Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 201

Rīgā 2020. gada 7. aprīlī (prot. Nr. 22 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 5.1 panta piekto daļu,
30.1 panta ceturto daļu, 32. panta trešo un piekto daļu,
34. panta trešo daļu, 35. panta otro daļu un likuma
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
22. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 17. nr.; 2018, 157. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 5.1 panta piekto daļu, 30.1 panta ceturto daļu, 32. panta trešo un piekto daļu, 34. panta trešo daļu, 35. panta otro daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 22. panta piekto daļu".

2. Izteikt 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6. kārtību, kādā piemērojama neto norēķinu sistēma;".

3. Papildināt noteikumus ar 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.8. datu platformā iesniedzamo un uzturamo elektroenerģijas tirgus datu apjomu un struktūru, datu uzglabāšanas ilgumu, datu platformas turētāja, elektroenerģijas tirgus dalībnieku un sistēmas operatora tiesības, pienākumus un atbildību."

4. Papildināt noteikumus ar 2.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7.1 elektroenerģijas piegādes neplānots pārtraukums - elektroapgādes pārtraukums, kuru izraisījuši ārēji apstākļi, sistēmas operatora elektroietaišu bojājumi vai atteices vai elektroapgādes pārtraukums, par kuru sistēmas operators nav brīdinājis sistēmas lietotāju, izņemot elektroietaises atslēgšanu;".

5. Aizstāt 2.8. apakšpunktā vārdus "elektroenerģijas tirgotājs" ar vārdu "tirgotājs".

6. Papildināt noteikumus ar 2.9.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.9.1 elektroenerģijas tirgus ziņojums - elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas datu apmaiņas standartā noteikta datu kopa elektroenerģijas tirgus darbības īstenošanai vai informācijas apmaiņai starp elektroenerģijas tirgus dalībniekiem un sistēmas operatoriem;".

7. Izteikt 2.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.17. obligātā iepirkuma komponentes - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - regulators) apstiprināta maksa, kas kompensē publiskā tirgotāja papildu izdevumus par obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģiju vai koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu;".

8. Papildināt noteikumus ar 2.17.1 un 2.17.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.17.1 obligātā iepirkuma jaudas komponente - regulatora apstiprināta maksa, kas kompensē publiskajam tirgotājam radītās izmaksas, ko veido maksājumi par garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu;

2.17.2 obligātā iepirkuma elektroenerģijas komponente - regulatora apstiprināta maksa, kas kompensē publiskajam tirgotājam radītās izmaksas par obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģiju;".

9. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Mājsaimniecības lietotāja objektā, kurš atbilst elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas piemērošanas nosacījumiem, elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu piemēro pēc noklusējuma, sākot ar nākamo dienu pēc tam, kad sadales sistēmas operators izdevis atļauju mikroģeneratora pieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmu attiecīgajā objektā."

10. Svītrot 14. punktu.

11. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Sadales sistēmas operators mājsaimniecības lietotāja objektā, kuram ir tiesības norēķinos par tajā saražoto un patērēto elektroenerģiju piemērot elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu, uzstāda elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu, kas uzskaita no elektrotīkla saņemto elektroenerģiju un elektrotīklā nodoto elektroenerģiju."

12. Svītrot 16. punktu.

13. Izteikt 17. un 18. punktu šādā redakcijā:

"17. Mājsaimniecības lietotāja pienākums ir saskaņā ar tirgotāja izrakstīto rēķinu norēķināties par elektroenerģiju un obligātā iepirkuma elektroenerģijas komponenti atbilstoši neto patēriņa apjomam, kā arī par sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma jaudas komponenti atbilstoši sistēmas pieslēguma tehniskajiem parametriem un no elektrotīkla piegādātajam elektroenerģijas apjomam.

18. Ja mājsaimniecības lietotāja objekta pieslēguma ietvaros aprēķinātais elektroenerģijas neto patēriņš norēķinu periodā ir negatīvs, sadales sistēmas operators aprēķināto neto patēriņa apjomu ieskaita nākamajā norēķinu periodā kā elektrotīklā nodoto elektroenerģiju, bet norēķinu periodā mājsaimniecības lietotāja objekta neto patēriņš tiek noteikts nulle."

14. Papildināt III nodaļu ar 18.1 un 18.2 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Pārtraucot neto norēķinu sistēmas izmantošanu vai veicot lietotāja maiņu objektā, uzkrātais saražotās elektroenerģijas apjoms tiek dzēsts.

18.2 Tirgotājs paziņo sadales sistēmas operatoram, ja mājsaimniecības lietotājs vienojas ar tirgotāju par saražotās elektroenerģijas pārdošanu. Sadales sistēmas operators pārtrauc elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas piemērošanu pēc tirgotāja sniegtās informācijas par noslēgto vienošanos."

15. Izteikt 26. un 27. punktu šādā redakcijā:

"26. Maksu par sistēmas pakalpojumiem aprēķina, ņemot vērā sistēmas pieslēguma tehniskos parametrus un no elektrotīkla piegādāto elektroenerģijas apjomu, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 12. punktā minētajiem veidiem, un tarifus, kas noteikti atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam.

27. Lietotājs maksā par obligātā iepirkuma komponentēm."

16. Aizstāt 36. punktā vārdu "komponenti" ar vārdu "komponentēm".

17. Papildināt noteikumus ar 73.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.3. ja elektroietaises atslēgšana īstenojama saskaņā ar pārvades sistēmas operatora aizsardzības plānu vai atjaunošanas plānu elektroenerģijas sistēmas stabila darbības režīma nodrošināšanai."

18. Aizstāt 84. punktā vārdus "elektroenerģijas tirgotājs" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "tirgotājs" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

19. Izteikt 93. punktu šādā redakcijā:

"93. Sistēmas operators reģistrē elektroenerģijas piegādes neplānotu pārtraukumu un nodrošina iespējami ātru (ne ilgāk kā 24 stundu laikā) tā novēršanu."

20. Papildināt noteikumus ar 93.1 punktu šādā redakcijā:

"93.1 Ja elektroenerģijas piegādes neplānota pārtraukuma novēršanas ilgums sadales sistēmas lietotāja objektā pārsniedz 24 stundas, izņemot šo noteikumu 94. punktā minētos gadījumus, sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju, lietotājam piemēro kompensāciju. Kompensācija tiek noteikta kā sadales sistēmas pakalpojumu tarifa samazinājums maksas par pieslēguma nodrošināšanu apmērā par norēķinu periodu, kurā reģistrēts attiecīgais elektroenerģijas piegādes neplānots pārtraukums."

21. Izteikt 94. punktu šādā redakcijā:

"94. Elektroenerģijas piegādes neplānota pārtraukuma novēršanas laiks var pārsniegt šo noteikumu 93. un 93.1 punktā minēto laiku, ja:

94.1. elektroapgādes pārtraukums reģistrēts laikā, kad valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" attiecīgajā valsts reģionā izsludinājusi vismaz dzelteno brīdinājumu par laikapstākļiem;

94.2. elektroapgādes pārtraukumu nevar novērst sistēmas lietotāja vai trešo personu apzinātas vai neapzinātas darbības dēļ;

94.3. elektroapgādes pārtraukums ir radies nepārvaramas varas dēļ (piemēram, sacelšanās, sociālie nemieri, terorakts);

94.4. elektroenerģijas piegāde ir pārtraukta izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā vai elektroenerģijas sistēmas stabila darbības režīma nodrošināšanai;

94.5. elektroenerģijas piegāde ir pārtraukta, pamatojoties uz valsts civilās aizsardzības vai drošības dienestu un iestāžu pieprasījumu."

22. Papildināt noteikumus ar 100.1 punktu šādā redakcijā:

"100.1 Sistēmas operatoram ir tiesības veikt lietotāja objektā uzstādītās elektroenerģijas ražošanas iekārtas apskati un elektroenerģijas ražošanas iekārtas tīkla aizsardzības iestatījumu atbilstības pārbaudi tās ekspluatācijas laikā."

23. Svītrot 117. punkta otrajā teikumā vārdus "informē lietotāju par tirgotāja maksājuma kavēšanos un".

24. Papildināt noteikumus ar 117.1 punktu šādā redakcijā:

"117.1 Sistēmas operators triju darbdienu laikā no dienas, kad tirgotājam pieprasījis šo noteikumu 117. punktā minētās finanšu garantijas, informē lietotājus, kam ar šo tirgotāju ir spēkā esošs elektroenerģijas tirdzniecības līgums, par tirgotāja maksājuma kavēšanos. Paziņojumā lietotājiem sistēmas operators norāda datumu, kad tas tirgotājam pieprasījis finanšu garantijas, kā arī šo noteikumu 118. punktā minētās tiesības izbeigt ar tirgotāju noslēgto sistēmas lietošanas līgumu, un vērš uzmanību, ka līguma pārtraukšanas gadījumā lietotāji, kuriem ir spēkā līgums ar šo tirgotāju, elektroenerģiju saņems pēdējās garantētās piegādes ietvaros. Ar norēķinu perioda sākumu, kurā pārtraukts sistēmas pakalpojumu līgums, tiek izbeigts šo noteikumu 37. punktā minētais lietotāja piešķirtais deleģējums tirgotājam."

25. Papildināt noteikumus ar XII1 nodaļu šādā redakcijā:

"XII1. Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņa un uzglabāšana

137.1 Datu apmaiņas standarts tiek publicēts datu platformas turētāja tīmekļa vietnē un ir publiski pieejams.

137.2 Datu platformā dati tiek uzturēti vismaz šādā apjomā atbilstoši šādai struktūrai:

137.2 1. informācija par sistēmas lietotāju elektroenerģijas komercuzskaites rādījumiem un slodzes profilu;

137.2 2. sistēmas pieslēguma tehniskie parametri;

137.2 3. elektroenerģijas tirgus ziņojumi;

137.2 4. elektroenerģijas tirgus dalībnieku un sistēmas operatoru identificējoša informācija;

137.2 5. informācija, kas nepieciešama norēķiniem par elektroenerģijas piegādi, sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm, pieprasījuma reakcijas pakalpojumu un izcelsmes apliecinājumu administrēšanai.

137.3 Datu uzglabāšanas ilgums datu platformā ir trīs gadi.

137.4 Datu platformas turētājam ir pienākums:

137.4 1. nodrošināt datu platformas darbību atbilstoši lietošanas līgumam;

137.4 2. nodrošināt datu platformā esošo datu apstrādi un uzglabāšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

137.4 3. pieņemt, apstrādāt un uzglabāt atbilstoši datu apmaiņas standartam iesniegtos datus no elektroenerģijas tirgus dalībniekiem un sistēmas operatoriem;

137.4 4. ne retāk kā reizi gadā izvērtēt elektroenerģijas tirgus dalībnieku un sistēmas operatoru priekšlikumus datu platformas funkcionalitātes attīstībai, datu platformā papildus uzglabājamās informācijas un datu apmaiņas standarta precizēšanai un sniegt informāciju par plānotajiem attīstības pasākumiem;

137.4 5. sadarboties ar pārvades sistēmas operatoru attiecībā uz datu platformas funkcionalitātes attīstību, datu platformā papildus uzglabājamiem datiem un datu apmaiņas standarta precizēšanu.

137.5 Datu platformas turētājam ir tiesības:

137.5 1. īslaicīgi apturēt datu platformas darbību, lai veiktu sistēmas uzturēšanas darbus, par to iepriekš brīdinot datu platformas lietotājus;

137.5 2. par samaksu nodrošināt elektroenerģijas tirgus dalībniekiem papildu datu platformas servisa pakalpojumus;

137.5 3. atteikt šo noteikumu 137.1 punktā minētajam standartam neatbilstošu datu pieņemšanu;

137.5 4. informēt regulatoru, ja elektroenerģijas tirgus dalībnieks vai sistēmas operators pārkāpj datu apmaiņas standartā noteiktos datu iesniegšanas termiņus vai sniedz datu apmaiņas standartam neatbilstošu informāciju, tādējādi kavējot elektroenerģijas tirgus darbību.

137.6 Elektroenerģijas tirgus dalībniekam un sistēmas operatoram ir tiesības:

137.6 1. sniegt priekšlikumus datu platformas turētājam datu platformas funkcionalitātes attīstībai, datu platformā papildus uzglabājamās informācijas un datu apmaiņas standarta precizēšanai;

137.6 2. informēt regulatoru, ja datu platformas turētājs pārkāpj datu apmaiņas standartā un sistēmas lietošanas līgumā noteiktos nosacījumus, tādējādi kavējot elektroenerģijas tirgus darbību.

137.7 Elektroenerģijas tirgus dalībniekam un sistēmas operatoram ir pienākums nodrošināt datu iesniegšanu datu platformā atbilstoši šo noteikumu 137.1 punktā minētajam standartam. Datu iesniedzējs ir atbildīgs par sniegto datu atbilstību.

137.8 Pirms tiek uzsākta datu platformas izmantošana, elektroenerģijas tirgus dalībnieki, sistēmas operators, kā arī citas ieinteresētās puses slēdz ar datu platformas turētāju sistēmas lietošanas līgumu, vienojoties par datu nodošanas un atjaunošanas kārtību, datu apstrādi un citiem jautājumiem.

137.9 Ar brīdi, kad sistēmas operators pievienojas datu platformai, attiecīgajam sistēmas operatoram nepiemēro šo noteikumu 129. punktā minētās prasības."

26. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīvas (ES) 2019/944 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 201Pieņemts: 07.04.2020.Stājas spēkā: 10.04.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 71, 09.04.2020. OP numurs: 2020/71.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
313831
10.04.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)