Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā

Izdarīt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2014, 216. nr.; 2015, 127. nr.; 2016, 120. nr.; 2018, 57. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 3. panta ceturto, piekto un sesto daļu.

2. Izteikt 8. panta pirmās daļas 3., 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"3) atkarīgās kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļus nominē atbilstoši šā likuma 31. vai 37. pantam;

4) atkarīgā kapitālsabiedrība izveido padomi šā likuma 78. panta otrajā daļā un 106. pantā minētajos gadījumos;

5) atkarīgās kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu skaitu, mēneša atlīdzību, prēmiju un atsaukšanas pabalstu nosaka, ievērojot valdes un padomes locekļiem šajā likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos paredzētos ierobežojumus;".

3. 14. pantā:

aizstāt pirmajā un ceturtajā daļā vārdus "domes priekšsēdētājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "izpilddirektors" (attiecīgā locījumā);

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu var nodot pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības citai tam pakļautai amatpersonai, tai skaitā tās pilsētas (novada) pašvaldības struktūrvienības vadītājam, kurai ir uzticēta attiecīgu pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšana (turpmāk arī - kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

(3) Pašvaldības izpilddirektora vai šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas prombūtnes laikā (atvaļinājums, slimība vai cita līdzīga situācija, kurā netiek nodrošinātas kapitāla daļu turētāja pārstāvja funkcijas) kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem persona, kura pilda pašvaldības izpilddirektora vai attiecīgās tam pakļautās amatpersonas pienākumus."

4. Papildināt 22. panta otro daļu ar 7.2, 7.3 un 7.4 punktu šādā redakcijā:

"72) pārrauga, kā valsts kapitāla daļu turētāji un valsts kapitālsabiedrības izpilda šā likuma 29. panta otrajā daļā un 58. pantā noteiktās informācijas publiskošanas prasības;

73) pārrauga, kā pašvaldības un pašvaldību kapitālsabiedrības (sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības), kas atbilst šā likuma 78. panta otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem, izpilda šā likuma 36. un 58. pantā noteiktās informācijas publiskošanas prasības;

74) pilda kapitāla daļu turētāja funkcijas valsts kapitālsabiedrībās, kurās koordinācijas institūciju par valsts kapitāla daļu turētāju iecēlis Ministru kabinets;".

5. 26. pantā:

izteikt pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja valsts kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā, kurā valstij ir izšķirošā ietekme, nav nozares ministrija un ja kapitālsabiedrībā nav izveidota padome, kapitāla daļu turētājs pirms kapitālsabiedrības izstrādātās vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas [balsstiesību izlietošanas dalībnieku (akcionāru) sapulcē] saņem nozares ministrijas un koordinācijas institūcijas atzinumu.

(2) Ja nozares ministrija ir valsts kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā, kurā valstij ir izšķirošā ietekme, un ja kapitālsabiedrībā nav izveidota padome, kapitāla daļu turētājs pirms kapitālsabiedrības izstrādātās vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas [balsstiesību izlietošanas dalībnieku (akcionāru) sapulcē] saņem koordinācijas institūcijas atzinumu.

(3) Ja kapitālsabiedrībā, kurā valstij ir izšķirošā ietekme, ir izveidota padome, tā pirms kapitālsabiedrības izstrādātās vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas saņem nozares ministrijas un koordinācijas institūcijas atzinumu.";

izteikt astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja valsts kapitāla daļu turētājs vai valsts kapitālsabiedrības vai valsts izšķirošā ietekmē esošās kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) neņem vērā koordinācijas institūcijas atzinumā norādīto, tad, apstiprinot [izlietojot balsstiesības dalībnieku (akcionāru) sapulcē] kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju vai dodot piekrišanu šā panta sestajā daļā minētajam darījumam, koordinācijas institūcijai rakstveidā tiek nosūtīta attiecīga argumentācija.

(9) Ja valsts kapitālsabiedrības vai valsts izšķirošā ietekmē esošās kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) neņem vērā nozares ministrijas atzinumā norādīto, tad, apstiprinot kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju, padome savu argumentāciju rakstveidā nosūta nozares ministrijai."

6. Izteikt 30. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā pārskatā ietver konsolidētu informāciju par valsts līdzdalību kapitālsabiedrībās, tās ieguldītajiem resursiem un to atdevi, kapitālsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem, iemaksām valsts budžetā un pašvaldību budžetos, saņemtajām valsts vai pašvaldības budžeta dotācijām, par nozarēm, kurās darbojas kapitālsabiedrības ar valsts līdzdalību, par notikušajiem valdes un padomes locekļu nominācijas procesiem, kā arī citu informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu priekšstatu par valsts kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Pārskatā iekļauj arī informāciju par to, kā izpildītas šā likuma 29. panta otrās daļas, 36. panta (attiecībā uz pašvaldībām) un 58. panta prasības un ievēroti šā likuma 22. panta otrās daļas 7.2 un 7.3 punkta nosacījumi."

7. 31. pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"31. pants. Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība valsts kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā

(1) Valsts kapitāla daļu turētājs nodrošina kandidāta nomināciju kapitālsabiedrības valdes (ja kapitālsabiedrībā nav izveidota padome) locekļa amatam. Koordinācijas institūcija sadarbībā ar valsts kapitāla daļu turētāju nodrošina kandidāta nomināciju kapitālsabiedrības padomes locekļa amatam. Kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) nodrošina kandidāta nomināciju kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Iespējamie valdes un padomes locekļu kandidāti tiek atlasīti, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru. Atlasot valdes vai padomes locekļus akciju sabiedrībā un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību, ja tās atbilst šā likuma 78. panta otrās daļas prasībām, nominēšanas procesā papildus piesaista personāla atlases konsultantu.";

izteikt ceturtās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) par kuru ir pasludināts maksātnespējas process;";

papildināt ceturto daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) kura ir vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros ir bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Nominācijas komisija izvērtē un izvirza kandidātu (kandidātus) ievēlēšanai valdes vai padomes locekļa amatā no tiem kandidātiem, kas pieteikušies publiskā kandidātu pieteikšanās procedūrā. Lai nodrošinātu profesionālu un objektīvu kapitālsabiedrības padomes darbu, kas veicina kapitālsabiedrības vērtības ilgtermiņa pieaugumu un darbības efektivitāti, kapitāla daļu turētājs nodrošina, ka vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi un atbilst visiem šādiem kritērijiem:

1) padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis attiecīgās kapitālsabiedrības vai ar to saistītas kapitālsabiedrības (atkarīgā kapitālsabiedrība, publiskas personas kapitālsabiedrības kontrolēta kapitālsabiedrība) valdes loceklis, kontrolieris, darbinieks, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ārējais revidents, ne arī darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas kapitālsabiedrībā, kurā pilda padomes locekļa amatu;

2) padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) nesaņem un pēdējo triju gadu laikā nav saņēmuši atalgojumu no attiecīgās kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās sabiedrības;

3) padomes loceklis attiecīgajā kapitālsabiedrībā gūst ienākumus tikai par padomes locekļa pienākumu pildīšanu;

4) padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) ar attiecīgo kapitālsabiedrību pēdējo triju gadu laikā nav bijuši nozīmīgās darījumu attiecībās ne tiešā, ne netiešā veidā, ne kā partneri, akcionāri vai augstākā līmeņa vadītāji;

5) padomes loceklis nav valdes locekļa amatā vai vadošā amatā citā kapitālsabiedrībā, kurai ir nozīmīgas darījumu attiecības ar padomes locekļa pārstāvēto kapitālsabiedrību;

6) padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis:

a) kapitāla daļu turētāja vai tā padotības iestādes amatpersona vai darbinieks,

b) kapitāla daļu turētāja turējumā esošas kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās kapitālsabiedrības vai mātes sabiedrības valdes vai padomes loceklis.";

papildināt devīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šis termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu.";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās izveidota padome, tai skaitā:

1) kārtību, kādā notiek koordinācijas institūcijas sadarbība ar kapitāla daļu turētāju, nominācijas komisijas izveidošanas kārtību, sastāvu un nominācijas komisijas locekļiem izvirzāmās prasības;

2) minimālās prasības attiecībā uz valdes un padomes locekļu izglītību, valodu prasmi un darba pieredzi;

3) valdes un padomes locekļiem nepieciešamās kompetences un to novērtēšanas kārtību;

4) kārtību, kādā informācija par nominācijas procesa norisi un rezultātiem tiek dokumentēta un publiskota;

5) personāla atlases konsultanta pienākumus un ar to izpildi saistīto izdevumu segšanas kārtību."

8. 32. pantā:

izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Atvasināta publiska persona, pirms tiek pieņemts šā likuma 5., 7. un 9. pantā minētais lēmums par atvasinātas publiskas personas līdzdalības vai izšķirošās ietekmes izbeigšanu kapitālsabiedrībā, atvasinātas publiskas personas līdzdalības pārvērtēšanu vai līdzdalības izbeigšanu kapitālsabiedrībā, var lūgt koordinācijas institūciju sniegt atzinumu.";

papildināt pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Atvasināta publiska persona, pirms tiek pieņemts šā likuma 5. pantā minētais lēmums par atvasinātas publiskas personas līdzdalības iegūšanu vai izšķirošās ietekmes iegūšanu kapitālsabiedrībā, saņem koordinācijas institūcijas atzinumu."

9. Aizstāt 33. pantā un 34. panta trešajā daļā vārdus "var noteikt" ar vārdu "nosaka".

10. Papildināt 36. pantu ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11) ne vēlāk kā līdz katra gada 1. oktobrim - ikgadējais pārskats par atvasinātai publiskai personai piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Minētajā pārskatā ietver konsolidētu informāciju par atvasinātas publiskas personas līdzdalību kapitālsabiedrībās, tās ieguldītajiem resursiem un to atdevi, kapitālsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem, iemaksām valsts budžetā un pašvaldību budžetos, saņemtajām valsts vai pašvaldības budžeta dotācijām, par nozarēm, kurās darbojas kapitālsabiedrības ar atvasinātas publiskas personas līdzdalību, par notikušajiem valdes un padomes locekļu nominācijas procesiem, kā arī citu informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu priekšstatu par atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Pārskatā iekļauj arī informāciju par to, kā atvasināta publiska persona un tai piederošās kapitālsabiedrības izpildījušas šā panta 36. un šā likuma 58. panta prasības."

11. Izteikt 37. pantu šādā redakcijā:

"37. pants. Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā

(1) Kapitāla daļu turētājs nodrošina kandidāta nomināciju kapitālsabiedrības valdes (ja kapitālsabiedrībā nav izveidota padome) locekļa amatam. Kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) nodrošina kandidāta nomināciju kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam.

(2) Valdes un padomes locekļa nominēšanas process atbilst korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, nodrošina atklātu, godīgu un profesionālu valdes un padomes locekļu atlasi, kas veicina profesionālas un kompetentas kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas izveidi.

(3) Iespējamie valdes un padomes locekļu kandidāti tiek atlasīti, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru. Atlasot valdes vai padomes locekļus akciju sabiedrībā un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību, ja tās atbilst šā likuma 78. panta otrās daļas prasībām, nominēšanas procesā papildus piesaista personāla atlases konsultantu.

(4) Par valdes vai padomes locekļa kandidātu nedrīkst izvirzīt personu:

1) kurai nav augstākās izglītības;

2) kura ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

3) kurai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;

4) par kuru ir pasludināts maksātnespējas process;

5) kura ir vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros ir bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona.

(5) Kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) izveido nominācijas komisiju, kuras uzdevums ir izvērtēt valdes vai padomes locekļu kandidātus. Nominācijas komisijā iekļauj kapitāla daļu turētāja vai padomes (ja tāda ir izveidota) izvirzītos pārstāvjus, kā arī neatkarīgus ekspertus un, ja nepieciešams, novērotājus ar padomdevēja tiesībām.

(6) Nominācijas komisija izvērtē un izvirza kandidātu (kandidātus) ievēlēšanai valdes vai padomes locekļa amatā no tiem kandidātiem, kas pieteikušies publiskā kandidātu pieteikšanās procedūrā. Lai nodrošinātu profesionālu un objektīvu kapitālsabiedrības padomes darbu, kas veicina kapitālsabiedrības vērtības ilgtermiņa pieaugumu un darbības efektivitāti, kapitāla daļu turētājs nodrošina, ka vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi un atbilst visiem šādiem kritērijiem:

1) padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis attiecīgās kapitālsabiedrības vai ar to saistītas kapitālsabiedrības (atkarīgā kapitālsabiedrība, publiskas personas kapitālsabiedrības kontrolēta kapitālsabiedrība) valdes loceklis, kontrolieris, darbinieks, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ārējais revidents, ne arī darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas kapitālsabiedrībā, kurā pilda padomes locekļa amatu;

2) padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) nesaņem un pēdējo triju gadu laikā nav saņēmuši atalgojumu no attiecīgās kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās sabiedrības;

3) padomes loceklis attiecīgajā kapitālsabiedrībā gūst ienākumus tikai par padomes locekļa pienākumu pildīšanu;

4) padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) ar attiecīgo kapitālsabiedrību pēdējo triju gadu laikā nav bijuši nozīmīgās darījumu attiecībās ne tiešā, ne netiešā veidā, ne kā partneri, akcionāri vai augstākā līmeņa vadītāji;

5) padomes loceklis nav valdes locekļa amatā vai vadošā amatā citā kapitālsabiedrībā, kurai ir nozīmīgas darījumu attiecības ar padomes locekļa pārstāvēto kapitālsabiedrību;

6) padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis:

a) kapitāla daļu turētāja vai tā padotības iestādes amatpersona vai darbinieks,

b) kapitāla daļu turētāja turējumā esošas kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās kapitālsabiedrības vai mātes sabiedrības valdes vai padomes loceklis.

(7) Kapitāla daļu turētājam vai padomei ir tiesības, pamatoti argumentējot, noraidīt nominācijas komisijas izvirzītos kandidātus. Tādā gadījumā šajā pantā minētais nepieciešamo kandidātu atlases process tiek organizēts atkārtoti.

(8) Šā panta nosacījumi, izņemot ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, nav piemērojami, ja:

1) kapitāla daļu turētājs vai padome pēc valdes vai padomes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas nolemj izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu;

2) valdes vai padomes locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju. Šādā gadījumā kapitāla daļu turētājs vai padome (ja tāda ir izveidota) par valdes vai padomes locekli ieceļ kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes vai padomes locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem.

(9) Šā panta astotās daļas 2. punktā noteiktajā kārtībā ieceltā persona amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad šajā pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības padome amatā ieceļ šo personu vai citu kandidātu. Šis termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu.

(10) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās atvasinātai publiskai personai kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībās, kurās izveidota padome, tai skaitā:

1) nominācijas komisijas izveidošanas kārtību, sastāvu un nominācijas komisijas locekļiem izvirzāmās prasības;

2) minimālās prasības attiecībā uz valdes un padomes locekļu izglītību, valodu prasmi un darba pieredzi;

3) valdes un padomes locekļiem nepieciešamās kompetences un to novērtēšanas kārtību;

4) kārtību, kādā informācija par nominācijas procesa norisi un rezultātiem tiek dokumentēta un publiskota;

5) personāla atlases konsultanta pienākumus un ar to izpildi saistīto izdevumu segšanas kārtību."

12. 58. pantā:

papildināt pirmās daļas 1. punkta "a" apakšpunktu ar vārdiem "vismaz par pēdējiem pieciem gadiem";

papildināt pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktu ar vārdiem "vismaz par pēdējiem pieciem gadiem";

papildināt pirmās daļas 1. punkta "c" apakšpunktu ar vārdiem "vismaz par pēdējiem pieciem gadiem";

izslēgt pirmās daļas 1. punkta "d" un "e" apakšpunktu;

papildināt pirmās daļas 2. punkta ievaddaļu ar vārdiem "vismaz par pēdējiem pieciem gadiem";

papildināt pirmās daļas 3. punkta "c" apakšpunktu ar vārdiem "vismaz par pēdējiem pieciem gadiem";

papildināt pirmās daļas 3. punkta "d" apakšpunktu ar vārdiem "vismaz par pēdējiem pieciem gadiem";

izteikt pirmās daļas 3. punkta "h" apakšpunktu šādā redakcijā:

"h) informāciju par padomes (ja tāda ir izveidota) un valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem, kā arī padomes locekļa atbilstību šajā likumā noteiktajiem neatkarīga padomes locekļa kritērijiem,";

papildināt pirmās daļas 3. punktu ar "i", "j" un "k" apakšpunktu šādā redakcijā:

"i) informāciju par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem,

j) atalgojuma politikas principus un informāciju par katra valdes un padomes locekļa atalgojumu,

k) kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģiju un ziedošanas (dāvināšanas) kārtību.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privāta kapitālsabiedrība (akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura atbilst šā likuma 78. panta otrās daļas prasībām) papildus savā mājaslapā internetā publicē arī šādu informāciju:

1) ne retāk kā reizi gadā:

a) informāciju par paredzamiem riska faktoriem,

b) informāciju par kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā,

c) pārvaldes institūciju, kā arī to komiteju sastāvu un darbības aprakstu,

d) ja kapitālsabiedrība īsteno politiku attiecībā uz kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju locekļu sastāva dažādību (daudzpusības politika), - aprakstu par šīs politikas mērķiem, īstenošanas pasākumiem un rezultātiem pārskata gadā,

e) informāciju par padomes komitejām (ja tādas izveidotas) un revīzijas komiteju (ja tāda izveidota), tai skaitā nolikumu, kā arī informāciju par komitejas locekļiem (profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem);

2) pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot:

a) informāciju par netipiskiem vai nozīmīga apjoma darījumiem ar saistītajām pusēm Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.1 panta izpratnē vismaz par pēdējiem pieciem gadiem,

b) būtiskākās kapitālsabiedrības politikas, kurās definēti kapitālsabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem.";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "šā panta pirmajā" ar vārdu un skaitli "un 1.1 ";

papildināt ceturtās daļas 2. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Starpperiodu vadības ziņojumā publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privāta kapitālsabiedrība (akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura atbilst šā likuma 78. panta otrās daļas prasībām) iekļauj arī šā panta pirmās daļas 1. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minēto informāciju, kā arī informāciju par valdes un padomes locekļiem izmaksāto atlīdzību;".

13. Papildināt 66. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome."

14. Izteikt 78. panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Attiecībā uz padomes darbību un kompetenci piemērojami šā likuma 106., 107., 108., 109., 110., 111. un 112. panta noteikumi, ja šajā nodaļā nav noteikts citādi.

(2) Sabiedrībā izveido padomi, ja iepriekšējā pārskata gadā sabiedrības rādītāji atbilst visiem šādiem kritērijiem:

1) neto apgrozījums ir lielāks par 21 miljonu euro;

2) bilances kopsumma ir lielāka par četriem miljoniem euro.

(3) Sabiedrībā var izveidot padomi, ja iepriekšējā pārskata gadā sabiedrības rādītāji atbilst visiem šādiem kritērijiem:

1) neto apgrozījums ir lielāks par astoņiem miljoniem euro;

2) bilances kopsumma ir lielāka par četriem miljoniem euro.

(4) Ja sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ir izveidota padome un kāds no šā panta trešās daļas nosacījumiem netiek izpildīts divus pārskata gadus pēc kārtas, padome ir likvidējama.

(5) Padomes locekļu skaits ir ne mazāks kā trīs, bet ne lielāks kā septiņi. Ministru kabinets nosaka padomes locekļu skaitu atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem."

15. Izteikt 106. panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrībā, ja tā ir akciju sabiedrība, izveido padomi.

(2) Padomes locekļu skaits ir ne mazāks kā trīs, bet ne lielāks kā septiņi. Ministru kabinets nosaka padomes locekļu skaitu atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem."

16. 107. panta otrajā daļā:

papildināt 3. punktu ar vārdiem "un uzraudzīt tās īstenošanu";

papildināt daļu ar 10., 11., 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

"10) apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi;

11) uzraudzīt iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskatīt to atbilstību un efektivitāti;

12) apstiprināt būtiskākās politikas, kurās definēti sabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem;

13) veikt padomes darba ikgadējo pašvērtējumu."

17. Izteikt 112. panta tekstu šādā redakcijā:

"Mēneša atlīdzību padomes locekļiem nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. Ministru kabinets nosaka padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru, ņemot vērā vidējo atlīdzību vadībai līdzīga lieluma (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) sabiedrībās privātajā sektorā vai - atsevišķos gadījumos - nozarē, kurā attiecīgā sabiedrība darbojas. Padomes locekļa mēneša atlīdzības maksimālais apmērs nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam piemērots koeficients 10. Padomes locekļiem prēmijas netiek izmaksātas."

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 24., 25., 26., 27., 28. un 29. punktu šādā redakcijā:

"24. Līdz 2020. gada 1. janvārim nodibinātas publiskas personas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību, kurā nav izveidota padome, bet kura atbilst šā likuma 78. panta otrās daļas prasībām, izveido padomi ne vēlāk kā līdz 2020. gada 1. jūnijam.

25. Līdz 2020. gada 1. janvārim nodibinātas publiskas personas akciju sabiedrībā, kurā nav izveidota padome, ievērojot šā likuma 106. pantā noteikto, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 1. jūnijam izveido padomi vai līdz 2020. gada 1. decembrim pārveido akciju sabiedrību par sabiedrību ar ierobežotu atbildību.

26. Koordinācijas institūcija līdz 2020. gada 1. jūnijam izstrādā un apstiprina vadlīnijas padomes darba ikgadējā pašvērtējuma veikšanai, šā likuma 36. panta 11. punktā minēto pārskatu sagatavošanai un valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai.

27. Koordinācijas institūcija šā likuma 22. panta otrās daļas 7.2 un 7.3 punktā noteikto pienākumu piemēro, sākot ar 2020. gada 1. martu.

28. Atvasināta publiska persona nodrošina šā likuma 36. panta 11. punktā minēto informāciju, sākot ar 2020. gada 1. martu.

29. Šā likuma 58. panta pirmās daļas 1. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā, 2. punktā, 3. punkta "c" un "d" apakšpunktā, kā arī 1.1 daļas 2. punkta "a" apakšpunktā minētais termiņa skaitījums informācijas publiskošanai vismaz par pieciem iepriekšējiem gadiem tiek piemērots, sākot ar 2020. gada 1. martu."

Likums stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 13. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 28. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 13.06.2019.Stājas spēkā: 01.01.2020.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 28.06.2019. OP numurs: 2019/129.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
307805
01.01.2020
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"