Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17. nr.; 2002, 14. nr.; 2004, 6. nr.; 2005, 9. nr.; 2006, 12. nr.; 2008, 16., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102. nr.; 2011, 103. nr.; 2012, 199. nr.; 2013, 187. nr.; 2017, 222. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. pantu ar 3.1, 3.2 un 3.3 daļu šādā redakcijā:

"(31) Šā likuma 7.1 pantā paredzētā valsts budžeta finansējuma saņemšanas gadījumā fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus), iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, bet šo dāvinājumu (ziedojumu), biedru naudu un iestāšanās naudu kopējais apmērs visām politiskajām partijām, kas saņem valsts budžeta finansējumu un kas ir pārstāvētas Saeimā, nedrīkst pārsniegt piecas minimālās mēnešalgas.

(32) Šā likuma 7.1 pantā paredzētā valsts budžeta finansējuma saņemšanas gadījumā fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus), iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, bet šo dāvinājumu (ziedojumu), biedru naudu un iestāšanās naudu kopējais apmērs visām politiskajām partijām, kuras saņem valsts budžeta finansējumu un par kurām pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti, bet ne vairāk kā pieci procenti vēlētāju, nedrīkst pārsniegt 12 minimālās mēnešalgas.

(33) Ja valsts budžeta finansējumu saņem politisko organizāciju (partiju) apvienība vai politiskā organizācija (partija), kura pievienojas politisko organizāciju (partiju) apvienībai, kas nesaņem valsts budžeta finansējumu, šā panta 3.1 vai 3.2 daļā paredzētais ierobežojums attiecas uz vienas fiziskās personas veikto dāvinājumu (ziedojumu) un iemaksāto biedru naudu un iestāšanās naudu kopējo apmēru politisko organizāciju (partiju) apvienībai un visām politisko organizāciju (partiju) apvienību veidojošām politiskajām organizācijām (partijām)."

2. Aizstāt 4. panta otrajā daļā skaitli "50" ar skaitli "20".

3. Papildināt 6. pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Par politiskās organizācijas (partijas) aizņēmumu šā likuma izpratnē uzskatāmas arī parādsaistības, par kurām politiskā organizācija (partija) nav veikusi samaksu 90 dienu laikā no nākamās dienas pēc tā datuma, kad politiskajai organizācijai (partijai) bija jānorēķinās ar preču piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju."

4. Izteikt 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Valsts budžeta finansējums

(1) Politiskajai organizācijai (partijai), par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti vēlētāju, piešķir valsts budžeta finansējumu kalendāra gada laikā:

1) 4,50 euro apmērā par katru iegūto balsi pēdējās Saeimas vēlēšanās;

2) 0,50 euro apmērā par katru iegūto balsi pēdējās pašvaldības domes vēlēšanās;

3) 0,50 euro par katru iegūto balsi pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

(2) Politiskajai organizācijai (partijai), par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā pieci procenti vēlētāju, papildus šā panta pirmajā daļā minētajam piešķir valsts budžeta finansējumu kalendāra gada laikā 100 000 euro apmērā.

(3) Valsts budžeta finansējumu piešķir uz četriem gadiem un izmaksā, sākot ar nākamo kalendāra gadu pēc Saeimas vēlēšanām. Maksājumus veic divas reizes gadā - līdz 15. janvārim un līdz 15. jūlijam. Pēc Saeimas, pašvaldības domes vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pārrēķina šā panta pirmās daļas 2. un 3. punktā paredzēto valsts budžeta finansējumu, ievērojot Saeimas, pašvaldības domes vai Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, un to izmaksā, sākot ar nākamo kalendāra gadu.

(4) Ja notiek Saeimas ārkārtas vēlēšanas, valsts budžeta finansējumu piešķir uz jaunievēlētās Saeimas pilnvaru laiku, šajā termiņā ieskaitot arī pēdējo tā kalendāra gada ceturksni, kurā attiecīgās Saeimas pilnvaras beidzas. Valsts budžeta finansējuma izmaksu uzsāk ar nākamo kalendāra gada ceturksni pēc balsu skaitīšanas rezultātu apstiprināšanas un maksājumus veic šā panta otrajā daļā noteiktajā termiņā.

(5) Politiskā organizācija (partija) kalendāra gada laikā piešķirto, bet neizlietoto valsts budžeta finansējumu var izlietot triju nākamo kalendāra gadu laikā. Ja politiskā organizācija (partija) neizlieto kalendāra gadā piešķirto budžeta finansējumu triju nākamo kalendāra gadu laikā, tā neizlietoto valsts budžeta finansējuma daļu ieskaita atpakaļ valsts budžetā līdz nākamā gada 15. janvārim.

(6) Kopējais vienai politiskajai organizācijai (partijai) piešķirtais valsts budžeta finansējuma apmērs viena kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt 800 000 euro.

(7) Šā panta pirmās daļas 2. punktā paredzētais valsts budžeta finansējums netiek piešķirts par balsīm, kas nodotas par kandidātu sarakstu, kuru Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā paredzētajā kārtībā iesniegušas vēlētāju apvienības vai divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā."

5. Papildināt 7.2 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja šā likuma 7.1 panta piektajā daļā vai 10. panta 3.1 daļā paredzētajā gadījumā politiskā organizācija (partija) nav ieskaitījusi finanšu līdzekļus valsts budžetā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ietur attiecīgos finanšu līdzekļus no nākamajiem valsts budžeta finansējuma maksājumiem."

6. Izteikt 7.3 panta ceturtās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) ir konstatēts, ka politiskā organizācija (partija) pārkāpusi šā likuma 7.4 panta noteikumus, pretlikumīgi izmantojot tai piešķirto valsts budžeta finansējumu attiecīgajā gadā vairāk nekā 30 000 euro apmērā, un lēmums par pretlikumīgi izlietoto valsts finanšu līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā ir stājies spēkā, - uz vienu gadu."

7.  7.4 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts budžeta finansējumu politiskā organizācija (partija) izmanto savas politiskās un saimnieciskās darbības nodrošināšanai un ir tiesīga to izlietot šādām mērķu grupām:

1) politiskās organizācijas (partijas) biroja un darbinieku uzturēšanai;

2) politiskās organizācijas (partijas) darbības saturiskai nodrošināšanai (piemēram, semināriem, kongresiem, konferencēm, pētniecības darbiem, aptaujām, jauniešu organizācijas pasākumiem, konsultācijām);

3) politiskās organizācijas (partijas) komunikācijai ar sabiedrību, tostarp politiskajai aģitācijai.";

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka šā panta pirmajā daļā paredzēto valsts budžeta finansējuma izlietojuma mērķu grupu veidus, kā arī pieļaujamos izdevumus.

(12) Politiskā organizācija (partija) katrai no šā panta pirmajā daļā noteiktajām mērķu grupām var izlietot ne vairāk kā 60 procentus no attiecīgajā gadā saņemtā valsts budžeta finansējuma.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Politisko organizāciju (partiju) apvienība, kurai piešķirts valsts budžeta finansējums, var to piešķirt tās sastāvā esošai politiskajai organizācijai (partijai), pārskaitot uz politiskās organizācijas (partijas) atvērtu atsevišķu kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē, ja politiskā organizācija (partija) bijusi politisko organizāciju (partiju) apvienības sastāvā, kandidējot pēdējās Saeimas vēlēšanās.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Politiskā organizācija (partija) iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam valsts budžeta finansējuma izlietošanas pamatojuma dokumentus vienu reizi gadā atbilstoši noteikumiem, kurus izdod Ministru kabinets."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 28., 29., 30., 31. un 32. punktu šādā redakcijā:

"28. Parādsaistības, par kurām politiskā organizācija (partija) nav veikusi samaksu 90 dienu laikā no nākamās dienas pēc tā datuma, kad politiskajai organizācijai (partijai) bija jānorēķinās ar preču piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju, un nav to veikusi līdz 2019. gada 31. decembrim, politiskā organizācija (partija) sedz triju gadu laikā pēc šā likuma 6. panta 5.1 daļas stāšanās spēkā.

29. Līdz 2022. gada 31. decembrim politiskajām organizācijām (partijām), kā arī politisko organizāciju (partiju) apvienībām atļauts saņemt finansējumu, kas gada laikā nepārsniedz 1950 valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmēru. Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā noteikuma pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā finanšu līdzekļus tādā apmērā, kas atbilst pārsniegtajam finansējuma apmēram. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu ieskaitīšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu ieskaitīšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.

30. Šā likuma 7.1 panta pirmās daļas 2. punktu piemēro no 2021. gada 1. jūlija.

31. Ministru kabinets līdz 2020. gada 15. janvārim izdod šā likuma 7.4 panta 1.1 daļā paredzētos noteikumus.

32. Ministru kabinets līdz 2020. gada 29. februārim izdod šā likuma 7.4 panta trešajā daļā paredzētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 14. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 28. novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.11.2019.Stājas spēkā: 01.01.2020.Tēma: Saeima; Vēlēšanas; Sabiedriskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 28.11.2019. OP numurs: 2019/240.19
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
310993
01.01.2020
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"