Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ķīmisko vielu likumā

Izdarīt Ķīmisko vielu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10. nr.; 2001, 3., 22. nr.; 2003, 23. nr.; 2005, 15. nr.; 2007, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 182., 194. nr.; 2010, 178., 205. nr.; 2012, 92. nr.; 2014, 189. nr.; 2017, 222. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3. panta trešās daļas 2. punktā skaitļus un vārdus "19. un 20. pantā" ar skaitļiem un vārdiem "19., 20., 21., 22. un 23. pantā".

2. Papildināt 4. panta sesto daļu pēc vārda "Ievestās" ar vārdiem "Latvijā no trešās valsts un izvestās no Latvijas uz trešo valsti".

3. 4. panta 6.3 daļā:

izslēgt 1. punktā vārdus "un par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu";

izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2) nosūta materiālus par veikto pārbaudi Valsts ieņēmumu dienestam administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai un administratīvā soda piemērošanai."

4. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

"V nodaļa
Administratīvie pārkāpumi ķīmisko vielu, maisījumu un biocīdu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

19. pants. Administratīvie pārkāpumi ķīmisko vielu, maisījumu, izstrādājumu, biocīdu un apstrādātu izstrādājumu jomā

(1) Par normatīvo aktu prasību pārkāpšanu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(2)  Par normatīvajos aktos noteikto ķīmisko vielu, maisījumu, biocīdu un apstrādātu izstrādājumu marķējuma nenodrošināšanu, par neatbilstošu (nepareizu) marķējumu, par neatbilstošu (nepareizu) ķīmisko vielu vai maisījumu klasifikāciju piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par normatīvo aktu prasību pārkāpšanu, veicot darbības ar biocīdiem un apstrādātiem izstrādājumiem, kas ir vielas vai maisījumi, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz divsimt naudas soda vienībām.

(4) Par bīstamo ķīmisko vielu neatļautu eksportu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz divsimt naudas soda vienībām.

(5) Par darbībām ar biocīdu bez atļaujas piemēro naudas sodu fiziskajai personai no astoņdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divsimt astoņdesmit līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

(6) Par tādu izstrādājumu laišanu tirgū, piedāvāšanu vai pārdošanu, kuri satur neatļautu bīstamu ķīmisko vielu vai kuros ķīmiskās vielas daudzums pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās normas, kā arī par tādu apstrādātu izstrādājumu, kuru apstrādei izmantotā biocīda sastāvā ir neatļauta aktīvā viela, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no piecdesmit sešām līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.

(7) Par bīstamo ķīmisko vielu ražošanas, tirgū laišanas, piedāvāšanas vai pārdošanas ierobežojumu pārkāpšanu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu apritē piemēro naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no piecdesmit sešām līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.

20. pants. Administratīvie pārkāpumi ķīmisko vielu reģistrēšanas, ierobežošanas un licencēšanas jomā

(1) Par piegādātāja pienākuma nodrošināt ķīmiskās vielas vai maisījuma saņēmēju ar drošības datu lapu nepildīšanu vai par drošības datu lapas neaizpildīšanu par bīstamajām ķīmiskajām vielām vai bīstamiem maisījumiem, vai par nepatiesas vai nepilnīgas informācijas norādīšanu drošības datu lapā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par reģistrētāja pienākuma atjaunināt ķīmiskās vielas reģistrācijas dokumentāciju ar jaunu informāciju un iesniegt to Eiropas Ķimikāliju aģentūrai nepildīšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz divsimt naudas soda vienībām.

(3) Par ķīmisko vielu vai maisījumā vai izstrādājumos esošo ķīmisko vielu nereģistrēšanu un neziņošanu par tām Eiropas Ķimikāliju aģentūrai piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(4) Par ķīmiskās drošības pārskata nesastādīšanu vai esoša ķīmiskās drošības pārskata neatjaunošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(5) Par izgatavotāja, importētāja, pakārtota lietotāja vai izplatītāja pienākuma glabāt informāciju par ķīmiskajām vielām vai maisījumiem 10 gadus nepildīšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(6) Par informācijas nesniegšanu lejup vai augšup pa piegādes ķēdi par ķīmiskajām vielām un maisījumos esošajām ķīmiskajām vielām, kā arī par neziņošanu par vielām izstrādājumos, kuriem drošības datu lapa nav paredzēta, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(7) Par darbībām ar bīstamajām ķīmiskajām vielām bez licences piemēro naudas sodu fiziskajai personai no astoņdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divsimt astoņdesmit līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

(8) Par ierobežotu vai neatļautu bīstamo ķīmisko vielu un šādas vielas saturošu maisījumu ražošanu, laišanu tirgū, piedāvāšanu, pārdošanu vai lietošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no piecdesmit sešām līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.

21. pants. Administratīvie pārkāpumi laku, krāsu un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālu jomā

(1) Par tādu normatīvajos aktos noteikto laku, krāsu un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālu laišanu tirgū, kuri pārsniedz normatīvajos aktos atļautās maksimālās gaistošo organisko savienojumu satura robežvērtības, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par normatīvo aktu pārkāpšanu un tajos noteikto laku, krāsu un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālu tirdzniecību vai lietošanu bez veicamās darbības licences piemēro naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

22. pants. Administratīvie pārkāpumi rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas un riska samazināšanas pasākumu jomā

(1) Par rūpniecisko avāriju bīstamības identifikācijas neveikšanu un iesnieguma par bīstamām vielām neiesniegšanu, par informācijas nesniegšanu sabiedrībai par drošības un aizsardzības pasākumiem un rīcību rūpnieciskās avārijas gadījumā piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par drošības pārvaldības sistēmas darbības atbilstības drošības pārskatam vai rūpnieciskās avārijas novēršanas programmai nenodrošināšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(3) Par pasākumu neveikšanu, lai novērstu (nepieļautu) rūpniecisko avāriju, par pasākumu neveikšanu, lai rūpnieciskās avārijas gadījumā ierobežotu vai samazinātu tās sekas, par rūpnieciskās avārijas seku likvidēšanas pasākumu neveikšanu pēc rūpnieciskās avārijas piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.

23. pants. Administratīvie pārkāpumi ozona slāni noārdošo vielu un fluorēto siltumnīcefekta gāzu jomā

(1) Par tādu normatīvajos aktos noteikto izstrādājumu un iekārtu marķēšanas prasību neievērošanu, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes vai kuru darbība ir atkarīga no tām, piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(2) Par datu par ozona slāni noārdošo vielu vai fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūžu pārbaudēm un citas normatīvajos aktos noteiktās informācijas uzskaites un saglabāšanas nenodrošināšanu vai normatīvajos aktos paredzēto ziņojumu neiesniegšanu Eiropas Komisijai piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par darbību veikšanu ar ozona slāni noārdošās vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes saturošiem produktiem, iekārtām vai sistēmām bez atbilstošiem sertifikātiem vai licencēm piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(4) Par ozona slāni noārdošo vielu vai fluorēto siltumnīcefekta gāzu izlaišanu atmosfērā, ja izlaišana nav tehniski nepieciešama paredzētajam lietojumam, par maksimālā atļautā noplūžu apjoma pārsniegšanu, noplūžu pārbaužu vai noplūžu konstatēšanas sistēmu darbības nenodrošināšanu, normatīvajos aktos noteiktā noplūžu pārbaužu biežuma nenodrošināšanu, rekuperācijas nenodrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai prasību neievērošanu attiecībā uz fluorēto siltumnīcefekta gāzu iznīcināšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(5) Par tādu normatīvajos aktos noteikto izstrādājumu un iekārtu neatļautu laišanu tirgū vai lietošanas prasību pārkāpšanu, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes vai kuru darbība ir atkarīga no tām, vai par prasību neievērošanu attiecībā uz šo gāzu izmantošanas pārtraukšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(6) Par neatļautu ozona slāni noārdošo vielu vai fluorēto siltumnīcefekta gāzu ievešanu (importu) piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

24. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 19. panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 20. pantā, 21. panta otrajā daļā un 22. pantā minētajiem pārkāpumiem attiecībā uz darbībām ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem, ķīmiskajām vielām izstrādājumos, apstrādātiem izstrādājumiem un biocīdiem ražošanā un profesionālā lietošanā, kā arī par šā likuma 23. panta otrajā, trešajā, ceturtajā un sestajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts vides dienests.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 19. panta pirmajā, otrajā, trešajā un piektajā daļā, 20. un 21. pantā minētajiem pārkāpumiem attiecībā uz tirgū laistām un izplatītām ķīmiskajām vielām, maisījumiem un biocīdiem veic Veselības inspekcija.

(3) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 19. panta otrajā, trešajā un piektajā daļā minētajiem pārkāpumiem attiecībā uz biocīdiem un apstrādātiem izstrādājumiem pārtikas aprites un veterinārajā jomā veic Pārtikas un veterinārais dienests.

(4) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 19. panta septītajā daļā minētajiem pārkāpumiem dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu apritē veic Valsts ieņēmumu dienests.

(5) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 19. panta otrajā un sestajā daļā minētajiem pārkāpumiem attiecībā uz ķīmiskajām vielām tirdzniecībā esošajos izstrādājumos un tirdzniecībā esošiem apstrādātiem izstrādājumiem, par šā likuma 20. panta sestajā daļā minētajiem pārkāpumiem attiecībā uz informācijas nesniegšanu par vielām izstrādājumos, kā arī par šā likuma 23. panta pirmajā un piektajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

(6) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 19. panta piektajā daļā un 20. pantā minētajiem pārkāpumiem attiecībā uz darbībām ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem, ķīmiskajām vielām izstrādājumos un biocīdiem darba vidē veic Valsts darba inspekcija."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Grozījums šā likuma 3. panta trešās daļas 2. punktā un grozījums par V nodaļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 21. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 3. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ķīmisko vielu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.05.2020.Stājas spēkā: 17.06.2020.Tēma: Vides tiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 03.06.2020. OP numurs: 2020/106.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
315142
17.06.2020
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)