Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 553

Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar
Enerģētikas likuma 76. panta otro daļu un
Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas
2. punktu un otrās daļas 5. punktu un
14. panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2018, 84., 191. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. nodaļu ar 8.1 un 8.2 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Ierosinot jebkura veida energoapgādes objekta būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno:

8.1 1. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;

8.1 2. saskaņojumu ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, un citas atļaujas vai saskaņojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu);

8.1 3. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti.

8.2 Šo noteikumu 8.1 2. apakšpunktā minēto trešo personu saskaņojumu atbilstoši Būvniecības likuma 15. panta otrajai daļai iesniedz būvvaldē, izpildot būvatļaujas projektēšanas nosacījumus. Trešo personu saskaņojumu (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu) noformē kā atsevišķu dokumentu, lai no tā izrietētu nepārprotama šo personu piekrišana katram konkrētam apgrūtinājumam, kas skar attiecīgo personu. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā papīra dokumentu formā, trešo personu saskaņojumu var noformēt uz būvprojekta ģenerālplāna (uz derīga topogrāfiskā plāna pamatnes izstrādāts projektējamās teritorijas vispārīgais plāns būvprojekta sastāvā ar būvju, labiekārtojuma elementu un inženiertīklu piesaisti zemes gabalam)."

2. Izteikt 11. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"11. Energoapgādes objektu būvniecībai, kas ir pirmās grupas būves, izņemot šo noteikumu 3., 4. un 11.1 punktā minētos būvdarbus, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu (3. pielikums), kurai pievieno šādus dokumentus:".

3. Svītrot 11.2. apakšpunktu.

4. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Lai atjaunotu, ierīkotu, nojauktu vai pārbūvētu inženiertīklu pievadus un iekšējos inženiertīklus, ja šiem būvdarbiem ir paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansējums, iesniedz apliecinājuma kartes I daļu (4. pielikums), kurai pievieno 11. punktā minētos dokumentus."

5. Svītrot 12. punktā vārdu "aizpildītu".

6. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot prasību sniegt informāciju par būvdarbu veicēju."

7. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) papīra dokumentu formā izstrādā trijos eksemplāros, Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists."

8. Svītrot 16. punktā vārdus "vai energoapgādes komersanta norīkots kvalificēts darbinieks".

9. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Ja būvniecība vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju atsevišķi par katru būves kārtu, tai skaitā norādot tajā realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts)."

10. Svītrot 21.2.2. apakšpunktā vārdus "būvdarbu žurnāls".

11. Svītrot 31.1. apakšpunktu.

12. Svītrot 31.2. apakšpunktā vārdus "un tehniskie noteikumi".

13. Svītrot 31.4.6. apakšpunktu.

14. Svītrot 31.4.7. apakšpunktā vārdus "energoapgādes objekta projektētāja parakstīts".

15. Svītrot 33.1. apakšpunktu.

16. Svītrot 33.3. apakšpunktā vārdus "tehniskie noteikumi un".

17. Svītrot 33.4.4. apakšpunktā vārdus "ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem".

18. Svītrot 33.8. apakšpunktu.

19. Svītrot 39.1. apakšpunktu.

20. Svītrot 39.10. apakšpunktu.

21. Aizstāt 42. punkta trešajā teikumā vārdus "veidlapas, ja" ar vārdiem "veidlapas, ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā un".

22. Izteikt 45. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, atzīmi par saskaņojumu var izdarīt uz būvprojekta ģenerālplāna."

23. Papildināt 4. nodaļu ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvprojektu papīra dokumenta formā izstrādā trijos eksemplāros, Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Izstrādāto būvprojektu paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 8.1 2. apakšpunktā minētās personas)."

24. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi."

25. Papildināt noteikumus ar 48.1 un 48.2 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Pēc tam kad būvvalde būvniecības informācijas sistēmā izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija.

48.2 Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš būvniecības informācijas sistēmā piešķir katram atsevišķu būvdarbu veicējam piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam un nepieciešamajai būvniecības ieceres dokumentācijai."

26. Papildināt noteikumus ar 49.3, 49.4, 49.5 un 49.6 punktu šādā redakcijā:

"49.3 Darbu veikšanas projektu izstrādā, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

49.3 1. ir paredzēta trešās grupas inženierbūves būvniecība;

49.3 2. ja būvdarbu veikšanas laikā paredzama inženierbūves ietekme uz satiksmi (piemēram, satiksmes ierobežojumi, transporta plūsmas organizācija vai citi organizatoriskie vai drošības pasākumi) un inženiertīkliem (būvdarbi noris tuvu citiem inženiertīkliem, šķērsojumos ar citiem inženiertīkliem, apbūvējamā zemes gabalā vai tam piegulošajā teritorijā);

49.3 3. inženierbūvei ir piemērots valsts kultūras pieminekļa statuss vai tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" izpratnē) vai mikroliegumā (Sugu un biotopu aizsardzības likuma izpratnē);

49.3 4. otrās vai trešās grupas inženierbūves būvdarbi ir bijuši pārtraukti un tā bijusi iekonservēta ilgāk nekā piecus gadus;

49.3 5. uzsākti būvdarbi pēc otrās vai trešās grupas inženierbūves daļējas sagrūšanas;

49.3 6. atzinumā par būves tehnisko stāvokli norādīts, ka tā ir avārijas stāvoklī;

49.3 7. ir paredzēta otrās grupas inženierbūves nojaukšana;

49.3 8. darbu veikšanas projektu pieprasa būvniecības ierosinātājs vai būvdarbu veicējs.

49.4 Darbu veikšanas projektā iekļauj:

49.4 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;

49.4 2. būvdarbu ģenerālplānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota ēkas, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;

49.4 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;

49.4 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;

49.4 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;

49.4 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;

49.4 7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;

49.4 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;

49.4 9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;

49.4 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;

49.4 11. skaidrojošu aprakstu;

49.4 12. darbaspēka kustības grafiku;

49.4 13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā.

49.5 Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

49.6 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām."

27. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu iesniedz būvvaldē būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei. Būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam."

28. Papildināt noteikumus ar 60.1 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas izsniedz būvdarbu veicējam, bet būvdarbu veicējs - katram atsevišķu būvdarbu veicējam akceptētu paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti vai būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju."

29. Papildināt noteikumus ar 65.1 punktu šādā redakcijā:

"65.1 Nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem."

30. Izteikt 66. un 66.1 punktu šādā redakcijā:

"66. Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu, segto darbu pieņemšanas aktu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

66.1 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktam būvniecības informācijas sistēmā pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus, ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam."

31. Papildināt 5.1. apakšnodaļu ar 66.2 punktu šādā redakcijā:

"66.2 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (7.1, 7.2 un 7.3 pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 66.1 punktā minētos dokumentus."

32. Izteikt 70.1 punktu šādā redakcijā:

"70.1 Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicināto būvspeciālistu, ja būvvaldē iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jauno būvspeciālistu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)) un viņa profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc attiecīgu izmaiņu veikšanas būvatļaujā."

33. Izteikt 74. un 75. punktu šādā redakcijā:

"74. Pirms energoapgādes objekta pieņemšanas ekspluatācijā būvniecības ierosinātājs var iesniegt pieprasījumu institūcijā, kura ir izdevusi tehniskos noteikumus, veikt pārbaudi un atbilstoši kompetencei sniegt atzinumu par energoapgādes objekta tehnisko gatavību ekspluatācijai, atbilstību akceptētajam būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem, piemērojamiem standartiem un līguma nosacījumiem. Attiecīgā institūcija 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz minēto atzinumu.

75. Ja energoapgādes objekta būvniecībai ir saņemta būvatļauja, energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā pēc būvniecības pabeigšanas ierosina būvniecības ierosinātājs, iesniedzot būvvaldē apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu (8. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

75.1. būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

75.2. energoapgādes objekta vai tā daļas novietojuma izpildmērījumus digitālā formā LKS 92 koordinātu sistēmā. Veicot inženiertīklu novietojuma uzmērījumus (digitālā formā LKS 92 koordinātu sistēmā), gruntī izbūvēto inženiertīklu novietojumam pieļaujama novirze +/- 0,3 m no energoapgādes objekta projektā paredzētā;

75.3. būvprojektā paredzēto mērījumu rezultātus, elektroiekārtu un citu speciālo iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam;

75.4. saskaņā ar šo noteikumu 74. punktu izsniegtos atzinumus;

75.5. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;

75.6. energoapgādes objektu ēkām - ēku kadastrālās uzmērīšanas lietas;

75.7. būvuzraudzības pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi."

34. Papildināt 75.1 punktu aiz vārda "paraksta" ar vārdiem "vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina".

35. Izteikt 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Pabeidzot energoapgādes objekta būvniecību, ja objekts ir pirmās grupas būve, būvvaldē iesniedz paskaidrojuma raksta II daļu vai apliecinājuma kartes II daļu, kurai pievieno šādus dokumentus:

76.1. energoapgādes objektu ēkām - ēku kadastrālās uzmērīšanas lietu;

76.2. energoapgādes objekta vai tā daļas novietojuma izpildmērījumus digitālā formā LKS 92 koordinātu sistēmā. Veicot inženiertīklu novietojuma uzmērījumus (digitālā formā LKS 92 koordinātu sistēmā), gruntī izbūvēto inženiertīklu novietojumam pieļaujama pielaide +/- 0,3 m no energoapgādes objekta projektā paredzētā."

36. Aizstāt 77. punktā vārdus "paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu izdarījusi atzīmi" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu".

37. Aizstāt 78. punktā vārdus "apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu izdarījusi atzīmi" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu".

38. Svītrot 85. punktā vārdus "un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

39. Aizstāt 85.1 punktā vārdu "inženierbūves" ar vārdu "būves".

40. Papildināt noteikumus ar 96. punktu šādā redakcijā:

"96. Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā tās institūcijas arhīvā, kura veic būvvaldes funkcijas, šādus dokumentus:

96.1. apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu;

96.2. izmainītās būvprojekta daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

96.3. institūciju atzinumus par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;

96.4. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;

96.5. inženierbūves izpildmērījuma plānu;

96.6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 553Pieņemts: 19.11.2019.Stājas spēkā: 28.11.2019.Zaudē spēku: 01.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 239, 27.11.2019. OP numurs: 2019/239.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
310916
28.11.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)