Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 572

Rīgā 2019. gada 3. decembrī (prot. Nr. 56 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 22. panta
5. un 7. punktu, 24. panta piekto daļu, 60. un 88. pantu
un Zemes pārvaldības likuma 13. panta pirmās daļas 5. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 68. nr.; 2014, 41., 257. nr.; 2018, 183. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu tekstā vārdus "atlikšanu vai".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "zemesgrāmatu nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesa" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju ierosina Kadastra likuma 24. pantā minētā persona (turpmāk - ierosinātājs), iesniedzot Valsts zemes dienestā vai - Kadastra likuma 60.1 pantā noteiktajos gadījumos - rajona (pilsētas) tiesā iesniegumu, kuram pievienoti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti."

4. Papildināt noteikumus ar 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4. inženierbūves vai pirmās grupas ēkas izpildmērījuma plānā attēlota būves kontūra (noslēgta, nepārtraukta līnija), norādīts apjoms atbilstoši normatīvajos aktos būves kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktajiem apjoma rādītājiem un izpildmērījuma plāns ir sagatavots DGN vai DWG datņu formātā."

5. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība piecu darbdienu laikā aktualizē kadastra datus vai pieņem lēmumu par kadastra datu aktualizācijas atteikumu, ja iesniegts dokuments par:

8.1. nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu;

8.2. nekustamā īpašuma nosaukuma noteikšanu vai maiņu;

8.3. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu (piesārņojums, kultūras piemineklis, mikroliegums, īpaši aizsargājamā dabas teritorija) noteikšanu, maiņu vai izbeigšanu;

8.4. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma - ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta - teritorijas noteikšanu, maiņu vai izbeigšanu, ja zemes vienība nav pirmreizēji ierakstīta zemesgrāmatā;

8.5. meža zemes un mežaudzes vērtību vai lēmums par zemes lietošanas veida "mežs" izmaiņām."

6. Papildināt noteikumus ar 10.2 punktu šādā redakcijā:

"10.2 Valsts zemes dienestam ir tiesības precizēt Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma datus atbilstoši ierakstiem zemesgrāmatā."

7. Svītrot 16.4. apakšpunktā vārdus "un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma - ceļa servitūta - teritoriju".

8. Svītrot 16.6. apakšpunktu.

9. Papildināt 19.2. apakšpunktu aiz vārda "apgrūtinājumu" ar vārdiem "(izņemot nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma - ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta - teritoriju)".

10. Aizstāt 19.5. apakšpunktā skaitļus un vārdus "131.1., 131.2., 131.3. un 131.6. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "131.1., 131.2. un 131.3. apakšpunktā".

11. Svītrot 24.6.1. apakšpunktu.

12. Papildināt noteikumus ar 29.3. un 29.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.3. iesniedz iesniegumu (norādot tajā informāciju atbilstoši šo noteikumu 7. pielikumam) par ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja normatīvajos aktos būvniecības jomā nav noteikta prasība veikt būves kadastrālo uzmērīšanu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (ja tie nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā):

29.3.1. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti, kurā pašvaldības būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;

29.3.2. inženierbūves izpildmērījuma plānu DGN vai DWG datņu formātā;

29.4. iesniedz iesniegumu (norādot tajā informāciju atbilstoši šo noteikumu 8. pielikumam) par ekspluatācijā pieņemtas pirmās grupas ēkas reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja normatīvajos aktos būvniecības jomā nav noteikta prasība veikt būves kadastrālo uzmērīšanu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (ja tie nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā):

29.4.1. paskaidrojuma rakstu, kurā pašvaldības būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;

29.4.2. ēkas izpildmērījuma plānu DGN vai DWG datņu formātā;

29.4.3. labiekārtojuma anketu."

13. Papildināt noteikumus ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Šo noteikumu 29.3. un 29.4. apakšpunktā minētā iesnieguma paraugu un aizpildīšanas kārtību publicē Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē (www.vzd.gov.lv)."

14. Izteikt 35.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.2. reģistrē kadastrālās uzmērīšanas vai ekspluatācijā pieņemtas pirmās grupas ēkas vai inženierbūves izpildmērījuma plāna ziņas. Ja lineāra inženierbūve (izņemot tiltu, viaduktu un ceļa pārvadu) izvietota vairākās administratīvajās teritorijās, to pa administratīvās teritorijas robežu sadala atsevišķās inženierbūvēs un reģistrāciju katrai inženierbūvei veic atsevišķi;".

15. Papildināt 35.3. apakšpunktu aiz vārda "inženierbūves" ar vārdiem "vai pirmās grupas ēkas".

16. Papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Ja būvi reģistrē saskaņā ar šo noteikumu 29.3. vai 29.4. apakšpunktu:

35.1 1. ieraksta izpildmērījuma plānā un aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē norādīto informāciju par būvi;

35.1 2. ieraksta pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, apstiprinātā dokumentā norādīto ekspluatācijā pieņemšanas gadu;

35.1 3. nosaka būves fiziskā nolietojuma procentu:

35.1 3.1. inženierbūvei - atbilstoši normatīvajiem aktiem būves kadastrālās uzmērīšanas jomā. Nolietojuma aprēķinā par kadastrālās uzmērīšanas datumu tiek pieņemts izpildmērījumu uzmērīšanas datums;

35.1 3.2. ēkai - 0;

35.1 4. ēkai katrā stāvā reģistrē vienu telpu grupu ar vienu telpu, kuras platība sakrīt ar ēkas apbūves laukumu."

17. Izteikt 38. un 39. punktu šādā redakcijā:

"38. Telpu grupai kadastra apzīmējumu piešķir, reģistrējot būves kadastrālās uzmērīšanas vai pirmās grupas ēkas izpildmērījuma plāna ziņas atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam, ja būvē ir telpu grupa.

39. Atbilstoši būves kadastrālajā uzmērīšanā iegūtajām un inženierbūves un pirmās grupas ēkas izpildmērījuma plānā norādītajām ziņām Kadastra informācijas sistēmā reģistrē būves un telpu grupas datus atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam."

18. Papildināt 42. punktu aiz vārdiem "dokumentiem vai" ar vārdiem "pirmās grupas ēkas vai".

19. Svītrot 46.1 punktu.

20. Svītrot 49. punktu.

21. Papildināt noteikumus ar 50.2 punktu šādā redakcijā:

"50.2 Nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā veic pēc informācijas saņemšanas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāja par pieļaujamību reģistrēt nekustamo īpašumu. Valsts zemes dienests izvērtē reģistrējamā nekustamā īpašuma atbilstību Kadastra likuma un šo noteikumu prasībām un reģistrē nekustamo īpašumu vai pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma reģistrācijas atteikumu."

22. Papildināt 51.6. apakšpunktu aiz vārda "reģistrāciju" ar vārdiem "ja nekustamo īpašumu veido no objektiem, kas nav pirmreizēji ierakstīti zemesgrāmatā".

23. Papildināt 52. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja nekustamo īpašumu veido, sadalot zemesgrāmatā neierakstītu nekustamo īpašumu, tad, reģistrējot nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā atbilstoši šo noteikumu 46.1. apakšpunktam, par kadastra subjektu ieraksta sadalāmā īpašuma tiesisko valdītāju vai, ja tāda nav, - lietotāju, kā arī tā valdījumā vai lietojumā esošo domājamo daļu."

24. Papildināt 54. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Kadastra informācijas sistēmā uztur ziņas par nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, - tiesisko valdītāju un par nekustamā īpašuma lietotāju."

25. Izteikt 66.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.3. telpisko kadastrālās uzmērīšanas vai inženierbūves un pirmās grupas ēkas izpildmērījumu vektordatu datnes ievietošanu Kadastra informācijas sistēmā un kadastra kartes aktualizēšanu, ja iesniegti kadastrālās uzmērīšanas dokumenti vai inženierbūves vai pirmās grupas ēkas izpildmērījumu plāni;".

26. Izteikt 72.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"72.2. informāciju par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem (izņemot nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma - ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta - teritoriju);".

27. Izteikt 82.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"82.2. informāciju par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem (izņemot nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma - ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta - teritoriju);".

28. Izteikt 85.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"85.8. bez pārbūves mainīts telpu grupas lietošanas veids vai būves galvenais lietošanas veids kādā no šādiem gadījumiem:

85.8.1. no būvniecības informācijas sistēmas saņemtas ziņas par ierosinātāja būvniecības procesa ietvaros iesniegtu un pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, akceptētu iesniegumu (kas vienlaikus uzskatāms par iesniegumu ierosināt būves datu aktualizāciju);

85.8.2. iesniegts dokuments, kuru izdevusi pašvaldības būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas."

29. Izteikt 87.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"87.1. būves kadastrālajā uzmērīšanā iegūtajām vai inženierbūves vai pirmās grupas ēkas izpildmērījuma plāna ziņām;".

30. Izteikt 88. punktu šādā redakcijā:

"88. Kadastra informācijas sistēmā aktualizē būves vai telpu grupas datus atbilstoši šādām valsts informācijas sistēmām:

88.1. Valsts adrešu reģistram - adresi, ja noteikta jauna vai mainīta esošā adrese;

88.2. būvniecības informācijas sistēmai - ekspluatācijā pieņemšanas gadu."

31. Papildināt 89. punktu aiz vārdiem "iesniegts dokuments" ar vārdiem "vai saņemtas ziņas".

32. Papildināt noteikumus ar 89.1 punktu šādā redakcijā:

"89.1 Aktualizējot Kadastra informācijas sistēmā būvei reģistrētos telpu grupas datus, aktualizē arī attiecīgos būves datus."

33. Papildināt 91. punktu aiz vārda "inženierbūves" ar vārdiem "vai pirmās grupas ēkas".

34. Svītrot 93.5. apakšpunktu.

35. Izteikt 94. punktu šādā redakcijā:

"94. Atbilstoši ierosinātāja iesniegtajiem dokumentiem Kadastra informācijas sistēmā aktualizē vai dzēš datus par lietojumā nodoto valsts institūcijas vai vietējās pašvaldības nekustamo īpašumu un lietotāju."

36. Svītrot 95., 96. un 97. punktu.

37. Papildināt 100.1. apakšpunktu aiz vārda "numuru" ar vārdu "nosaukumu".

38. Svītrot 101. punktu.

39. Aizstāt 103. punktā vārdus "pašvaldības privatizācijas komisijas lēmuma vai akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra"" ar vārdiem "privatizāciju veicošās institūcijas".

40. Papildināt 106. punktu aiz vārdiem "dokumentiem par" ar vārdiem "ēku, ūdens lietošanas vai".

41. Papildināt 107. punkta ievaddaļu aiz vārda "apgrūtinājumu" ar vārdiem "(izņemot nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma - ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta - teritoriju)".

42. Svītrot 107.5. apakšpunktu.

43. Papildināt noteikumus ar 107.1, 107.2 un 107.3 punktu šādā redakcijā:

"107.1 Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma - ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta - teritorijas reģistrāciju un aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā veic pēc informācijas saņemšanas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par pieļaujamību reģistrēt servitūta teritoriju.

107.2 Valsts zemes dienests izvērtē šo noteikumu 107.1 punktā minēto informāciju un reģistrē servitūta teritoriju, ja saņemtā informācija par servitūtu atbilst šādiem nosacījumiem:

107.2 1. no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāja saņemtais grafiskais pielikums satur informāciju par servitūta teritorijas precīzu atrašanās vietu zemes vienībā;

107.2 2. servitūts ir attēlots kā vienlaidu teritorija bez pārrāvumiem;

107.2 3. informācija par servitūtu grafiskajā pielikumā ir atbilstoša servitūta nodibināšanas dokumentam.

107.3 Ja šo noteikumu 107.1 punktā minētā informācija ir pretrunīga vai neatbilst šo noteikumu 107.2 punktā minētajiem nosacījumiem, Valsts zemes dienests pieņem lēmumu par kadastra datu aktualizācijas atteikumu."

44. Svītrot 108. punktu.

45. Papildināt 109. punkta ievaddaļu aiz vārda "reģistrē" ar vārdiem "vai aktualizē".

46. Izteikt 109.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.2. zemes vienības nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma teritorijas platību, kas nav mazāka par vienu kvadrātmetru, un tās mērvienību;".

47. Svītrot 110. punktu.

48. Izteikt 111. punktu šādā redakcijā:

"111. Ierakstu par zemesgrāmatā ierakstītu nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma - ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta - teritoriju Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja saņemta attiecīga ziņa no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas. Ja zemesgrāmatā ierakstītai zemes vienībai servitūts nav ierakstīts zemesgrāmatā, tad Kadastra informācijas sistēmā servitūta teritoriju dzēš, ja iesniegts:

111.1. dokuments par servitūta izbeigšanu saskaņā ar Civillikuma 1237. pantu;

111.2. spēkā esošs tiesas nolēmums par servitūta atcelšanu vai tā neesību."

49. Svītrot 113. punktu.

50. Izteikt 131.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"131.6. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma - ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta - teritorijas robežu un identifikatoru."

51. Izteikt 145.1 punkta ievaddaļu un 145.1 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"145.1 Ierosinot dzēst ierakstu par zemesgrāmatā ierakstītu būvi, pamatojoties uz pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu, kas apliecina būves neesību, ja būve nav vienīgais zemesgrāmatā ierakstītais nekustamā īpašuma objekts, īpašnieks iesniegumu vienlaikus adresē Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai un rajona (pilsētas) tiesai un iesniegumam pievieno dokumentus, kas nepieciešami, lai Kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā dzēstu ierakstu par būvi. Iesniegumā norāda:

145.1 1. īpašnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu (juridiskai personai - nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru);".

52. Aizstāt 169. punktā skaitli un vārdu "108. punktā" ar skaitli un vārdu "169.1 punktā".

53. Papildināt noteikumus ar 169.1, 169.2 un 169.3 punktu šādā redakcijā:

"169.1 Līdz nekustamā īpašuma apgrūtinājumu reģistrēšanai vai aktualizācijai atbilstoši datiem, kas saņemti no Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas, nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē vai aktualizē, ja:

169.1 1. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde sniedz ziņas par būves kultūras pieminekļa statusu;

169.1 2. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde sniedz ziņas par kultūras pieminekļa statusu zemei (norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu un aizņemto platību);

 169.1 3. Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde sniedz ziņas par zemes vienības atrašanos piesārņotā teritorijā (norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu un aizņemto platību);

169.1 4. atbildīgā institūcija iesniedz lēmumu par mikrolieguma izveidošanu (norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu un mikrolieguma platību);

169.1 5. Dabas aizsardzības pārvalde sniedz ziņas par zemes vienības atrašanos īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un tās funkcionālajās zonās, ja tādas izveidotas (norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu un aizņemto platību).

169.2 Kadastra informācijas sistēmā reģistrē vai aktualizē nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma - ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta - teritoriju, ja ierosinātājs iesniedz dokumentu par servitūta nodibināšanu un tā grafisko pielikumu, kurā zemes vienības teritorijā iezīmēta servitūta atrašanās vieta, ja zemes vienība pirmreizēji nav ierakstīta zemesgrāmatā.

169.3 Ierakstu par zemesgrāmatā pirmreizēji neierakstītas zemes vienības nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma - ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta - teritoriju Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja iesniegts:

169.3 1. dokuments par servitūta izbeigšanu saskaņā ar Civillikuma 1237. pantu;

169.3 2. spēkā esošs tiesas nolēmums par servitūta atcelšanu vai tā neesību."

54. Papildināt 186. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ierosinātājs ir tiesīgs iesniegt Valsts zemes dienestam dokumentu par nekustamā īpašuma nosaukumu pirms ziņu saņemšanas no vietējās pašvaldības."

55. Aizstāt 202. punktā vārdus "dzēš, pamatojoties uz dokumentu" ar vārdiem "dzēš vai pieņem lēmumu par kadastra datu aktualizācijas atteikumu piecu darbdienu laikā pēc tam, kad Valsts zemes dienestā saņemts iesniegums un tam pievienotais dokuments".

56. Papildināt noteikumus ar 203., 204. un 205. punktu šādā redakcijā:

"203. Kadastra informācijas sistēmā informāciju par iznomāto nekustamo īpašumu vai tā daļu un par nomnieku dzēš 2021. gada 1. decembrī. Līdz tam informāciju par iznomāto nekustamo īpašumu vai tā daļu un par nomnieku dzēš:

203.1. pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu;

203.2. bez ierosinātāja iesnieguma vienā no šādiem gadījumiem:

203.2.1. Kadastra informācijas sistēmā dzēsts iznomātais kadastra objekts;

203.2.2. beidzies Kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nomas termiņš;

203.2.3. Kadastra informācijas sistēmā reģistrētais iznomātājs un nomnieks ir viena un tā pati persona.

204. Šo noteikumu 88.2. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 1. maijā.

205. Ja izpildmērījuma plāns ir sagatavots līdz brīdim, kad spēkā stājas grozījumi šajos noteikumos un Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi", kas paredz nosacījumus izpildmērījumu plānu sagatavošanai inženierbūves vai pirmās grupas ēkas reģistrācijai uz izpildmērījumu pamata, tad papildus šo noteikumu 29.3. un 29.4. apakšpunktā minētajiem dokumentiem pievieno datni DGN vai DWG datņu formātā, kurā attēlota Kadastra informācijas sistēmā reģistrējamās vai aktualizējamās būves kontūra un apjoma rādītāji atbilstoši normatīvajiem aktiem par augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju un tās centrālo datubāzi."

57. Izteikt 5. pielikuma 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.   būves kadastrālās uzmērīšanas vai inženierbūves vai pirmās grupas ēkas izpildmērījuma dati

"

58. Izteikt 5. pielikuma 6.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.4.     Rajona (pilsētas) tiesas nosaukums"

59. Papildināt noteikumus ar 7. un 8. pielikumu šādā redakcijā:

"7. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 10. aprīļa
noteikumiem Nr. 263

Informācija, kas iekļaujama iesniegumā
par inženierbūves reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā un ierakstīšanu zemesgrāmatā esoša nekustamā īpašuma sastāvā

1. Ierosinātājs:

1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

2. Zemesgrāmatas nosaukums atbilstoši administratīvi teritoriālajai vienībai.

3. Zemesgrāmatas nodalījums.

4. Nekustamā īpašuma kadastra numurs.

5. Inženierbūves dati:

5.1. inženierbūves būvniecības lietas numurs;

5.2. inženierbūves kadastra apzīmējums.

6. Atzīme par to, vai persona vēlas apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku saņemt elektroniski.

7. Iesniegumam pievienojamie dokumenti:

7.1. akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte, kurā būvvalde izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;

7.2. inženierbūves izpildmērījuma plāns DGN vai DWG datņu formātā;

7.3. apliecinājums par kancelejas nodevas samaksu tiesai, norādot nekustamā īpašuma kadastra numuru;

7.4. apliecinājums par trešās personas piekrišanu;

7.5. dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības;

7.6. cits dokuments, ja tāds tiek pievienots.

8. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 10. aprīļa
noteikumiem Nr. 263

Informācija, kas iekļaujama iesniegumā
par pirmās grupas ēkas reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā un ierakstīšanu zemesgrāmatā esoša nekustamā īpašuma sastāvā

1. Ierosinātājs:

1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

2. Zemesgrāmatas nosaukums atbilstoši administratīvi teritoriālajai vienībai.

3. Zemesgrāmatas nodalījums.

4. Nekustamā īpašuma kadastra numurs.

5. Ēkas dati:

5.1. ēkas būvniecības lietas numurs;

5.2. ēkas kadastra apzīmējums.

6. Atzīme par to, vai persona vēlas apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku saņemt elektroniski.

7. Iesniegumam pievienojamie dokumenti:

7.1. paskaidrojuma raksts, kurā būvvalde izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;

7.2. ēkas izpildmērījuma plāns DGN vai DWG datņu formātā;

7.3. labiekārtojuma anketa;

7.4. apliecinājums par kancelejas nodevas samaksu tiesai, norādot nekustamā īpašuma kadastra numuru;

7.5. apliecinājums par trešās personas piekrišanu;

7.6. dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības;

7.7. cits dokuments, ja tāds tiek pievienots."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedra,
tieslietu ministra vietā -
zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 572Pieņemts: 03.12.2019.Stājas spēkā: 06.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 05.12.2019. OP numurs: 2019/245.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
311133
06.12.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)