Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"

Izdarīt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34. nr.; 1995, 23., 24. nr.; 1997, 4. nr.; 1998, 2., 15. nr.; 1999, 22. nr.; 2001, 15., 23. nr.; 2002, 16. nr.; 2003, 6., 8. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 22. nr.; 2008, 14., 24. nr.; 2009, 2., 15., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199. nr.; 2010, 99. nr.; 2011, 85. nr.; 2012, 50., 108., 203. nr.; 2013, 232. nr.; 2014, 189., 214., 257. nr.; 2015, 124. nr.; 2016, 119., 204., 241. nr.; 2017, 132. nr.; 2018, 196. nr.) šādus grozījumus:

1.  2. pantā:

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5) nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) apmācību, informēt sabiedrību par nodokļu maksāšanas nozīmīgumu, rīkojot informatīvus pasākumus un konkursus, kā arī šajā likumā noteiktajā kārtībā konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos;";

izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8) lemt par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu un nodrošināt šo organizāciju uzraudzību atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likumā noteiktajai kārtībai;".

2. Izslēgt 4. panta otrās daļas 18. punktu.

3. Papildināt likumu ar 4.2 pantu šādā redakcijā:

"4.2 pants. Lēmumu pieņemšana Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās

1. Lai veicinātu nodokļu nemaksāšanas un muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu, Valsts ieņēmumu dienests, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Datu regula) un citu normatīvo  aktu prasības, administratīvā procesa iestādē ietvaros var pieņemt lēmumu informācijas sistēmās, tostarp šo lēmumu pieņemšanai veikt fizisko personu datu profilēšanu, norādot, ka lēmums pieņemts informācijas sistēmās. Šādu lēmumu fiziskā persona var apstrīdēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram un pārsūdzēt tiesā šajā likumā vai likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

2. Pieņemot šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu, Valsts ieņēmumu dienests nodrošina Datu regulai un citiem normatīvajiem aktiem atbilstošus fizisko personu datu aizsardzības pasākumus. Informāciju par Datu regulā un citos normatīvajos aktos noteikto datu subjektu tiesību, kas saistītas ar šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu, īstenošanas kārtību publicē Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē."

4.  8. pantā:

izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7) apmāca Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņus (darbiniekus) un informē sabiedrību par nodokļu maksāšanas nozīmīgumu, veicinot nodokļu saistību labprātīgu izpildi un nodokļu iekasēšanu un rīkojot informatīvus pasākumus un konkursus, kā arī konsultē nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos, kas attiecas uz konkrēto nodokļu maksātāju un radušies šā maksātāja ar nodokli apliekamo darbību rezultātā;";

papildināt pantu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"121) Sabiedriskā labuma organizāciju likumā noteiktajā kārtībā piešķir sabiedriskā labuma organizācijas statusu un uzrauga šīs organizācijas;".

5.  10. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) uzrādot dienesta apliecību un augstāka ierēdņa pilnvarojumu, apmeklēt juridiskajām vai fiziskajām personām piederošās vai to lietošanā esošās teritorijas un telpas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība vai kuras ir saistītas ar ieņēmumu gūšanu citai juridiskajai vai fiziskajai personai, veikt tajās nodokļu kontroles pasākumus, preču fizisku apskati, izņemt preču paraugus ekspertīzes veikšanai, kā arī brīvi apmeklēt valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes. Lemjot par šajā punktā minētā pilnvarojuma izsniegšanu ierēdnim viņa tiesību īstenošanai nodokļu kontroles jomā, izvērtējams fizisko personu pamattiesību iespējamā ierobežojuma samērīgums;";

izslēgt pirmās daļas 12. punktu;

papildināt pirmo daļu ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13) kontroles un citu procesuālo darbību fiksēšanai fotografēt, izdarīt audioierakstus un videoierakstus. Ierēdņiem ir tiesības fotografēt, izdarīt audioierakstus vai videoierakstus tādā apjomā, kāds nepieciešams kontroles vai citu procesuālo darbību veikšanai, ievērojot personas tiesības uz privāto dzīvi.";

papildināt pantu ar 2.3 daļu šādā redakcijā:

"2.3 Šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētās tiesības ir piemērojamas arī sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas un šo organizāciju uzraudzības procesā, lai novērtētu biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju darbības atbilstību Sabiedriskā labuma organizāciju likumā noteiktajai kārtībai.";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"4.1 Ja šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajos nodokļu kontroles pasākumos ekspertīzes veikšanai izņemtās preces neatbilst pavaddokumentos norādītajai precei, ekspertīzes izdevumus juridiskā vai fiziskā persona sedz piecu darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinošu dokumentu saņemšanas."

6. Papildināt 13. panta devīto daļu ar vārdiem "un fiksēt muitas kontroles darbības (fotografēt, izdarīt audioierakstus un videoierakstus), ievērojot personas tiesības uz privāto dzīvi".

7. 16. panta trešajā daļā:

aizstāt 1. punktā vārdus "veiktajos pasākumos un sastādīt administratīvos protokolus par atklātajiem pārkāpumiem" ar vārdiem "veiktajās pārbaudēs";

papildināt 5. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Aizturēto un apcietināto personu konvojēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets;".

8. Izteikt 16.1 panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Aizliegts lietot speciālos līdzekļus (izņemot roku dzelžus un sasiešanas līdzekļus) un speciālos cīņas paņēmienus pret sievietēm, personām ar redzamām invaliditātes pazīmēm un mazgadīgām personām, izņemot gadījumus, ja tās izdara bruņotu uzbrukumu, kā arī apdraud citu personu, Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) dzīvību vai veselību vai izrāda bruņotu pretošanos."

9. 16.6 panta trešajā daļā:

papildināt 4. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Aizturēto un apcietināto personu konvojēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets;";

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5) lietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus šā likuma 16.1 pantā noteiktajā kārtībā. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes ierēdņiem atļautos speciālo līdzekļu veidus, to glabāšanas, nēsāšanas un lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets;";

papildināt daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) lietot šaujamieročus šā likuma 16.2 pantā noteiktajā kārtībā. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes ierēdņu rīcībā esošo šaujamieroču glabāšanas un nēsāšanas noteikumus un kārtību nosaka Ministru kabinets;";

papildināt daļu ar 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotiem Iekšējās drošības pārvaldes ierēdņiem - šā likuma 13. panta astotajā daļā noteiktās muitas iestāžu ierēdņu tiesības apturēt transportlīdzekli atkārtotai muitas kontroles veikšanai Latvijas Republikas muitas teritorijā un nogādāt to muitas iestādē atkārtotai muitas kontroles veikšanai, lai nodrošinātu muitas iestāžu ierēdņu pienākumu izpildes kontroli;

8) kas noteiktas šā likuma 10. panta pirmās daļas 1., 2., 5., 6., 9. un 12. punktā, kā arī tiesības piedalīties Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu veiktajās pārbaudēs."

10. Izteikt 17. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdni var būt persona, kura atbilst Valsts civildienesta likuma 7. pantā noteiktajām prasībām, kā arī prasībai par nevainojamu reputāciju."

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 42. un 43. punktu šādā redakcijā:

"42. Ministru kabinets līdz 2020. gada 1. martam izdod šā likuma 16. panta trešās daļas 5. punktā un 16.6 panta trešās daļas 4., 5. un 5.1 punktā paredzētos noteikumus.

43. Grozījumi likuma 4. panta otrās daļas 18. punktā, 10. panta pirmās daļas 12. punktā, 16. panta trešās daļas 1. punktā un 16.6 panta trešās daļas 8. punkts stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 5. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 17. decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 05.12.2019.Stājas spēkā: 31.12.2019.Tēma: Valsts iestādes, civildienests; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 253, 17.12.2019. OP numurs: 2019/253.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
311441
31.12.2019
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"