiem rādītājiem neatbilst attiecīgajai sēklu kategorijai noteiktajām prasībām;

102.2. ir novērtēti tikai atsevišķi rādītāji."

40. Papildināt noteikumus ar 102.1 punktu šādā redakcijā:

"102.1 Dienests sēklu testēšanas pārskatu sagatavo un izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad pabeigta sēklu parauga novērtēšana, tostarp laboratoriskā testēšana."

41. Izteikt 104. punktu šādā redakcijā:

"104. Reģistrētā persona, kas tirgo Latvijā sertificētas sēklas, pēc pieprasījuma pircējam izsniedz vienu no šādiem dokumentiem:

104.1. sēklu testēšanas pārskatu ar norādi, ka sēklu partija atbilst attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, ja sēklu testēšanas pārskats sēklu tirgotājam ir izsniegts elektroniska dokumenta formā un pēdējais sēklu lietotājs ir tehniski nodrošināts tā saņemšanai;

104.2. sēklu testēšanas pārskata kopiju ar norādi, ka sēklu partija atbilst attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, ja sēklu testēšanas pārskats sēklu tirgotājam ir izsniegts papīra formā vai pēdējais sēklu lietotājs testēšanas pārskatu nevar saņemt elektroniski."

42. Papildināt noteikumus ar 109. un 110. punktu šādā redakcijā:

"109. Valsts augu aizsardzības dienests par 2020. gadā paredzētajām sēklaudzēšanas lauku apskatēm izskata sēklaudzētāju iesniegumus, kas iesniegti līdz 2020. gada 1. jūnijam.

110. Sēklu partijām, kurām sēklu sertifikāts un pārskats "Sēklu novērtēšanas rezultāti" izsniegts līdz 2020. gada 31. maijam, sēklu sertifikāts ir derīgs līdz attiecīgās sēklu partijas iztirgošanai, bet pārskats "Sēklu novērtēšanas rezultāti" – no izsniegšanas datuma līdz nākamajai atkārtotajai sēklu kvalitātes pārbaudei."

43. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) Komisijas 2020. gada 11. februāra Īstenošanas direktīvas (ES) 2020/177, ar ko attiecībā uz augu kaitīgajiem organismiem sēklās un citā augu reproduktīvajā materiālā groza Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK, Komisijas Direktīvas 93/49/EEK un 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES un 2014/98/ES."

44. Svītrot 1. pielikuma 1.1.3. apakšpunktā vārdus "Uzņēmumu reģistrā vai".

45. Izteikt 3., 4. un 5. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. janvāra
noteikumiem Nr. 12

Sēklas kartupeļu ražā nepieļaujamie augu karantīnas organismi

1. Kartupeļu gaišā gredzenpuve Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE].

2. Kartupeļu tumšā gredzenpuve Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL].

3. Kolumbijas sakņu–pangu nematode Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH].

4. Neīstā Kolumbijas sakņu–pangu nematode Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA].

5. Kartupeļu vēzis Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN].

4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. janvāra
noteikumiem Nr. 12

Kartupeļu mātesaugiem nepieļaujamie Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi

1. Melnkāja Pectobacterium spp. [1PECBG].

2. Dickeya spp. [1DICKG].

3. Kartupeļu lapu ritināšanās vīruss (PLR00).

4. Kartupeļu vīruss A (PVA000).

5. Kartupeļu vīruss M (PVM000).

6. Kartupeļu vīruss S (PVS000).

7. Kartupeļu vīruss X (PVX000).

8. Kartupeļu vīruss Y (PVY000).

9. Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0].

10. Baktērija Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

11. Baktērija Candidatus Phytoplasma solani, Quaglino et al.

5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. janvāra
noteikumiem Nr. 12

Kartupeļu sēklaudzēšanas stādījumu lauku apskates kvalitātes rādītāji (nosaka vizuāli)

Nr. p. k.

Kvalitātes rādītāji, Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi vai to izraisītie simptomi

Pirmsbāzes sēkla

(%)

Bāzes sēkla

(%)

Sertificēta sēkla

(%)

PBTC

PB1, PB2, PB3, PB4

S

SE

E

A

B

1.Šķirnei netipisko augu skaits un citu šķirņu augu skaits nepārsniedz

0

0,01

0,1

0,1

0,1

0,2

0,5

2.Augu skaits ar melnkājas pazīmēm, ko izraisa (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]) un Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG], nepārsniedz

0

0

0,1

0,5

1,0

2,0

4,0

3.*Augu skaits ar pazīmēm, ko izraisa Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS], nepārsniedz

0

0

0

0

0

0

0

4.**Augu skaits ar pazīmēm, ko izraisa Candidatus phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO], nepārsniedz

0

0

0

0

0

0

0

5.Augu skaits ar simptomiem, ko izraisa kartupeļu mozaīkas vīruss, un simptomiem, ko izraisa kartupeļu lapu ritināšanās vīruss [PLRV00], nepārsniedz

0

0,1

0,2

0,5

0,8

2,0

6,0

6.Augu skaits ar pazīmēm, ko izraisa kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0], nepārsniedz

0

0

0

0

0

0

0

 Piezīmes.

1. * Iepriekšējā lauku apskatē nav novēroti Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. simptomi.

2. ** Iepriekšējā lauku apskatē nav novēroti Candidatus Phytoplasma solani simptomi."

46. Papildināt 6. pielikumu ar 3.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4.1 sēklu partijas numurs;".

47. Aizstāt 6. pielikuma 3.5. apakšpunktā vārdus "dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums, sēklu partijas numurs" ar vārdiem "dokumenta atsauces informācija".

48. Izteikt 8. pielikumu šādā redakcijā:

"8. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. janvāra
noteikumiem Nr. 12

Kartupeļu sēklaudzēšanas lauka apskates protokola saturs

1. Atbildīgā institūcija.

2. Lauka apskates protokola numurs.

3. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.

4. Informācija par izstādīto sēklu:

4.1. suga;

4.2. šķirne;

4.3. izstādītās sēklas kategorija;

4.4. partijas numurs;

4.5. sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments (dokumenta atsauces informācija).

5. Informācija par sēklaudzēšanas lauku:

5.1. lauka numurs (atbilstoši Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (LAD EPS) esošajam papildus var norādīt lauka nosaukumu);

5.2. platība (ha);

5.3. priekšaugi.

6. Informācija par citām kartupeļu šķirnēm saimniecībā (ir vai nav; ja ir, norādīt šķirni un kategoriju).

7. Informācija par lauka apskates rezultātiem:

7.1. šķirnes identitāte (atbilst vai neatbilst);

7.2. šķirnei netipisko augu skaits un citu šķirņu augu skaits;

7.3. konstatētie kaitēkļi;

7.4. konstatētās slimības;

7.5. konstatētās nezāles;

7.6. Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi vai to izraisītie simptomi:

7.6.1. augu skaits ar melnkājas pazīmēm, ko izraisa (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]) un Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG];

7.6.2. augu skaits ar pazīmēm, ko izraisa Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS];

7.6.3. augu skaits ar pazīmēm, ko izraisa Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO];

7.6.4. augu skaits ar simptomiem, ko izraisa kartupeļu mozaīkas vīruss, un simptomiem, ko izraisa kartupeļu lapu ritināšanās vīruss [PLRV00];

7.6.5. augu skaits ar pazīmēm, ko izraisa kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0];

7.7. stādījuma atbilstība prasībām.

8. Lēmums par šķirnes stādījumu atbilstību sēklu iegūšanai.

9. Protokola izsniegšanas datums*, dienesta inspektora apliecības numurs un paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

49. Izteikt 11. pielikumu šādā redakcijā:

"11. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. janvāra
noteikumiem Nr. 12

Kvalitātes rādītāji sēklas kartupeļu partijām

Nr. p. k.

Kvalitātes rādītājs, Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi vai to izraisītie simptomi

Pieļaujamais daudzums vai Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu klātbūtnes līmenis (% no masas)

pirmsbāzes sēkla

bāzes sēkla

sertificēta sēkla

PBTC

PB1, PB2, PB3, PB4

S

SE

E

A

B

1.Augsne un svešķermeņu klātbūtne

0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2.Bumbuļi, kurus skārusi puve, kas nav gaišā vai tumšā gredzenpuve

0

0,2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3.

tai skaitā slapjā puve

  

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

4.Bumbuļi ar ārējiem bojājumiem, tai skaitā nepareizas formas vai mehāniski bojāti bumbuļi

0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

5.Parastais kraupis, kas skāris vairāk nekā vienu trešdaļu no bumbuļu virsmas

0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

6.Bumbuļi, kas sačokurojušies pārmērīgas dehidrācijas vai sudrabotā kraupja izraisītas dehidrācijas dēļ

0

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7.Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi vai to izraisītie simptomi:
7.1.Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

0

0

0

0

0

0

0

7.2.Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0

0

0

0

0

0

0

7.3.Melnais kraupis, ko izraisījis Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] un kas skāris vairāk nekā 10 % bumbuļu virsmas

0

1,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

7.4.Irdenais kraupis, ko izraisījis Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] un kas skāris vairāk nekā 10 % bumbuļu virsmas

0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

8.Kopējais pieļaujamais daudzums (2.–7. punkts)

0

6,0

6,0

6,0

6,0

8,0

8,0"

50. Izteikt 12. pielikumu šādā redakcijā:

"12. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. janvāra
noteikumiem Nr. 12

Vidējā sēklu parauga noņemšanas, analīžu veikšanas un oficiālo etiķešu izgatavošanas iesnieguma saturs

1. Atbildīgā institūcija.

2. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese, tālruņa numurs un reģistrācijas kods.

3. Informācija par sēklas materiālu:

3.1. suga;

3.2. šķirne;

3.3. kategorija;

3.4. ražas gads;

3.5. sēklu masa (kg);

3.6. sēklas partijas numurs;

3.7. bumbuļu izmērs.

4. Informācija par iesaiņošanas un uzglabāšanas apstākļiem:

4.1. iesaiņojuma veids;

4.2. iesaiņojuma lielums;

4.3. iesaiņojuma vienību skaits sēklu partijā;

4.4. glabāšanas vieta.

5. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (dokumenta atsauces informācija).

6. Informācija par sēklu apstrādi.

7. Parauga ņemšanas mērķis.

8. Nepieciešamās analīzes.

9. Nepieciešamo oficiālo etiķešu skaits un veids.

10. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

51. Izteikt 17. pielikumu šādā redakcijā:

"17. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. janvāra
noteikumiem Nr. 12

Sēklas kartupeļu testēšanas pārskata saturs

1. Sertificētājinstitūcijas nosaukums.

2. Sēklas kartupeļu testēšanas pārskata numurs.

3. Sēklaudzētāja, sēklu sagatavotāja, saiņotāja vai tirgotāja nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.

4. Sēklas kartupeļu ražotājvalsts.

5. Šķirne, kategorija.

6. Partijas numurs, masa (kg), saiņojuma vienību skaits.

7. Saiņojuma zīmogošanas datums.

8. Atzīmes par sēklas kartupeļu apstrādi.

9. Lauka apskates rezultāti, lauka apskates protokola numurs u. c. atsauces informācija.

10. Vīrusu pēcpārbaudes rezultāti, testēšanas pārskata numurs u. c. atsauces informācija.

11. Numurs testēšanas pārskatam, kas apliecina, ka sēklas kartupeļos nav karantīnas organismu, u. c. atsauces informācija.

12. Sēklas kartupeļu novērtēšanas datums.

13. Sēklas kartupeļu kvalitatīvie rādītāji.

14. Norāde par sēklu partijas atbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām vai norāde par sēklu partijas neatbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, vai norāde tikai par atsevišķu rādītāju novērtēšanu.

15. Testēšanas pārskata izsniegšanas datums, izsniedzēja amats, vārds, uzvārds, paraksts un sertificētājinstitūcijas zīmogs."

52. Svītrot 18. pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 341Pieņemts: 02.06.2020.Stājas spēkā: 05.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 04.06.2020. OP numurs: 2020/107.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
315158
05.06.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)