Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22. nr.; 2001, 11., 21. nr.; 2005, 2. nr.; 2006, 1., 24. nr.; 2007, 15. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 2., 15., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2011, 117. nr.; 2013, 191. nr.; 2014, 199. nr.; 2016, 48. nr.; 2017, 242. nr.; 2020, 19. nr.) šādus grozījumus:

1. 7. pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Regulatora priekšsēdētāju, kas ir arī padomes priekšsēdētājs (turpmāk - priekšsēdētājs), un četrus padomes locekļus pēc Ministru kabineta priekšlikuma amatā ieceļ Saeima. Padomes locekli, tai skaitā priekšsēdētāju, atkārtoti iecelt amatā var ne vairāk kā vienu reizi.";

papildināt pantu ar 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 un 4.5 daļu šādā redakcijā:

"(41) Priekšsēdētāja un padomes locekļa amata pretendentus Ministru kabinets izraugās atklātā konkursā. Pretendentu atlasi veic pretendentu atlases un atbilstības izvērtēšanas komisija, kuru vada Valsts kancelejas direktors. Šīs komisijas sastāvā ir Valsts kancelejas direktors, ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, satiksmes ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs vai attiecīgā ministra deleģēts pārstāvis. Pretendentu atlases un atbilstības izvērtēšanas komisijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām piedalās arī Valsts kancelejas pieaicināti biedrību pārstāvji. Pretendentu atlases un atbilstības izvērtēšanas komisijas sekretariāta funkcijas veic Valsts kanceleja.

(42) Ministru kabinets nosaka:

1) pretendentu pieteikšanās nosacījumus un kārtību;

2) pretendentu atlases kritērijus un vērtēšanas kārtību;

3) pretendentu atlases un atbilstības izvērtēšanas komisijas izveides, darbības un lēmumu pieņemšanas kārtību.

(43) Priekšsēdētāju un padomes locekli ieceļ amatā, nodrošinot atbilstīgu rotāciju, lai 12 kalendāra mēnešu periodā amata pilnvaru termiņš beidzas ne vairāk kā diviem padomes locekļiem vai priekšsēdētājam un ne vairāk kā vienam padomes loceklim (turpmāk - atbilstīga rotācija).

(44) Priekšsēdētāju un padomes locekli ieceļ amatā uz pieciem gadiem, izņemot šā panta 4.5 daļā minēto gadījumu.

(45) Ja, ieceļot amatā priekšsēdētāju vai padomes locekli uz šā panta 4.4 daļā noteikto termiņu, nav iespējams nodrošināt atbilstīgu rotāciju, priekšsēdētāju vai padomes locekli ieceļ amatā uz pilnvaru termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem, bet nav garāks par septiņiem gadiem, nodrošinot atbilstīgu rotāciju.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja priekšsēdētāja vai padomes locekļa pilnvaras kāda iemesla dēļ izbeidzas pirms noteiktā pilnvaru termiņa beigām, Saeima pēc Ministru kabineta priekšlikuma ieceļ amatā citu priekšsēdētāju vai padomes locekli, nodrošinot atbilstīgu rotāciju."

2. Izteikt 9. panta pirmās daļas 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2) nosaka tarifu vai tarifu augšējās robežas aprēķināšanas un noteikšanas metodiku, kā arī tarifu vai tarifu augšējās robežas piemērošanas kārtību, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus;

3) nosaka tarifus vai tarifu augšējo robežu, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus;".

3. 10. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "netraucēti" ar vārdiem "bez maksas";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Pārkāpuma lietas elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē saskaņā ar Enerģētikas likumu un Elektroenerģijas tirgus likumu izskata padome vai priekšsēdētāja norīkota regulatora amatpersona.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Regulators nosaka kvalitātes prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai un kompensācijas noteikšanas kārtību, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nav nodrošinājis noteiktām prasībām atbilstošu sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti. Regulators nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ekonomiskas vai tiesiskas saistības vai stimulus, kas veicina sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši noteiktajām kvalitātes prasībām."

4. Papildināt II nodaļu ar 15.2 pantu šādā redakcijā:

"15.2 pants. Konsultatīvā padome

(1) Regulators izveido konsultatīvo padomi, kurā iekļauj pārstāvjus no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Konkurences padomes, Patērētāju tiesību aizsardzības centra un, ja nepieciešams, citām iestādēm, kā arī patērētāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, pašvaldību un sociālo partneru intereses pārstāvošām biedrībām un nodibinājumiem.

(2) Konsultatīvās padomes uzdevumi ir:

1) nodrošināt iespējami plašākas publiskās konsultācijas par regulatora darbības stratēģiju, sniedzot ieteikumus regulatora stratēģiskajiem darba virzieniem un izskatot regulatora stratēģijas īstenošanas gaitu un darba pilnveidošanas iespējas;

2) sekmēt priekšlikumu sniegšanu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu un attiecīgu normatīvo aktu vai plānošanas dokumentu sagatavošanu regulējamās nozarēs.

(3) Konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs."

5. Papildināt 18. panta otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) grozījumi licences nosacījumos lietotājiem uzlabos sabiedriskā pakalpojuma nepārtrauktību, drošību un kvalitāti, neatstājot negatīvu ietekmi uz sabiedriskā pakalpojuma izmaksām, šā pakalpojuma nepārtrauktību, drošību un kvalitāti citiem lietotājiem attiecīgajā licences darbības zonā."

6. 18.1 pantā:

papildināt ceturto daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) prasības un nosacījumus sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai.";

papildināt septīto daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbība ir izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu vai nodokļu administrācijas vai komercreģistra iestādes lēmumu;".

7. 19. pantā:

izslēgt otrajā daļā skaitli un vārdus "10 darbdienu laikā";

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Lai sasniegtu šā likuma 20. panta pirmajā daļā noteikto mērķi, regulators saskaņā ar tarifu vai tarifu augšējās robežas aprēķināšanas un noteikšanas metodiku, kā arī tarifu vai tarifu augšējās robežas piemērošanas kārtību var grozīt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tarifu projektu, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs tarifu projekta izvērtēšanas procesā šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā un termiņā nesniedz regulatoram papildu informāciju par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu vai ja kāda no tarifus veidojošajām izmaksām ir ekonomiski nepamatota un regulators tarifu projekta izvērtēšanas laikā to var apliecināt citā tiesiskā ceļā.";

papildināt pantu ar četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nozares speciālajos normatīvajos aktos minētajos gadījumos tarifus var noteikt pats."

8. Izteikt 20. panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie normatīvie akti neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

(2) Regulators var apstiprināt kopējās sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās izmaksas vai kopējos sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atļautos ieņēmumus saskaņā ar tarifu vai tarifu augšējās robežas aprēķināšanas un noteikšanas metodiku, kā arī tarifu vai tarifu augšējās robežas piemērošanas kārtību, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus."

9. Aizstāt 21. panta pirmajā daļā vārdus "tarifu aprēķināšanas metodiku" ar vārdiem "tarifu vai tarifu augšējās robežas aprēķināšanas un noteikšanas metodiku, kā arī tarifu vai tarifu augšējās robežas piemērošanas kārtību".

10. Izslēgt 22. panta pirmajā daļā vārdus "visā licences termiņā atbilstoši licences nosacījumiem tās darbības zonā".

11. Papildināt 26. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Likumā noteikto funkciju veikšanai regulators sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam var noteikt prasības izmaksu, pamatlīdzekļu vērtības un ieguldījumu uzskaites kārtošanai un organizācijai."

12. Aizstāt 35.2 panta divpadsmitajā daļā vārdus "rakstveidā ir tam piekrituši" ar vārdiem "pret to nav iebilduši".

13. 35.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "noslēdz" ar vārdiem "vienojas par";

izslēgt otro un trešo daļu;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja regulators ir izbeidzis strīda izskatīšanas procesu saskaņā ar šā panta pirmo daļu, strīdā iesaistītajām pusēm nav tiesību no jauna iesniegt regulatoram iesniegumu par strīda izskatīšanu attiecībā uz to pašu priekšmetu uz tā paša pamata."

14. Papildināt pārejas noteikumus ar 31. un 32. punktu šādā redakcijā:

"31. Lai ieviestu priekšsēdētāja un padomes locekļu atbilstīgu rotāciju:

1) 2016. gadā ar Saeimas lēmumu ieceltā priekšsēdētāja un padomes locekļu pilnvaras neatkarīgi no pilnvarojumā noteiktā amata pilnvaru termiņa ir spēkā līdz 2021. gada 1. jūlijam;

2) Saeima 2021. gadā pēc Ministru kabineta priekšlikuma ieceļ amatā:

a) priekšsēdētāju - uz septiņiem gadiem,

b) divus padomes locekļus - uz sešiem gadiem,

c) divus padomes locekļus - uz pieciem gadiem.

32. Ministru kabinets līdz 2020. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 7. panta 4.2 daļā paredzētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2001. gada 6. februāra noteikumi Nr. 59 "Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas amatpersonu kandidātu konkursa nolikums", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 13. februārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 26. februārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 13.02.2020.Stājas spēkā: 11.03.2020.Tēma: Enerģētika; Patērētāju tiesības; Valsts iestādes, civildienests; Konkurences tiesības; Bankas, finanses, budžets; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 40, 26.02.2020. OP numurs: 2020/40.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
312814
11.03.2020
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)