Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 4

Rēzeknē 2020. gada 13. februārī (prot. Nr. 83, 1. p.)
Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu un 15. panta pirmās daļas 8. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
" 27., 30., 31.
un 31.1 punktu, Ministru kabineta noteikumi 2018. gada 26. jūnija
Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) atbalsta veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību:

1.1. bārenim un bez vecāku gādības palikušajiem bērnam (turpmāk – pilngadību sasniedzis bērns),

1.2. audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm (turpmāk – audžuģimene),

1.3. adoptētājam vai viesģimenei;

1.4. aizbildnim.

2. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt, ja nav ievērotas normatīvo aktu prasības, pieņem Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests" (turpmāk – Pārvalde), mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

3. Atbalstu Pārvalde pārskaita uz palīdzības saņēmēja norēķinu kontu, vienreizēja atbalstu – 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas, ikmēneša atbalstu – līdz kārtējā mēneša 10.datumam.

4. Pārvaldei ir tiesības pieņemt lēmumu par nepamatoti izmaksātā atbalsta atgūšanu, ja tā konstatē, ka atbalsts ir nepamatoti izmaksāts tā pieprasītāja vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru.

II. Atbalsts pilngadību sasniegušam bērnam

5. Pārvalde pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā:

5.1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai 218,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro apmērā pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās Pārvaldes Bērnu sociālo pakalpojumu centrā, audžuģimenē vai pie aizbildņa;

5.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 820,05 euro;

5.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem izglītojamam 109,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības 163,00 euro apmērā.

(Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

6. Lai saņemtu pabalstu pilngadību sasniedzis bērns iesniedz Pārvaldē iesniegumu.

7. Ja Pārvalde pieņēmusi lēmumu piešķirt pabalstu ikmēneša izdevumiem izglītojamam, tas tiek piešķirts no iesnieguma iesniegšanas dienas.

8. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot saistošo noteikumu 5.3. apakšpunktā minēto pabalsta apmēru.

III. Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam

9. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniedzis bērns iesniedz Pārvaldē:

9.1. iesniegumu;

9.2. dokumentu, kas apliecina tiesības lietot dzīvojamo telpu (pieder nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres līgums vai īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz cita likumiska vai līgumiska pamata) un lietotās dzīvojamās telpas platību;

9.3. reizi trijos mēnešos dokumentu par izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kopijas, uzrādot oriģinālus, par iepriekšējiem trīs mēnešiem.

10. Ja vienu dzīvojamo telpu lieto vairāki pilngadību sasnieguši bērni, dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērniem.

11. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā 9. punktā minētos dokumentus, bet nepārsniedzot saistošo noteikumu pielikumā noteiktos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

12. Pilngadību sasniegušam bērnam ir pienākums izlietot dzīvokļa pabalstu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu (par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu) segšanai un pēc Pārvaldes pieprasījuma iesniegt dokumentus, kas apliecina ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu veikšanu.

13. Ja Pārvalde, konstatē, ka pilngadību sasniedzis bērns neveic ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus, Pārvaldei ir tiesības atteikt dzīvokļa pabalsta piešķiršanu uz trīs mēnešiem.

IV. Atbalsts audžuģimenei

14. Audžuģimenei, kurā ar Rēzeknes pilsētas bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns, Pārvalde piešķir:

14.1. atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi,

14.2. pabalstu bērna uzturam – 258 euro mēnesī;

14.3. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 100 euro mēnesī.

15. Lai saņemtu pabalstus audžuģimene iesniedz Pārvaldē iesniegumu un noslēdz līgumu ar Pārvaldi par bērna ievietošanu audžuģimenē.

16. Pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķir un aprēķina, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē, līdz dienai, kad bērns no šīs ģimenes tiek izņemts vai sasniedz pilngadību. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot pabalsta bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru mēnesī.

V. Bērna uzturnauda vai pabalsts uzturam adoptētājam vai viesģimenei

17. Pirmsadopcijas aprūpes laikā, atbilstoši laikposmam, kurā adoptējamais bērns atrodas adoptētāja aprūpē, Pārvalde adoptētājam izmaksā:

17.1. bērna uzturnaudu, ja bērns atrodas Pārvaldes Bērnu sociālo pakalpojumu centrā;

17.2. pabalstu uzturam, kas noteikts saistošo noteikumu 14.2. apakšpunktā, ja bērns atrodas audžuģimenē.

18. Bērnu sociālo pakalpojumu centrs izmaksā viesģimenei bērna uzturnaudu, atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas citas personas aprūpē.

19. Bērna uzturnaudas apmēru nosaka Pārvaldes vadītājs, atbilstoši bērna ēdināšanas izmaksām Bērnu sociālo pakalpojumu centrā.

20. Lai saņemtu adoptējamā bērna uzturnaudu vai pabalstu uzturam, adoptētājs iesniedz Pārvaldē iesniegumu.

21. Pirmsadopcijas aprūpes laikā adoptējamā bērna uzturnaudu vai pabalstu uzturam adoptētājam izmaksā ar dienu, kad bāriņtiesa adoptējamo bērnu nodevusi pirmsadopcijas aprūpē.

VI. Atbalsts aizbildnim

22. Pārvalde piešķir pabalstu personai, kura pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā un ar Rēzeknes pilsētas bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni bērnam, pilda aizbildņa pienākumus un aprūpē aizbildnībā esošu bērnu, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

23. Pabalsta apmērs ir 100 euro mēnesī par katru bērnu.

24. Lai saņemtu pabalstu aizbildnis iesniedz Pārvaldē iesniegumu.

25. Ja Pārvalde pieņēmusi lēmumu piešķirt pabalstu, tas tiek piešķirts no aizbildņa iesnieguma iesniegšanas dienas.

26. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot saistošo noteikumu 23. punktā minēto pabalsta apmēru.

27. Pārvalde pārtrauc pabalsta izmaksu, ja Rēzeknes pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizbildņa atstādināšanu uz laiku, kamēr aizbildnis vai bērns, par kuru maksā pabalstu, atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā

28. Pārvalde ir tiesīga pieprasīt aizbildnim iesniegt pārskatu par pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu.

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

29. Pārvaldes lēmumu un faktisko rīcību Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rēzeknes pilsētas domē.

30. Rēzeknes pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto aktu vai faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
Pielikums
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4
"Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"
Dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi

1. Īres maksa atbilstoši īres līgumā norādītajai īres maksai, bet ne vairāk par 2,50 euro par 1 m2 un izīrētājai platībai, bet ne vairāk par 32 m2.

2. Nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, atbilstoši platībai, bet ne vairāk kā par 32 m2:

2.1. ja dzīvojamā telpa atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā – 0,40 euro par 1 m2;

2.2. ja dzīvojamā telpa atrodas viena dzīvokļa mājā – 0,32 euro par 1m2.

3. Izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšana, ūdens, gāze, kanalizācija un asenizācija, sadzīves atkritumu apsaimniekošana) – 55 euro, saistošo noteikumu 7. punktā noteiktajā gadījumā – papildus par katru personu – 30 euro.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 13.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojumsRēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, sasniedzot pilngadību, atbalsts aizbildnim, audžuģimenei un adoptētājam ir noteikts Rēzeknes pilsētas domes 2013. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 70).
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtībaSaistošie noteikumi "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam" (turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības materiālā atbalsta veidus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kas ietver arī atbalstu audžuģimenei, aizbildnim, adoptētājam un viesģimenei minēto bērnu aprūpē.

Vienlaikus ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs Saistošo noteikumu Nr. 70 normas, ka nosaka minētā atbalsta sniegšanas kārtību (4.7.–4.9. apakšpunkts, IX–XI nodaļa).

Jaunu saistošo noteikumu izstrāde ir nepieciešama, ņemot vērā Labklājības ministrijas ieteikumus novērst atbalsta bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem iekļaušanu pašvaldību saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir, izvērtējot materiālo situāciju, kas tādējādi minētajām iedzīvotāju grupām rada sajūtu, ka viņi tiek nepamatoti uzskatīti par pabalstu un palīdzības saņēmējiem, lai gan savās ģimenēs sniedz atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, tostarp bērniem.

3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka atbalsta apmēru un piešķiršanas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušajiem bērnam un personai, kuras aprūpē atrodas minētais bērns.

Pašvaldības pienākumu sniegt atbalstu pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajiem bērnam, audžuģimenēm, adoptētājam (viesģimenei) nosaka normatīvie akti, savukārt atbalstu aizbildnim pašvaldības realizē kā brīvo iniciatīvu.

Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk – pilngadību sasniedzis bērns) nosaka Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 30., 31. un 31.1 punkts. Ministru kabineta noteikumu 31. un 31.1 punktā noteiktais pabalsts, kuru izmaksā pašvaldība, saistošajos noteikumos ir definēts kā pabalsts izglītojamam.

Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu, kas nosaka pašvaldības tiesības noteikt pabalsta bērna uzturam un pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei apmēru. Minētie pabalsti tiek izmaksāti no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni.

Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 667 "Adopcijas kārtība" 54. punkts nosaka pirmsadopcijas aprūpes laikā bērna uzturnaudu vai pabalstu uzturam atbilstoši laikposmam, kurā adoptējamais bērns atrodas adoptētāja aprūpē, adoptētājam izmaksā bērnu aprūpes iestāde, ja bērns atrodas bērnu aprūpes iestādē, pašvaldība, ja bērns atrodas audžuģimenē. Saistošajos noteikumos tiek noteikts bērnu uzturnaudas apmērs.

Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.2 panta ceturtajai daļai bērnu aprūpes iestāde, rakstveidā vienojoties ar viesģimeni, nosaka bērna uzturēšanās ilgumu viesģimenē, pušu tiesības un pienākumus, kā arī izmaksā tai piešķirto bērna uzturnaudu vai pabalstu uzturam atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas citas personas aprūpē. Saistošajos noteikumos tiek noteikts bērnu uzturnaudas apmērs, ko izmaksā Pārvaldes Bērnu sociālo pakalpojumu centrs.

Bērna ēdināšanas izmaksas Bērnu sociālo pakalpojumu centrā 2020. gadā ir 70,50 euro mēnesī.

Pašvaldības atbalsts aizbildnim noteikts 100 euro apmērā mēnesī.

Saistošajos noteikumos noteiktā atbalsta apmērs netiek grozīts un tiek saglabāts Saistošajos noteikumos Nr. 70 noteiktajā apmērā, izņemot, tiek palielināts vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs pilngadību sasniegušam bērnam – no 249,71 euro uz 500,00 euro.

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetuVienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei pilngadību sasniegušam bērnam 2020. gadā papildus nepieciešami finanšu līdzekļi 2002,32 euro apmērā, pavisam kopā minētā pabalsta izmaksai ir nepieciešami 4000 euro.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNeietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrāmNeietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavotiLikuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmā un piektā daļa, likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa un 15. panta pirmās daļas 8. punkts, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 30., 31. un 31.1 punkts, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punkts.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektuKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 13.02.2020.Stājas spēkā: 19.02.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 18.02.2020. OP numurs: 2020/34.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
312611
{"selected":{"value":"30.01.2021","content":"<font class='s-1'>30.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.01.2021","iso_value":"2021\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.02.2020","iso_value":"2020\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2020.-29.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.01.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)