Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Daugavpilī 2019.gada 28.jūnijā (prot. Nr.24, 20.§)
Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils valstspilsētā

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Daugavpils valstspilsētas domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2019.gada 28.jūnija lēmumu Nr.414

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturtās daļas 5.punktu
un Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384
"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu
" 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. decentralizētās kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – decentralizētās kanalizācijas sistēmas), reģistrācijas kārtību;

1.2. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību;

1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmām;

1.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;

1.5. prasību minimumu asenizatoriem;

1.6. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

1.7. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kas noteikti normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā.

II. Decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība

3. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra (turpmāk – reģistrs) izveidi un uzturēšanu veic pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs), pamatojoties uz noslēgto līgumu par reģistra izveidi un uzturēšanu.

4. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai tās īpašnieks (tiesiskais valdītājs) iesniedz Pakalpojumu sniedzējam attiecīgu iesniegumu (1., 2. vai 3.pielikums).

5. Pakalpojumu sniedzējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju un nosūta par to paziņojumu tās īpašniekam (tiesiskajam valdītājam).

6. Asenizatora reģistrēšanu, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu veic Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Transporta komisija.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

7. Lai reģistrētos notekūdeņu un nosēdumu savākšanai un izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, asenizators iesniedz Pašvaldībā iesniegumu (4.pielikums), pievienojot dokumentus, kas apliecina atbilstību šo noteikumu 8.punktā noteiktajam.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

8. Asenizatoram ir jāatbilst vismaz šādām minimālām prasībām:

8.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējis savu komercdarbību vai saimniecisko darbību;

8.2. ir tiesīgs veikt kravas komercpārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā;

8.3. nodrošina, ka decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus un nosēdumus pārvadā ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli, kas aprīkots ar Globālās pozicionēšanas sistēmu (turpmāk – GPS);

8.4. iesnieguma iesniegšanas dienā Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

8.5. ir noslēgts līgums ar notekūdeņu un nosēdumu attīrīšanas iekārtu īpašnieku vai centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās asenizācijas stacijas īpašnieku, valdītāju vai turētāju par notekūdeņu pieņemšanu asenizācijas stacijās, kas saskaņotas ar Pakalpojumu sniedzēju.

9. Pašvaldības Transporta komisija asenizatora iesniegumu izskata 1 (viena) mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegta visa šajos noteikumos norādītā informācija.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

10. Ja asenizators atbilst normatīvo aktu un šo noteikumu prasībām, Pašvaldības Transporta komisija reģistrē asenizatoru, publicē informāciju Pašvaldības tīmekļa vietnē un 3 (trīs) darba dienu laikā informē asenizatoru par veikto reģistrāciju.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

11. Ja iesnieguma izskatīšanas gaitā konstatēti trūkumi, Pašvaldības Transporta komisija nosūta asenizatoram par to informāciju un norāda trūkumu novēršanas termiņu. Ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācija netiek veikta.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

12. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas jomu, kravas pārvadājumu jomu, profesionālās darbības sfēru, vides aizsardzības jomu, finanšu saistību izpildi, Pašvaldības Transporta komisija:

12.1. uz laiku līdz vienam mēnesim aptur asenizatora tiesības sniegt decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus, brīdinot par izslēgšanu no asenizatoru reģistra, ja pārkāpumi netiks novērsti;

12.2. ja mēneša laikā asenizators nav novērsis konstatētos pārkāpumus, pieņem lēmumu par asenizatora izslēgšanu no asenizatoru reģistra, nosūta asenizatoram rakstveida paziņojumu par reģistrācijas anulēšanu un dzēš par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. Asenizatoram ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt Pašvaldības Transporta komisijai šo noteikumu 14.7.apakšpunktā noteikto informāciju par periodu līdz lēmuma par asenizatora izslēgšanu no asenizatoru reģistra pieņemšanas dienai.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

13. Lēmumu par reģistrācijas ieraksta dzēšanu asenizators var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma apstrīdēšana neaptur noteikumu 12.2.apakšpunktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no šo noteikumu 14.7.apakšpunktā paredzētās informācijas iesniegšanas.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

14. Asenizatoram ir šādi pienākumi:

14.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas darījuma apliecinošo dokumentu sagatavošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas paredzēti izsniegšanai decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem);

14.2. veikt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu apjoma uzskaiti;

14.3. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu novadīšanas rezultātā;

14.4. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu un nosēdumu novadīšanas rezultātā;

14.5. informēt Pašvaldības Transporta komisiju, ja pēc tā reģistrācijas uz laiku ir apturēta, beigusies vai anulēta speciāla atļauja (licence) kravas komercpārvadājumiem vai pašpārvadājumiem Latvijas Republikas teritorijā;

14.6. nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā iesniegt Pašvaldības Transporta komisijai paziņojumu par izmaiņām reģistrācijas iesniegumā norādītajā informācijā;

14.7. divas reizes gadā (līdz kārtējā gada 1.martam un 1.septembrim) iesniegt Pakalpojumu sniedzējam informāciju par notekūdeņu un nosēdumu apjomu, kas iepriekšējā pusgadā no asenizatora apkalpotajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākts, transportēts un novadīts centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotās asenizācijas stacijās (5.pielikums);

14.8. vismaz divus gadus glabāt asenizācijas pakalpojuma sniegšanas darījumu apliecinošos dokumentus, kuros uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto un novadīto notekūdeņu un nosēdumu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti, kā arī izdrukas no GPS sistēmas ar pakalpojuma sniegšanas datiem.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmas

15. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu un nosēdumu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotām asenizācijas stacijām, par kuru lietošanu noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju. Informācija par asenizācijas staciju atrašanās vietām Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās tiek publicēta Pašvaldības mājaslapā.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

16. Minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no krājtvertnes nosaka saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:

I – krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 1, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā deklarēto personu (ja tādu nav, tad personu, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu) kopējais ūdens patēriņš mēnesī (m3) tiks noteikts saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu;

A – krājtvertnes tilpums kubikmetros.

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un minimālo izvešanas reižu skaitu nekustama īpašuma izmantošanas periodā (Ig) aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI, rezultātu noapaļo ar divām zīmēm aiz komata uz leju, kur:

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12).

Zinot Ig un M, nosaka Ib – vienas izvešanas reize mēnešos, periodā, kad nekustamais īpašums tiek izmantots.

Ib = M/Ig, rezultātu noapaļo ar vienu zīmi aiz komata uz leju.
 

17. Faktisko ūdens patēriņu nosaka šādi:

17.1. ja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu un nosēdumu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 16.punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu gadā, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei;

17.2. ja nekustamajā īpašumā tiek izmantots vietējais ūdens ieguves avots (ūdensapgādes urbums vai grodu aka), novadīto notekūdeņu un nosēdumu daudzuma noteikšanai pielieto ūdens patēriņa normu, kas sastāda 1 m3 mēnesī uz vienu iedzīvotāju;

17.3. komersantiem, kas veic ražošanu, ir jāiesniedz tehnoloģiskā procesa detalizētu aprakstu, kas ietver informāciju par kopējo ūdens daudzuma patēriņu mēnesī.

18. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā.

19. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotās attīrīšanas iekārtas, kura attīrītos notekūdeņus un nosēdumus novada vidē un kuras kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šīs iekārtas ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka (tiesiskā valdītāja) rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

20. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudzību un kontroli veic Pakalpojumu sniedzējs un Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atbilstoši to kompetencei.

21. Pašvaldības policijai ir šādas tiesības:

21.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību;

21.2. saskaņojot ar decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieku (tiesisko valdītāju), piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

21.3. pieprasīt informāciju par izvestajiem notekūdeņiem no reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

22. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam un atbilstoši kompetencei Pakalpojumu sniedzējs:

22.1. veic decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

22.2. pārbauda reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā nodrošina tās precizēšanu, pamatojoties uz veiktajiem pārbaudes rezultātiem.

23. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam (tiesiskajam valdītājam) ir šādi pienākumi:

23.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;

23.2. līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniegt Pakalpojumu sniedzējam atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatēta rūpnieciski izgatavota notekūdeņu un nosēdumu attīrīšanas iekārta, kura attīrītos notekūdeņus un nosēdumus novada vidē un kuras kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

23.3. pēc pieprasījuma iesniegt Pakalpojumu sniedzējam decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošos dokumentus;

23.4. nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā, rakstveidā informēt Pakalpojumu sniedzēju, ja nekustamajā īpašumā neviens nedzīvo un decentralizētā kanalizācijas sistēma netiek lietota.

V. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

24. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Daugavpils pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

25. Par šo saistošo noteikumu prasību asenizatoram neievērošanu piemēro naudas sodu juridiskajai personai līdz 280 naudas soda vienībām.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

25.1 Par sadzīves notekūdeņu, tajā skaitā fekālo notekūdeņu, novadīšanu augsnē vai citās šim nolūkam neparedzētās vietās piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 100 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – līdz 300 naudas soda vienībām.

(Daugavpils pilsētas domes 26.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

26. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

VI. Noslēguma jautājumi

27. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks (tiesiskais valdītājs) nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.

28. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošas decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks (tiesiskais valdītājs) līdz 2021.gada 31.decembrim iesniedz Pakalpojumu sniedzējam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu (1., 2. vai 3.pielikums).

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

29. Asenizatoram, kuram saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdī ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu, ir jānodrošina saistošo noteikumu II nodaļā ietverto noteikumu izpilde 3 (trīs) mēnešu laikā no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš
1.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2019.gada 28.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.14
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS

/fiziskā persona, privātmājas īpašnieks/

Ziņas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieku (tiesisko valdītāju)
Vārds, uzvārds 
Personas kods 
Deklarētā dzīvesvieta 
Kontaktinformācija saziņaitālrunis:
e-pasts:
Ziņas par decentralizētās kanalizācijas sistēmu
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atrašanās vietas adrese 
Nekustamajā īpašumā deklarēto iedzīvotāju skaits 
Nekustamajā īpašumā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits 
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids 
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpums (m3) 
Informācija, vai nekustamajā īpašumā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs (ir/nav) 
Iesniegto dokumentu kopijas
Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments Zemes robežu plāns
Izziņa par deklarēto iedzīvotāju skaitu Tehniskā dokumentācija
Informācija par iepriekš veiktām darbībām decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas jomā
Informācija, kad un kurš veica iepriekšējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas apkopi un remontu 
Informācija, kad un kurš iepriekšējo reizi izveda notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
Piezīmes:

Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga;

Apliecinu, ka iepazinos ar reģistra uzturētāja personas datu apstrādes politiku un esmu informēts, ka saistībā ar manu iesniegto iesniegumu tiks apstrādāti mani personas dati.

Iesniegšanas datums:____/____/___________________________/___________________________/
  paraksts un atšifrējums

 

2.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2019.gada 28.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.14
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS

/Kopīpašums (daudzdzīvokļu dzīvojamā māja)/

Ziņas par personu, kas pārstāvēs kopīpašniekus, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju:
Vārds, uzvārds/Nosaukums 
Personas kods/Vienotais reģ. numurs 
Institūcijas vadītājs 
Bankas rekvizīti 
Deklarētā dzīvesvieta/Juridiskā adrese 
Kontaktinformācija saziņaitālrunis:
e-pasts:
Ziņas par decentralizētās kanalizācijas sistēmu
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atrašanās vietas adrese 
Nekustamajā īpašumā deklarēto iedzīvotāju skaits 
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids 
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas koptilpums (m3) 
Informācija, vai nekustamajā īpašumā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs (ir/nav) 
Iesniegto dokumentu kopijas
Pilnvarotās personas pilnvara Mājas īpašnieku lēmums
Zemesgrāmatu apliecība Tehniskā dokumentācija
Informācija par iepriekš veiktām darbībām decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas jomā
Informācija, kad un kurš veica iepriekšējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas apkopi un remontu 
Informācija, kad un kurš iepriekšējo reizi izveda notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
Piezīmes:

Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga;

Apliecinu, ka iepazinos ar reģistra uzturētāja personas datu apstrādes politiku un esmu informēts, ka saistībā ar manu iesniegto iesniegumu tiks apstrādāti mani personas dati.

Iesniegšanas datums:____/____/___________________________/___________________________/
  paraksts un atšifrējums
3.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2019.gada 28.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.14

(Pielikums grozīts ar Daugavpils valstspilsētas domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS

/juridiskā persona/

Ziņas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieku (tiesisko valdītāju)
Nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese 
Bankas rekvizīti 
Kontaktinformācija saziņaitālrunis:
e-pasts:
Pārstāvja vārds, uzvārds 
Pārstāvības pamats (statūti, pilnvarojums, cits) 
Ziņas par objektu
Informācija, vai nekustamajā īpašumā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs (ir/nav) 
Administratīvā ēka Automazgātava vai auto remonta darbnīca
Ražošanas objekts Cits:
Ziņas par decentralizētās kanalizācijas sistēmu
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atrašanās vietas adrese 
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids 
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpums (m3) 
Iesniegto dokumentu kopijas

Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments
 
Tehniskā dokumentācija
Citi ____________________________________
Informācija par iepriekš veiktām darbībām decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas jomā
Informācija, kad un kurš veica iepriekšējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas apkopi un remontu 
Informācija, kad un kurš iepriekšējo reizi izveda notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
Piezīmes:

Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga.

Apliecinu, ka iepazinos ar reģistra uzturētāja personas datu apstrādes politiku un esmu informēts, ka saistībā ar manu iesniegto iesniegumu tiks apstrādāti mani personas dati.

Iesniegšanas datums:____/____/___________________________/___________________________/
  paraksts un atšifrējums
4.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2019.gada 28.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.14

(Pielikums grozīts ar Daugavpils valstspilsētas domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ

20____.gada ____.__________________

 ,
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums) 
 
juridiskā adrese: , reģ. Nr. ,
 
tālr.: , e-pasts: ,

pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un Daugavpils pilsētas domes 20____.gada ____.__________________ saistošajiem noteikumiem Nr._________, lūdzu reģistrēt ____________________________________ (asenizatora nosaukums) kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transporta līdzekļiem:

Nr.
p.k.
Transportlīdzekļa markaTransportlīdzekļa reģistrācijas Nr.Transportlīdzekļa tvertnes tilpums
1.   
2.   
..   

Pielikumā:

līguma ar notekūdeņu un nosēdumu attīrīšanas iekārtu īpašnieku vai centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vietas vai asenizācijas stacijas īpašnieku, valdītāju vai turētāju par notekūdeņu un notekūdeņu pieņemšanu kopija;

transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav īpašnieks vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā;

dokumenta, kas apliecina tiesības veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, kopija;

dokumenta, kas apliecina transportlīdzekļa aprīkošanu ar GPS, kopija;

apliecinājums, ka iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs: 
 (vārds, uzvārds un amats, paraksts)
5.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2019.gada 28.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.14

(Pielikums grozīts ar Daugavpils valstspilsētas domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

ASENIZATORA

DEKLARĀCIJA PAR __________________ PUSGADĀ IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU

1. Ziņas par asenizatoru:

nosaukums 
reģistrācijas numurs 
juridiskā adrese 
kontaktinformācija saziņai (tālruņa numurs vai e-pasts) 
asenizatora reģistrācijas asenizācijas pakalpojumu sniegšanai pašvaldībā datums un numurs 
līguma ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu un nosēdumu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai asenizācijas stacijas īpašnieku, valdītāju vai turētāju, datums un numurs 

2. Ziņas par sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem:

Nr.
p.k.
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atrašanās vietas adreseDecentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieksDecentralizētās kanalizācijas sistēmas veidsNotekūdeņu un nosēdumu izvešanas reižu skaits pusgadāNo decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjoms pusgadā (m3)Notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vietas (NAI) vai asenizācijas stacijas dati
1.2.3.4.5.6.7.
1.      
2.      
..      

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesniedzējs: 
 (vārds, uzvārds un amats, paraksts)

20____.gada ____.__________________

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 28.06.2019.Stājas spēkā: 26.07.2019.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 25.07.2019. OP numurs: 2019/150.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
308389
{"selected":{"value":"21.05.2022","content":"<font class='s-1'>21.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.05.2022","iso_value":"2022\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.12.2020","iso_value":"2020\/12\/10","content":"<font class='s-1'>10.12.2020.-20.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2020","iso_value":"2020\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2020.-09.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-10.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.07.2019","iso_value":"2019\/07\/26","content":"<font class='s-1'>26.07.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.05.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"