Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19-25

Jelgavā 2019.gada 28.novembrī (prot. Nr.14, 4.p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2003.gada 27.maija
noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta
"
6.punktu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 74.nr., 2019, 81.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.9.apakšpunktā skaitli un vārdus "10 (desmit) darbdienu" ar vārdu "mēneša".

2. Papildināt ar 13.14.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.14.1 Montesori pakalpojums;".

3. Papildināt ar 13.14.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.14.2 lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapijas pakalpojums;".

4. Papildināt ar 5.14.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"5.14.1 Montesori pakalpojums

93.1 Montesori pakalpojuma mērķis ir veicināt personas attīstību, palīdzēt apgūt sadzīves un pašaprūpes iemaņas, trenēt pašdisciplīnu, koncentrēšanos un gribasspēku personai ar invaliditāti no 2 (divu) līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, iepazīstot personas iedzimtās dotības, apgūto valodu un matemātiski loģisko domāšanu.

93.2 Montesori pakalpojumu nodrošina 93.1 punktā minētajai personai ar invaliditāti, kurai saskaņā ar individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu multidisciplinārā komanda ir noteikusi Montesori pakalpojuma nepieciešamību Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros.

93.3 Lai saņemtu Montesori pakalpojumu, personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP iesniegumu un šādus dokumentus:

93.31. ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli un Montesori pakalpojuma nepieciešamību;

93.32. personas ar invaliditāti likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt nepilngadīgo personu.

93.4 Montesori pakalpojums ietver 10 (desmit) nodarbības.".

5. Papildināt ar 5.14.2 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"5.14.2 Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapijas pakalpojums

93.5 lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapijas pakalpojuma (turpmāk - ABA pakalpojums) mērķis ir sniegt atbalstu personai ar invaliditāti no 2 (divu) līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, personas uzvedības korekcijai, komunikācijas prasmju un valodas attīstīšanai.

93.6 ABA pakalpojumu nodrošina 93.5 punktā minētajai personai ar invaliditāti, kurai saskaņā ar individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu multidisciplinārā komanda ir noteikusi ABA pakalpojuma nepieciešamību Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros.

93.7 Lai saņemtu ABA pakalpojumu, personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP iesniegumu un šādus dokumentus:

93.71. ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli un ABA pakalpojuma nepieciešamību;

93.72. personas ar invaliditāti likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt nepilngadīgo personu;

93.8 ABA pakalpojums ietver 10 (desmit) nodarbības.".

6. Izteikt 101.punktu šādā redakcijā:

"101. Reitterapijas pakalpojumu ir tiesīga saņemt:

101.1. persona ar invaliditāti no 5 (piecu) līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai;

101.2. pilngadīga persona ar invaliditāti.".

7. Papildināt 108.1.apakšpunktu pēc vārda "trūcīgu" ar vārdiem "vai maznodrošinātu".

8. Izteikt 109.punktu šādā redakcijā:

"109. Lai saņemtu rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, persona JSLP iesniedz iesniegumu un ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīts personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes kods, kurš neietilpst valsts apmaksātās sociālās rehabilitācijas programmā, un informācija par medicīnisko kontrindikāciju neesību.".

9. Papildināt ar 110.1 punktu šādā redakcijā:

"110.1 Rehabilitācijas pakalpojums institūcijā netiek nodrošināts, ja zudis tiesiskais pamats to saņemt.".

10. Izteikt 117.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"117.1. pilngadīga persona, kurai ir VDEĀVK atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgotā vieglā automobiļa iegādei un valsts pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās;".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.19-25 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" 11.punktu precizē sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību, nosakot, ka pēc personas iesnieguma un attiecīgo dokumentu saņemšanas Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) viena mēneša laikā pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu.

Noteikumos tiek noteikta kārtība jaunajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti: Montesori pakalpojumam un lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapijas pakalpojumam (turpmāk - ABA pakalpojumam).

Noteikumos tiek precizēts, ka reitterapijas pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams ārstējošā ārsta atzinums "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u) ar informāciju par medicīnisko kontrindikāciju neesību.

Tiek precizēta kārtība rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai institūcijā, paplašinot saņēmēju loku, iekļaujot maznodrošinātas pensijas vecuma personas hronisku slimību paasinājuma gadījumos.

Tiek precizēta specializētā autotransporta pakalpojuma saņemšanas kārtība.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi ir nepieciešami, lai saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" 11.punktu precizētu lēmuma pieņemšanas laiku par sociālā pakalpojuma saņemšanu/atteikumu. Turpmāk lēmums tiks pieņemts mēneša laikā.

Noteikumos ir nepieciešams noteikt kārtību jaunajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti: Montesori un ABA pakalpojumam.

Noteikumos tiek precizēts, ka reitterapijas pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams ārstējošā ārsta atzinums "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u). ar informāciju par medicīnisko kontrindikāciju neesību.

Tiek precizēta kārtība rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai institūcijā, paplašinot saņēmēju loku, iekļaujot maznodrošinātas pensijas vecuma personas hronisku slimību paasinājumu gadījumos. Tiek precizēta kārtība specializētā autotransporta pakalpojuma saņemšanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu realizēšanai tiek paredzēti naudas līdzekļi JSLP 2020.gada budžetā. Jauno sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar invaliditāti ir nepieciešams kopā 15 250,00 euro (piecpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit euro):

• Montesori pakalpojumam 9000,00 euro apmērā (30 bērni ar invaliditāti X 30,00 euro vienas nodarbības cena X 10 nodarbības);

• ABA pakalpojumam 6250,00 euro apmērā (25 bērni ar invaliditāti X 25,00 euro vienas nodarbības cena X 10 nodarbības).

Rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā, reitterapijas un specializētā transporta pakalpojuma nodrošināšanai papildus naudas līdzekļi JSLP 2020.gada budžetā netiek plānoti, jo netiek prognozēts lielāks pakalpojumu saņēmēju skaits.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiek veicināta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem ar invaliditāti Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.18-8 "Par sociālajiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19-25Pieņemts: 28.11.2019.Stājas spēkā: 17.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 16.12.2019. OP numurs: 2019/252.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
311409
17.12.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)