Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19-17

Jelgavā 2019.gada 25.jūlijā (prot. Nr.9, 7.p.)
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-30)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturtās daļas 5.punktu un piekto daļu,
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384
"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu
" 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju pienākumus;

1.2. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – asenizatori) reģistrācijas un uzskaites kārtību;

1.3. decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;

1.4. minimālo biežumu notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.5. administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-30)

2. Saistošie noteikumi attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas.

II. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi

3. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi, papildus normatīvajos aktos noteiktajam ir:

3.1. iesniegt Pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgava, 131.kab. vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu pasts@jelgava.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, vai reģistrēt Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēmu pārvaldības tīmekļvietnē https://dks.jelgava.lv (turpmāk – tīmekļvietne https://dks.jelgava.lv):

3.1.1. (viena) mēneša laikā pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas lietošanas uzsākšanas pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas pieteikumu, kuru sagatavo atbilstoši Pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv pieejamajai pieteikuma veidnei vai aizpilda tīmekļvietnē https://dks.jelgava.lv;

3.1.2. līdz kārtējā gada 1.aprīlim atbilstoša komersanta izsniegtu rakstveida apliecinājuma (akta) kopiju par iepriekšējā kalendārajā gadā (ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī (turpmāk – rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas);

3.2. nodrošināt vidē novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstību saistošo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām;

3.3. nodrošināt Pašvaldības pilnvarotai personai piekļuvi decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsekošanai;

3.4. uzrādīt Pašvaldības pilnvarotai personai:

3.4.1. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošu dokumentu;

3.4.2. šo noteikumu 3.1.2.apakšpunktā minēto rakstveida apliecinājumu (aktu).

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-30)

III. Asenizatoru reģistrācijas un uzskaites kārtība

4. Asenizators, kas vēlas sniegt asenizācijas pakalpojumus Pašvaldības administratīvajā teritorijā, reģistrējas Pašvaldības administrācijā, iesniedzot:

4.1. pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši Pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv pieejamajai veidnei, apliecinot, ka, pieteikuma iesniegšanas dienā, asenizatoram Latvijas Republikā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4.2. kravas komercpārvadājumu licences vai pašpārvadājumu sertifikāta kopiju, kas apliecina, ka asenizators ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

4.3. transportlīdzekļa, ar kuru faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi, reģistrācijas apliecības kopiju;

4.4. līguma, kas noslēgts ar notekūdeņu attīrīšanas ietaišu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem, kopiju.

5. Šo noteikumu 4.punktā minēto pieteikumu asenizators var iesniegt personīgi Pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgava, 131.kab. vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu pasts@jelgava.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-30)

6. Pašvaldības administrācija pārbauda asenizatora iesniegto dokumentu atbilstību šo noteikumu 4.punkta prasībām, nepieciešamības gadījumā pieprasot uzrādīt dokumentu oriģinālus, un, ja asenizators ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā reģistrē asenizatoru, publicē informāciju Pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv un nosūta reģistrācijas paziņojumu asenizatoram.

6.1 Asenizators pēc šo noteikumu 6. punktā minētā paziņojuma saņemšanas reģistrējas tīmekļvietnē https://dks.jelgava.lv.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-30 redakcijā)

7. Ja asenizators atkārtoti 1 (viena) gada laikā tiek sodīts par šo noteikumu pārkāpšanu, Pašvaldības administrācija anulē asenizatora reģistrāciju, dzēš par to ziņas Pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv, izdara atzīmi asenizatora profilam tīmekļvietnē https://dks.jelgava.lv un nosūta paziņojumu asenizatoram. Asenizatoram ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt Pašvaldības pilnvarotai personai šo noteikumu 9.3.apakšpunktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-30)

8. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu Jelgavas valstspilsētas domē, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, taču tas neatbrīvo asenizatoru no šo noteikumu 9.3.apakšpunktā noteiktās informācijas iesniegšanas.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-30)

9. Prasības asenizatoram:

9.1. pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu un/vai nosēdumu savākšanas asenizators aizpilda darījumu apliecinošu dokumentu, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti;

9.2. visus sniegtos asenizācijas pakalpojumus atbilstoši asenizācijas pakalpojumu sniegšanu apliecinošiem dokumentiem asenizators elektroniski uzskaita tīmekļvietnē https://dks.jelgava.lv pieejamajā Asenizācijas pakalpojumu uzskaites žurnālā (2. pielikums);

9.3. asenizators nodrošina, ka Asenizācijas pakalpojumu uzskaites žurnālā dati par iepriekšējā kalendārajā gadā izvesto notekūdeņu un/vai nosēdumu apjomu ir ievadīti līdz kārtējā gada 1. martam;

9.4. asenizatoram ir pienākums asenizācijas transportlīdzekli, ar kuru faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi, aprīkot ar globālās pozicionēšanas kontroles sistēmu (turpmāk – GPS) un nodrošināt Pašvaldības operatīvās informācijas centram piekļuvi pie GPS datiem caur portālu, nosūtot pieejas lietotāja vārdu un paroli uz e-pastu poic@poic.jelgava.lv;

9.5. asenizatoram ir pienākums pēc Pašvaldības pilnvarotās personas pieprasījuma uzrādīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas darījumu apliecinošus dokumentus un Asenizācijas pakalpojumu uzskaites žurnālu.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-30)

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

10. Pašvaldības pilnvarotā persona ir tiesīga:

10.1. pārbaudīt tīmekļvietnē https://dks.jelgava.lv pieejamajā reģistrācijas pieteikumā ietvertās informācijas atbilstību un nepieciešamības gadījumā veikt informācijas precizēšanu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā par to paziņojot decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam;

10.2. saskaņojot ar decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieku vai valdītāju, piekļūt un pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu;

10.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas faktu apliecinošu dokumentu esamību;

10.4. pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam:

10.4.1. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto un/vai vidē novadāmo notekūdeņu un/vai nosēdumu analīzes akreditētā laboratorijā. Izdevumus, kas saitīti ar analīžu veikšanu, sedz:

10.4.1.1. Pašvaldības pilnvarotā persona, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto un/vai vidē novadāmo notekūdeņu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;

10.4.1.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto un/vai vidē novadāmo notekūdeņu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

10.4.2. lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas apkopi, pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, vai pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-30)

V. Minimālais biežums notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanai

11. Decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un/vai nosēdumi ir jāizved uz centralizētā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotajām notekūdeņu pieņemšanas vietām.

12. Notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanas biežums no notekūdeņu krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar formulu:

A = B/C, kur:

A – notekūdeņu krājtvertnes izvešanas reizes gadā, rezultātu noapaļojot uz veseliem skaitļiem;

B – decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas pieteikumā norādītais kopējais ūdens patēriņš gadā objektā;

C – notekūdeņu krājtvertnes tilpums kubikmetros.

13. Ja, pielietojot šo noteikumu 12.punktā esošo formulu, notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanas biežums no notekūdeņu krājtvertnēm ir mazāks par vienu reizi gadā, tad minimālais notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanas biežums no dzīvojamās mājas un/vai objekta, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, ir viena reize gadā.

14. Minimālais notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā.

15. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu un/vai dūņu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām ir nosakāms saskaņā ar iekārtas ražotāja vai būvnieka izdoto tehnisko dokumentāciju par šo iekārtu ekspluatāciju vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

VI. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

(Nodaļas nosaukums Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-12 redakcijā)

16. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 300 naudas soda vienībām.

(Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-12 redakcijā)

17. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības policija". Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvā komisija.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-30 redakcijā)

18. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-12)

VII. Noslēguma jautājumi

19. Pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2019.gada 31.decembrim Pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centrā, atbilstoši Pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv pieejamajai veidnei, iesniedz pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas pieteikumu.

20. Šo noteikumu 3.1.1.apakšpunkts stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2019.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.19-17
"Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"
1.pielikums

(Pielikuma uzraksts grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-30)

Prasības vidē novadāmajiem notekūdeņiem Jelgavas pilsētā, attiecībā uz bioloģisko skābekļa patēriņu, ķīmisko skābekļa patēriņu suspendētajām vielām, kopējo slāpekli un kopējo fosforu
Nr.p.k.ParametrsMaksimālā koncentrācija
1.Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5)25 mg/l
2.Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)125 mg/l
3.Suspendētās
vielas – kopējais daudzums
mazāk nekā 35 mg/l
4.Kopējais fosfors (Pkop)2 mg/l
5.Kopējais slāpeklis
(Nkop)
15 mg/l
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2019.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.19-17
"Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"
2. pielikums

(Pielikuma uzraksts grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-30)

Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāls
Pakalpojumu sniedzējs  Pakalpojuma sniegšanas gads 
   
Pakalpojuma pieteikumsPakalpojuma izpildePiezīmes
N.p.k./ Kvīts Nr.Pakalpojuma sniegšanas datums, laiksKlienta adrese (jānorāda arī pilsēta)Savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu daudzums (m³)Notekūdeņu un/vai nosēdumu noliešanas vietaTransp. reģ. Nr. 
1234567
       
       
       
       
  Kopāx   
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas valstspilsētas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19-17Pieņemts: 25.07.2019.Stājas spēkā: 24.09.2019.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 23.09.2019. OP numurs: 2019/193.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
309524
{"selected":{"value":"15.09.2022","content":"<font class='s-1'>15.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.09.2022","iso_value":"2022\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-14.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.09.2019","iso_value":"2019\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.09.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)