Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/20

Smiltenē 2020. gada 2. aprīlī

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/17 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā"

Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes
2020. gada 2. aprīļa lēmumu Nr. 251
(prot. Nr. 6, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35. panta otro un piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
3. panta piekto daļu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija
noteikumiem Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību"
13. punktu un Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigām" 27., 29., 30., 31. un 31.1 punktu

Izdarīt Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/17 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 27.1, 27.2, 27.3 un 27.4 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Krīzes pabalsts ārkārtējās situācijas laikā - vienai personai jeb katram ģimenes loceklim 80 euro mēnesī.

27.2 Noteikt kritērijus noteikumu 27.1 punktā noteiktā pabalsta piešķiršanai:

27.21. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas - pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus);

27.22. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, izpildot valstī noteikto pašizolācijas pienākumu;

27.23. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai.

27.3 Lai saņemtu noteikumu 27.1 punktā noteikto pabalstu, persona iesniedz Sociālajā dienestā argumentētu iesniegumu un, ja iespējams, dokumentus, kuri apliecina krīzes situācijas faktu.

27.4 Noteikumu 27.1 punktā noteikto pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā normatīvajos aktos noteikto izdevumu apmaksai personas (ģimenes) pamatvajadzību nodrošināšanai.".

2. Papildināt noslēguma jautājumus ar 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Noteikumu 27.1, 27.2, 27.3 un 27.4 punkts ir spēkā laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi.".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 

Saistošo noteikumu Nr. 8/20 "Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/17 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Šobrīd Smiltenes novada pašvaldībā ir spēkā 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/17 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr. 14/17).

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punkts, kas stājās spēkā 22.03.2020.) nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā. Tas nozīmē, ka kopumā valsts līdzfinansēs līdz 120,00 euro vienai personai mājsaimniecībā triju mēnešu periodā, t.i., ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai.

Izvērtējot minēto un ņemot vērā Labklājības ministrijas ieteikumus "Par pabalsts krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar Covid-19", secināts, ka pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, ir nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 14/17, papildinot tos jaunu papildus palīdzības viedu novada ģimenēm (personām) nosakot krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts

Noteikumi ir nepieciešami, lai uzlabotu sociālo situāciju krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Pabalsts krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā ir viens no atbalsta veidiem Smiltenes novada administratīvās teritorijas pašvaldības iedzīvotājiem, kas ļaus nodrošināt pamatvajadzības minētājā periodā.

Saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/17 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā" (turpmāk - Saistošie noteikumi) paredz papildināt noteikt krīzes pabalsts ārkārtējās situācijas laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim tiktu piešķirts 80,00 euro mēnesī apmērā ņemot vērā šādus kritērijus:

1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas - pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus);

2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, izpildot valstī noteikto pašizolācijas pienākumu;

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Lai persona saņemtu krīzes pabalstu valstī izsludinātā ārkārtējās situācijas laikā, tai Sociālajā dienestā jāiesniedz argumentēts iesniegums un, ja iespējams, dokumentus, kuri apliecina krīzes situācijas faktu.

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 27.1, 27.2, 27.3 un 27.4 punktu un noslēguma jautājuma 41. punktu, kas nosaka, ka sasitošo noteikumu Nr. 14/17 27.1, 27.2, 27.3 un 27.4punkts ir spēkā laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu - paredzams, ka 2020. gadā papildus būs nepieciešami 8000 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde "Smiltenes novada domes Sociālais dienests", Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.

Visas personas, kuras skar šo saistošo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes novada Domes Vēstis", izlikta redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs un publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/17 "Par .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8/20Pieņemts: 02.04.2020.Stājas spēkā: 08.04.2020.Zaudē spēku: 01.01.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 08.04.2020. OP numurs: 2020/70.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
313804
08.04.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)