Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 551

Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 1. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 191. nr.; 2015, 254. nr.; 2017, 254. nr.; 2018, 191. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 6. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Iesniedzot Būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamo informāciju un dokumentus būvniecības informācijas sistēmā, tajā veido būvniecības lietu par konkrēto būvniecības ieceri."

2. Papildināt noteikumus ar 6.1 un 6.2 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Būvniecības ierosinātājs būvniecības informācijas sistēmā nodrošina būvprojekta vadītājam un atbildīgajam būvuzraugam, kā arī citām personām atbilstoši noslēgtajiem līgumiem piekļuves tiesības konkrētajai būvniecības lietai.

6.2 Būvniecības dalībnieki, kontrolējošās institūcijas un citas personas, izmantojot būvniecības informācijas sistēmā pieejamo saziņas rīku, var savstarpēji sazināties vai iesniegt informāciju. Būvvalde saņemto informāciju, ja nepieciešams, pievieno konkrētajai būvniecības lietai."

3. Svītrot 9. punktu.

4. Aizstāt 11. punktā skaitli un vārdu "14 dienu" ar skaitli un vārdu "10 darbdienu".

5. Svītrot 12. punktu.

6. Izteikt 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Ja būvniecības ierosinātājs ar juridisko personu ir noslēdzis pakalpojuma līgumus par būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta izstrādāšanu, būvekspertīzi, būvuzraudzību, autoruzraudzību vai būvdarbu veikšanu, tad būvniecības dokumentāciju (piemēram, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti, būvprojektu, visu veidu segto darbu pieņemšanas aktus, apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā) nolīgtās juridiskās personas vārdā paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina attiecīgais būvspeciālists atbilstoši šajos noteikumos minētajiem pienākumiem un tiesībām. Juridiskā persona civiltiesiski atbild par būvspeciālista darbību vai bezdarbību."

7. Aizstāt 16. punktā vārdus "sagatavo un izsniedz" ar vārdiem un skaitļiem "atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta 1.1 daļai izdod".

8. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Inženiertīklu īpašnieki pieslēgšanās (atslēgšanās) vai inženiertīklu šķērsošanas tehniskos noteikumus atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta 1.1 daļai izdod bez maksas 20 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas."

9. Aizstāt 17.1 punktā vārdus "iestrādātās tehniskās prasības" ar vārdiem un skaitļiem "iestrādātos tehniskos noteikumus atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta 1.2 daļai".

10. Papildināt 29. punktu aiz vārda "paraksta" ar vārdiem "vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina".

11. Papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Ja būvprojekta izstrādātājs vai būvspeciālists noslēdzis projektēšanas līgumus ar citiem būvkomersantiem vai būvspeciālistiem par būvprojekta daļu izstrādi vai konkrētu darbu izpildi, viņš būvniecības informācijas sistēmā piešķir attiecīgajiem būvspeciālistiem piekļuves tiesības konkrētajai būvniecības lietai."

12. Izteikt V nodaļas nosaukumu un 41. punktu šādā redakcijā:

"V. Būvekspertīze

41. Būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgs veikt no būvprojekta izstrādātāja neatkarīgs būvekspertīzes veicējs, bet būves ekspertīzi - no būvdarbu veicēja neatkarīgs būvekspertīzes veicējs."

13. Izteikt 42. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Būveksperts būvekspertīzes atzinumā apliecina, ka ne būveksperta, ne viņa radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses neietekmēs būvekspertīzes atzinumu un ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka būveksperts ir ieinteresēts būvprojekta realizācijā."

14. Izteikt 44. un 45. punktu šādā redakcijā:

"44. Būvprojektu ekspertīzi trešās grupas būvēm ir tiesīgi veikt tikai tie būvkomersanti, kuri nodarbina būvspeciālistus ar patstāvīgās prakses tiesībām būvekspertīzes veikšanā. Citas grupas būvju būvprojektu ekspertīzi patstāvīgi ir tiesīgi veikt arī būvspeciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām būvekspertīzes veikšanā.

45. Ja būvekspertīze ir obligāta vai to pieprasa būvvalde, pamatojot būvekspertīzes nepieciešamību, būvekspertīzes veicēju izvēlas būvniecības ierosinātājs, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 4. punktā noteiktajos gadījumos būvekspertīzi organizē Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk - birojs). Līgumu par būvekspertīzi slēdz un ar tā izpildi saistītos izdevumus sedz būvniecības ierosinātājs."

15. Svītrot 46. punktā vārdus "un sadaļas".

16. Izteikt 47. un 48. punktu šādā redakcijā:

"47. Būvkomersantam, kas veic būvekspertīzi, ir pienākums iesaistīt būvekspertīzes veikšanas procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus ar prasmēm un pieredzi uzdoto darbu veikšanā.

48. Ja būvniecības ierosinātājs slēdz līgumu par būvprojekta ekspertīzi:

48.1. ar vairākiem būvkomersantiem, - attiecīgajos līgumos norāda būvekspertīzes vadītāju, kura pienākums ir koordinēt visu būvprojekta daļu būvekspertīzi, kā arī sniegt kopējo būvprojekta ekspertīzi;

48.2. ar vienu būvkomersantu vai būvspeciālistu, tad tas uzņemas gan būveksperta, gan būvekspertīzes vadītāja pienākumus un tiesības."

17. Papildināt noteikumus ar 48.1 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Būvekspertīzes vadītājam un piesaistītajiem būvekspertiem būvniecības ierosinātājs vai būvprojekta vadītājs piešķir būvniecības informācijas sistēmā piekļuves tiesības būvniecības ieceres dokumentācijai, tai skaitā būvprojektam un citiem pievienotajiem dokumentiem."

18. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Būvprojekta ekspertīzes veikšanai būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvprojekts, tai skaitā projektēto būvkonstrukciju slodžu un konstrukciju aprēķini un - pārbūves, restaurācijas, atjaunošanas, konservācijas vai konservācijas pārtraukšanas gadījumos - esošās būves tehniskās apsekošanas atzinums. Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, tad būvprojekta ekspertīzes veikšanai iesniedz pilnu būvprojekta eksemplāru (ar atbildīgo vadītāju un būvniecības ierosinātāja parakstiem un nepieciešamajiem saskaņojumiem)."

19. Papildināt noteikumus ar 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Būvekspertam papildus šo noteikumu 49. punktā minētajam ir tiesības pieprasīt citu nepieciešamo dokumentāciju, kas nav pieejama būvniecības informācijas sistēmā."

20. Izteikt 50., 51., 52., 53., 54., 55. un 56. punktu šādā redakcijā:

"50. Atsevišķo būvprojekta daļu būvekspertīzes rezultātus būveksperts apkopo būvprojekta daļas ekspertīzes atzinumā (3. pielikums).

51. Pamatojoties uz šo noteikumu 50. punktā minētajiem atzinumiem, būvekspertīzes vadītājs sagatavo būvprojekta ekspertīzes atzinumu, tai skaitā gadījumos, kad piemēroti citu Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālie standarti un būvnormatīvi, norādot, vai būvprojektā sasniegti nacionālajos standartos un būvnormatīvos izvirzītie kritēriji un vērtības (3. pielikums).

52. Atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzes atzinumi tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa. Būvprojekta daļas ekspertīzes atzinumu un būvprojekta ekspertīzes atzinumu pievieno būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā vai būvprojekta dokumentācijai, ja būvprojekta saskaņošana noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

53. Būvekspertīzes vadītājs par normatīvo aktu un tehnisko noteikumu (tai skaitā piemēroto Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu) prasībām atbilstošu būvprojektu sniedz pozitīvu atzinumu, bet par neatbilstošu būvprojektu - negatīvu atzinumu.

54. Saņemot negatīvu atzinumu, būvprojekta izstrādātājs novērš konstatētās neatbilstības.

55. Pēc neatbilstību novēršanas precizētais būvprojekts ir pieejams būvniecības informācijas sistēmā vai, ja būvprojekta saskaņošana noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs precizēto būvprojektu iesniedz būvekspertam. Būveksperts izvērtē precizēto būvprojekta daļu. Ja atkārtotu būvekspertīzi veic cits būveksperts, nepieciešama pilna būvprojekta ekspertīze. Atkārtotas būvprojekta ekspertīzes atzinumu pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvprojekta ekspertīzes atzinumu papīra dokumenta formā pievieno būvprojektam.

56. Būvekspertam ir pienākums dokumentēt būvekspertīzes veikšanas gaitu."

21. Svītrot 57. punktu.

22. Izteikt 58., 59. un 60. punktu šādā redakcijā:

"58. Būveksperts saņemto dokumentāciju, kas tika iesniegta būvekspertīzes veikšanai, veiktos aprēķinus un sniegto atzinumu glabā vismaz 10 gadus, izņemot gadījumu, ja minētie dokumenti ir pieejami būvniecības informācijas sistēmā.

59. Ja būveksperts ir sniedzis negatīvu atzinumu, viņam par to ir pienākums informēt Ekonomikas ministriju un biroju, ja konstatētie trūkumi skar Būvniecības likumā noteiktās būtiskās būvei izvirzītās prasības.

60. Ja būvprojektam, kuram ir veikta būvekspertīze, pirms būvdarbu uzsākšanas vai būvdarbu laikā tiek mainīts būves arhitektoniskais risinājums vai būves, tās nesošo konstrukciju vai to daļu konstruktīvais risinājums attiecībā uz būves mehānisko stiprību, stabilitāti, ugunsdrošību vai lietošanas drošumu, tad būvniecības ierosinātājam ir pienākums veikt atkārtotu attiecīgo būvprojekta daļu ekspertīzi, ievērojot šo noteikumu 69. punktu."

23. Izteikt 62. un 63. punktu šādā redakcijā:

"62. Būvekspertīzes rezultātus būveksperts apkopo būves ekspertīzes atzinumā (4. pielikums).

63. Būvekspertīzes pasūtītājam ir saistoši šīs nodaļas nosacījumi par līguma slēgšanu ar būves ekspertīzes veicēju."

24. Svītrot 64. punktu.

25. Izteikt 65. punktu šādā redakcijā:

"65. Šo noteikumu 61.1. un 61.4. apakšpunktā minētajā gadījumā būvekspertu izvēlas, slēdz ar to pakalpojuma līgumu un par minēto pakalpojumu maksā persona, kura ir pieaicinājusi būvekspertīzes veicēju, savukārt šo noteikumu 61.2. un 61.3. apakšpunktā minētajā gadījumā - būvniecības ierosinātājs."

26. Izteikt 66., 67., 68. un 69. punktu šādā redakcijā:

"66. Apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā ir pieļaujamas izmaiņas sākotnējā iecerē. Izmaiņas var veikt pēc atzīmes izdarīšanas par būvniecības ieceres akceptu vai būvdarbu laikā, ievērojot Būvniecības likuma 16. panta 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 daļā vai 17. panta 2.1 daļā minētos nosacījumus.

67. Būvniecības ieceres dokumentācijā izdarītās izmaiņas jāsaskaņo Būvniecības likumā un speciālajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā.

68. Ja būvniecības ierosinātājs vēlas mainīt būvniecības ieceres dokumentāciju un tas neatbilst Būvniecības likuma 16. panta 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 daļas vai 17. panta 2.1 daļas nosacījumiem, būvniecības ieceres dokumenti būvvaldē iesniedzami no jauna, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu, un uzsākams jauns būvniecības process.

69. Ja būvprojektā, kuram ir veikta būvekspertīze, pirms būvdarbu uzsākšanas vai būvdarbu laikā tiek mainīts būves arhitektoniskais risinājums vai būves, tās nesošo konstrukciju vai to daļu konstruktīvais risinājums attiecībā uz būves mehānisko stiprību, stabilitāti, ugunsdrošību vai lietošanas drošumu, tad būvniecības ierosinātājam ir pienākums:

69.1. ja ir uzsākti būvdarbi, - pārtraukt būvdarbus būves daļā, kuru skar konstruktīvā risinājuma izmaiņas;

69.2. nodrošināt attiecīgo būvprojekta daļu izstrādi atbilstoši Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām;

69.3. nodrošināt attiecīgo būvprojekta daļu ekspertīzi;

69.4. pievienot būvniecības informācijas sistēmā izmainītās būvprojekta daļas un būvekspertīzes atzinumu;

69.5. būvdarbus būves daļā, kuru skar konstruktīvā risinājuma izmaiņas, atsākt tikai pēc tam, kad ir saņemts pozitīvs būvekspertīzes atzinums un, ja to paredz speciālie būvnoteikumi, būvvaldē saskaņotas būvprojekta izmaiņas."

27. Aizstāt 71. punktā vārdu "divus" ar vārdu "piecus".

28. Izteikt 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Būvvalde, saņemot būvatļaujā norādītos dokumentus, kas apliecina projektēšanas nosacījumu izpildi, pārliecinās, ka būvprojekts atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts) un detālplānojumam (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem), būvprojektam ir izstrādātas visas nepieciešamās daļas, kā arī ir saņemta tehnisko noteikumu izdevēja piekrišana būvprojekta risinājumiem, apstiprinot, ka būvprojektā ievērotas visas tehnisko noteikumu prasības un, ja nepieciešams, vides pieejamības un insolācijas prasības."

29. Izteikt 77. punktu šādā redakcijā:

"77. Būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu maksimālais izpildes termiņš ir pieci gadi."

30. Izteikt 83. punktu šādā redakcijā:

"83. Pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes katrai būvniecības lietai vai katrai būves kārtai aizpilda būvdarbu žurnālu (5.1 pielikums) (izņemot gadījumu, ja speciālajos būvnoteikumos ir noteikts citādi). Būvdarbu žurnāls atspoguļo būvdarbu gaitu objektā no būvdarbu uzsākšanas līdz būves vai tās daļas nodošanai ekspluatācijā, kā arī informāciju par objektam piesaistītajiem būvspeciālistiem un atbildīgajām personām, būvizstrādājumu atbilstību apliecinošiem dokumentiem un informāciju par nozīmīgo konstrukciju, segto darbu, ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas un citiem nepieciešamajiem pieņemšanas aktiem. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālā norāda šo noteikumu 5.pielikumā minēto informāciju."

31. Papildināt noteikumus ar 83.1 un 83.2 punktu šādā redakcijā:

"83.1 Būvdarbu žurnālu būvniecības informācijas sistēmā aizpilda atbildīgais būvdarbu vadītājs, atsevišķu būvdarbu veicēja norīkotais būvdarbu vadītājs, institūcijas un personas, kas veic būvdarbu uzraudzību un kontroli, norādot šo noteikumu 5.1 pielikumā minētās ziņas.

83.2 Institūcijas un personas, kas veic būvniecības uzraudzību un kontroli, būvdarbu žurnālā iekļauj informāciju par būvdarbu apturēšanu vai atjaunošanu, norādījumus un informāciju par norādījumu izpildi un, ja nepieciešams, novērojumu aprakstu."

32. Svītrot 84. punktu.

33. Izteikt 86. punktu šādā redakcijā:

"86. Ja Valsts darba inspekcija, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Valsts vides dienests vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atbilstoši kompetencei ir apturējis būvdarbus, minētās institūcijas triju darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža informē būvvaldi, būvniecības ierosinātāju un būvdarbu veicēju par būvdarbu apturēšanu vai atļauju atsākt būvdarbus."

34. Svītrot 89. punktu.

35. Izteikt 90. punktu šādā redakcijā:

"90. Būvvalde, izskatot paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti un tai pievienotos speciālajos būvnoteikumos noteiktos dokumentus, pārliecinās, ka risinājumi atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts) un detālplānojumam (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem), ir ievērotas visu tehnisko noteikumu prasības un, ja nepieciešams, vides pieejamības prasības."

36. Svītrot 93.7. apakšpunktu.

37. Papildināt noteikumus ar 93.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"93.8. nodrošināt, ka būvdarbu žurnālā ir informācija par visiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā objekta realizācijai."

38. Svītrot 97. punktu.

39. Papildināt 100.6. apakšpunktu aiz vārdiem "būvdarbu pieņemšanu" ar vārdiem "kā arī, ja nepieciešams, vizuāli fiksēt izpildītos segtos darbus pirms to aizsegšanas".

40. Aizstāt 100.9. apakšpunktā vārdu "apliecināt" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt".

41. Svītrot 100.11. apakšpunktu.

42. Svītrot 100.13. un 100.14. apakšpunktu.

43. Papildināt noteikumus ar 100.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"100.15. informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts."

44. Svītrot 101.1 punktu.

45. Svītrot 113.6. apakšpunktā vārdu "rakstisku".

46. Izteikt 113.1 punktu šādā redakcijā:

"113.1 Ja autoruzraudzības līgums nav noslēgts, bet būvprojekta izstrādātājs izmanto savas Būvniecības likuma 16. panta trešajā daļā noteiktās tiesības, tas par apsekojuma rezultātiem informē būvniecības ierosinātāju un būvvaldi."

47. Svītrot 114.3. apakšpunktu.

48. Svītrot 114.7. apakšpunktā vārdu "rakstiski".

49. Izteikt 115. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Izmaiņas būvprojektā būvdarbu gaitā var izdarīt būvprojekta izstrādātājs vai autoruzraugs pēc vienošanās ar pārējiem būvniecības dalībniekiem, ja plānotās izmaiņas saskaņā ar Būvniecības likuma 17. panta 2.1 daļu nav jāsaskaņo būvvaldē."

50. Papildināt noteikumus ar 122.1 punktu šādā redakcijā:

"122.1 Ja būvkomersants, kas veiks objekta būvuzraudzību, noslēdzis būvuzraudzības līgumus ar citiem būvkomersantiem vai būvspeciālistiem par konkrētu darbu izpildi, viņš būvniecības informācijas sistēmā piešķir attiecīgajiem būvspeciālistiem piekļuves tiesības konkrētajai būvniecības lietai."

51. Papildināt 125.1. apakšpunktu aiz vārda "plānu" ar vārdiem "un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā".

52. Svītrot 125.2. apakšpunktu.

53. Svītrot 125.3.1 apakšpunktu.

54. Svītrot 125.17. apakšpunktu.

55. Svītrot 125.20. apakšpunktu.

56. Papildināt noteikumus ar 125.20.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"125.20.1 informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts;".

57. Papildināt 125.21. apakšpunktu aiz vārda "parakstīt" ar vārdiem "vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt".

58. Papildināt 126.1. apakšpunktu aiz vārda "kvalifikāciju" ar vārdiem "ja attiecīgā informācija un dokumenti nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

59. Aizstāt 129. punktā vārdus "iesniedz būvniecības ierosinātājam un būvvaldei vai birojam" ar vārdiem "pievieno būvniecības informācijas sistēmā".

60. Izteikt 132.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"132.2. projektēšanas un būvdarbu laikā netiek ievēroti Būvniecības likuma 16. panta 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 daļas un 17. panta 2.1 daļas nosacījumi;".

61. Papildināt 139.3. apakšpunktu aiz vārda "dokumenti" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dokumenti ir pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

62. Svītrot 139.7. apakšpunktā vārdus un skaitli "saskaņā ar šo noteikumu 100.14. apakšpunktu".

63. Svītrot 142. punktu.

64. Papildināt 143.3. apakšpunktu aiz vārda "būvprojektu" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dokumenti ir pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

65. Aizstāt 151. punktā vārdus "informāciju un apskates materiālus birojs nosūta" ar vārdiem "par veikto apsekošanu birojs paziņo".

66. Aizstāt 152. punktā vārdu "saņemot" ar vārdu "izskatot".

67. Svītrot 155. punktu.

68. Izteikt 161. punktu šādā redakcijā:

"161. Būves konservāciju veic speciālajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā."

69. Aizstāt 162. punktā vārdu "izsniegta" ar vārdu "izdota".

70. Svītrot 174. punktā vārdus "uz būvprojekta ģenerālā plāna".

71. Papildināt noteikumus ar 177. punktu šādā redakcijā:

"177. Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu:

177.1. būvdarbu žurnāls (5. pielikums), būvniecības ieceres dokumentācija, tai skaitā būvprojekts, būvatļaujas kopija, nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akti, iebūvēto materiālu un konstrukciju ekspluatācijas īpašību deklarācijas ir pieejamas būvlaukumā tām amatpersonām, kurām ir tiesības kontrolēt būvdarbus;

177.2. pirms objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju nodod būvniecības ierosinātājam."

72. Izteikt 3. un 4. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 500

Būvprojekta ekspertīzes atzinums

Būvprojekta ekspertīzes atzinumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvprojekta nosaukums un adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs*;

1.3. būvniecības ierosinātājs**:

1.3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.3.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.4. būvprojekta izstrādātājs:

1.4.1. būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista vārds, uzvārds;

1.4.2. būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista sertifikāta numurs;

1.4.3. būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

1.5. būvprojekta vadītājs - vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, darbības joma.

2. Ziņas par būvprojekta ekspertīzi:

2.1. būvekspertīzes vadītājs - vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, darbības joma un būvkomersanta nosaukums, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā;

2.2. noslēgtā būvekspertīzes līguma datums un numurs;

2.3. visu būvprojekta daļu uzskaitījums, kurām veikta būvekspertīze;

2.4. būvekspertīzes uzdevums;

2.5. būvekspertīzes papilduzdevumi, ja tādus izvirzījis būvniecības ierosinātājs;

2.6. būvekspertīzē iesaistīto būvekspertu saraksts, norādot vārdu un uzvārdu, sertifikāta numuru, darbības jomu.

3. Ziņas par izvērtējumu un neatbilstībām:

3.1. būvprojekta risinājumu izvērtējums - atbilst vai neatbilst normatīvo aktu (tai skaitā standartu) prasībām;

3.2. atklātās neatbilstības - apraksts un atsauce uz tiesību normu, kuras prasības nav ievērotas.

Piezīmes.

1. * Ziņas norāda, ja būvniecības process noris būvniecības informācijas sistēmā.

2. ** Ziņas nenorāda, ja būvniecības process noris būvniecības informācijas sistēmā.

Būvprojekta daļas ekspertīzes atzinums

Būvprojekta daļas ekspertīzes atzinumā norāda šādu informāciju:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvprojekta nosaukums;

1.2. būvprojekta daļas nosaukums;

1.3. būvprojekta daļas vadītājs - vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, darbības joma;

1.4. projektētājs - vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, darbības joma.

2. Ziņas par būvprojekta daļas ekspertīzi:

2.1. būveksperts - vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, darbības joma un būvkomersanta nosaukums, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā;

2.2. būvprojekta ekspertīzes papilduzdevumi, ja tādus izvirzījis būvniecības ierosinātājs.

3. Ziņas par izvērtējumu un neatbilstībām:

3.1. būvprojekta risinājumu izvērtējums - atbilst vai neatbilst normatīvo aktu (tai skaitā standartu) prasībām;

3.2. zināmie dati un veiktie aprēķini;

3.3. atklātās neatbilstības - apraksts un atsauce uz tiesību normu, kuras prasības nav ievērotas.

4. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 500

Būves ekspertīzes atzinums

Būves ekspertīzes atzinumā norāda šādu informāciju:

1. Vispārīgā informācija:

1.1. ziņas par būvi - būves galvenais lietošanas veids, adrese, kadastra apzīmējums;

1.2. būvniecības lietas numurs*;

1.3. būves ekspertīzes ierosinātājs**:

1.3.1. fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese;

1.3.2. juridiskai personai - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs;

1.4. būvniecības ieceres dokumentācijas (tai skaitā būvprojekta) izstrādātājs:

1.4.1. būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista vārds, uzvārds;

1.4.2. būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista sertifikāta numurs;

1.4.3. būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

1.5. būvekspertīzes uzdevums;

1.6. būvekspertīzes papilduzdevumi, ja tādus izvirzījis ierosinātājs;

1.7. noslēgtā būves ekspertīzes līguma datums un numurs.

2. Informācija par būvi:

2.1. būves galvenie tehniskie rādītāji - telpu grupu lietošanas veidi, stāvu skaits, ekspluatācijā pieņemšanas gads un cita raksturojoša informācija;

2.2. konstruktīvie elementi un izmantotie būvizstrādājumi (piemēram, pamati, vertikālā konstrukcija, starpstāvu pārsegumi, jumta konstrukcija);

2.3. ārējie inženiertīkli;

2.4. iekšējie inženiertīkli.

3. Ziņas par būvekspertīzes veicēju - būveksperta vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, darbības joma vai būvkomersanta nosaukums, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā.

4. Ziņas atbilstoši būvekspertīzes uzdevumam:

4.1. būves izvērtējums - atbilst vai neatbilst būvprojektam vai normatīvo aktu (tai skaitā standartu) prasībām;

4.2. būves ekspertīzē izmantoto normatīvo aktu (tai skaitā standartu) saraksts;

4.3. atklātās neatbilstības - apraksts un atsauce uz tiesību normu (standartu), kuras prasības nav ievērotas;

4.4. veiktie aprēķini;

4.5. cita informācija (piemēram, izmantotā būvi raksturojošā informācija un vizuālā fiksācija).

Piezīmes.

1. * Ziņas norāda, ja būvniecības process noris būvniecības informācijas sistēmā.

2. ** Ziņas nenorāda, ja būvniecības process noris būvniecības informācijas sistēmā."

73. Papildināt noteikumus ar 5.1 pielikumu šādā redakcijā:

"5.1 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 500

Būvdarbu žurnāla saturs būvniecības informācijas sistēmā

1. Būvniecības ierosinātāja un galvenā būvdarbu veicēja noslēgtie līgumi:

1.1. līguma termiņa sākuma datums;

1.2. līguma termiņa beigu datums;

1.3. līguma numurs;

1.4. izpildītājs;

1.5. līguma izpildē iesaistītās personas:

1.5.1. juridiskās personas (reģistrācijas numurs);

1.5.2. fiziskās personas (personas kods, kvalifikācija (personām, kuras nav būvspeciālisti), sertifikāta numurs (būvspeciālistiem));

1.6. pasūtītājs;

1.7. līguma priekšmets (specialitātes un būvdarbu veidi, sasaiste ar būvniecības ieceres dokumentācijas daļu);

1.8. līguma summa;

1.9. grozījumi līguma datos;

1.10. pielikumi (pamatojuma dokumenti).

2. Būvizstrādājumi un citi materiāli:

2.1. būvizstrādājumu vai citu materiālu piegādes datums un laiks būvlaukumā;

2.2. būvizstrādājumu vai citu materiālu veids;

2.3. būvizstrādājuma identifikācijas numurs;

2.4. būvizstrādājumu vai citu materiālu daudzums;

2.5. būvizstrādājumu vai citu materiālu ražotājs;

2.6. atbilstību apliecinošs vai cits kvalifikāciju apliecinošs dokuments un citi pielikumi (pamatojuma dokumenti).

3. Ikdienas un speciālie būvdarbi:

3.1. būvdarbu veikšanas datums un laiks;

3.2. būvdarbu veids, tai skaitā ikdienas vai speciālie būvdarbi;

3.3. būve, kurā veikti būvdarbi;

3.4. būvniecības ieceres dokumentācijas daļa (lapa/rasējums);

3.5. būvdarbu apraksts;

3.6. būvdarbu apjoms un mērvienība;

3.7. laika apstākļi, tai skaitā temperatūras un nokrišņu atzīme;

3.8. būvdarbu izpildē iesaistīto personu skaits;

3.9. atbildīgais būvdarbu veicējs:

3.9.1. juridiskā persona (būvkomersanta reģistrācijas numurs);

3.9.2. fiziskā persona (personas kods);

3.10. tāmes pozīcija;

3.11. pielikumi (pamatojuma dokumenti).

4. Akti:

4.1. segto darbu, nozīmīgo konstrukciju, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu pieņemšanas akti:

4.1.1. akta sastādīšanas datums un laiks;

4.1.2. akta veids;

4.1.3. akta nosaukums;

4.1.4. akta numurs;

4.1.5. pieņemto segto būvdarbu saraksts (pozīciju izvēle no speciālo un ikdienas būvdarbu sadaļas);

4.1.6. piezīmes par autoruzraugu vai būvuzraugu norādījumu izpildi;

4.1.7. pielikumi (fotofiksācijas);

4.2. citi akti:

4.2.1. akta sastādīšanas datums un laiks;

4.2.2. akta veids;

4.2.3. akta nosaukums;

4.2.4. akta numurs;

4.2.5. pielikumi (datnes).

5. Avārijas un nelaimes gadījumi:

5.1. notikuma datums un laiks;

5.2. notikuma apraksts;

5.3. pielikumi (pamatojuma dokumenti).

6. Saņemto materiālu un būvizstrādājumu testēšanas dati:

6.1. materiāls;

6.2. materiāla ņemšanas datums;

6.3. pārbaudes nosaukums, apraksts;

6.4. laboratorija;

6.5. materiāla testēšanas pārskats:

6.5.1. saistītais materiāla ņemšanas ieraksts;

6.5.2. pārskata datums;

6.5.3. pārskata numurs;

6.5.4. pielikumi (pamatojuma dokumenti).

7. Būvdarbu kvalitātes pārbaudes dati:

7.1. ikdienas vai speciālais būvdarbs;

7.2. parauga ņemšanas datums;

7.3. pārbaudes nosaukums un apraksts;

7.4. laboratorija;

7.5. kvalitātes pārskats:

7.5.1. ikdienas vai speciālais būvdarbs;

7.5.2. saistītais parauga ņemšanas ieraksts;

7.5.3. pārskata datums;

7.5.4. pārskata numurs;

7.5.5. pielikumi (pamatojuma dokumenti)."

74. Svītrot 6. pielikuma 2.1. apakšpunktā vārdus "un sadaļu".

75. Svītrot 6. pielikuma 2.3. apakšpunktā vārdus "vai sadaļas".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 551Pieņemts: 19.11.2019.Stājas spēkā: 28.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 239, 27.11.2019. OP numurs: 2019/239.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
310914
28.11.2019
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"