Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2. nr.; 2005, 10., 14. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 10., 22. nr.; 2008, 13., 14., 23. nr.; 2009, 7., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 16. nr.; 2012, 56., 100., 186. nr.; 2013, 142., 193. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 124., 222. nr.; 2016, 31., 115., 254. nr.; 2017, 196., 222. nr.; 2018, 132. nr.; 2019, 52., 132. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izslēgt pirmās daļas 12. punktu;

izteikt pirmās daļas 13. punktu šādā redakcijā:

"13) prospekts - dokuments, kurā ietverta detalizēta informācija par emitentu un tā emitētiem pārvedamiem vērtspapīriem, par kuriem publiskā piedāvājuma izteicējs vēlas izteikt publisko piedāvājumu vai kurus persona, kas lūdz pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, vēlas iekļaut regulētajā tirgū;";

papildināt pirmās daļas 16. punktu pēc vārdiem un skaitļiem "grozījumiem direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un regulā (ES) Nr. 236/2012" ar vārdiem un skaitli "(turpmāk - Regula Nr. 909/2014)";

izslēgt pirmās daļas 28., 31., 32., 33., 34. un 37. punktu;

izslēgt pirmās daļas 39. punktā vārdus "emisijas prospektu un";

izslēgt pirmās daļas 66. un 67. punktu;

izteikt pirmās daļas 105. punktu šādā redakcijā:

"105) vērtspapīru finansēšanas darījums - darījums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra regulas (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk - Regula Nr. 2015/2365) 3. panta 11. punktā noteiktajam;";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Papildus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem terminiem Regulas Nr. 575/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija regulas (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ direktīvu 2003/71/EK (turpmāk - Regula Nr. 2017/1129) izpratnē ir lietoti šādi termini:

1) finanšu iestāde - finanšu iestāde Regulas Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 26. apakšpunkta izpratnē;

2) finanšu pārvaldītājsabiedrība - finanšu pārvaldītājsabiedrība Regulas Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 20. apakšpunkta izpratnē;

3) dalībvalsts mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība - dalībvalsts mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība Regulas Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 30. apakšpunkta izpratnē;

4) Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība - Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība Regulas Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 31. apakšpunkta izpratnē;

5) pašu kapitāls - pašu kapitāls Regulas Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 118. apakšpunkta izpratnē;

6) kapitāla vērtspapīri - pašu kapitāla vērtspapīri Regulas Nr. 2017/1129 2. panta "b" punkta izpratnē;

7) publiskais piedāvājums - vērtspapīru publiskais piedāvājums Regulas Nr. 2017/1129 2. panta "d" punkta izpratnē;

8) publiskā piedāvājuma izteicējs - piedāvātājs Regulas Nr. 2017/1129 2. panta "i" punkta izpratnē."

2. 3. pantā:

izteikt 1.1 daļas 12. punktu šādā redakcijā:

"12) Regula Nr. 2015/2365;";

papildināt 1.1 daļu ar 15. punktu šādā redakcijā:

"15) Regula Nr. 2017/1129.";

izslēgt septīto daļu;

papildināt pantu ar sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(16) Gadījumos, kad emitents izsaka publisko piedāvājumu par paša izdotiem pārvedamiem vērtspapīriem, piedāvājuma izteikšana nav uzskatāma par ieguldījumu pakalpojumu šā likuma izpratnē un uz to neattiecas šā likuma F sadaļas noteikumi, ja vienlaikus tiek izpildīti visi šādi noteikumi:

1) emitents atbilst maza vai vidēja uzņēmuma pazīmēm;

2) kopējā aprēķinātā samaksa par pārvedamiem vērtspapīriem 36 mēnešos nepārsniedz 3 000 000 euro;

3) emitents izsaka ne vairāk par diviem publiskiem piedāvājumiem 36 mēnešu laikā;

4) piedāvājums izteikts par kapitāla vai parāda vērtspapīriem."

3. Izslēgt 3.1 panta otro un trešo daļu.

4. Aizstāt 10. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus "vadīs regulētā tirgus organizētāja vai darbību" ar vārdiem "vadīs regulētā tirgus organizētāja vai ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību".

5. 14. pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izslēgt otrās daļas 1. punktā vārdu "emisijas";

izslēgt trešās daļas 1. punktā vārdus "faksa numuru un";

izslēgt ceturto, piekto, sesto, devīto un desmito daļu;

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Prospektu sagatavošanas, apstiprināšanas, publicēšanas un izplatīšanas kārtību nosaka Regula Nr. 2017/1129.";

papildināt pantu ar divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Ja publiskais piedāvājums tiks izteikts tikai Latvijā, prospektu sagatavo valsts valodā.

(13) Pamatprospektu reģistrē Komisijā saskaņā ar šā panta prasībām."

6. Izslēgt 15. un 16. pantu.

7. Izteikt 16.1 pantu šādā redakcijā:

"16.1 pants. Atbrīvojums no prospekta sagatavošanas pienākuma

Ja publiskais piedāvājums tiek izteikts par pārvedamiem vērtspapīriem, par kuriem aprēķinātā kopējā samaksa Eiropas Savienībā 12 mēnešu laikā ir no 1 000 000 līdz 8 000 000 euro un netiek prasīta paziņošana saskaņā ar Regulas Nr. 2017/1129 25. pantu, publiskā piedāvājuma izteicējs var nesagatavot Regulā Nr. 2017/1129 minēto prospektu. Šādā gadījumā publiskā piedāvājuma izteicējs sagatavo un publicē piedāvājuma dokumentu saskaņā ar Komisijas normatīvajiem noteikumiem."

8. 17. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"17. pants. Prospekta saturs";

izslēgt pirmo, otro un trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Detalizētu prospektā iekļaujamo informāciju un prospekta saturu nosaka tieši piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti par prospekta saturu.";

izslēgt piekto, sesto un septīto daļu;

aizstāt astotajā daļā vārdus un skaitli "likuma un Eiropas Komisijas Regulas Nr. 809/2004" ar vārdiem un skaitli "likuma, Regulas Nr. 2017/1129 un citu tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu".

9. Izslēgt 17.1, 17.2, 17.3, 18. un 19. pantu.

10. 20. pantā:

aizstāt panta nosaukumā, pirmajā un trešajā daļā vārdus "Emisijas prospekts" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "Prospekts" (attiecīgā locījumā);

izslēgt trešajā, ceturtajā un sestajā daļā vārdu "emisijas".

11. Izslēgt 20.1, 21., 22., 22.1, 23. un 24. pantu.

12. 24.1 pantā:

izslēgt pirmās daļas 1. punktā vārdu "emisijas";

papildināt pirmo daļu ar 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"8) apturēt apstiprināšanai iesniegtā prospekta pārbaudi vai apturēt vai ierobežot publisko piedāvājumu, ja Komisija izmanto pilnvaras piemērot aizliegumu vai ierobežojumu, ievērojot Regulas Nr. 600/2014 42. pantu, līdz šāda aizlieguma vai ierobežojuma atcelšanai;

9) atteikties apstiprināt uz laiku līdz pieciem gadiem jebkuru prospektu, ko sagatavojis konkrēts emitents vai publiskā piedāvājuma izteicējs, ja minētais emitents vai publiskā piedāvājuma izteicējs atkārtoti un būtiski pārkāpis šā likuma un Regulas Nr. 2017/1129 noteikumus.";

izslēgt otro un trešo daļu.

13. 41. pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli "likuma un Eiropas Komisijas regulas Nr. 809/2004" ar vārdiem un skaitli "likuma, Regulas Nr. 2017/1129 un citu tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu par prospektu saturu";

izslēgt ceturto daļu;

papildināt pantu ar devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(9) Ja pārvedamu vērtspapīru iekļaušana regulētajā tirgū tiek lūgta Latvijā, prospektu sagatavo valsts valodā.

(10) Prospektu sagatavošanas, apstiprināšanas, publicēšanas un izplatīšanas kārtību nosaka Regula Nr. 2017/1129.

(11) Pēc tam kad pieņemts lēmums par pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, regulētā tirgus organizētājs nekavējoties ievieto lēmuma un prospekta tekstu savā mājaslapā internetā."

14. Izslēgt 44. pantu.

15. Izslēgt 44.1 panta pirmo, trešo un ceturto daļu.

16. Izslēgt 44.2, 44.3, 45. un 47. pantu.

17. 48. pantā:

izslēgt otrās daļas 1. punktā vārdus "faksa numuru un";

izslēgt otrās daļas 3. punktā vārdus "faksa numuru";

izslēgt trešo, ceturto, piekto un septīto daļu.

18. Izslēgt 48.1, 49., 49.1, 49.2, 51. un 52. pantu.

19. 55.1 pantā:

papildināt pirmo daļu ar 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"10) apturēt reģistrēšanai iesniegtā prospekta pārbaudi vai apturēt vai ierobežot atļauju veikt tirdzniecību regulētajā tirgū, ja Komisija izmanto pilnvaras piemērot aizliegumu vai ierobežojumu, ievērojot Regulas Nr. 600/2014 42. pantu, līdz šāda aizlieguma vai ierobežojuma atcelšanai;

11) atteikties reģistrēt uz laiku līdz pieciem gadiem prospektu, ko sagatavojusi konkrētā persona, kura lūdz pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, ja minētā persona atkārtoti pārkāpusi šā likuma un Regulas Nr. 2017/1129 noteikumus.";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

20. 55.11 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitļus "šā likuma 1. panta pirmās daļas 31. punkta" ar vārdiem "mazā un vidējā komersanta";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Mazais un vidējais komersants šā panta izpratnē ir kapitālsabiedrība, kas saskaņā ar tā pēdējo pieejamo gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu atbilst vismaz diviem no šādiem kritērijiem:

1) vidējais darbinieku skaits finanšu gadā ir mazāks par 250;

2) bilances (pārskata par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā) kopsumma nepārsniedz 43 000 000 euro;

3) gada neto apgrozījums nepārsniedz 50 000 000 euro.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Kapitālsabiedrība, kurā saskaņā ar šā panta pirmo daļu revīzijas komitejas funkciju izpilde ir uzticēta kapitālsabiedrības padomei, var nepiemērot šā likuma 55.7 pantā minēto revīzijas komitejas pilnvaru termiņu, uzticot kapitālsabiedrības padomei revīzijas komitejas funkciju izpildi uz visu padomes pilnvaru termiņu.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "minētie lēmumi ierakstāmi" ar vārdiem "minētā informācija par piekrišanu, kas saņemta no katra padomes locekļa, ierakstāma";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja kapitālsabiedrībā padomes locekļa ievēlēšana notiek saskaņā ar Komerclikuma 296. panta vienpadsmitajā daļā noteikto kārtību, nepieciešama jaunievēlētā padomes locekļa piekrišana pildīt arī revīzijas komitejas uzdevumus. Šajā daļā minētā informācija par piekrišanu, kas saņemta no jaunievēlētā padomes locekļa, ierakstāma kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulces protokolā."

21. Izslēgt 66. panta piektās daļas 8. punktā vārdu "emisijas".

22. Izteikt 84. pantu šādā redakcijā:

"84. pants. Šīs nodaļas darbības joma

(1) Šī nodaļa papildus Regulā Nr. 596/2014 paredzētajam nosaka Komisijas kā kompetentās iestādes Regulas Nr. 596/2014 izpratnē tiesības un pienākumus iekšējās informācijas izmantošanas uzraudzībā un manipulāciju novēršanā finanšu tirgos.

(2) Lai nodrošinātu šā panta pirmajā daļā minēto tiesību un pienākumu izpildi, Komisija izdod normatīvos noteikumus, kas nosaka:

1) informāciju, kas uzskatāma par iekšējo informāciju un atklājama sabiedrībai;

2) gadījumus, kad iekšējās informācijas publiskošanas aizkavējums var maldināt sabiedrību vai tūlītēja informācijas atklāšana var apdraudēt emitenta vai emisijas kvotu tirgus dalībnieka likumīgās intereses;

3) prasības attiecībā uz kārtību, kādā persona, kas veic pārvaldības pienākumus, vai ar to cieši saistītās personas paziņo par veiktajiem darījumiem."

23. Izslēgt 100.3 pantu.

24. Aizstāt 120. panta pirmās daļas 3. punktā skaitļus un vārdu "3., 6. vai 8." ar skaitļiem un vārdu "3., 6., 8. vai 9.".

25. Aizstāt 128. panta 6.1 daļā vārdus "kuri nav radušies no finanšu instrumenta" ar vārdiem "kuri ir radušies no finanšu instrumenta".

26. Izslēgt 137.3 pantu.

27. Izslēgt 140. panta pirmajā daļā skaitli un vārdus "137.3 panta ceturtās daļas".

28. Izslēgt 144.1 pantu.

29. Izslēgt 147. panta ceturtās daļas 1. punktā skaitļus un vārdus "24.1 panta trešajā daļā, 55.1 panta ceturtajā daļā un".

30. Papildināt likumu ar G3 sadaļu šādā redakcijā:

"G3 sadaļa
Ziņošana par iespējamiem un faktiskiem pārkāpumiem

147.6 pants. Iespējamie un faktiskie pārkāpumi

(1) Šā likuma 147.7 panta pirmajā daļā minētie finanšu instrumentu tirgus dalībnieki nodrošina ziņojumu saņemšanu un izskatīšanu par šādiem iespējamiem un faktiskiem pārkāpumiem:

1) datu ziņošanas pakalpojumu sniegšanā;

2) ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanā;

3) regulētā tirgus organizētāja darbībā;

4) šā likuma XII4 nodaļā noteikto prasību pārkāpumiem;

5) Regulas Nr. 575/2013 pārkāpumiem;

6) Regulas Nr. 596/2014 pārkāpumiem;

7) Regulas Nr. 600/2014 pārkāpumiem;

8) Regulas Nr. 909/2014 pārkāpumiem;

9) Regulas Nr. 1286/2014 pārkāpumiem;

10) Regulas Nr. 2015/2365 4. un 15. panta pārkāpumiem;

11) citiem šā likuma pārkāpumiem.

(2) Komisija izveido un uztur drošu ziņošanas sistēmu par iespējamiem un faktiskiem šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem, par kuriem ikviena persona var ziņot Komisijai.

(3) Kārtību, kādā Komisijā tiek iesniegti, saņemti un izskatīti ziņojumi par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem, nosaka Komisijas normatīvie noteikumi.

147.7 pants. Finanšu instrumentu tirgus dalībnieku iekšējais ziņošanas kanāls

(1) Kredītiestāde un ārvalsts kredītiestādes filiāle, ieguldījumu brokeru sabiedrība un ārvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāle, centrālais vērtspapīru depozitārijs, regulētā tirgus organizētājs un datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējs atbilstoši tā darbības jomai izstrādā procedūru, saskaņā ar kuru tiek izveidots neatkarīgs un speciāls iekšējais kanāls ziņošanai par pārkāpumiem, kas nodrošina, ka finanšu instrumentu tirgus dalībnieka darbinieki var ziņot par šā likuma 147.6 panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto finanšu instrumentu tirgus dalībnieku izstrādātā procedūra attiecībā uz iekšējā kanāla izveidošanu ziņošanai par pārkāpumiem nodrošina šā likuma 147.8 pantā noteikto prasību ievērošanu.

147.8 pants. Personu aizsardzība

(1) Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību Komisijas izveidotā ziņošanas sistēma par pārkāpumiem nodrošina tādas personas datu aizsardzību, kura ziņo par pārkāpumu, kā arī tādas fiziskās personas datu aizsardzību, par kuru ir aizdomas, ka tā izdarījusi pārkāpumu.

(2) Komisija nodrošina konfidencialitāti personai, kura ziņo par pārkāpumu, kā arī personai, par kuru ir aizdomas, ka tā izdarījusi pārkāpumu, izņemot gadījumu, kad šādu ziņu izpaušanu paredz Latvijas Republikas normatīvie akti.

(3) Ziņošana, kuru saskaņā ar šā likuma 147.6 panta pirmo daļu un 147.7 pantu veic kredītiestādes un ārvalsts kredītiestādes filiāles, ieguldījumu brokeru sabiedrības un ārvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāles, centrālā vērtspapīru depozitārija, regulētā tirgus organizētāja un datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēja darbinieki, nav uzskatāma par darba līgumā vai citā tam pielīdzināmā līgumā, vai jebkurā normatīvajā aktā noteiktā informācijas izpaušanas aizlieguma pārkāpumu, un personu nevar saukt pie atbildības par šādu ziņošanu.

(4) Pret kredītiestādes un ārvalsts kredītiestādes filiāles, ieguldījumu brokeru sabiedrības un ārvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāles, centrālā vērtspapīru depozitārija, regulētā tirgus organizētāja un datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēja darbinieku, kurš ziņo par šā likuma 147.6 panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem tā darba devēja darbībā, sniegtā ziņojuma dēļ nedrīkst vērst diskriminējošas vai citas netaisnīgas darbības.

147.9 pants. Aizlieguma radīt nelabvēlīgas sekas pārkāpuma novēršana

Ja netiek ievērots šā likuma 147.8 panta ceturtajā daļā noteiktais aizliegums un personai tiek radītas nelabvēlīgas sekas sakarā ar tās sniegtajām ziņām par šā likuma 147.6 panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem, šīs nelabvēlīgās sekas novērš atbilstoši attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajam."

31. Izteikt 148. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Atbilstoši Regulas Nr. 2017/1129 38. pantam par regulas 38. panta 1. punkta "a" apakšpunktā noteiktajiem pārkāpumiem Komisija ir tiesīga piemērot šādas sankcijas un uzraudzības pasākumus:

1) izteikt publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko personu un informējot par pārkāpuma būtību;

2) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību un turpmāk atturas no šādas darbības atkārtošanas;

3) uzlikt soda naudu līdz pārkāpuma dēļ gūto ienākumu vai novērsto iespējamo zaudējumu divkāršam apmēram, ja iespējams noteikt pārkāpuma dēļ gūto peļņu vai novērstos zaudējumus;

4) uzlikt juridiskajai personai soda naudu līdz 5 000 000 euro vai līdz trim procentiem no kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar minētās juridiskās personas pēdējo pieejamo revidēto gada pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes sabiedrība vai mātes sabiedrības meitas sabiedrība, kas sagatavo konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu vai konsolidētos finanšu pārskatus saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts attiecīgo normatīvo aktu prasībām, kopējo apgrozījumu veido kopējais gada apgrozījums vai atbilstoša veida ienākumi saskaņā ar attiecīgiem izcelsmes dalībvalsts normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā pēdējo pieejamo konsolidēto gada pārskatu, kuru apstiprinājusi galvenā mātes sabiedrības vadības struktūra;

5) uzlikt fiziskajai personai soda naudu līdz 700 000 euro."

32. Izteikt 150. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šajā pantā noteiktajā kārtībā Komisijas mājaslapā internetā ievietotā informācija par šā likuma 148. panta pirmajā, astotajā, piecpadsmitajā, septiņpadsmitajā, astoņpadsmitajā, deviņpadsmitajā, divdesmitajā un divdesmit pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem ir pieejama piecus gadus no tās ievietošanas dienas."

33. Papildināt pārejas noteikumus ar 70. punktu šādā redakcijā:

"70. Centrālais vērtspapīru depozitārijs, regulētā tirgus organizētājs un datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējs, uz kuru attiecas šā likuma 147.7 pantā minētā prasība par iekšējā ziņošanas kanāla izveidi, to izveido ne vēlāk kā līdz 2020. gada 1. aprīlim."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 12. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 23. decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 12.12.2019.Stājas spēkā: 06.01.2020.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 257A, 23.12.2019. OP numurs: 2019/257A.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
311689
06.01.2020
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)