Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 339

Rīgā 2020. gada 2. jūnijā (prot. Nr. 38 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma
5. panta 3. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 13. nr.; 2015, 232. nr.; 2018, 147. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "partijas numurs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "izsekojamības kods" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. izvešanai (eksportam) uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk - trešās valstis);".

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Materiāla audzētājs vai izplatītājs ir persona, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (turpmāk - Augu veselības regula), 65. pantu ir reģistrēta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā (turpmāk - reģistrētā persona). Reģistrētā persona visos materiāla audzēšanas un izplatīšanas posmos ir atbildīga par materiāla atbilstību Augu veselības regulā, Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas regulā (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (turpmāk - Regula 2019/2072), normatīvajos aktos par augu karantīnu un šajos noteikumos noteiktajām prasībām un veic paškontroli atbilstoši šo noteikumu 7. un 9. punktam."

4. Papildināt I nodaļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Šo noteikumu 1. pielikumā neminētās dekoratīvo augu sugas un to hibrīdi atbilst prasībām attiecībā uz Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas minēti Regulā 2019/2072, un tiem organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu."

5. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Materiālu atļauts audzēt un pavairot, ja:

5.1. materiāla audzēšanas vai glabāšanas vieta atbilst Regulas 2019/2072 IV pielikuma D daļā un normatīvajos aktos augu karantīnas jomā noteiktajām fitosanitārajām prasībām;

5.2. tas iegūts tieši no materiāla, ko veģetācijas periodā dienests ir pārbaudījis un atzinis, ka tas nav inficēts vai invadēts ar Savienības karantīnas organismiem, tiem organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu (turpmāk - augu karantīnas organismi), un šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem Augu veselības regulas 36. panta izpratnē un citiem kaitīgiem organismiem;

5.3. ir ievēroti agrotehniskie un augu aizsardzības pasākumi, kas nodrošina veselīga un labi attīstīta materiāla izaudzēšanu;

5.4. tas ir nošķirts no citas izcelsmes un kvalitātes materiāla;

5.5. sēklām ir pietiekama dīgtspēja."

6. Svītrot 8. punktu

7. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Augu veselības regulas 14. panta 1. punktā minētajā gadījumā reģistrētā persona nekavējoties informē dienestu un īsteno dienesta noteiktos fitosanitāros pasākumus augu karantīnas organismu vai šo noteikumu 2. pielikumā minēto Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu izplatīšanās riska samazināšanai."

8. Izteikt 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"10. Materiāla atbilstības kritēriji ir šādi:

10.1. ievērota audzējamās kultūras tīrība un šķirnes identitāte;

10.2. ievērotas šo noteikumu 5. un 6. punktā minētās prasības;

10.3. materiāls atbilst prasībām attiecībā uz augu karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem saskaņā ar Augu veselības regulas 3., 5., 32., 36. un 37. pantu un Regulas 2019/2027 3., 4. un 6. pantu un uz tiem organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu, kā arī šajos noteikumos minētajām prasībām;

10.4. materiāls vismaz vizuālajā pārbaudē audzēšanas vietā ir atzīts par brīvu no visiem šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem attiecībā uz konkrēto dekoratīvo augu pavairošanas materiālu, un tas ir brīvs no jebkuriem citiem kaitīgajiem organismiem, kas samazina materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti, vai jebkurām šādu organismu pazīmēm vai simptomiem;

10.5. materiāls, kas tiek tirgots, vismaz vizuālajā pārbaudē atbilst prasībām par Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu klātbūtni un to pieļaujamo līmeni saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu, un tas ir brīvs no jebkuriem citiem kaitīgajiem organismiem, kas samazina materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti, vai jebkurām šādu organismu pazīmēm vai simptomiem.

11. No trešajām valstīm ievesto materiālu dienests pārbauda atbilstoši fitosanitārajām prasībām saskaņā ar normatīvajos aktos par augu karantīnu noteikto kārtību."

9. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Reģistrētā persona katru gadu līdz 30. aprīlim iesniedz dienestā iesniegumu par atbilstības pārbaudes un augu pases nepieciešamību. Iesniegumā norāda pārbaudāmā materiāla sugu, daudzumu, audzēšanas platības un pārbaudes vietu. Iesniegumam pievieno audzēto šķirņu sarakstu."

10. Svītrot 18. punktu.

11. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Ja trūkumi nav novērsti dienesta noteiktajā termiņā, dienests pieņem lēmumu par aizliegumu izplatīt materiālu."

12. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Atļauts izplatīt materiālu ar etiķeti, ko izgatavojusi reģistrētā persona, ja etiķete satur šo noteikumu 3. pielikumā minēto informāciju. Ja etiķetē norāda papildinformāciju, tā ir skaidri nošķirta (nodalīta ar robežlīniju) no šo noteikumu 3. pielikumā norādītās pamatinformācijas."

13. Izteikt 31., 32. un 33. punktu šādā redakcijā:

"31. Augu pasi sagatavo saskaņā ar Augu veselības regulas 83. pantu. Augu pases lietošanas kārtība ir noteikta normatīvajos aktos par augu karantīnu.

32. Ja materiālam saskaņā ar Augu veselības regulu nepieciešams pievienot augu pasi, etiķeti var apvienot ar augu pasi. Saskaņā ar Augu veselības regulas 83. pantu augu pases informācija ir skaidri nošķirta no etiķetes informācijas.

33. Izsekojamības kods, ko piešķir Latvijā sagatavotajām etiķetēm, ietver:

33.1. tā veģetācijas perioda gada pēdējos divus ciparus, kurā veikta atbilstības pārbaude;

33.2. dienesta piešķirto etiķešu drukātāja kodu;

33.3. kārtas numuru etiķešu uzskaites žurnālā."

14. Svītrot 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40. un 41. punktu.

15. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Ja dienests konstatē, ka reģistrētā persona neievēro šajos noteikumos minētās prasības, dienests pieņem lēmumu par aizliegumu izplatīt materiālu."

16. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) Komisijas 2020. gada 11. februāra Īstenošanas direktīvas (ES) 2020/177, ar ko attiecībā uz augu kaitīgajiem organismiem sēklās un citā reproduktīvajā materiālā groza Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK, Komisijas Direktīvas 93/49/EEK un 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES un 2014/98/ES.";

17. Izteikt 1., 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 20. janvāra
noteikumiem Nr. 54

Dekoratīvo augu ģintis un sugas

1. Ābeles Malus Mill.

2. Aprikozes Prunus armeniaca L.

3. Argirantēmas Argyranthemum Webbex Sch. Bip.

4. Atliektās bokarnas Beaucarnea Lem.

5. Baltstarītes Ornithogalum L.

6. Banānkoki Musa L.

7. Begonijas Begonia x hiemalis Fotsch

8. Bugenvilejas Bougainvillea Comm. Ex Juss.

9. Bumbieres Pyrus L.

10. Citrusaugi un to hibrīdi - CitrusL., CitrusL. hybrids

11. Dāvida fotīnija Photinia davidiana Decne.

12. Dracēnas Dracaena Vand. ex L.

13. Eriobotrijas Eriobtrya Lindl.

14. Fikusi Ficus L.

15. Forbesa sniedzīte Chionodoxa Boiss.

16. Fortunelas un to hibrīdi, Fortunella Swingle, Fortunella Swingle hybrids

17. Fuksijas Fuchsia L.

18. Gerberas Gerbera L.

19. Hiacintes Hyacinthus Tourn. ex L.

20. Himenokallas Hymenocallis Salisb.

21. Jaungvinejas hibrīdu balzamīnes Impatiens L. New Guinea Hybrids

22. Jukas Yucca L.

23. Kamasijas Camassia Lindl.

24. Kastaņas Castanea L.

25. Klintenes Cotoneaster Medik.

26. Korintes Amelanchier Medik.

27. Krasulas (naudas koks) Crassula L.

28. Krīnijas Crinum L.

29. Krizantēmas Chrysanthemum L.

30. Krokusi Crocus flavus Weston

31. Krūmcidonijas Chaenomele Lindl.

32. Lavandas Lavandula L.

33. Mājas plūme Prunus domestica L.

34. Mespils Mespilus Bosc ex. Spach

35. Muskares Muscari Mill.

36. Narcises Narcissus L.

37. Pahiras -Pachira Aubl.

38. Palmas - šādu ģinšu un sugu palmas: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

39. Paprika (dārzeņpipari) Capsicum annuum L.

40. Parastā cidonija (aiva) Cydonia Mill.

41. Parastā mandele Prunus dulcis (Miller) Webb.

42. Pelargonijas Pelargonium L.

43. Persiks Prunus persica (L.) Batsch.

44. Pīlādži Sorbus L.

45. Priede Pinus L.

46. Plūmju ģints Prunus L.

47. Citas plūmju sugas: Prunus amygdalus Batsch, Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. Insititia (L.) C. K. Schneid, Prunus domestica ssp. Italica (Borkh.) Hegi., Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl.

48. Puškīnijas Puschkinia Adams.

49. Sansevjēra (līdakas aste) Sansevieria Thunb.

50. Saulgriezes Helianthus annuus L.

51. Sīpolaugi Allium L.

52. Sniegpulkstenītes Galanthus L.

53. Sternbergijas Sternbergia Waldst. & Kit.

54. Trejlapu citrons un tā hibrīdi - Poncirus Raf., Poncirus Raf. Hybrids

55. Tulpes Tulipa L.

56. Ugunsērkšķi (pirakantas) Pyracantha M. Roem.

57. Vilkābeles CrataegusTourn. ex L.

58. Vītollapu plūme Prunus salicina Lind.

59. Zilsniedzītes Scilla L.

2. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 20. janvāra
noteikumiem Nr. 54

Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi

Nr.
p.k.
Dekoratīvo augu ģintis un sugas Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu pieļaujamais līmenis uz materiāla
1. Ābeles

Malus Mill.

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

0 %
2. Aprikozes

Prunus armeniaca L.

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

0 %
3. Argirantēmas Argyranthemum Webb ex Sch. Bip. Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Krizantēmu pundurainības viroīds [CSVD00]

0 %
4. Atliektās bokarnas Beaucarnea Lem. Kukaiņi un ērces  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
5. Baltstarītes Ornithogalum L. Nematodes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
6. Banānkoki

Musa L.

Kukaiņi un ērces  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
7. Begonijas

Begonia x hiemalis Fotsch

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Impatiens nekrotisko plankumu tospovīruss [INSV00]

0 %
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Tomātu plankumainības tospovīruss

[TSWV00]

0 %
8. Bugenvilejas

Bougainvillea Comm. Ex Juss.

Kukaiņi un ērces  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
9. Bumbieres

Pyrus L.

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

0 %
10. Citrusaugi

Citrus L.

Baktērijas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

0 %
Sēnes un oomicētes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plenodomustracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Citrus exocortis viroīds [CEVD00]

0 %
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Citrus tristeza vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES)

0 %
11. Citrusaugu hibrīdi Citrus L. Hybrids Baktērijas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

0 %
Sēnes un oomicētes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plenodomustracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Citrus tristeza vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES)

0 %
12. Dracēnas

Dracaena Vand. Ex L.

Kukaiņi un ērces  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
13. Fikusi

Ficus L.

Kukaiņi un ērces  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
14. Forbesa sniedzīte

Chionodoxa Boiss

Nematodes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
15. Fortunelas un to hibrīdi

Fortunella Swingle Fortunella Swingle hibrīdi

Baktērijas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

0 %
Sēnes un oomicētes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Citrus tristeza vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES)

0 %
16. Fuksijas

Fuchsia L.

Kukaiņi un ērces  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

0 %
17. Gerberas

Gerbera L.

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00]

0 %
18. Hiacintes

Hyacinthus Tourn. Ex L.

Nematodes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
19. Himenokallas Hymenocallis Salisb. Nematodes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
20. Jaungvinejas hibrīdu balzamīnes

Impatiens L.

Jaungvinejas hibrīdi

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Impatiens nekrotisko plankumu tospovīruss [INSV00]

0 %
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00]

0 %
21. Jukas

Yucca L.

Kukaiņi un ērces  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
22. Kamasijas

Camassia Lindl.

Nematodes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
23. Kastaņas

Castanea L.

Sēnes un oomicētes  
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA] 0 %
24. Krasulas (naudas koks) Crassula L. Kukaiņi un ērces  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
25. Krīnijas

Crinum L.

Kukaiņi un ērces  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
26. Krizantēmas Chrysanthemum L. Sēnes un oomicētes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Krizantēmu pundurainības viroīds [CSVD00]

0 %
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00]

0 %
27. Krokusi

Crocus flavus Weston

Nematodes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
28. Lavandas

Lavandula L.

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %
29. Mājas plūme

Prunus domestica L.

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

0 %
30. Muskares

Muscari Mill.

Nematodes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
31. Narcises

Narcissus L.

Nematodes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
32. Pahiras

Pachira Aubl.

Kukaiņi un ērces  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
33. Palmas

Palmae L.

Kukaiņi un ērces  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
34. Šādu ģinšu un sugu palmas:

Areca catechu L.,

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.,

Bismarckia Hildebr. & H. Wendl.,

Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson,

Brahea edulis H. Wendl.,

Butia capitata (Mart.) Becc.,

Calamus merrillii Becc.,

Caryota maxima Blume,

Caryota cumingii Lodd. Ex Mart.,

Chamaerops humilis L.,

Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart.,

Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc.,

Jubaea chilensis (Molina) Baill.,

Livistona australis C. Martius,

Livistona decora (W. Bull) Dowe,

Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.,

Metroxylon sagu Rottb.,

Phoenix canariensis Chabaud,

Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq.,

Phoenix roebelenii O'Brien,

Phoenix sylvestris (L.) Roxb.,

Phoenix theophrasti Greuter,

Pritchardia Seem. & H. Wendl.,

Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier,

Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook,

Sabal palmetto (Walter) Lodd. Ex Schult. & Schult. f.,

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

Kukaiņi un ērces  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

0 %
35. Paprika

Capsicum annuum L.

Baktērijas  
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] 0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA] 0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] 0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] 0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0] 0 %
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00]

0 %
36.

Parastā mandele Prunus dulcis (Miller) Webb.

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

0 %
37. Pelargonijas Pelargonium L. Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00]

0 %
38. Persiks

Prunus persica (L.) Batsch.

Baktērijas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

0 %
39. Priede

Pinus L.

Sēnes un oomicētes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

0 %
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

0 %
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

0 %
40. Plūmju ģints

Prunus L.

Baktērijas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

0 %
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

0 %
41. Šādas Prunus L. sugas:

Prunus amygdalus Batsch,

Prunus blireiana Andre,

Prunus brigantina Vill.,

Prunus cerasifera Ehrh.,

Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzland Fritsch.,

Prunus domestica ssp. Insititia (L.) C. K. Schneid,

Prunus domestica ssp. Italica (Borkh.) Hegi.,

Prunus glandulosa Thunb.,

Prunus holosericea Batal.,

Prunus hortulana Bailey,

Prunus japonica Thunb.,

Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

Prunus maritima Marsh.,

Prunus mume Sieb. and Zucc.,

Prunus nigra Ait.,

Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb.,

Prunus triloba Lindl.

un citas pret plūmju virālo baku vīrusu uzņēmīgas Prunus L. sugas

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

0 %
42. Puškīnijas

Puschkinia Adams

Nematodes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
43. Sansevjēra (līdakas aste)

Sansevieria Thunb.

Kukaiņi un ērces  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
44. Saulgriezes

Helianthus annuus L.

Sēnes un oomicētes  
Sēklām:

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

0 %
45. Sīpolaugi

Allium L.

Nematodes  
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 0 %
46. Sniegpulkstenītes Galanthus L. Nematodes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
47. Sternbergijas

Sternbergia Waldst. & Kit.

Nematodes  
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 0 %
48. Trejlapu citrons un tā hibrīdi

Poncirus Raf., Poncirus Raf. hibrīdi

Baktērijas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

0 %
Sēnes un oomicētes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Citrus tristeza vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES)

0 %
49. Tulpes

Tulipa L.

Nematodes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
50. Vītollapu plūme

Prunus salicina Lind.

Baktērijas  
Pseudomonas syringae pv. Persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] 0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

0 %
51. Zilsniedzītes

Scilla L.

Nematodes  
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %

3. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 20. janvāra
noteikumiem Nr. 54

Etiķetē norādāmā informācija

Nr.
p.k.
Informācija Apzīmējums, kas parādās Latvijā sagatavotajā etiķetē
1. Norāde par EK kvalitāti EK kvalitāte
2. Tās ISO valsts kods, kurā izsniegta etiķete LV
3. Valsts augu aizsardzības dienesta nosaukuma abreviatūra VAAD
4. Reģistrētās personas reģistrācijas numurs Reģ. Nr. VAAD
5. Reģistrētās personas vārds un uzvārds vai nosaukums Vārds un uzvārds vai nosaukums
6. Izsekojamības kods 00 00 000
7. Sugas botāniskais nosaukums XXXX
8. Šķirnes nosaukums XXXX
9. Potcelma nosaukums XXXX
10. Daudzums XXXX gab.
11. Materiāla izcelsmes valsts, ja tas ievests no trešajām valstīm XXXX"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 "Dekoratīvo augu pavairojamā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 339Pieņemts: 02.06.2020.Stājas spēkā: 05.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 04.06.2020. OP numurs: 2020/107.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
315153
05.06.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)