Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 529

Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un
otrās daļas 6. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 193. nr.; 2015, 197. nr.; 2017, 103. nr.; 2018, 128., 191. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 13. punktu aiz vārda "paraksta" ar vārdiem "vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina".

2. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) papīra dokumentu formā izstrādā trijos eksemplāros, Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros (izņemot būvprojektu minimālā sastāvā), bet elektroniski - vienā eksemplārā. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists."

3. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Persona, ierosinot jebkura veida būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno:

16.1. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;

16.2. saskaņojumus atkarībā no būvniecības ieceres:

16.2.1. paskaidrojuma raksts ir saskaņojams ar zemes gabala īpašnieku, ja būvniecības ierosinātājs nav zemes gabala īpašnieks, vai, ja tāda nav, - tiesisko valdītāju un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas, izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu;

16.2.2. papildus Būvniecības likuma 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajam būvprojekts minimālā sastāvā ir saskaņojams ar trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas, izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu;

16.3. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti."

4. Svītrot 16.1 punktu.

5. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Personas saskaņojumu (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu) noformē kā atsevišķu vienošanos tā, lai no tās izrietētu nepārprotama personas piekrišana būvniecības iecerei. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā papīra dokumentu formā, personu saskaņojumu var noformēt uz būvprojekta minimālā sastāva situācijas plāna vai paskaidrojuma raksta novietnes plāna."

6. Svītrot 18.1. apakšpunktu.

7. Svītrot 19.2. apakšpunktu.

8. Izteikt 20. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"20. Ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par ekspluatācijā pieņemtas būves konservāciju, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 16. un 17. punktā minētos dokumentus un:".

9. Svītrot 20.1. apakšpunktu.

10. Aizstāt 22. punktā vārdu "Saņemot" ar vārdu "Izskatot".

11. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 2. punktu, par to izdara atzīmi būvniecības informācijas sistēmā."

12. Izteikt 25. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atzīmes izdarīšanas būvniecības informācijas sistēmā atbilstoši šo noteikumu 24. punktam būvniecības ierosinātājs sniedz informāciju par būvdarbu veicēju."

13. Svītrot 27.2.2. apakšpunktā vārdus "būvdarbu žurnāls".

14. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi."

15. Izteikt 33. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"33. Pirms būvprojekta izstrādāšanas būvniecības ierosinātājs un būvprojekta izstrādātājs sagatavo projektēšanas uzdevumu, kurā norāda:".

16. Svītrot 41.2. un 41.3. apakšpunktu.

17. Svītrot 42.1.4. un 42.1.5. apakšpunktu.

18. Izteikt 52. un 53. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, atzīmi par saskaņojumu var izdarīt uz būvprojekta ģenerālplāna."

19. Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:

"56. Būvprojekta ekspertīzes atzinumu pievieno būvniecības informācijas sistēmā vai, ja būvprojekta saskaņošana noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, - būvprojekta dokumentācijai."

20. Svītrot 57. punktu.

21. Izteikt 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvprojektu papīra dokumenta formā izstrādā trijos eksemplāros (ar atbildīgā būvprojekta izstrādātāja un būvniecības ierosinātāja parakstiem un saskaņojumiem uz būvprojekta ģenerālplāna), Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Izstrādāto būvprojektu paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 17. punktā minētās personas)."

22. Izteikt 60. punktu šādā redakcijā:

"60. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi."

23. Svītrot 61. punkta otro teikumu.

24. Izteikt 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Būvniecības ierosinātājs šo noteikumu 61. punktā minētos trūkumus novērš būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā."

25. Papildināt 63. punktu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "un informāciju".

26. Aizstāt 63.1 punktā vārdus "atzīmi paskaidrojuma rakstā par tajā ietverto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešams paskaidrojuma raksts, vai".

27. Papildināt noteikumus ar 63.2 punktu šādā redakcijā:

"63.2 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei."

28. Aizstāt 64. punkta ievaddaļā vārdus "tajā norādītos dokumentus" ar vārdiem "nepieciešamos dokumentus un informāciju".

29. Izteikt 64.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.4. būvatļaujā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus."

30. Papildināt noteikumus ar 64.1 punktu šādā redakcijā:

"64.1 Ja būvniecība vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju atsevišķi par katru būves kārtu, tai skaitā norādot tajā realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts)."

31. Izteikt 65. punktu šādā redakcijā:

"65. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicināto būvspeciālistu, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jauno būvspeciālistu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)) un viņa profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas būvatļaujā."

32. Aizstāt 70. punktā vārdus "noteikts vispārīgajos būvnoteikumos un" ar vārdiem "pieci gadi, un tas".

33. Izteikt 75. punktu šādā redakcijā:

"75. Būvniecības ierosinātājs saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus, ja būvdarbus veiks vairāk nekā viens būvdarbu veicējs."

34. Papildināt noteikumus ar 75.1 punktu šādā redakcijā:

"75.1 Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija."

35. Izteikt 77. punktu šādā redakcijā:

"77. Ja būvdarbu veicējs ir noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš būvniecības informācijas sistēmā piešķir katram atsevišķu būvdarbu veicējam piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam un nepieciešamajai būvniecības ieceres dokumentācijai."

36. Papildināt noteikumus ar 77.1 punktu šādā redakcijā:

"77.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas izsniedz būvdarbu veicējam, bet būvdarbu veicējs - katram atsevišķu būvdarbu veicējam akceptētu paskaidrojuma rakstu vai būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju."

37. Izteikt 79. punktu šādā redakcijā:

"79. Būvdarbu veicējs, izskatot būvniecības ieceres dokumentāciju, pārliecinās par papildu - detalizētāku - rasējumu nepieciešamību. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un tie pievienojami būvniecības informācijas sistēmā (izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu) un saskaņojami ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju."

38. Papildināt 82. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Būvprojekta izmaiņu dokumentāciju ar skaidrojošu aprakstu par veiktajām izmaiņām pievieno būvniecības informācijas sistēmā, izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu."

39. Izteikt 84. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma."

40. Papildināt noteikumus ar 84.1 punktu šādā redakcijā:

"84.1 Darbu veikšanas projektā iekļauj:

84.1 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;

84.1 2. būvdarbu ģenerālplānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota ēkas, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;

84.1 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;

84.1 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;

84.1 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;

84.1 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;

84.1 7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;

84.1 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;

84.1 9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;

84.1 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;

84.1 11. skaidrojošu aprakstu;

84.1 12. darbaspēka kustības grafiku;

84.1 13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā."

41. Izteikt 88. un 89. punktu šādā redakcijā:

"88. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

89. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām."

42. Papildināt 7.3. apakšnodaļu ar 90.1 punktu šādā redakcijā:

"90.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam."

43. Izteikt 95., 95.1 un 95.2 punktu šādā redakcijā:

"95. Pabeigtās nozīmīgās konstrukcijas un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvdarbu veicēja pārstāvji un būvuzraugs (ja būvniecībai tiek veikta būvuzraudzība) nav būvniecības informācijas sistēmā izveidojuši un apstiprinājuši vai parakstījuši segto darbu pieņemšanas aktu.

95.1 Nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

95.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktam būvniecības informācijas sistēmā pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus, ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam."

44. Papildināt noteikumus ar 95.3 punktu šādā redakcijā:

"95.3 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (8. un 9. pielikums), kuru paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 95.2 punktā minētos dokumentus."

45. Aizstāt 112. un 114. punktā skaitli un vārdu "14 dienu" ar skaitli un vārdu "10 darbdienu".

46. Svītrot 122. punktā vārdu "aizpildītu".

47. Izteikt 123. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir divi gadi no dienas, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu."

48. Aizstāt 124. punktā vārdus "par to atzīmi paskaidrojuma rakstā" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu".

49. Svītrot 125. punktu.

50. Papildināt 126. punktu aiz vārdiem "iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem" ar vārdiem "kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti".

51. Izteikt 127. punktu šādā redakcijā:

"127. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 126. punktā minētajā lēmumā norādītās atkāpes, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu."

52. Izteikt 129. punktu šādā redakcijā:

"129. Pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām vai būves nojaukšanu."

53. Izteikt 131. punktu šādā redakcijā:

"131. Ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā vai nojaukšanas darbu pieņemšanu, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (11. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

131.1. dokumentāciju par būvprojekta izmainītajām daļām, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

131.2. būves novietnes izpildmērījuma plānu ar reljefa un būvju augstumu atzīmēm, izņemot gadījumu, ja būve nojaukta;

131.3. būvlaukuma izpildmērījuma plānu, ja būve nojaukta;

131.4. aktuālu kadastrālās uzmērīšanas lietu, ja attiecīgā būve atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek kadastrāli uzmērīta;

131.5. šo noteikumu 129. un 130. punktā minēto institūciju atzinumus;

131.6. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;

131.7. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstību apliecinošos dokumentus, ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam, izņemot gadījumu, ja būve nojaukta;

131.8. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

131.9. ģeodēzisko darbu veikšanai sertificētas personas atzinumu par ūdens līmeņa mērīšanas iekārtu (mērlatu) piesaisti EVRS realizācijai Latvijas teritorijā, ja būvē ar ūdens līmeņa regulēšanu saistītu hidrotehnisko būvi."

54. Papildināt 131.1 punktu aiz vārda "paraksta" ar vārdiem "vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina".

55. Svītrot 132. un 133. punktu.

56. Aizstāt 136. punktā vārdus un skaitli "attiecīgajā institūcijā iesniegtajiem šo noteikumu 131. punktā minētajiem dokumentiem" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 131. punktā minētajiem dokumentiem, būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un dokumentiem (piemēram, būvdarbu žurnāls, pieņemšanas akti, atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai)".

57. Izteikt 138. punktu šādā redakcijā:

"138. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, nav tiesīga pieņemt būvi ekspluatācijā vai būves nojaukšanu, ja kāda no šo noteikumu 129. vai 130. punktā minētajām institūcijām nav sniegusi pozitīvu atzinumu par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā vai būves nojaukšanu vai būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti."

58. Aizstāt 140. punktā vārdu "sniegti" ar vārdu "saņemti".

59. Izteikt 142. punktu šādā redakcijā:

"142. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc apliecinājuma saņemšanas par būves gatavību ekspluatācijai vai nojaukšanu, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju būves vai būvlaukuma uzrādīšanas termiņu, pieņem veiktos būvdarbus, izdodot aktu, vai, ja būve nojaukta, izdod izziņu par būves neesību vai pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm."

60. Svītrot 142.1 punktā vārdus "un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

61. Papildināt 151. punktu aiz vārda "aktiem" ar vārdiem "kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti".

62. Izteikt 152. punktu šādā redakcijā:

"152. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 151. punktā minētajā lēmumā norādītās atkāpes, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņem būvi ekspluatācijā, izdodot aktu, vai izsniedz izziņu par inženierbūves neesību."

63. Svītrot 153. punktā vārdu "aizpildītu".

64. Aizstāt 154. punktā vārdus "par to atzīmi paskaidrojuma rakstā" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par konservācijas darbu pabeigšanu".

65. Papildināt 155. punktu aiz vārdiem "projektam vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem" ar vārdiem "kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti".

66. Izteikt 156. punktu šādā redakcijā:

"156. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 155. punktā minētajā lēmumā norādītos trūkumus, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par konservācijas darbu pabeigšanu."

67. Papildināt noteikumus ar 159., 160. un 161. punktu šādā redakcijā:

"159. Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas, šādus dokumentus:

159.1. apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;

159.2. izmainītās būvprojekta daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

159.3. institūciju atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu;

159.4. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai;

159.5. būves novietnes izpildmērījuma plānu ar reljefa un būvju augstumu atzīmēm vai būvlaukuma izpildmērījuma plānu, ja būve nojaukta;

159.6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;

159.7. ģeodēzisko darbu veikšanai sertificētas personas atzinumu par ūdens līmeņa mērīšanas iekārtu (mērlatu) piesaisti EVRS realizācijai Latvijas teritorijā, ja būvē ar ūdens līmeņa regulēšanu saistītu hidrotehnisko būvi.

160. Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs 30 dienu laikā pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres realizācijas pabeigšanu nosūta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" reģionālajai meliorācijas nodaļai šo noteikumu 122. punktā minētā izpildmērījuma plāna kopiju.

161. Šo noteikumu 159.2., 159.5. un 159.6. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas būvniecības ierosinātājs 30 dienu laikā nodod glabāšanā arī valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" reģionālajā meliorācijas nodaļā, ja notikusi meliorācijas sistēmas būves būvniecība."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 529Pieņemts: 19.11.2019.Stājas spēkā: 22.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 235, 21.11.2019. OP numurs: 2019/235.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
310770
22.11.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)