Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 540

Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 34. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 44. nr.; 2017, 178. nr.; 2018, 182. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 16.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4.2. konsultatīvais atbalsts - konsultācijas darba devējiem, laboratoriskie mērījumi, darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības;".

2. Aizstāt 19.1. apakšpunktā skaitli "250" ar skaitli "500".

3. Izteikt 30.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.1. finansējuma saņēmējs, kas veic:

30.1.1. situācijas izpēti (pirmspārbaudi) un sagatavo sākotnējo novērtējumu uzņēmumos, kas atbilst šo noteikumu 30.3 punktā minētajiem nosacījumiem;

30.1.2. darba aizsardzības prasību ieviešanas izvērtējumu (pēcpārbaudi) uzņēmumos, izņemot gadījumus, ja uzņēmumi ir saņēmuši tikai šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minēto atbalstu darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācībām;".

4. Papildināt noteikumus ar 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 un 30.5 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Lai pieteiktos šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētajam atbalstam, uzņēmums iesniedz finansējuma saņēmējam pieteikumu atbalsta saņemšanai, kas sagatavots atbilstoši finansējuma saņēmēja tīmekļvietnē publicētajam pieteikuma veidlapas paraugam un pieteikuma veidlapas aizpildīšanas vadlīnijām. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē publicē arī citus uzņēmumam nepieciešamos dokumentus un informāciju.

30.2 Finansējuma saņēmēja izveidota komisija viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 30.1 punktā minētā pieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu par šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētā atbalsta piešķiršanu uzņēmumam, prioritāri atbalstot mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus ar nodarbināto skaitu līdz 50 personām, vai atteikumu to piešķirt. Ja tiek pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, finansējuma saņēmējs ar uzņēmumu slēdz līgumu.

30.3 Šo noteikumu 30.2 apakšpunktā minēto lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem, ja uzņēmums:

30.3 1. ir reģistrēts Latvijas Republikā un atbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1. pielikumu;

30.3 2. atbilstoši vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE veic kādu no komercdarbības veidiem, kas noteikti normatīvajos aktos par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetento institūciju;

30.3 3. nodarbina vismaz vienu darbinieku uz darba līguma pamata;

30.3 4. nav veicis darba vides risku novērtējumu vai tas neatbilst normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtību, izņemot gadījumu, ja uzņēmums piesakās šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētajam atbalstam darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācībām;

30.3 5. nav saņēmis bezmaksas darba vides risku novērtējumu Eiropas Savienības fondu ietvaros vai atkārtoti piesakās tādam atbalsta veidam, ko uzņēmums nav saņēmis specifiskā atbalsta ietvaros;

30.3 6. atbilst šo noteikumu 30.3 1., 30.3 2., 30.3 3., 30.3 4. un 30.3 5. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un atkarībā no šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētā atbalsta veida, kuram uzņēmums piesakās, papildus ievēro šādus nosacījumus:

30.3 6.1. piesakoties šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētajam atbalstam laboratoriskajiem mērījumiem, uzņēmumam ir piešķirts šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētais atbalsts - konsultācijas darba devējam - un tā ietvaros konstatēts, ka uzņēmumam ir nepieciešams veikt darba vides laboratoriskos mērījumus;

30.3 6.2. piesakoties šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētajam atbalstam darba aizsardzības speciālistu apmācībām, uzņēmumā atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtību ir veikts darba vides risku novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns vai finansējuma saņēmējs attiecībā uz uzņēmumu ir pieņēmis lēmumu par šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētā atbalsta - konsultācijas darba devējam - piešķiršanu un uzņēmumā ir viens līdz desmit nodarbinātie;

30.3 6.3. piesakoties šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētajam atbalstam uzticības personu apmācībām, uzņēmumā atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtību ir veikts darba vides risku novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns, ir izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūra atbilstoši Darba aizsardzības likuma 9. panta prasībām un pieteikuma iesniegšanas dienā uzņēmumā ir ievēlēta uzticības persona atbilstoši normatīvajiem aktiem par uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtību;

30.3 6.4. šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minēto atbalstu - darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības - var saņemt viens uzņēmuma darbinieks, kas norīkots uz darba aizsardzības speciālistu apmācībām, un viens darbinieks, kas norīkots uz uzticības personu apmācībām.

30.4 Šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir vienā uzņēmuma norādītajā saimnieciskās darbības veikšanas vietā (adresē).

30.5 Šo noteikumu 30.2 punktā minēto lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts darba inspekcijas direktoram. Valsts darba inspekcijas direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

5. Aizstāt 44.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus "Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā".

6. Svītrot 45. punktā vārdus "vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejniecību un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību".

7. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu, Komisijas regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktu un 8. pantu un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu atbilstoši šo regulu darbības termiņam."

8. Papildināt V nodaļu ar 47.1 un 47.2 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata:

47.1 1. šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētajam atbalstam - šo noteikumu 30.2 punktā minētā lēmuma par atbalsta piešķiršanu spēkā stāšanās dienu;

47.1 2. šo noteikumu 16.1.2., 16.5.2. un 16.5.3. apakšpunktā minētajam atbalstam - šo noteikumu 14. punktā minētā sadarbības līguma spēkā stāšanās dienu.

47.2 Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad de minimis atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministra vietā -
iekšlietu ministrs S. Ģirģens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 "Darbības programmas "Izaugsme un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 540Pieņemts: 19.11.2019.Stājas spēkā: 22.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 235, 21.11.2019. OP numurs: 2019/235.26
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
310790
22.11.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)