Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 64

Rīgā 2020. gada 4. februārī (prot. Nr. 5 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"

Izdoti saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4. panta 1.1 daļu, trešo un piekto daļu, 5. panta pirmo daļu,
6. panta pirmo daļu, 38.1 panta ceturto daļu un 47. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 25. nr.; 2013, 208., 250. nr.; 2016, 149. nr.; 2018, 73. nr.; 2019, 240. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 1.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.1 kārtību, kādā noskaidro publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc tāda nekustamā īpašuma, kurš nodots privatizācijai un kura privatizācija ir izbeigta vai privatizācijas tiesības nav izmantotas likumā noteiktajā termiņā, vajadzību pēc tāda nekustamā īpašuma, kurš atzīts par bezmantinieku vai bezīpašnieku mantu, kā arī vajadzību pēc zemes starpgabala un tāda nekustamā īpašuma, kura kadastrālā vērtība ir zemāka par 5000 euro;".

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Likuma 4. panta ceturtajā daļā norādītās personas (turpmāk - atsavināšanas ierosinātāji) publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājumu (turpmāk - atsavināšanas ierosinājums) iesniedz:

2.1. valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" (turpmāk - sabiedrība), ja ierosina atsavināt valsts nekustamo īpašumu (izņemot šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto gadījumu);

2.2. valsts īpašuma privatizāciju veicošā institūcijā:

2.2.1. ja atsavināmā valsts dzīvojamā māja, tās domājamā daļa vai dzīvokļa īpašums ir valsts īpašuma privatizāciju veicošās institūcijas valdījumā (atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4. panta ceturtās daļas 5. un 6. punktā minētās personas);

2.2.2. ja nekustamais īpašums ir nodots privatizācijai un tā privatizācija ir izbeigta vai privatizācijas tiesības nav izmantotas likumā noteiktajā termiņā, un nekustamais īpašums atrodas valsts īpašuma privatizāciju veicošās institūcijas valdījumā (likuma 4. panta ceturtās daļas 3., 4. un 9. punktā minētajos gadījumos);

2.3. attiecīgajai atvasinātajai publiskajai personai, ja ierosina atsavināt atvasinātās publiskās personas nekustamo īpašumu."

3. Papildināt 3.2. apakšpunktu aiz vārda "sasniedzama" ar vārdiem "vai oficiālo elektronisko adresi, ja ir aktivizēts tā konts".

4. Papildināt noteikumus ar 4.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.10. pašvaldības apliecinājumu, ka neapbūvētais valsts zemesgabals uzskatāms par zemes starpgabalu likuma izpratnē."

5. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Sabiedrība atsavināšanas ierosinājumu par likuma 5. panta 3.2, 3.3 un vienpadsmitajā daļā minēto valsts nekustamo īpašumu kopā ar šo noteikumu 4. un 5. punktā minētajiem dokumentiem septiņu darbdienu laikā pēc pēdējā lēmuma pieņemšanai nepieciešamā dokumenta saņemšanas pārsūta attiecīgā nekustamā īpašuma valdītājam lēmuma pieņemšanai."

6. Aizstāt 7. punktā vārdus "sabiedrība, aģentūra vai attiecīgo atvasināto publisko personu lēmējinstitūcijas" ar vārdiem "sabiedrība, valsts īpašuma privatizāciju veicošā institūcija, valsts nekustamā īpašuma valdītājs, attiecīgo atvasināto publisko personu lēmējinstitūcijas vai to noteiktas iestādes vai amatpersonas".

7. Aizstāt 8.5. apakšpunktā vārdu "aģentūrā" ar vārdiem "valsts īpašuma privatizāciju veicošajā institūcijā".

8. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Pēc atsavināšanas ierosinājuma un šo noteikumu 4., 5. un 6. punktā minēto dokumentu saņemšanas, ņemot vērā šajos noteikumos minētos nosacījumus:

11.1. sabiedrība, valsts īpašuma privatizāciju veicošā institūcija vai nekustamā īpašuma valdītājs likuma 5. panta trešajā, 3.1, 3.2, 3.3 un vienpadsmitajā daļā minētajos gadījumos pieņem lēmumu par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu;

11.2. sabiedrība vai valsts īpašuma privatizāciju veicošā institūcija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par valsts nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai (izņemot šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētos gadījumus);

11.3. sabiedrība, valsts īpašuma privatizāciju veicošā institūcija vai nekustamā īpašuma valdītājs atsaka izskatīt atsavināšanas ierosinājumu, tai skaitā par likuma 5. panta trešajā, 3.1, 3.2, 3.3 un vienpadsmitajā daļā minēto valsts nekustamo īpašumu atsavināšanu šo noteikumu 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. un 8.7. apakšpunktā minētajos gadījumos;

11.4. ieinteresētā ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, ja valsts nekustamais īpašums ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju īstenošanai;

11.5. atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, bet likumā noteiktajos gadījumos - tās noteikta iestāde vai amatpersona pieņem lēmumu par attiecīgās atvasinātās publiskās personas nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu."

9. Papildināt noteikumus ar 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.2 Divu nedēļu laikā pēc likuma 5. panta 3.2, 3.3 un vienpadsmitajā daļā minētā lēmuma par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu spēkā stāšanās dienas valsts nekustamā īpašuma valdītājs lēmumu kopā ar šo noteikumu 6. punktā minētajiem dokumentiem nodod institūcijai, kura organizē valsts nekustamā īpašuma pārdošanu."

10. Papildināt noteikumus ar 12.1 un 12.2 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Pirms likuma 5. panta 3.1, 3.2, 3.3 un vienpadsmitajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas valsts nekustamā īpašuma valdītājs vai tā noteikta institūcija vai persona noskaidro, vai atsavināmais valsts nekustamais īpašums nav nepieciešams publiskas personas vai tās iestādes vajadzībām, ievērojot šādu kārtību:

12.1 1. valsts nekustamā īpašuma valdītājs vai tā noteikta institūcija vai persona par nekustamā īpašuma pārdošanu publicē sabiedrības mājaslapā internetā informāciju par pārdodamo nekustamo īpašumu. Informācijā norāda valsts iestādi vai valsts kapitālsabiedrību, kuras valdījumā atrodas valsts nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma veidu, adresi, kadastra numuru un citu raksturojošu informāciju;

12.1 2. sabiedrība nodrošina, ka par ievietoto piedāvājumu vienlaikus tiek nosūtīts paziņojums uz tiešo pārvaldes iestāžu un atvasināto publisko personu augstākās izpildinstitūcijas (turpmāk visas kopā - apziņotās iestādes) oficiālajām elektroniskajām adresēm;

12.1 3. ja apziņotā iestāde konstatē, ka nekustamais īpašums nepieciešams tai noteiktu valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, tā 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.1 1. apakšpunktā minētās informācijas publicēšanas izdara sabiedrības mājaslapā internetā atzīmi par to, ka nekustamais īpašums nepieciešams tai noteiktu valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, un rakstiski informē attiecīgā nekustamā īpašuma valdītāju.

12.2 Ja 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.1 1. apakšpunktā minētās informācijas publicēšanas sabiedrības mājaslapā internetā nav izdarīta atzīme par to, ka nekustamais īpašums nepieciešams publiskai personai vai tās iestādei noteiktu valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, to var atsavināt likumā noteiktajā kārtībā.";

11. Papildināt noteikumus ar 13.2, 13.3 un 13.4 punktu šādā redakcijā:

"13.2 Ja apziņotā iestāde ir veikusi šo noteikumu 12.1 3. apakšpunktā minēto atzīmi sabiedrības mājaslapā internetā:

13.2 1. apziņotās iestādes (izņemot ministrijas) mēneša laikā (attiecībā uz valsts zemes starpgabalu - 10 darbdienu laikā) pēc atzīmes izdarīšanas sabiedrības mājaslapā internetā sagatavo un iesniedz ministrijai, kuras padotībā tās atrodas vai kura ir politiski atbildīga par attiecīgās funkcijas izpildi, vienu no šādiem Ministru kabineta rīkojuma projektiem (turpmāk - rīkojuma projekts):

13.2 1.1. par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu un nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā vai nodošanu attiecīgai atvasinātai publiskai personai īpašumā tai noteiktu funkciju izpildes nodrošināšanai;

13.2 1.2. par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā (izņemot šo noteikumu 13.2 1.1. apakšpunktā minēto gadījumu);

13.2 1.3. par valsts nekustamā īpašuma nodošanu īpašumā attiecīgai atvasinātai publiskai personai tai noteiktu funkciju izpildes nodrošināšanai (izņemot šo noteikumu 13.2 1.1. apakšpunktā minēto gadījumu);

13.2 2. ministrija divu mēnešu (attiecībā uz valsts zemes starpgabalu - 30 darbdienu laikā) laikā pēc atzīmes izdarīšanas sabiedrības mājaslapā internetā sagatavo rīkojuma projektu vai mēneša laikā (attiecībā uz valsts zemes starpgabalu - 15 darbdienu laikā) pēc šo noteikumu 13.2 1. apakšpunktā minētā rīkojuma projekta saņemšanas to saskaņo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā;

13.2 3. apziņotā iestāde, iesniedzot šo noteikumu 13.2 1. un 13.2 2. apakšpunktā minēto rīkojuma projektu, attiecīgo informāciju nosūta arī attiecīgā valsts nekustamā īpašuma valdītājam.

13.3 Ja valsts nekustamais īpašums nepieciešams vairākām valsts iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām vai atsavinātām publiskām personām vai to iestādēm, ministriju iesniegtos rīkojumu projektus Ministru kabineta sēdē izskata vienlaikus.

13.4 Valsts nekustamā īpašuma valdītājs vai valsts īpašuma privatizāciju veicošā institūcija likuma 5. panta 3.1, 3.2, 3.3 un vienpadsmitajā daļā minēto lēmumu par nekustamā īpašuma pārdošanu pieņem likumā noteiktajā kārtībā:

13.4 1. ja četru mēnešu laikā no šo noteikumu 12.1 3. apakšpunktā minētās atzīmes izdarīšanas sabiedrības mājaslapā internetā rīkojuma projekts nav iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē;

13.4 2. ja saņemts atsavināšanas ierosinājums attiecībā uz valsts zemes starpgabalu, - likuma 5. panta 3.3 daļā noteiktajā lēmuma pieņemšanas termiņā;

13.4 3. ja Ministru kabinets noraida iesniegto rīkojuma projektu."

12. Papildināt noteikumus ar 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Līdz brīdim, kad sabiedrība nodrošina tās mājaslapas internetā funkcionalitāti, lai izpildītu šo noteikumu 12.1 2. un 12.1 3. apakšpunktā minētās prasības, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 1. martam šo noteikumu 12.1 1. apakšpunktā minēto paziņojumu sabiedrība nosūta uz apziņoto iestāžu elektroniskajām adresēm. Ja apziņotā iestāde konstatē, ka valsts nekustamais īpašums nepieciešams tai noteiktu valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, tā 10 darbdienu laikā pēc informācijas publicēšanas sabiedrības mājaslapā internetā par to rakstiski informē nekustamā īpašuma valdītāju."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 64Pieņemts: 04.02.2020.Stājas spēkā: 07.02.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 06.02.2020. OP numurs: 2020/26.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
312390
07.02.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)