Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 550

Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma
19. panta ceturtās daļas 1., 2., 3. un 4. punktu
un Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas
2. punktu un otrās daļas 9. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 211. nr.; 2018, 191. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 48. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists."

2. Papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Persona, ierosinot jebkura veida būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno:

50.1 1. saskaņojumu ar personām, kuru tiesības tiek skartas, un citas atļaujas vai saskaņojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu);

50.1 2. saskaņojumu ar Latvijas Jūras administrāciju no kuģošanas drošības viedokļa un saskaņojumu ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem par to tehniskā nodrošinājuma pastāvīgu gatavību veikt avārijas seku neatliekamos likvidācijas darbus laukumā jūrā, ja būvdarbu vai būves ekspluatācija var radīt naftas vai bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma risku."

3. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvniecības ieceres dokumentāciju papīra dokumentu formā (izņemot būvniecības iesniegumu) izstrādā četros eksemplāros (viens - Ekonomikas ministrijai, otrs - būvniecības ieceres izstrādātājam, trešais - būvniecības ierosinātājam, ceturtais - birojam), bet elektroniski - vienā eksemplārā. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists."

4. Izteikt 52. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"52. Ierosinot būves būvniecību, būvniecības ierosinātājs Ekonomikas ministrijā iesniedz būvniecības iesniegumu (2. pielikums), kuram pievieno šo noteikumu 50.1 punktā minētos dokumentus un būvprojektu minimālā sastāvā, kurā ietver:".

5. Svītrot 52.1. apakšpunktu.

6. Papildināt noteikumus ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Ja būvniecība vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju atsevišķi par katru būves kārtu, tai skaitā norādot tajā realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts)."

7. Svītrot 53. punktu.

8. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Personu saskaņojumu (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu) noformē kā atsevišķu vienošanos, lai no tā izrietētu nepārprotama šo personu piekrišana katram konkrētam apgrūtinājumam, kas skar attiecīgo personu. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā papīra dokumentu formā, trešo personu saskaņojumu var noformēt uz būvprojekta ģenerālplāna (uz derīga topogrāfiskā plāna pamatnes izstrādāts projektējamās teritorijas vispārīgais plāns būvprojekta sastāvā)."

9. Aizstāt 59. punktā vārdu "divu" ar vārdu "piecu".

10. Svītrot 66.1.4. un 66.1.5. apakšpunktu.

11. Svītrot 66.7. apakšpunktu.

12. Svītrot 69.1.4. un 69.1.5. apakšpunktu.

13. Izteikt 73.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.2. būvdarbu ģenerālplāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota būvju esošā situācija;".

14. Izteikt 77. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, atzīmi par saskaņojumu var izdarīt uz būvprojekta ģenerālplāna."

15. Izteikt 78. punktu šādā redakcijā:

"78. Ja būvniecību regulējošo normatīvo aktu tehniskās prasības nevar izpildīt, Būvniecības likuma 9.1 pantā noteiktajos gadījumos tās pieļaujams saskaņot ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām. Saskaņošana veicama būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes laikā. Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, atzīmi par saskaņojumu var izdarīt uz būvprojekta ģenerālplāna."

16. Izteikt 81. punktu šādā redakcijā:

"81. Būvprojekta ekspertīzes atzinumu pievieno būvniecības informācijas sistēmā vai būvprojekta dokumentācijai, ja būvprojekta skaņošana noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu."

17. Izteikt 83. punktu šādā redakcijā:

"83. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvprojektu papīra dokumenta formā izstrādā četros eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Izstrādāto būvprojektu paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 54. punktā minētās personas)."

18. Izteikt 85. punktu šādā redakcijā:

"85. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, Ekonomikas ministrija Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi."

19. Izteikt 87. punktu šādā redakcijā:

"87. Būvniecības ierosinātājs šo noteikumu 86. punktā norādītos trūkumus novērš būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā."

20. Papildināt 88. punktu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "un informāciju".

21. Izteikt 89. punktu šādā redakcijā:

"89. Ja būvatļaujā iekļautie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi ir izpildīti un būvniecības ierosinātājs iesniedzis tajā norādītos dokumentus un informāciju, Ekonomikas ministrija Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā:

89.1. atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem būvatļaujā norāda maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu, līdz kuram iespējams pagarināt būvatļauju (būvdarbu veikšanu) un līdz kuram būve nododama ekspluatācijā;

89.2. būvatļaujā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus."

22. Papildināt noteikumus ar 89.1 punktu šādā redakcijā:

"89.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai Ekonomikas ministrijā būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei. Būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam."

23. Aizstāt 93. punktā vārdus "Ekonomikas ministrijā ir uzrādīta aktuālā būves kadastrālās uzmērīšanas lieta būvēm, kurām normatīvajos aktos ir paredzēta kadastrālā uzmērīšana, un iesniegts būves novietnes uzmērījums, kā arī Ekonomikas ministrijā iesniegta" ar vārdiem "Ekonomikas ministrijai ir pieejama būvniecības informācijas sistēmā aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un Ekonomikas ministrijā ir iesniegts būves novietnes uzmērījums, kā arī".

24. Izteikt 94. punktu šādā redakcijā:

"94. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicināto būvspeciālistu, ja Ekonomikas ministrijā iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jauno būvspeciālistu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)) un viņa profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc attiecīgu izmaiņu veikšanas būvatļaujā."

25. Svītrot 95. punktā vārdu "saņemtā".

26. Papildināt 98.1. apakšpunktu aiz vārda "izpildi" ar vārdiem "ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu".

27. Papildināt noteikumus ar 98.1 punktu šādā redakcijā:

"98.1 Pēc tam kad Ekonomikas ministrija izdarījusi būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija."

28. Izteikt 100. punktu šādā redakcijā:

"100. Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš būvniecības informācijas sistēmā piešķir katram atsevišķu būvdarbu veicējam piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam un nepieciešamajai būvniecības ieceres dokumentācijai. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu veicējs izsniedz būvatļaujas kopiju katram atsevišķu būvdarbu veicējam."

29. Izteikt 102. punktu šādā redakcijā:

"102. Būvdarbu veicējs, izskatot būvprojektu, pārliecinās, vai nav nepieciešami detalizētāki rasējumi. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un tie pievienojami būvniecības informācijas sistēmā (izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu) un saskaņojami ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju."

30. Izteikt 105. punktu šādā redakcijā:

"105. Pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju, izstrādā galvenais būvdarbu veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem - atsevišķu būvdarbu veicēji. Izstrādājot darbu veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā (ja tāds ir izstrādāts) norādīto. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma."

31. Papildināt noteikumus ar 105.1 punktu šādā redakcijā:

"105.1 Darbu veikšanas projektā iekļauj:

105.1 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;

105.1 2. būvdarbu ģenerālplānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota būves, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;

105.1 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;

105.1 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;

105.1 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;

105.1 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;

105.1 7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;

105.1 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;

105.1 9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;

105.1 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;

105.1 11. skaidrojošu aprakstu;

105.1 12. darbaspēka kustības grafiku;

105.1 13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā."

32. Izteikt 108. un 109. punktu šādā redakcijā:

"108. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

109. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām."

33. Papildināt 7.3. apakšnodaļu ar 110.1 punktu šādā redakcijā:

"110.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam."

34. Izteikt 115. un 115.1 punktu un 115.2 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"115. Pabeigtās nozīmīgās konstrukcijas un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošības inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu, kas izveidots un apstiprināts būvniecības informācijas sistēmā.

115.1 Nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

115.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktam būvniecības informācijas sistēmā pievieno šādus dokumentus:".

35. Papildināt noteikumus ar 115.3 punktu šādā redakcijā:

"115.3 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (6., 7. un 8. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 115.2 punktā minētos dokumentus."

36. Izteikt 116. punktu šādā redakcijā:

"116. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvuzraugs (ja tiek veikta būvuzraudzība) un būvdarbu vadītājs nav izveidojuši un apstiprinājuši vai parakstījuši segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvprojektam vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc, veicot attiecīgu ierakstu būvdarbu žurnālā un norādot izpildes termiņu. Darbi turpināmi tikai pēc tam, kad visi apstiprinājuši vai parakstījuši attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu."

37. Aizstāt 120. punktā vārdus "nosūta informāciju par būvdarbu uzsākšanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem" ar vārdiem "informē Nacionālos bruņotos spēkus".

38. Izteikt 138. punktu šādā redakcijā:

"138. Pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu, tās atbilstību tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām."

39. Papildināt noteikumus ar 138.1 punktu šādā redakcijā:

"138.1 Papildus šo noteikumu 138. punktā minētajām institūcijām 10 darbdienu laikā pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma saņemšanas Latvijas Jūras administrācija sniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai no kuģošanas drošības viedokļa."

40. Izteikt 139. punktu šādā redakcijā:

"139. Ierosinot būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs Ekonomikas ministrijā vai birojā iesniedz apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu (9. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

139.1. būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

139.2. būves novietnes uzmērījuma plānu ar reljefa un būvju augstumu un dziļuma atzīmēm (izņemot būves nojaukšanu);

139.3. būvlaukuma uzmērījuma plānu, ja būve tiek nojaukta;

139.4. aktuālu kadastrālās uzmērīšanas lietu, ja attiecīgā būve atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek kadastrāli uzmērīta;

139.5. šo noteikumu 138. punktā minēto institūciju atzinumus;

139.6. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;

139.7. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam;

139.8. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

41. Papildināt 139.1 punktu aiz vārda "paraksta" ar vārdiem "vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina".

42. Svītrot 140. punktu.

43. Papildināt 141. punktu aiz vārda "paraksta" ar vārdiem "vai apstiprina".

44. Izteikt 143. punktu šādā redakcijā:

"143. Ekonomikas ministrija vai birojs novērtē būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai nojaukšanai, pamatojoties uz šo noteikumu 139. punktā minētajiem dokumentiem, būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un dokumentiem (piemēram, būvdarbu žurnāls, pieņemšanas akti, atzinumi par būves vai tās daļas un inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts), kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam."

45. Papildināt 145. punktu aiz vārdiem "būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā vai būves nojaukšanu" ar vārdiem "vai būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti".

46. Svītrot 147.1 punktā vārdus "un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

47. Aizstāt 148. punktā skaitli un vārdu "14 dienu" ar skaitli un vārdu "10 darbdienu".

48. Papildināt 8. nodaļu ar 155.1 punktu šādā redakcijā:

"155.1 Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā Ekonomikas ministrijas vai biroja arhīvā šādus dokumentus:

155.1 1. apliecinājumu par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu;

155.1 2. izmainītās būvprojekta daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

155.1 3. institūciju atzinumus par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu;

155.1 4. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;

155.1 5. izpildmērījumu plānu;

155.1 6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 550Pieņemts: 19.11.2019.Stājas spēkā: 28.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 239, 27.11.2019. OP numurs: 2019/239.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
310913
28.11.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)