Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/20

Smiltenē 2020. gada 25. martā
Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam
Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes
2020. gada 25. marta lēmumu Nr. 241
(prot. Nr. 5, 27. §)

Ar precizējumu, kas apstiprināts ar
ar Smiltenes novada domes
2020. gada 6. maija lēmumu Nr. 300
(prot. Nr. 8, 2. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
" 26. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam (turpmāk – pabalsts), ja personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā, un, ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un, ja tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kā arī pabalsta apmēru un pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību.

II. Palīdzības sniegšana

2. Persona, kura vēlas saņemt noteikumos minēto palīdzību, ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas iesniedz Smiltenes novada domē (turpmāk – pašvaldībā) iesniegumu ar lūgumu sniegt palīdzību, norādot, vai ir nepieciešams izīrēt pagaidu dzīvojamo telpu, un šādu dokumentu kopijas (uzrādot to oriģinālus):

2.1. dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas īres līgumu vai personas dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu;

2.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) sastādītu aktu par stihiskās nelaimes vai avārijas fakta konstatāciju (ja stihiskās nelaimes vai avārijas likvidēšanā piedalījies VUGD) vai Valsts policijas vai Smiltenes novada Pašvaldības policijas (turpmāk – policija) sastādītu aktu par avārijas fakta konstatāciju (ja avārijas fakta konstatācijā piedalījusies policija).

3. Ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu apstiprināta apsekošanas komisija (turpmāk – Apsekošanas komisija) 2 (divu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas apseko personas īrēto vai īpašumā esošo dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju, vizuāli novērtē tās tehnisko stāvokli un sastāda vienu no šādiem apsekošanas aktiem:

3.1. dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir neatjaunojama dzīvojamā telpa un ir pieņemams lēmums par pašvaldībai piederošas vai nomātas dzīvojamās telpas izīrēšanu saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13. panta ceturtās daļas 1. punkta "a" apakšpunktu;

3.2. dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir atjaunojama un ir pieņemams lēmums par vienreizēja pabalsta piešķiršanu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam un, ja palīdzības pieprasītājs to ir pieprasījis – pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanu saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13. panta ceturtās daļas 1. punkta "b" apakšpunktu vai "b" un "c" apakšpunktu.

4. Ja Apsekošanas komisija dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir atzinusi par atjaunojamu, piecu darba dienu laikā sertificēts būvnieks sagatavo dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam nepieciešamo izmaksu tāmi (turpmāk – tāme) un tā kopā ar personas iesniegumu un apsekošanas aktu tiek iesniegta ar pašvaldības izpilddirektora izveidotai palīdzības sniegšanas izvērtēšanas komisijai (turpmāk – Izvērtēšanas komisija).

5. Izvērtēšanas komisija, izvērtējot cietušās personas iesniegumu, Apsekošanas komisijas aktu un tāmi, sniedz atzinumu par palīdzības sniegšanu vai atteikšanos sniegt palīdzību.

6. Personai, kuras dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja līdz tās atjaunošanai nav derīga dzīvošanai un kura izteikusi vēlēšanos īrēt pagaidu dzīvojamo telpu, pašvaldība uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem izīrē pagaidu dzīvojamo telpu.

III. Pabalsta apmērs un piešķiršana

7. Ja Izvērtēšanas komisija, pamatojoties uz personas iesniegumu, apsekošanas aktu un tāmi, ir atzinusi, ka palīdzības sniegšana ir nepieciešama, pabalsta apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz tāmi, ar nosacījumu, ka viena dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetra remontdarbu izmaksu apmērs nepārsniedz 100 euro, bet kopējās pabalsta summas apmērs nepārsniedz 5000 euro, bet ne vairāk kā 70% no tāmes.

8. Dome, pamatojoties uz Izvērtēšanas komisijas pieņemto atzinumu, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu cietušajai personai, pārskaitot pabalstu cietušās personas norādītajā norēķinu kontā.

9. Ja zuduši apstākļi, kas bija par pamatu personas atzīšanai par tiesīgu saņemt pabalstu, personas pienākums ir par to nekavējoties paziņot pašvaldībai.

IV. Apstrīdēšanas kārtība

10. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē.

11. Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
Saistošo noteikumu "Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSmiltenes novada pašvaldībā nav pieņemti saistošie noteikumi, kas noteiktu kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, tādējādi ir nepieciešams tādus ieviest.
2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā, un, ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un, ja tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja.

Saistošie noteikumi paredz iespēju personai, kurai ir tiesības saņemt palīdzību un kurai tā ir nepieciešama, vērsties ar iesniegumu un Saistošajos noteikumos norādītajiem pievienotajiem dokumentiem pašvaldībā. Smiltenes novada pašvaldības izveidota apsekošanas komisija 2 (divu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas apseko personas īrēto vai īpašumā esošo dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju, vizuāli novērtē tās tehnisko stāvokli un sastāda apsekošanas aktu Noteikumos minētajā kārtībā. Ja Apsekošanas komisija dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir atzinusi par atjaunojamu, 5 (piecu) darba dienu laikā sertificēts būvnieks sagatavo dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam nepieciešamo izmaksu tāmi un tā kopā ar personas iesniegumu un apsekošanas aktu tiek iesniegta Smiltenes novada pašvaldības palīdzības sniegšanas izvērtēšanas komisijai. Izvērtēšanas komisija, izvērtējot cietušās personas iesniegumu, Apsekošanas komisijas aktu un tāmi, sniedz atzinumu par palīdzības sniegšanu vai atteikšanos sniegt palīdzību. Personai, kuras dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja līdz tās atjaunošanai nav derīga dzīvošanai un kura izteikusi vēlēšanos īrēt pagaidu dzīvojamo telpu, Smiltenes novada pašvaldība uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem izīrē pagaidu dzīvojamo telpu. Ja Izvērtēšanas komisija, pamatojoties uz personas iesniegumu, apsekošanas aktu un tāmi ir atzinusi, ka palīdzības sniegšana ir nepieciešama, pabalsta apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz tāmi, ar nosacījumu, ka viena dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetra remontdarbu izmaksu apmērs nepārsniedz 100 euro, bet kopējās pabalsta summas apmērs nepārsniedz 5 000 euro, bet ne vairāk 70% apmērā no tāmes izmaksas. Domes izpilddirektors, pamatojoties uz Izvērtēšanas komisijas pieņemto atzinumu, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu cietušajai personai, pārskaitot pabalstu cietušās personas norādītajā norēķinu kontā. Savukārt, ja ir zuduši apstākļi, kas bija par pamatu personas atzīšanai par tiesīgu saņemt pabalstu, personas pienākums ir par to nekavējoties paziņot Domei.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPrecīzu ietekmi uz pašvaldības budžetu nevar noteikt.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde "Smiltenes novada dome". Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās Saistošo noteikumu izpildi. Saistošajos noteikumos noteiktās palīdzības saņemšanai personai ir jāvēršas Smiltenes novada domes Vienotajā Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai elektroniska dokumenta veidā e-pastā dome@smiltene.lv, iesniedzot iesniegumu un pievienojot Saistošajos noteikumos minētos dokumentus. Dokumentus izskata Saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Visas personas, kuras skar šo Saistošo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā. Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par tiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes novada Domes Vēstis" un izlikta redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmPēc Saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut Saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā – www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5/20Pieņemts: 25.03.2020.Stājas spēkā: 14.05.2020.Zaudē spēku: 18.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 91, 13.05.2020. OP numurs: 2020/91.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
314621
14.05.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)