Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā

Izdarīt Publiskās un privātās partnerības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 16. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 140. nr.; 2013, 183., 194. nr.; 2017, 84. nr.; 2019, 45. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. panta 37. punktā vārdus "aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus" ar vārdiem "tiesību izmantošanas aizliegums - aizliegums ieņemt amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana".

2. Papildināt 8. pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(32) Iepirkumu uzraudzības birojs ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt pilnu informāciju par jebkuru publisko un privāto partnerību, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtību un noslēgto līgumu."

3. Izteikt 24. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Koncesijas procedūras komisiju izveido publiskā partnera pārstāvis. Koncesijas procedūras komisijā iekļauj personas, kurām nav par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā piemērots administratīvais sods - tiesību izmantošanas aizliegums - aizliegums ieņemt amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana, vai šā soda izpilde ir beigusies. Publiskā partnera pārstāvis pirms koncesijas procedūras komisijas izveidošanas vai jauna locekļa iekļaušanas koncesijas procedūras komisijā minēto informāciju par personu iegūst publikāciju vadības sistēmā."

4. Izslēgt 120. pantu.

5. Papildināt likumu ar XXVI nodaļu šādā redakcijā:

"XXVI nodaļa
Administratīvie pārkāpumi koncesiju piešķiršanas jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

122. pants. Koncesijas līguma prettiesiska noslēgšana

(1) Par koncesijas līguma noslēgšanu vai cita darījuma veikšanu, kas atbilst koncesijas līguma būtībai, ja nav piemērota šajā likumā noteiktā koncesijas procedūra vai cita šajā likumā noteiktā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtība, kas bija jāpiemēro, piemēro naudas sodu no četrpadsmit līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par koncesijas līguma noslēgšanu, ja piemērota šim likumam neatbilstoši izraudzīta koncesijas procedūra vai cita šajā likumā noteiktā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtība, piemēro naudas sodu no četrpadsmit līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par koncesijas līguma noslēgšanu, ja nav publicēts šajā likumā noteiktais paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja tas bija jāpublicē abās tīmekļvietnēs, uzsākot koncesijas procedūru, piemēro naudas sodu no četrpadsmit līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām.

(4) Par šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minētajām darbībām, ja noslēgtā koncesijas līguma vai cita veiktā darījuma līgumcena ir 145 000 euro vai lielāka, piemēro naudas sodu no septiņdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām un tiesību izmantošanas aizliegumu - aizliegumu uz laiku no viena līdz diviem gadiem ieņemt amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana.

123. pants. Interešu konflikta novēršanas noteikumu neievērošana

(1) Par to, ka nav nodrošināta šajā likumā noteiktā apliecinājuma parakstīšana par tādu apstākļu neesību, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka koncesijas procedūras dokumentu sagatavotājs, koncesijas procedūras komisijas locekļi vai eksperti ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ir saistīti ar konkrēto pretendentu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par to, ka nav ievērots šajā likumā noteiktais aizliegums publiskā partnera vai publiskā partnera pārstāvja amatpersonām un darbiniekiem, kas sagatavo koncesijas procedūras dokumentus, koncesijas procedūras komisijas locekļiem un ekspertiem pārstāvēt pretendenta intereses, kā arī aizliegums būt saistītiem ar pretendentu, piemēro naudas sodu no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

124. pants. Pretendentu izslēgšanas noteikumu, atlases prasību un tehnisko specifikāciju prasību neievērošana

(1) Par šajā likumā noteikto pretendentu izslēgšanas noteikumu neievērošanu, ja pretendents ir nepamatoti izslēgts vai nepamatoti nav izslēgts no dalības koncesijas procedūrā vai citā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā un tas ir ietekmējis lēmumu par pretendentu atlases rezultātiem vai lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, piemēro naudas sodu no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par koncesijas procedūras dokumentos noteikto pretendentu atlases prasību vai tehnisko specifikāciju prasību neievērošanu, ja pretendenta pieteikums vai piedāvājums ir nepamatoti noraidīts vai nepamatoti atzīts par atbilstošu koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un tas ir ietekmējis lēmumu par pretendentu atlases rezultātiem vai lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, piemēro naudas sodu no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

125. pants. Koncesijas līguma slēgšanas un grozīšanas noteikumu neievērošana

(1) Par koncesijas līguma noslēgšanu, ja nav ievērots šajā likumā noteiktais nogaidīšanas termiņš, bet tas bija jāievēro, piemēro naudas sodu no četrpadsmit līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par koncesijas līguma noslēgšanu, ja nav ievērots šajā likumā noteiktais aizliegums slēgt koncesijas līgumu pēc tam, kad Iepirkumu uzraudzības birojā saņemts iesniegums par koncesijas procedūras pārkāpumiem, vai ja nav ievērots Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas noteiktais aizliegums slēgt attiecīgo koncesijas līgumu, piemēro naudas sodu no četrpadsmit līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par koncesijas līguma noslēgšanu, ja tajā nav iekļauti koncesijas procedūras dokumentos paredzētie noteikumi vai ir iekļauti atšķirīgi noteikumi un ja šāda iespēja nav paredzēta koncesijas procedūras dokumentos atbilstoši šā likuma prasībām vai nav ievēroti citi šajā likumā paredzētie koncesijas līguma grozīšanas noteikumi, piemēro naudas sodu no četrpadsmit līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām.

(4) Par grozījumu izdarīšanu koncesijas līgumā, ja nav ievēroti šajā likumā paredzētie koncesijas līguma grozīšanas noteikumi, piemēro naudas sodu no četrpadsmit līdz divsimt četrdesmit naudas soda vienībām.

(5) Par šā panta pirmajā, otrajā, trešajā vai ceturtajā daļā minētajām darbībām, ja noslēgtā koncesijas līguma vai grozījumu līgumcena ir 145 000 euro vai lielāka, piemēro naudas sodu no septiņdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām un tiesību izmantošanas aizliegumu - aizliegumu uz laiku no viena līdz diviem gadiem ieņemt amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana.

126. pants. Koncesijas procedūras dokumentu un informācijas nenodrošināšana

(1) Par to, ka pieteikumu vai piedāvājumu sagatavošanas laikā nav ievēroti šajā likumā paredzētie noteikumi attiecībā uz koncesijas procedūras dokumentu pieejamības nodrošināšanu, koncesijas procedūras dokumentu izsniegšanu vai papildu informācijas sniegšanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par to, ka nav ievērota kārtība, kādā pretendenti informējami par koncesijas procedūras vai citas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras rezultātiem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par koncesijas procedūras komisijas protokolu izsniegšanas prasību vai noslēguma ziņojuma sagatavošanas, publicēšanas vai izsniegšanas prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(4) Par statistikas pārskata neiesniegšanu šajā likumā noteiktajā termiņā vai nepilnīga pārskata iesniegšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

127. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 122., 123., 124., 125. un 126. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Iepirkumu uzraudzības birojs.

128. pants. Kārtība, kādā izpildāms lēmums par aizliegumu ieņemt amatus

(1) Iepirkumu uzraudzības birojs vienas darbdienas laikā pēc tam, kad lēmums administratīvā pārkāpuma lietā paziņots personai, kurai piemērots tiesību izmantošanas aizliegums - aizliegums ieņemt amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana, par pieņemto lēmumu informē visas tās Iepirkumu uzraudzības birojam zināmās institūcijas, kurās šī persona ieņem attiecīgos amatus, kā arī šo institūciju augstākas institūcijas (izņemot gadījumu, kad augstākas institūcijas nav vai augstāka institūcija ir Ministru kabinets) vai kapitāla daļu īpašniekus vai turētājus, ja attiecīgā institūcija ir kapitālsabiedrība.

(2) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemtas ziņas par to, ka lēmums administratīvā pārkāpuma lietā, kurā piemērots tiesību izmantošanas aizliegums - aizliegums ieņemt amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana, ir stājies spēkā, nosūta attiecīgo informāciju šā panta pirmajā daļā minētajām institūcijām, kā arī publikāciju vadības sistēmā publicē pie administratīvās atbildības sauktās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu un termiņu, līdz kuram notiek soda izpilde. Minētā informācija publikāciju vadības sistēmā ir pieejama tajā reģistrētiem lietotājiem likumā noteikto pienākumu izpildei līdz dienai, kad soda izpilde beidzas.

(3) Institūcijai, kurā persona, kurai piemērots tiesību izmantošanas aizliegums - aizliegums ieņemt amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana, ieņem šādus amatus, ir pienākums nodrošināt, ka pēc tam, kad lēmums administratīvā pārkāpuma lietā ir stājies spēkā, attiecīgā persona šādus amatus neieņem, lēmumus nepieņem un līgumus neslēdz."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Grozījumi šā likuma 1. panta 37. punktā (par tiesību izmantošanas aizliegumu), 24. pantā par tā pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī par 120. panta izslēgšanu un šā likuma XXVI nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 5. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 17. decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 05.12.2019.Stājas spēkā: 31.12.2019.Tēma: Valsts iestādes, civildienests; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 253, 17.12.2019. OP numurs: 2019/253.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
311440
31.12.2019
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)