Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā

Izdarīt Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā (Latvijas Vēstnesis, 2013, 142., 192. nr.; 2015, 208. nr.; 2017, 75., 222. nr.; 2018, 132., 225. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pārvaldnieks darbību Latvijā ir tiesīgs uzsākt pēc reģistrācijas Komisijā, ja pats vai kopīgi ar tādas komercsabiedrības starpniecību, ar kuru to saista ciešas attiecības vai kurā tam ir būtiska līdzdalība, pārvalda fondu aktīvus, kuru kopsumma nesasniedz 500 miljonus euro, ar nosacījumu, ka neviena fonda darbības noteikumi neparedz izmantot sviras finansējumu vai ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanu piecu gadu laikā no dienas, kad veikts pirmais ieguldījums fondā."

2. Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

"8. pants. Pārvaldnieka reģistrācijai iesniedzamie dokumenti

(1) Reģistrācijas iesniegumā Komisijai pārvaldnieks iekļauj informāciju par tā firmu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un reģistrācijas vietu, kā arī pievieno šādu informāciju un dokumentus:

1) pārvaldnieka kontaktinformāciju, statūtus vai citu dibināšanas dokumentu;

2) šā likuma 10. panta otrās daļas 1. punktā minēto dokumentu;

3) informāciju par pārvaldīt plānoto fondu skaitu, to nosaukumiem un pārvaldīt plānoto aktīvu kopējo vērtību;

4) Regulas Nr. 231/2013 5. pantā noteikto informāciju.

(2) Komisija lēmumu par reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt pārvaldnieku pieņem mēneša laikā pēc tam, kad saņemti visi šajā likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.

(3) Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju vai paskaidrojumus, ja tas nepieciešams, lai precizētu šā panta pirmajā daļā minēto informāciju.

(4) Komisija pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt pārvaldnieku, ja:

1) dibinot pārvaldnieku, nav ievērots šis likums vai citi normatīvie akti;

2) pārvaldnieka sākotnējais kapitāls neatbilst šā likuma prasībām;

3) pārvaldnieks nav iesniedzis šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju un dokumentus.

(5) Pārvaldnieks nekavējoties informē Komisiju par izmaiņām šā panta pirmajā daļā noteiktajā informācijā un dokumentos, ja šīs izmaiņas veiktas, pirms tiek pieņemts lēmums par reģistrāciju.

(6) Reģistrētu pārvaldnieku sarakstu Komisija publicē savā mājaslapā internetā."

3. 9. pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "ja fonda darbības noteikumi neparedz izmantot sviras finansējumu un ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanu piecu gadu laikā no dienas, kad veikts pirmais ieguldījums fondā";

izslēgt trešajā daļā vārdus "kaut vienu";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "kaut vienam";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Reģistrētam pārvaldniekam ir saistoši šā likuma 16. panta četrpadsmitās daļas, 21. un 29. panta, IV nodaļas (izņemot 30. panta sesto daļu, 33. pantu, 37. panta ceturto daļu, 38. panta pirmās daļas 3. punktu, otro, trešo, ceturto, astoto, devīto un desmito daļu, 39. panta ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto un desmito daļu, 40. panta otrās daļas 4. punktu, ceturto, piekto un deviņpadsmito daļu), V nodaļas (izņemot 46. panta ceturto un divpadsmito daļu), VII nodaļas (izņemot 60.1 pantu), 81. un 82. panta un 90. panta 1.1, otrās, piektās un astotās daļas noteikumi. Reģistrētam pārvaldniekam reģistrācijas anulēšanai piemēro šā likuma 20. panta pirmās daļas 1., 3., 5., 6., 7., 8. un 9. punkta un otrās daļas noteikumus.";

izslēgt sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu.

4. Papildināt 10. pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:

"(81) Pārvaldnieks iesniedz Komisijai dokumentu, kurā apraksta un skaidro, kā pārvaldnieka ieguldījumu stratēģijā tiek iekļauta akcionāra tiesību izmantošana šīs akciju sabiedrības pārvaldē (turpmāk - iesaistīšanās politika), ja fonda ieguldījumu politika paredz ieguldīt fonda līdzekļus tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū."

5. Izteikt 16. panta četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Reģistrēta pārvaldnieka sākotnējais kapitāls nedrīkst būt mazāks par 15 000 euro."

6. Papildināt 23. panta pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā: 

"5) pārvaldnieku un akciju sabiedrību, kuras akcijās pārvaldnieks iegulda fonda līdzekļus, ja šīs akciju sabiedrības juridiskā adrese ir dalībvalstī un tās akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū."

7. Izteikt 29. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pārvaldnieks nodrošina, ka ar pārvaldnieka pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanu saistīto fonda ieguldītāju iesniegumu un sūdzību (strīdu) izskatīšanas procedūra ir brīvi pieejama pārvaldnieka atrašanās vietā un pārvaldnieka mājaslapā internetā, ja tāda ir izveidota. Reģistrēts pārvaldnieks var neievērot šīs daļas pirmajā teikumā noteikto prasību, ja iesniegumu un sūdzību (strīdu) izskatīšanas procedūra ietverta fonda dibināšanas dokumentā."

8. 33. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "pārvaldnieks" ar vārdiem "licencēts pārvaldnieks";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

9. 37. panta piektajā daļā:

papildināt pirmo teikumu pēc vārda "sasaukšanu" ar vārdu "licencēts";

papildināt daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Reģistrēts pārvaldnieks paziņojumu par pilnsapulces sasaukšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"."

10. Izteikt 38. panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Licencēts pārvaldnieks, kurš nodod fonda pārvaldes tiesības, pēc Komisijas lēmuma saņemšanas fonda darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentā paredzētajā kārtībā nekavējoties informē visus fonda ieguldītājus par pārvaldnieka maiņu, kā arī publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par fonda nodošanu citam pārvaldniekam. Reģistrēts pārvaldnieks, kurš nodod fonda pārvaldes tiesības, fonda darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentā paredzētajā kārtībā nekavējoties informē visus fonda ieguldītājus par pārvaldnieka maiņu, kā arī publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par fonda nodošanu citam pārvaldniekam. Paziņojumā norāda jaunā pārvaldnieka firmu, reģistrācijas numuru un valdes atrašanās vietu."

11. Izteikt 40. panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par licencēta pārvaldnieka fonda likvidācijas uzsākšanu likvidators nekavējoties paziņo Komisijai un publicē attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Par reģistrēta pārvaldnieka fonda likvidācijas uzsākšanu likvidators nekavējoties publicē attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"."

12. Papildināt 58. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja fonda dibināšanas dokumentā (statūtos vai sabiedrības līgumā) ir ietverti fonda darbības noteikumi, reģistrētam pārvaldniekam nav nepieciešams ieguldītājus nodrošināt ar atsevišķu dokumentu, kurā ietverti fonda darbības noteikumi."

13. Izteikt 59. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Latvijā reģistrēts pārvaldnieks reizi gadā sniedz Komisijai informāciju statistikas datu apkopošanai un Regulas Nr. 231/2013 110. panta 1. punktā noteikto informāciju saskaņā ar tās IV pielikumā ietvertās pārskatu veidnes paraugu Komisijas noteiktajā kārtībā."

14. Papildināt VII nodaļu ar 60.1 pantu šādā redakcijā:

"60.1 pants. Iesaistīšanās politikas atklāšana

(1) Ja fonda ieguldījumu politika paredz ieguldīt fonda līdzekļus tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū (turpmāk šajā pantā - akciju sabiedrība), licencēts pārvaldnieks izstrādā iesaistīšanās politiku.

(2) Izstrādājot iesaistīšanās politiku, pārvaldnieks paredz, kā tiks īstenota akciju sabiedrības darbības pārraudzīšana vismaz šādās jomās:

1) stratēģija;

2) finanšu un nefinanšu darbības rezultāti un risks;

3) kapitāla struktūra;

4) sociālā ietekme;

5) ietekme uz vidi;

6) korporatīvā pārvaldība.

(3) Iesaistīšanās politikā papildus šā panta otrajā daļā minētajai informācijai pārvaldnieks paredz, kā notiks:

1) dialogs ar akciju sabiedrību;

2) balsstiesību un citu no akcijām izrietošo tiesību izmantošana akciju sabiedrībā, tai skaitā paredzot kritērijus maznozīmīgu balsojumu noteikšanai;

3) sadarbība ar citiem akciju sabiedrības akcionāriem;

4) saziņa ar akciju sabiedrības ieinteresētajām personām;

5) faktisko un iespējamo interešu konfliktu pārvaldība attiecībā uz iesaistīšanos akciju sabiedrības pārvaldē.

(4) Pārvaldnieks katru gadu līdz 1. augustam publisko ziņojumu par iesaistīšanās politikas īstenošanu. Ziņojumu sniedz par laikposmu no dienas, kad pirmo reizi publiskota iesaistīšanās politika vai publiskots pēdējais ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu. Ziņojumā papildus iekļauj:

1) vispārīgu informāciju par to, kā pārvaldnieks īsteno balsošanas tiesības;

2) svarīgāko balsojumu skaidrojumu;

3) informāciju par pilnvaroto padomdevēju (Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta pirmās daļas 106. punkta izpratnē) pakalpojumu izmantošanu.

(5) Pārvaldnieks papildus šā panta ceturtajā daļā minētajai informācijai publisko savus balsojumus akciju sabiedrības akcionāru sapulcēs. Pārvaldnieks var neatklāt balsojumus, kuri saskaņā ar iesaistīšanās politiku uzskatāmi par maznozīmīgiem.

(6) Pārvaldnieks var nepiemērot vienu vai vairākas šā panta prasības. Ja pārvaldnieks nepiemēro kādu no šā panta prasībām, tas sniedz informāciju par to, kura prasība netiek piemērota, un šādas rīcības pamatojumu.

(7) Pārvaldnieks nodrošina šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētās informācijas publisku bezmaksas pieejamību savā mājaslapā internetā. Ja pārvaldniekam nav savas mājaslapas internetā, informāciju publicē pārvaldnieka akcionāra mājaslapā internetā."

15. 81. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komisija ir atbildīga par tās licencēta pārvaldnieka uzraudzību, par tāda pārvaldnieka uzraudzību, kurš dibina un pārvalda Eiropas riska kapitāla fondu saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013, un turētājbankas uzraudzību saskaņā ar šo likumu un tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Komisija ir atbildīga arī par licencēta pārvaldnieka pārvaldē esoša dalībvalsts fonda vai ārvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanas uzraudzību Latvijā.";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Komisija tāda reģistrēta pārvaldnieka uzraudzību, kurš nedibina un nepārvalda Eiropas riska kapitāla fondu saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013, veic saistībā ar pārvaldnieka reģistrācijas un informācijas sniegšanas Komisijai pienākumu izpildi."

16. 82. pantā:

izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) reģistrēts pārvaldnieks - 900 euro gadā;";

papildināt pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) reģistrēts pārvaldnieks, kurš pārvalda Eiropas riska kapitāla fondu vai Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu, papildus šā panta pirmās daļas 2. punktā minētajam maksājumam - 1900 euro gadā.";

papildināt otro daļu pēc vārda "maksājumiem" ar vārdu "licencēts";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Reģistrēts pārvaldnieks par pārvaldnieka reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanu Komisijai maksā 250 euro.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Šā panta otrajā daļā minētos maksājumus apliecinošus dokumentus licencēts pārvaldnieks iesniedz Komisijai vienlaikus ar fonda reģistrācijai vai fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumenta grozījumu reģistrācijai iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrēts pārvaldnieks šā panta 2.1 daļā minētos maksājumus apliecinošus dokumentus iesniedz Komisijai vienlaikus ar pārvaldnieka reģistrācijai iesniegtajiem dokumentiem."

17. 90. pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārda "uzlikt" ar vārdu "licencētam";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Komisijai ir tiesības uzlikt reģistrētam pārvaldniekam soda naudu no 14 200 līdz 142 300 euro par šādiem pārkāpumiem:

1) par šajā likumā un uz šā likuma pamata izdotajos Komisijas normatīvajos noteikumos un tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos paredzētās informācijas neiesniegšanu;

2) par nepatiesas informācijas sniegšanu Komisijai vai šādas informācijas publisku izplatīšanu."

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 15., 16., 17. un 18. punktu šādā redakcijā:

"15. Licencēts pārvaldnieks līdz 2019. gada 1. novembrim izstrādā un publisko iesaistīšanās politiku, ja šā likuma 60.1 panta spēkā stāšanās dienā licencēta pārvaldnieka pārvaldē esoša fonda ieguldījumu politika paredz ieguldīt fonda līdzekļus tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū.

16. Licencēts pārvaldnieks šā likuma 60.1 panta ceturtajā daļā minēto ziņojumu par iesaistīšanās politikas īstenošanu un piektajā daļā minēto informāciju publisko, sākot ar 2020. gadu.

17. Grozījumi šā likuma 59. panta pirmajā daļā attiecībā uz daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

18. Reģistrēta pārvaldnieka fonds, kura darbības noteikumi paredz izmantot sviras finansējumu vai ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanu piecu gadu laikā no dienas, kad veikts pirmais ieguldījums fondā, kurš reģistrēts Komisijā līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 7. panta pirmajā daļā attiecībā uz daļas izteikšanu jaunā redakcijā un 9. panta otrajā daļā, un kura ieguldījumu daļas ir izplatītas gada laikā pēc reģistrācijas Komisijā, turpina darboties līdz fonda darbības termiņa beigām. Reģistrēts pārvaldnieks, kurš pārvalda šā punkta pirmajā teikumā minēto fondu, turpina darboties kā reģistrēts pārvaldnieks."

19. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija direktīvas (ES) 2017/828, ar ko groza direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 20. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 2. jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2019.Stājas spēkā: 16.07.2019.Tēma: Bankas, finanses, budžets; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 132, 02.07.2019. OP numurs: 2019/132.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
307878
16.07.2019
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"