Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Darba aizsardzības likumā

Izdarīt Darba aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 59. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

aizstāt 3. punktā vārdus "nodarbinātais, kura" ar vārdiem "uzņēmuma darbinieks vai dienesta attiecībās esoša persona, kuras";

papildināt 10. punktu pēc vārda "pamata" ar vārdiem "kā ārpakalpojuma sniedzējs";

izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11) kompetents speciālists - speciālists, kurš uz attiecīga līguma pamata kā ārpakalpojuma sniedzējs veic darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kura kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;";

papildināt pantu ar 20., 21. un 22. punktu šādā redakcijā:

"20) attālinātais darbs - tāds darba izpildes veids, ka darbs, kuru nodarbinātais varētu veikt darba devēja uzņēmuma ietvaros, pastāvīgi vai regulāri tiek veikts ārpus uzņēmuma, tai skaitā darbs, ko veic, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Par attālināto darbu šā likuma izpratnē netiek uzskatīts darbs, kas tā rakstura dēļ ir saistīts ar regulāru pārvietošanos;

21) pašnodarbinātais - fiziskā persona, kura veic darbu patstāvīgi un šā likuma izpratnē nav uzskatāma par nodarbināto;

22) tieši draudi - darba vides risks, kas novedis vai var novest pie nodarbinātā nāves vai pie tā, ka viņa veselībai tiek nodarīti smagi traucējumi."

2. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

"2. pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir garantēt un uzlabot nodarbināto un pašnodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā, nosakot darba devēju, nodarbināto un viņu pārstāvju, pašnodarbināto, kā arī valsts institūciju pienākumus, tiesības un savstarpējās attiecības darba aizsardzībā."

3. Papildināt 4. panta otro daļu pēc vārda "Pašnodarbinātajam" ar vārdiem "ievērojot šā panta pirmajā daļā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus".

4. Papildināt 6. pantu ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7) izmantot informācijas tehnoloģiju risinājumus ar darba aizsardzību saistīto procesu dokumentēšanā, tai skaitā darba vides riska novērtēšanas rezultātu dokumentēšanā. Ar darba aizsardzību saistītos elektroniskos dokumentus paraksta atbilstoši elektroniskus dokumentus regulējošiem normatīvajiem aktiem. Darba devējs nodrošina valsts uzraudzības un kontroles iestādēm iespēju piekļūt ar darba aizsardzību saistītajiem elektroniskajiem dokumentiem un pārliecināties par to autentiskumu un integritāti. Strīda gadījumā darba devējam ir pienākums pierādīt, ka attiecībā uz elektronisko dokumentu un elektronisko parakstu ir ievērotas normatīvo aktu prasības."

5. Izslēgt 7. panta otro un trešo daļu.

6. 8. pantā:

papildināt pirmās daļas 4. punktu pēc vārda "pasākumi" ar vārdiem "(piemēram, individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšana, obligāto veselības pārbaužu veikšana, nodarbināto apmācība, darba aprīkojuma nomaiņa)";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Nodarbinātais, kurš veic attālināto darbu, sadarbojas ar darba devēju darba vides riska novērtēšanā un sniedz darba devējam informāciju par attālinātā darba vietas apstākļiem, kas, nodarbinātajam veicot darbu, var ietekmēt viņa drošību un veselību.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Darba vides riska novērtēšana uzņēmumā veicama atbilstoši katram tā darbības veidam. Ja darba apstākļi ir līdzīgi, pietiek ar darba vides riska novērtēšanu attiecībā uz vienu darba vietu vai darba veidu. Ja nodarbinātais attālināto darbu veic dažādās vietās, darba devējs darba vides riska novērtēšanu veic attiecībā uz konkrēto darba veidu, bet, ja nodarbinātais attālināto darbu veic pastāvīgi vienā vietā, darba devējs darba vides riska novērtēšanu veic attiecībā uz konkrēto darba vietu, ja darba devējs un nodarbinātais par to ir vienojušies. Darba vides riska novērtēšanā iesaista uzticības personu vai nodarbināto pārstāvi un nodarbināto, kurš pārzina konkrēto darba vietu.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Darba devējs nodrošina darba vides riska novērtēšanas rezultātu dokumentēšanu."

7. 9. pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Darba devējs, ņemot vērā uzņēmumā nodarbināto skaitu un darbības veidu, norīko vai pieņem darbā vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus vai noslēdz līgumu ar kompetentu speciālistu vai kompetentu institūciju.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja uzņēmumā ir 250 vai vairāk nodarbināto un tas nodarbojas ar komercdarbības veidiem, kuros atbilstoši normatīvajiem aktiem darba devējam jāiesaista kompetenta institūcija, bet kuros, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto izņēmumu, kompetentā institūcija nav iesaistīta, darba devējs norīko vai pieņem darbā vismaz divus darba aizsardzības speciālistus.";

papildināt otro daļu pēc vārda "speciālistam" ar vārdiem "un šā panta ceturtajā daļā minētajai kontaktpersonai";

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja darba devējs darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā iesaista kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu, uzņēmumā norīko kontaktpersonu sadarbībai ar kompetento institūciju vai kompetento speciālistu. Darba devējs informē kompetento institūciju vai kompetento speciālistu par uzņēmuma darbību, darba aizsardzības pasākumiem un uzņēmumā pastāvošajiem darba vides riska faktoriem, kā arī sniedz citu informāciju, kura var būt noderīga darba vides iekšējās uzraudzības veikšanai un kuru pieprasa kompetentā institūcija vai kompetentais speciālists.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Juridiskā persona ir tiesīga sniegt ar darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu saistītus darba aizsardzības pakalpojumus tikai tad, ja tai piešķirts kompetentas institūcijas statuss."

8. Izslēgt 10. panta trešās daļas 1. punktā vārdus un skaitli "un šā likuma 7. panta otrajā daļā minēto profesiju (amatu) vai darba vietu sarakstu".

9. Aizstāt 12. panta otrās daļas 2. punktā vārdus "pirmās palīdzības sniegšanā, ugunsdzēsības un nodarbināto evakuācijas pasākumu veikšanā" ar vārdiem "šā panta pirmajā daļā minēto pasākumu veikšanā".

10. 16. pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "izietu apmācību darba aizsardzības jomā" ar vārdiem "vispārīgu informāciju par darba aizsardzību uzņēmumā";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja cita darba devēja nodarbinātie sniedz tādu specifisku pakalpojumu, kas parasti pie darba devēja kā pakalpojuma saņēmēja netiek veikts, instruktāžu nodrošina darba devējs, kura nodarbinātie sniedz attiecīgo specifisko pakalpojumu."

11. Papildināt II nodaļu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

"16.1 pants. Pašnodarbināto drošība un veselības aizsardzība

(1) Pakalpojuma saņēmējs, kas noslēdzis līgumu ar pašnodarbināto, nodrošina viņam tikpat drošu darba vidi kā savā uzņēmumā nodarbinātajiem, ja pašnodarbinātais veic darbu šā uzņēmuma darba vidē.

(2) Pašnodarbinātajam, veicot darbu pakalpojuma saņēmēja uzņēmuma darba vidē, ir pienākums ievērot pakalpojuma saņēmēja norādījumus darba aizsardzības jautājumos un informēt pakalpojuma saņēmēju par sava darba specifiku, lietotajām metodēm un izmantoto aprīkojumu, ja tas var ietekmēt citu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību.

(3) Pakalpojuma saņēmējs, kas noslēdzis līgumu ar pašnodarbināto par darba veikšanu pakalpojuma saņēmēja uzņēmuma darba vidē, ir tiesīgs nepielaist viņu pie darba vai apturēt viņa darbu, ja konstatē, ka viņš pārkāpj darba aizsardzības noteikumus, tai skaitā noteikumus par darba aprīkojuma un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, vai apdraud savu vai citu personu drošību un veselību.

(4) Ja pakalpojuma saņēmēja uzņēmuma darba vidē notiek nelaimes gadījums, kurā cieš pašnodarbinātais, tad pakalpojuma saņēmējs, kas noslēdzis līgumu ar viņu, noskaidro un izvērtē nelaimes gadījuma cēloņus, kā arī veic nepieciešamos preventīvos pasākumus līdzīgu nelaimes gadījumu novēršanai, ja tas var ietekmēt šajā uzņēmumā veicamo darbu.

(5) Veicot darbu pakalpojuma saņēmēja uzņēmuma darba vidē, pašnodarbinātais ievēro šā likuma 17. pantā noteiktos nodarbinātā pienākumus, ciktāl tas nav pretrunā ar pašnodarbinātā statusu."

12. Aizstāt 17. panta 2., 3. un 4. punktā vārdus "ķīmisko produktu" ar vārdu "maisījumu".

13. Izteikt 19. pantu šādā redakcijā:

"19. pants. Nodarbinātā tiesības uz atlīdzību, izbeidzot darba vai civildienesta attiecības sakarā ar drošības un veselības apdraudējumu darbā

Ja nodarbinātais ir ziņojis darba devējam par darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku personu drošībai un veselībai, bet darba devējs neveic Valsts darba inspekcijas norādītos darba aizsardzības pasākumus tiešu draudu novēršanai, tādējādi apdraudot nodarbinātā drošību un veselību darbā, un nodarbinātais minētā iemesla dēļ vienpusēji izbeidz darba tiesiskās vai civildienesta attiecības, darba devējam ir pienākums izmaksāt nodarbinātajam atlīdzību, kas nav mazāka par sešu mēnešu vidējo izpeļņu."

14. Aizstāt 21. panta otrās daļas 5. punktā vārdus "radušies nopietni un tieši draudi" ar vārdiem "radušās nopietnas un tiešas briesmas".

15. Aizstāt 22. pantā vārdus un skaitļus "personām līdz 18 gadu vecumam, grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, invalīdiem, nodarbinātajiem, kas iekļauti šā likuma 7. panta otrajā daļā minētajos sarakstos" ar vārdiem un skaitli "piemēram, personām līdz 18 gadu vecumam, grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, personām ar invaliditāti".

16. Izslēgt IV nodaļas nosaukumā vārdus "un pašvaldību".

Likums stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 3. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 18. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Darba aizsardzības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 03.10.2019.Stājas spēkā: 01.07.2020.Tēma: Darba tiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 212, 18.10.2019. OP numurs: 2019/212.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
310068
01.07.2020
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"